• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

                                                                                                         

П Р О Т О К О Л

№ 32

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 28 април 2022 година

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-  кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 18 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 24 точки. Постъпила е  една допълнителна точка:


 - Предложение за отмяна на Решение №487 по Протокол №30 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на една  допълнителна точка в Дневния ред:

 „За" - 18. „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия Дневен ред, който е от 25 точки:

 „За" - 18.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1.Даване на съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер  финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Кандидатстване на Община Балчик по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен еко фонд (НДЕФ)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Кандидатстване на Община Балчик с проект "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Оттегляне с отмяна на Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което е изменено Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. в частта по т. 2.1.1. и прието повторно същото в частта по т. 2 - т. 2.5. с изключение на т. 2.1.1. от Решението; Оттегляне с отмяна на цялата т. 2 /до т. 2.5. вкл./ от Решение №341 по Протокол №22 от 03.06.2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7.Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941"с. Сенокос.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предоставяне безвъзмездно за управление на Главна дирекция  „Изпълнение на наказанията", за нуждите на пробационно звено гр. Балчик, на помещение в административна сграда на ул. „Дионисополис" №2, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Сдружение „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" на общински имот в гр. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.224 по кадастралната карта на с. Сенокос.            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Определяне на годишна наемна пазарна цена за ПИ 53120.19.131 с площ 19.537 дка с начин на трайно ползване- пасище, мера от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, предназначен за предоставяне под наем по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022-2023 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчик, Област Добрич

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост, представляващ паркинг с площ 1030 кв.м., с. Кранево

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост на Паркинг алея „Дамба", с площ 428 кв.м., гр. Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от общински имот-публична общинска собственост - кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ Балчик" ЕООД, за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик, актуван с АОС 394/24.10.2014 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 23.05.2022год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

23. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

24. Предложение за отмяна на Решение №487 по Протокол №30 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Разни


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка -   Даване на съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер  финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик през 2022г. давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По първа точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.55, от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Община Балчик с централния бюджет.

        Общинския съвет с решение № 496 от 07.04.2022 г., прие бюджета на Община Балчик за 2022. С приемането на бюджета на общината в инвестиционната програма са включени следните обекти: «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 606 350лв. и „Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 627 750 лв.

       Предвидените средства за основен ремонт на уличната пътна мрежа в населените места (представляваща транспортната техническа инфраструктура съгл. чл.64, ал.1, т.1. от ЗУТ), следва да се трансформират в средства за текущ ремонт, тъй като необходимите СМР са за поддръжка в изправност на елементите на техническата инфрастурктура, без да се променя трасето и техническите им характеристики.

     Основен и текущ ремонт са дефинирани в ЗУТ § 5 от Допълнителните разпоредби, т. 42 и т.43.

      Поради лошото състояние на уличната мрежа в селата Сенокос и Соколово в Община Балчик, предлагам  да се трансформира целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната им  мрежа- изкърпване на дупки в размер на 200 000 лв., както следва:


   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС № 31 от 2022 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, чл.55 и чл.87 от ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Общински съвет Балчик дава съгласие на кмета на Община Балчик да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл.55, съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2022г., в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за извършване на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно Приложение № 14 към ФО-3/2022г., със следните данни:

1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

                       -  «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 107 850лв.;

                       - Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 92 150лв.

1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:

                       -  Текущ ремонт  ул."Комсомолска "с.Соколово - 38 080,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Тунджа"с.Соколово - 23 640,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Иглика"с.Соколово - 5 960,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Латинка"с.Соколово - 14 240,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Средна гора"с.Соколово - 9 040,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Стара планина"с.Соколово - 9 040,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Рила"с.Сенокос - 10 240,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Родопи"с.Сенокос - 8 100,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Янтра"с.Сенокос - 15 228,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Въча"с.Сенокос - 16 224,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Пирин"с.Сенокос - 27 768,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Дунав"с.Сенокос - 22 440,00лв.;

 2.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Даване на съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер  финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик през 2022г., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Расим заповядайте:

Г-н Мехмед Расим - общински съветник: Аз искам да попитам г-н Ангелов за рехабилитацията пътя Дропла - Петлешково -Змеево какво да очакваме и за какво става на въпрос.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Става дума към разклона за Змеево.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ 512: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС № 31 от 2022 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, чл.55 и чл.87 от ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината,

1.Общински съвет Балчик дава съгласие на кмета на Община Балчик да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл.55, съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2022г., в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за извършване на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно Приложение № 14 към ФО-3/2022г., със следните данни:

1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

    -  «Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 « - 107 850лв.;

 - Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 "Дропла - Петлешково) - Змеево, общ. Балчик - 92 150лв.

 1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:

                       -  Текущ ремонт  ул."Комсомолска "с.Соколово - 38 080,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Тунджа"с.Соколово - 23 640,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Иглика"с.Соколово - 5 960,00лв.;

                       -  Текущ ремонт ул."Латинка"с.Соколово - 14 240,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Средна гора"с.Соколово - 9 040,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Стара планина"с.Соколово - 9 040,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Рила"с.Сенокос - 10 240,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Родопи"с.Сенокос - 8 100,00лв.;

                      -  Текущ ремонт ул."Янтра"с.Сенокос - 15 228,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Въча"с.Сенокос - 16 224,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Пирин"с.Сенокос - 27 768,00лв.;

                         Текущ ремонт ул."Дунав"с.Сенокос - 22 440,00лв.;

 2.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена"., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило предложение от директора на Областна дирекция на МВР - Добрич Явор Колев с вх.№ ЕО-327 от 15.04.2022 г. предлагам следния проект за:


                                             Р Е Ш Е Н И Е:

                                                 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Явор Колев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх.№ ЕО-327 от 15.04.2022 г:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена" през летния туристически сезон 2022 г., за периода от 01.07.2022 г. до 31.08.2022 г. в общ размер до 10 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР - Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена".., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ одобрява Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена "., със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и прие следното


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 513: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Явор Колев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх. № ЕО-327 от 15.04.2022 г:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена" през летния туристически сезон 2022 г., за периода от 01.07.2022 г. до 31.08.2022 г. в общ размер до 10 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР - Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред -  Кандидатстване на Община Балчик по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен еко фонд (НДЕФ) , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници Община Балчик подготвя проектно предложени по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен екофонд (НДЕФ). Основните принципи на функциониране на ИПК са следните:

-          Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;

-          Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията.

Начини и размер на финансиране:

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили е в размер на:

- 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1.

- 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e.

- До 50%, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева за допълнителна надстройка. Допълнителните надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук и др.) да са предназначени за превозни средства категория L7e. За всяко закупено изцяло електрическо превозно средство категория L7e могат да се закупуват различни видове допълнителни надстройки.

- 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове), категория М1 или N1.

- 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

за всяко доставено превозно средство на базата на договор с доставчик, избран в съответствие със Закона за обществените поръчки.

Проекта на Община Балчик предвижда да се закупи изцяло електрическо превозно средство категория М1 със следните технически изисквания по програмата:

- минимум 150 км пробег с едно зареждане на батерията и максимална

скорост минимум 80 км/ч;

- литиева батерия;

- капацитет на батерията - минимум 25 kWh

- гаранция на батерията и на превозното средство - минимум 5 години.

Финансирането от ИПК е в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева, а съфинансирането, което се осигурява от Община Балчик при одобрение на проектното предложение, ще бъде в размер до 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева.

   Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

         На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен екофонд (НДЕФ), Общински съвет- гр. Балчик :

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен екофонд (НДЕФ).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер до 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева, от бюджета на Община Балчик.

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Кандидатстване на Община Балчик по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен еко фонд (НДЕФ), със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, г-н Ангелов, уважаеми колеги, бих искал да попитам може ли някой да конкретизира какъв вид и за какви нужди ще се ползва въпросното  превозно средство, тъй като трябва да се доплати от Общината с още 70 000 лв. за да бъде закупено, колкото виждам. Благодаря.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Автомобила ще бъде лек и ще бъде използван за нуждите на Общинска администрация. В момента автомобилите с които разполага ОбА са с пробег с над 500 000 км. Ние ползваме един Фолксваген бус, който е 2004 г. и Форд Мондео, който е 2005г. И смятаме, че тъй като се пътува непрекъснато до Добрич или Варна, един електрически автомобил би бил свършил перфектна работа на ОбА.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов моля:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Благодаря, аз карам електрически автомобил, но аз се съмнявам в тоя бюджет дали ще се съберете, най евтината кола, която аз знам ако не китайска то Renault ZOE , то е към 75 000 лв., не знам към кой модел сте се насочили.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Направили сме  проучване- 90 000 лв. би трябвало да ни стигнат. Ние не гоним пробег от порядъка на 1500-600,а както казахме достатъчно е да купим електромобил с пробег от 250-300км. Като целта му е да пътува до Добрич и обратно. Ако купим нов бензинов автомобил ще струва същите пари, за да бъде ясно, поне електрическият ще бъде по икономичен.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 514: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен екофонд (НДЕФ), Общински съвет- гр. Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен екофонд (НДЕФ).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер до 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева, от бюджета на Община Балчик.

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Кандидатстване на Община Балчик с проект "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проектно предложение "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик.

Прилагането на мярката има за цел да насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.

С подпомагането по мярката ще се създаде, подобри или разшири малка по мащаб инфраструктура на рибарската територия, включително публична инфраструктура за отдих и туристическа информация и подобряването и разширяването на основните услуги, включително за отдих, спорт и свободно време.

Допустими за подпомагане са дейности за:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи инфраструктурни обекти;

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване;

3. Изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, в които се предоставят обществени услуги, спортни дейности, култура, музейна дейност и др., вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства. Обновяване и развитие на рибарски селища.

Максималният размер на безвъзмездната финансова за конкретен проект по настоящата процедура е - 391 160,00 лева. Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за дейности, от които:

85% съфинансиране от ЕФМДР и

15% съфинансиране от държавния бюджет.

Максималната продължителност за изпълнение на проект е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проекта на Община Балчик предвижда да се изпълни етап 2 на обект: „Спортен комплекс „Балик" УПИ I, кв. 1157, гр. Балчик", който включва  изграждане на:

-           игрище за баскетбол;

-           игрище за волейбол;

-          писта за скейтборд и BMX;

-           алейна мрежа.

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

         На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик с проектно предложение "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик".

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.3. „Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих", Приоритет 3: Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги и повишаване качеството на административните услуги, Мярка 3.1. Подобряване на образованието, спорта и младежките дейности и тяхната инфраструктура.

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Кандидатстване на Община Балчик с проект "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик., със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;  Само искам да попитам  г-н Ангелов, какво се случва и кога ще се въведе в експлоатация игрището мисля че беше   до 12 и 13 блок?

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Имахме проблем с качеството на изпълнение, отстранявахме го и докато не сме убедени, че всичко е наред няма да е в  експлоатация. Предприели сме  необходимите.

Г-н Симеон Симеонов - общински съветник: Искам да попитам за още едно, което е за баскетбол и волейбол, което е до другото изкуствено игрище до фитнеса. То стои заключено от сума време, какъв е проблема и защо не може да се ползва?

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Ще проверим, не знаех че е заключено.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 515: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик с проектно предложение "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик".

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.3. „Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих", Приоритет 3: Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги и повишаване качеството на административните услуги, Мярка 3.1. Подобряване на образованието, спорта и младежките дейности и тяхната инфраструктура.

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Оттегляне с отмяна на Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което е изменено Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. в частта по т. 2.1.1. и прието повторно същото в частта по т. 2 - т. 2.5. с изключение на т. 2.1.1. от Решението; Оттегляне с отмяна на цялата т. 2 /до т. 2.5. вкл./ от Решение №341 по Протокол №22 от 03.06.2021 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Със Заповед №АдК-04-17/16.06.2021 г. Областен управител на Област Добрич е върнал за ново обсъждане Решение №341, в частта по т. 2 - т. 2.5. по Протокол №22 от 03.06.2021 г. на Общински съвет - Балчик, с указания за неговата отмяна. С тази част на решението си, ОбС - Балчик е определил цени за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране по реда на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.

            Впоследствие, със свое Решение №343 по протокол №23 от 02.07.2021 г., ОбС - Балчик е редуцирал цената по т. 2.1.1. от първото решение на ОбС /№341/, а останалите т. 2 - т. 2.5. с изключение на т. 2.1.1. /от Решение №341/ са приети повторно.

            По жалба на Областен управител на Област Добрич е образувано Административно дело №342/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. Жалбата е насочена срещу Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което е изменено Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. в частта му по т. 2.1.1., а в частта му по т. 2.2. до 2.5. решението е прието повторно. Съдебното производство е спряно до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по Адм. дело №315/2021 г. пак по описа на ДАС, което съответно е образувано по жалба на Областен управител на Област Добрич срещу Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.

            Наредбата, предвид оспорването й също по съдебен ред (Адм. дело № 315/2021 г. по описа на ДАС, последно насрочено за 19.04.2022 г.), не е влизала в сила, не е „заработвала" и прилагана от приемането й досега, осъществена е хипотезата на чл. 45, ал 4, изр. трето ЗМСМА. Налице е също Решение по т. втора от дневния ред по Протокол №23 от 02.07.2021 г. на ОбС - Балчик, за ново обсъждане на Решение №340 по Протокол №22/03.06.2021 г. на ОбС, с което е приета предходната Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик /поради връщането му със Заповед №АдК-04-18/16.06.2021 г. на ОУ на Област Добрич/ - ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ Е ПРИЕТО и обсъждането е прекратено. Въпреки това, и срещу това „Решение" на ОбС (именовано в съдебното производство - „по втора точка от дневния ред, Протокол №23 от 02.07.2021 г.") - Балчик, по жалба на ОУ на Област Добрич е образувано съдебно производство - А. Д. №356/2021 г. на ДАС. С протоколно определение от 02.11.2021 г. ДАС оставя без разглеждане жалбата на Областен управител и прекратява това производство. С Определение №898/01.02.2022 г. по А. Д. №12084/2021 г. Върховен административен съд ОСТАВЯ В СИЛА протоколното определение на ДАС. Определението на ВАС не подлежи на обжалване.

Към този момент е внесено предложение от моя страна с проект за решение на ОбС - Балчик, да приеме НОВА Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - приложенията неразделни части от нея.

            Предвид това, настоящо оспорваното /при висящо, не приключило съдебно производство по него, макар и спряно към момента/ Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС, проведено на 02.07.2021 г. - в неговата цялост, както и измененото с него Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. - НО САМО В ЧАСТТА МУ по т. 2. /цялата - от 2.1.1. до 2.5./ се явяват безпредметни и неприложими,

Поради което, и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 24, чл. 45, ал. 4, ал. 11 ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО свое Решение №343 по Протокол №23 от заседание, проведено на 02.07.2021 г.

2.ОТМЕНЯ свое Решение №341 по Протокол №22 от заседание, проведено на 03.06.2021 г. В ЧАСТТА МУ ПО ЦЯЛАТА Т. 2. Отмяната не касае т. 1 на решението, която остава в сила!

Приложение, съгласно мотивите на предложеното проекто-решение:

1.      Решение №343, Протокол №23/02.07.2021 г. на ОбС - Балчик;

2.      Решение №341, Протокол №22/03.06.2021 г. на ОбС - Балчик;

3.      Определение от 23.03.2022 г. по А. Д. №342/2021 г. по описа на ДАС;

4.      Разпореждане от 21.02.2022 г. по А. Д. №315/2021 г. по описа на ДАС;

5.Определение №898/01.02.2022 г. по К. А. Д. №12084/2021 г.  по описа на ВАС.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Оттегляне с отмяна на Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което е изменено Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. в частта по т. 2.1.1. и прието повторно същото в частта по т. 2 - т. 2.5. с изключение на т. 2.1.1. от Решението; Оттегляне с отмяна на цялата т. 2 /до т. 2.5. вкл./ от Решение №341 по Протокол №22 от 03.06.2021 г.; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ:  Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт приема - Оттегляне с отмяна на Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което е изменено Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. в частта по т. 2.1.1. и прието повторно същото в частта по т. 2 - т. 2.5. с изключение на т. 2.1.1. от Решението; Оттегляне с отмяна на цялата т. 2 /до т. 2.5. вкл./ от Решение №341 по Протокол №22 от 03.06.2021 г.; със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-жо Каменова:

Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема Оттегляне с отмяна на Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което е изменено Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. в частта по т. 2.1.1. и прието повторно същото в частта по т. 2 - т. 2.5. с изключение на т. 2.1.1. от Решението; Оттегляне с отмяна на цялата т. 2 /до т. 2.5. вкл./ от Решение №341 по Протокол №22 от 03.06.2021г., със „За" - 3„Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, само исках да попитам. Аз съм „За", обаче малко ми стана странно, че след като имаме действаща Наредба,  защо трябва да я отменяме и приемаме нова, която пак може да бъде обжалвана и пак да нямаме „Зона за платено паркиране". А не предприехме следният подход - да изменим действащата, така че да имаме действаща*, която да влезе в сила този сезон. Колеги нямам нищо против подхода, така са преценили от администрацията, но разберете ме  какво казвам в момента, имаме  действаща Наредба т.е можем да си въведем  „Зона за платено паркиране", трябваше да направим  едни промени само  по нея, ако наистина се налагат. А явно се налагат и щяхме да имаме един влязъл в сила подзаконов нормативен  Акт и никой нямаше да ни спре да въведем „Зона за платено паркиране". Сега отменяме  нещо готово и приемаме нещо ново, което пак подлежи на обжалване и дано не бъде обжалване. Това е моето становище.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви. Заповядайте  г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Докато нямаме ясно изразена подкрепата на Общински съвет няма да въведа  „Зона за платено паркиране". Ние през цялото време сме имали Наредба, то е ясно. Но както виждате ние не я въведохме тъй, като нямаме ясно изразено одобрение от Общински съвет. Първият път приемахме с 10 общински съветници( ако си спомняте)...променяхме тарифи,  часове променяхме какво ли не - т.е. тук не става дума просто за един инат на кмета, ние докато си говорихме изпуснахме предният  сезон.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, други колеги, заповядайте г-н Атанасов:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви, искам да попитам последно само за летният сезон ли ще се въвежда или целогодишно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: В следващата точка ще бъде обсъдено.

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: По предложението е целогодишно,  в резултат на  общественото обсъждане се променят часовете.  Нашето предложение  в проекта беше да бъде сезонно, но внасяме допълнително да бъде целогодишно и до 22:00ч. Защо, първо - кой е точно сезона вече никой не може да го определи. Второ, самото предприятие, което ще обслужва- вече нямаме „Синя зона", което е една от причини на промяна на Наредбата, имаме  „Зона за платено паркиране", дали  пробваме да видим дали ще  се издържа това дружество и през зимата- винаги ще има някой който да спира извън туристическият сезон. Ако видим, че всъщност е огромна загуба или води до някакви неудобства -винаги можем да променим времетраенето на тази Наредба. До този момент нашето предложение е да бъде от 10:00ч до 22:00ч. вечерта, а да е целогодишно без събота и неделя по простата причина, че ако отидете в който и да е град почивните дни са безплатни. Да започнем така и ако имаме консенсус винаги можем да го променим. Нека да бъдем по либерални.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ще подложа на  поименно  гласуване  на проекто-решението :


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържал се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 516: На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 24, чл. 45, ал. 4, ал. 11 ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО свое Решение №343 по Протокол №23 от заседание, проведено на 02.07.2021 г.

2.ОТМЕНЯ свое Решение №341 по Протокол №22 от заседание, проведено на 03.06.2021 г. В ЧАСТТА МУ ПО ЦЯЛАТА Т. 2. Отмяната не касае т. 1 на решението, която остава в сила!

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, материята относно реда за престой и паркиране на пътни превозни средства е уредена в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, но частично, и несистематизирано в настоящо действащите, приети от ОбС - Балчик наредби, например Наредба за управление на общинските пътища в община Балчик, Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик, Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик, поради което е необходимо текстовете в цитираните наредби да бъдат систематизирани, доразвити и обединени  в един нормативен акт. Приетата с Решение №340 по протокол №22 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 03.06.2021 г. Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик е неприложима поради на практика липсата на утвърдени цени във връзка с прилагане на разпоредбите й /поради съдебното оспорване на решенията, с които те са приети и в частност изменени, които решения се явяват невлезли в законова сила и към момента - Адм. дело №342/2021 г. по описа на Добрички административен съд/, непълноти в нормите й, както и процесуални нарушения при приемането й, никога не е прилагана /т.к. и тя е подложена на съдебно оспорване при още неприключило съдебно производство - Адм. дело №315/2021 г. по описа на Добрички административен съд/, налице е хипотезата на чл. 45, ал. 4, изр. трето ЗМСМА, предвид което целесъобразно е предвидена нейната отмяна с настоящия проект.

Приемането на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик  е продиктувано от необходимостта за подобряване на организацията на движение и паркиране. Очакват се икономически, още съществено социален и екологичен ефект за града. Към момента липсва действаща, прилагаща се и работеща специфична /местна/ регламентация при организиране на паркирането, поради което, въпреки наличието на места за безплатно и платено паркиране, се наблюдава трудноконтролиращо се паркиране в нарушение на ЗДвП, което затруднява участниците в движението и гражданите, като създава предпоставки за ПТП с автомобили и пешеходци, особено/но не само през туристическия сезон и повишения тогава автомобилен и човекопоток, включително семейства с малки деца.

Практиката показва, че след въвеждане на участъци от платени зони за паркиране в населените места се наблюдава значителна регулация и по-висока дисциплинираност при паркирането, както в самата платена паркинг зона поради завишения контрол и налични средства - технически, финансови и човешки, за осъществяване на нужния контрол, така и в прилежащите й зони. Публичните органи са отговорни за провеждането на политика, насочена към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл, в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства, механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства, като например насърчаване използването на електрически такива, ограничаване достъпа до определени зони на населеното място или на определена категория автомобили в тези части, насърчаване използването на обществен транспорт и други с оглед спецификата на населеното място. Чрез въвеждането на зони за платено паркиране в определени часове на денонощието се цели именно и този ефект - подобряване на екологичната обстановка в града посредством намаляване на вредните емисии, излъчвани от изгорелите газове на МПС, предизвикани от интензивния трафик през туристическия/летния сезон /и не само/ и повишаване комфорта в тази връзка на туристите, отседнали в курортния ни град, плажуващи и населението на града като цяло. С въвеждането на режим платено паркиране „Служебен абонамент" съответно ще се въведат правила и предполагаемо редуцира паркирането на автомобили на работници и служители на юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и др., както и от техни клиенти и потребители на услугите им, от което ще се извлекат постъпления от този вид паркиране, тъй като засега липсва действаща нормативна уредба и посочените лица използват безплатно публичното пространство със заемането на голям брой паркоместа. Предложеният проект предвижда ограничение в тази връзка - „специално обозначените за този вид паркиране места да не надвишават 15% от общия брой предвидени места за паркиране.

С предлагания проект са урегулирани различни режими на платено паркиране - платено почасово паркиране в „Платена зона за паркиране", платено паркиране „Служебен абонамент", платено локално паркиране по постоянен адрес в „Платена зона за паркиране", преференциално безплатно паркиране на хора с увреждания в зоните за платено паркиране в съответните им режими, безплатно паркиране на електрически превозни средства, електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди.

Не на последно място, чрез регламентирането на зони за паркиране и тяхното обособяване, с настоящата наредба ще се гарантират и обособят и по-голям брой паркоместа, предназначени за хората с увреждания. При сегашната обстановка, такива места не са строго определени, не са „гарантирани" и осигурени като възможност и то не само на паркингите, но и на места по улиците, до адресите им по местоживеене, попадащи в платените зони.

Поради това, предлагам на вниманието Ви проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик.

            В съответствие с изискванията на закона проектът на подзаконовия нормативен акт от местно значение, ведно с мотивите за приемането му е подложен на обществено обсъждане и сведен до знанието на Агенция за хората с увреждания за вземане на участие и изразяване на становище по нормите, касаещи правата на хората с увреждания.

В срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове - са постъпили следните предложения и становища от проведената обществена консултация - приложено. Намирам постъпилото предложение за корекции в проекта на наредбата за правилно, обосновано и аргументирано, и се следва неговото приемане като такова, респ. с отразяване на корекциите в окончателния вид на настоящо предложената за приемане наредба. В тази връзка обществеността е уведомена на електронната страница на Община Балчик с публикация на съответната справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.

       В приложение към настоящото, представям обявлението по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове от 25.03.2022 г. в което са посочени мотивите,    целите, които се поставят с приемане на наредбата, финансовите средства, необходими за прилагането й, очакваните резултати от нейното действие, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и  самият проект на нормативния акт.

Предвид изложеното и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:   

След проведено обществено обсъждане и консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2, ал. 3 ЗНА, при спазване на ал. 4 и ал. 5 във вр. с ал. 1 на същата правна норма и съгласно чл. 77, чл. 79 АПК и

На основание чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 8, т. 23 и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 от Закон за движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик


РЕШИ:

 

1.Приема Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение.

2.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.


Приложение:

1. Обявление с мотиви, налагащи приемането на наредбата - публикувано на 25.03.2022 г.;

2. Постъпило в срока за обществено обсъждане, предложение за корекции в проекта на наредбата;

3. Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА;

4. Писмо до изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания наш изх. №24-00-397/25.03.2022 г.

5. Проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата.

                                                                                                          Проект!

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

Раздел I


Общи положения


Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Балчик в зоните, определени с решение на Общински съвет Балчик, както и издаването на стикери и карти.


 (2). Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация, съгласно  графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците, поименно посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.         


Чл.2. (1) Кметът на Община Балчик със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.


            (2)  Със заповед, кметът има право да ограничи временно - за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.


Чл.3. Заплащането на цените по тази наредба се извършва към общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, съгласно Тарифа - неразделна част от наредбата.


Раздел II


Режим на платено  почасово паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Зона за платено паркиране"


Чл.4.(1) Зоните   за   платено почасово паркиране се обозначават с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП, като могат да бъдат оборудвани с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане.


(2) Режимът на платено почасово  паркиране е валиден за всички календарнии дни  от 01.05. до 30.09 и всички работни дни от седмицата от 01.10. до 30.04.  в часовия диапазон от 10.00 ч. до 22.00 ч., през цялата календарна година - целогодишно".


(3) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет.   


Чл.5. В зоната за платено  паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.


Чл. 6. (1)  Заплащането на цените по този раздел се извършва по един от следните начини:


1. С талон, издаван от служители на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД /по образец, утвърден от кмета на общината/, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.


2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак - информационна табела, описана в чл. 4.


 (2) Освобождават се от цените по ал. 1, обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

-          Спешна медицинска помощ;

-          Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението";

-          Главни и областни дирекции на МВР;

-          Служба „Военна полиция";

(3) Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Балчик, индивидуалните електрически превозни средства по смисъла на Закон за движение по пътищата и освободените от данък по смисъла на чл. 58, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.


Раздел III


Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Зона за платено паркиране"


Чл.7. (1) На райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент", за  юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет, определена в Тарифа - неразделна част от тази наредба.


(2) Платено паркиране „Служебен абонамент" по ал.1  е  във всички дни от седмицата, като  специално  обозначените за това места, не могат да надвишават  15% от общия брой предвидени места за  платено паркиране .          


Чл.8. (1) За ползване режима на  платено паркиране „Служебен абонамент", заинтересованите лица  подават заявления по образец  до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД.


(2)  Редът и начинът за  ползване на режим платено паркиране „Служебен абонамент" се определя от Кмета на общината .


 (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент" по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се издава и се предоставя документ, удостоверяващ правото на  ползване.


Чл. 9. Местата за паркиране по чл. 7, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка .


Чл. 10. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл.9  места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.


Чл. 11. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Балчик мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.


 

Раздел IV


Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Зона за платено паркиране"


Чл.12. В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им във всички дни денонощно /24 ч/.


Чл.13. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират  в границите на зоната, където попада адреса им /или  в  изрично  посочена  в заявлението  по чл.14 ал.1 зона, съгласно графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците поименно, посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.         


(2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер и/или абонаментна карта, по утвърден от кмета образец, който съдържа: логото на Община Балчик, знак за защита, пореден номер, рег.№ на автомобила, валидност.


(3) Стикерът и/или картата се залепва/или поставя на видно място, на предното стъкло на автомобила, без да пречи на видимостта на водача и по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.


(4) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.


Чл.14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1 подават заявления до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по образец,  утвърден от Кмета на общината. Към заявлението се представят следните документи:


1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.


(2) Стикери/абонаментни карти се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.


Чл.15. Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с постоянен или настоящ адрес извън община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл.14 представят копие от документ за собственост на жилищен имот  в зоната, определена за  платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.


Раздел V

 

Режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания

           

            Чл. 16. (1) На територията на Община Балчик се осигуряват определен брой, специално обозначени места в съответните зони в режим на платено паркиране, за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

           

            (2) Местата за паркиране по ал. 1 са с възможно най-добър достъп от сградите, входовете, алеите, пешеходните зони и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с изобразен международния символ за достъпност.


(3) Преференциалното паркиране на МПС на лица с увреждания в зона в Режим на платено паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Зона за платено паркиране" е безплатно за време до 4 /четири/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за това места в зоните за платено паркиране на МПС, обозначени според изискванията на закона - чл. 99а и Приложение към чл. 99а, ал. 1 от Закон за движение по пътищата и които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, конкретно и лично обслужват хора с увреждания.


            (4) Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, в зона в Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Зона за платено паркиране", има лице, което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протезиране и други медицински помощни средства. За всяко жилище, попадащо в зона в Режим на платено паркиране се определя едно /1/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите. Правоимащите трябва да отговарят на следните условия:

            1. ППС, превозващо лицето по ал. 4 да е собственост на правоимащия или на съпруга му, респ. съсобственост със съпруга му, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто адрес е в същото жилище.

            2.Лицата по ал. 4 следва да не притежават собствен гараж, паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по настоящия си адрес.

            3. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата за предоставяне на правото по ал. 4 са следните:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо);

            4. Документите по т. 3 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            5. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано - до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

            6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

           

            (5) Право на безплатно паркиране в зона в Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Зона за платено паркиране" в рамките на работното време върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на МПС, превозващо лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, има лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези или други медицински помощни средства. МПС, превозващо лицето по тази алинея, следва да отговаря на следните условия:

            1. Да е собственост на правоимащия или съпруга му, или да е в съсобственост със съпруга, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, от син/дъщеря на правоимащия.

            2. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата и предоставяне на правото по ал. 5 са:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ, удостоверяващ валидно трудово/служебно правоотношение;

            3. Документите по т. 2 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            4. Правото на паркиране се предоставя само за основната работа на лицето при един работодател в работни дни за конкретното му работно време в часовия диапазон на зоните за почасово платено паркиране.

            5. Правото на безплатно паркиране в рамките на работното време се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от две години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или срокът на трудовото/служебно правоотношение изтича по-рано от посочените две години, се предоставя до най-рано изтичащия срок. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

            6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

           

(6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за платено паркиране на територията на Община Балчик се издават и преиздават, както и анулират от кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице. Изготвянето и издаването на картите е в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. и за тях не се заплаща цена от правоимащите лица.


(7) Начинът на обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за платено паркиране е задължително поставяне на карта, отговаряща на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г., удостоверяваща правото на ползване на такова място, която да съдържа международния знак „Инвалид", в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част да се вижда изцяло.


            (8) Оперативната дейност по издаването, монтажа на знаковото стопанство и контрола по използването им за обозначаване на местата за преференциално паркиране на хора с увреждания се осъществяват от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.


            (9) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващо хора с трайни увреждания, служителите на РУ „Полиция" - Балчик и/или общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД отнемат картата, която се връща на органа, който я е издал. При виновно поведение на титуляра на картата за установеното неправомерно ползване, в тези случаи (извън случаите на кражба или изгубване), картата се анулира, ако е издадена заповед на кмета, тя се отменя, а на титуляра не се издава нова карта за срок от една година от датата на анулирането.Раздел VI


Контрол и принудителни административни мерки в зоната


Чл.17. Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", събирането на дължимите цени от собствениците или водачите на ППС, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД по ред и условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.


Чл.18. (1) Оправомощените със заповед лица /служби за контрол/ по чл. 17 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

            (2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.


Чл.19. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.


Чл.20. При прилагане на принудителните мерки по чл.18 ал.2, оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/ са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло, защитено от климатични условия, писмено съобщение.


Чл.21. Цената за разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане е определена от Общинския съвет, съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.


Чл.22.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б."г" от ЗДвП.


(2) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община Балчик се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.


(3) Цената за разходите по принудителното преместване е определена от Общински съвет Балчик в Тарифа - неразделна част от настоящата наредба.

(4) В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането), съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.


Чл.23. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им, събирана от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.Раздел VII


Административно-наказателни разпоредби


Чл. 24. (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 /петдесет/ до 200 /двеста/ лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за платено, за преференциално или привилегировано паркиране или стикер, на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева, като картата/стикера се изземва от служителя от службата за контрол, установил нарушението. В този случай се уведомява и Районно управление „Полиция".


(3) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.


(4) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

(5) За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определно за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер до 50 /петдесет/ лева.


(6) Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.


Чл.25. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностни лица от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, оправомощени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Балчик или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.


(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


(4) Глобите и имуществените санкции, събирани при констатиране на нарушения по тази наредба, постъпват в бюджета на общината, съгласно чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


          По смисъла на тази наредба:


1 „Зона" е райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, определени от общински съвет за платено паркиране, съгласно графичната част на Приложение № 1 от тази наредба.


2 „Друго правно основание" са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг и лице притежаващо МПС в съпружеска имуществена общност.


3. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране „Зона за платено паркиране", на МПС за служебни нужди, на основание издадена абонаментна карта или стикер за временно и възмездно ползване на съответното паркомясто.


4. „Режим на локално платено паркиране" е режим на неограничено почасово платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги - общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране  „Зона за платено паркиране", на МПС на физически лица.


5. „Индивидуално електрическо превозно средство" по смисъла на тази наредба и съгласно §6, т. 18б от Допълнителни разпоредби на Закон за движение по пътищата  е: пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

6. "Електрически автомобили" по смисъла на тази наредба и §1, т. 35 от Допълнителни разпоредби на Закон за местните данъци и такси са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.

7. Пътно моторно превозно средство е в „престой", когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

8. „Паркирано" е пътно моторно превозно средство, спряно извън обстоятелствата,  които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Кметът на Община Балчик изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.

(2) До издаването на заповедите по ал. 1, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Балчик.

§4. Настоящата Наредба, ведно с Тарифа за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране, Приложение 1 и Приложение 2 - неразделни части от нея, се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове.

§5. Настоящата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик отменя Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение №340, Протокол №22 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 03.06.2021 г.

 Настоящата Наредба е приета с Решение № ........... по Протокол № ................. г. на Общински съвет Балчик.


Председател на Общински съвет - Балчик: .........................................


                                                                                                                         /Николай  Колев/


 


Приложение 2  към чл.1, ал. 2 и чл. 13 ал.1


Зони за платено паркиране на територията на гр. Балчик с цветова индивидуализация:


- ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков";

- ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул."Любен Каравелов";

- ул. „Пейо Яворов" -кръстовище с ул."Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска";

- ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов";

- Паркинги на площад „Капитан Георги Радков" и площад „Рибарски"


 

Т А Р И Ф А

за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране:

1. Режим на платено паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране - „Зона за платено паркиране":

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

1.00 лв.*


2. Дневен абонамент - 24 часов

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

5.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС" е 1 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор - по тарифния план на клиента.

2. Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Зона за платено паркиране"

1.Месечен абонамент

Вкл. ДДС

150.00 лв.

2.Шестмесечен абонамент

Вкл. ДДС

750.00 лв.

3.Годишен абонамент

Вкл. ДДС

1000.00 лв.


3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Зона за платено паркиране"

1. Годишен абонамент

Вкл. ДДС

30.00 лв.


4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба" - еднократно в размер на 20 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края на работното време на съответната зона.


5.Цена за принудително преместване на МПС в размер на 40 лв.

В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането) - 20 лв.


Всички цени са с включен ДДС.


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик ., със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; Като добавим и предложението на г-н Господинов -  1. Дневната такса за 24 часа  да се промени от 5.00 лв. да стане 10.00 лева- и Предложение 2. Режимът на платено почасово паркиране да  е валиден за всички календарни дни от периода- 01.05. до 30.09 и за всички работни дни от 01.10 до 30.04.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ:  ПКОРСТ одобрява  Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-жо Каменова:

Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  приема - Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Искам да обоснова моето предложение, благодаря на колегите че го подкрепиха, както беше казано и в това което г-н Ангелов прочете - основната цел е все пак да регулираме и да подредим по порядъчен начин това, което става долу и въобще в тази част от града. В тази връзка една тарифа от 5лева за денонощно паркиране няма да реше основния проблем. Основния проблем е че голяма част от сезонните работници пристигат с личните си автомобили и по този начин блокират действително града. Мисълта ми е че тези 5лева не могат да спрат никого който е  решил да си паркира- да си паркира. Но 10 лева е по добре, освен че ще са и по-големи приходите в Общината. Но те биха предотвратили това безразборно струпване на коли, ненужно бих казал, защото си е форма на  гевезалък*. Аз имам пример където всички те идват с личните си автомобили, въпреки че живеят един до друг. В края на краищата трябва да има повече дисциплина и аз я приемам тази мярка, като дисциплинираща мярка. По отношение на другото предложение, в сезона града ни се запълва изключителни много с коли и най вече събота и неделя.  Балчишките граждани повече ползват личните си превозни средства било то до административни и други услуги през работните дни, а събота и неделя в сезона града се препълва с автомобили от Силистра, Добрич, Румъния и отвсякъде. Така, че доста безсмислена става Наредбата ако събота и неделя поне в летните дни не наложим някакви такси. Това са ми предложенията. Благодаря. И още едно така и така се изказвам, понеже това е мое решение според мен- е дадено този процес да се управлява от дружество „Кибела", което управлява и паркинга за мен е страшно наложително една доста сериозна коректировка и цените там,  смешни са тези цени при положение де факто  сега на открит паркинг ще бъде по скъпо да си държи човек колата отколкото в подземния. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Атанасов заповядайте:

Г-н Атанас Атанасов- общински съветник: Благодаря г-н Председател, аз не съм съгласен с това и то по отношение на местните граждани, независимо дали са работещи в долната част, средната част или горната част на града. За мен са малко дискриминационни, предложените такси от миналата година отговарят до някъде  на действителността и не считам, че трябва да бъдат завишени все още и се съгласих с изказването на г-н Ангелов, че иска да пробваме тази година. Наистина трябва да се пробва, да се види, разковничето в цялото проект-решение е дали то ще удовлетвори местни и гости на града както и Общинска администрация.  Така, че не считам, че това е правилно без да започне една дейност да бъдат завишавани цени. Тъй като с нашите действия ние започваме да заблуждаваме обществото още в началото преди да започне тази процедура да действа, тъй като хората знаят какво предстои от миналата година и какви цени да очакват и т.н. и днес дойде втори шоков удар към тях  с нашите промени в ценово отношение Не  считам, че към днешна дата предвид ситуацията от последните две години в икономически план тя ще намери приложение  в нашата Община и одобрение на нашите съграждани. Но аз искам да задам един друг въпрос, който е болен -  колеги виждате в нашият град през последните 2-3 месеца и не само в нашият град, но и в други населени места - много коли с украинска регистрация, искам да попитам- те как ще бъдат таксувани? Ще си плащат ли тази такса, ще бъдат ли санкционирани знаете, че болезнена и чувствителна е темата и този факт трябва да го разгледаме и да го решим. Чета в интернет, гледам телевизия кои Общини и какви мерки предприемат. Нашият град изобилства с такива автомобили особено ул. „Приморска" и другото, което искам да попитам даже бих и предложил за обхвата на „Зона за платено паркиране". Колеги миналата година се взе решение от площад „Рибарски" до кръговото на „Бяла къща", и тук от центъра нагоре до Полицията. Искам да попитам Общинска администрация планува ли възнамерява ли разширение на такъв обхват и тук вече ще се съглася с думите на колегата Господинов относно туристическият бранш. Искам да попитам защо платената зона не се разшири в посока „Пречиствателна станция"? От площад „Рибарски" до „Пречиствателна станция", както и от кръгово „Бяла къща" и нагоре, вижте колко автомобили има паркирани. Т.е. ние когато въвеждаме един такъв режим трябва да бъдем коректни към всички, а не избирателно решаваме само ул. "Приморска". Аз съм също за реорганизация  защо не  участват посока „Пречиствателна станция". Летният период там е пълно с коли, също така по алея „Дамба" посока хотел „Реджина Мария" има много румънски и коли които паркират, заведенията, там също е криза за платена зона, а е редно да бъде. Знаете, че в тоя район няма живущи и местни хора които да бъдат по някакъв начин ощетени. Това са ми въпросите, които искам да чуя, ако не ще направя такива предложения. Искам да видя дали ОбА има виждания по този въпрос, ако не ще ги предложа за гласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Ангелов, моля:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: На този етап решихме това да са зоните за платено паркиране, не напразно го казах, че сме оставили и на местните да имат места където да паркират. Както виждате, че сме оставили пътя за „Нов плаж" - виждате ли едно място където да е платено паркиране? Улица „Москва" към Общината не сме я сложили  в платеното паркиране да, след това можем да разширим, нека в началото да дадем на поне тези, които знаят къде да си спират колите, да имат възможност, но не както казвате да си ги спират пред заведенията и пред хотелите т.е. в близост  от порядъка на няколкостотин метра има и зони , където може да се спира. Аз на този етап си мисля, че няма да пречат на движението, но самата „Зона за платено паркиране" ще генерира приходи така, че ние ще можем да предприемем ефективни мерки и срещу тези, които спират неправилно. В момента ние първо трябва да направим организация на самото дружество и няколко пъти заявявам, че Общината нямаме никакво намерение да инвестира някакви средства в това платено паркиране. Самото дружество трябва да си спечели парите и да си закупи после и скобите и паяка и т.н.

Г-н Атанас Атанасов- общински съветник: Съгласявам се напълно с това, което каза г-н Ангелов, прав е  това наистина е така, но остава едно усещане в местните, че е избирателно. Ние трябва да докажем, ч е не е избирателно, а нашите действия съвместно с Общинска администрация   целят единствено урегулиране на движението през активния туристически сезон, което е факт. Действително автомобилите са много, действително има работници и местни и чужди, които паркират и това е разбираемо тъй. И второ, съгласен съм, че трябва да има зони за безплатно паркиране посока „Нов плаж", което е чудесно , този  така наречен прашен паркинг, той остава в зона за неплатено паркиране, но единствено което мен ме притесняваше и аз  този път ще го предложа за гласуване - разширение на обхвата посока от „Рибарски площад" до „Пречиствателна станция", там има страшно много автомобили на туристи чужденци, които защо да не си плащат паркирането. И по алея „Дамба", аз съм противник да се паркират автомобили. Това е чудесно, модерно съоръжение, не малко сили и средства Общината вложи в него и това ние емблемата бих казал, герба казано образно на града. Нека си го пазим и стопанисваме, защото колеги всички виждате частта която е от „Морска гара „ до „Тихия кът" прашният паркинг как изглежда и от там насетне настилката е износена побеляла от прах и масла и т.н. Извинявайте но като тръгнете да се разхождате прави впечатление. Буди едно отвращение видите ли за едни може, за други не може. Нека бъдем максимално обективни за всички и да решим и да кажем - по Алея „Дамба" да не минават и спират автомобили, отваряме една скоба - с изключение на автомобили , които зареждат обекти. От години говорихме, чудесно е решението на г-н Ангелов за закупуването на електрически автомобили, отдавна трябваше да съществува такъв вид транспорт. Нека да се запази Дамбата, в противен случай я разделихме без да искаме  на две -  за туристи и туристическа част и за свободно придвижване. За това правя тези две предложения  г-н председател.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, първото предложение е - да се разшири от „Рибарски площад" до „Пречиствателна станция" и второто - в момента има забрана за придвижване по алеята - заповядайте г-н Ангелов,  

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Първо:Пътя за „Пречиствателна станция", ние не можем да направим платено паркиране в зоната от входа на Пристанището до отбивката за околовръстния път, можем след това*,имайте в предвид, че в тази отсечка не можем да го направим. Освен това трябва наистина да го прегледам, защото там се води „Четвъртокласен път", по въпроса  да уточня, че не можем да направим този участък, а Дамбата, както знаете от май месец винаги слагаме пропускателен режим, сега преместихме заради това бариерата, отново ще имаме пропускателен режим, зимата пускаме автомобили, но от май отново има пропускателен режим, както знаете и на „Бяла къща" има  пропускателен режим.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Лучиянов заповядайте:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз внимателно слушах колегата Господинов и колегата Атанасов, колега Атанасов, хубаво като се разхождате, както можете да видите паркирането на така нареченият „прашен паркинг" не е безплатно т.е.

всеки,  който спира там си плаща, не знам тарифата кой я е определил, но си има тарифа. Философията на въобще платените парко места „Синя зона" и т.н. не  е някакъв начин да накараме туристите да си плащат, а философията е да ограничим онези, които работят и - така както е в София, Варна и т.н. първо да си ходят с личните превозни средства - т.е. да замърсяват и т.н. Тоест не виждам никаква логика в това, че зоната видите ли от „Нов плаж" нататък трябва да се въведе „Зона за платено паркиране" защото там няма персонали, които да заемат паркинга. Паркингите които съществуват се заемат единствено и изцяло от гости на града, т.е. нашата цел е да има места за гостите на града, а не целта да им вземем парите на тези гости. Тоест не виждам никаква логика в това предложение и апелирам съветниците да не бъде приемано, съвсем сериозно говоря, защото  няма смисъл от това. Другото нещо е, г-н Ангелов имам следният въпрос- направил ли сте си сметката предполагам администрацията, ако през почивните дни събота и неделя през летният период не се взема такса, ще излезе ли сметката на това дружество?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Ние първоначално както ни беше  по предложението  беше без събота и неделя, ние сме направили целият финансов анализ на тази база.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Така, аз обаче смятам, че  абсолютно резонно е предложението през летните месеци събота и неделя да има такса и ще ви кажа защо, защото ако отидете покрай морските туристически градове, там няма безплатно паркиране събота и неделя. Да в София е така, Варна не знам как е и ще кажа каква е логиката - че онези,  в  София които работят в централните части за да могат да ползват градският транспорт и да не си ползват личните превозни средства, или да ползват превантивни транспортни методи било то велосипеди и т.н. само, че когато е най натоварено в центъра учрежденията работят през седмицата, в събота и неделя не ги натоварват и не се налага „Синя зона" защото тогава можеш да спреш в центъра  където искаш и има където поискаш места. Проблема с паркирането в „Синя зона" в София е през седмицата, т.е да прехвърляме София и Балчик, абсолютно никакъв смисъл няма в това и не виждам никаква логика. Затова абсолютно резонно смятам, че в летните месеци „Зоната за платено паркиране" в летните месеци още повече и на цената която е трябва да обхване и почивните дни. И да говорим, че това било рестракционно към нашите съграждани  абсолютно не е вярно. Нашите съграждани също искат, като слязат долу с колите си също да паркират свободно, защото не именно  нашите съграждани запълват  крайморската част,  а  я запълват нашите служители от обикновено близките нам градове - Толбухин, Тошево, Тервел да не ги изброявам така, които повечето са на квартира в „Гемиджи" и т.н.  и видиш ли защо мъж и жена сервитьори без конкретни имена, двамата слизат с личните си автомобили и спират на най хубавите места. Наистина апелирам към общинските съветници, добре така да бъде, но трябва да допълним това за събота и неделя, че трябва да бъде платено - г-н Ангелов съжалявам, че променяме едно от  вашите разчети, но смятам че това е доброволно   и това в краен случай ще постигне пълно *** на паркиране.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Извинявам се, но аз затова реагирах на това, има прието от Комисията такова решение - предложение, което ще бъде подложено на гласуване - през лятото събота и неделя платени, а през зимният период неплатени и аз нямам нищо против, затова не съм го коментирал. Нямам против щом от 5 лв. искате да стане на 10 лв. ,

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Само да уточня, изказването ми беше с цел, да убедя колегите общински съветници, защо е правилно да не подкрепят това предложение, защото няма логика да въвеждаме в делничните дни, а в почивните дни защото тогава персоналите стават малко по ниско отколкото са в делничните дни. Ама знаете много добре, че съм в този бранш и много добре знам за какво става въпрос.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз искам да се изкажа, защото имам реплика към това което г-н Атанасов каза - искам да кажа обратното, тази мярка с 10-те лева е насочена обратното, тя  не дискриминира Балчиклии, местния слиза долу за час, два за да свърши работа, да се разходи. Тя ще бъде за тези хора, когато дойде румънеца или който и да дойде наистина да си платят тези пари, а не безотговорно. Защото той така ще си плати  35 лева за седем дни и въобще няма да му пука тука ли е или не. Аз ви казвам има коли, които действително от нашите румънски гости, по някаква причина докарват една, заминават си с друга и ги виждам стоят си там цяло лято. Второто, което искам да кажа: По отношение на „Дамба" алеята, там има не един два обекта след паркинга на двореца, по принцип обектите си имат сервитут няма как да има бъде правно да затворим и ограничим достъпа на гостите. И другото което искам да кажа само, за „Пречиствателна станция" аз съм „За" да направим платена зона, но къде ще я направим. Има един паркинг на горското, другото трябва да се запуши тоз път, а пък там е много интензивен напоследък  с развитието не „Иканталъка" ако ние там сложим един ред, там в момента по този път никога не спира една кола и то е любимо място на балчишките катаджии да ходят да събират пари от тези, които са в през*, на мен правилно са ми направили глоба защото веднъж бях спрял. Моите служители не си го и помислят даже и няма един турист да е спрял. Така, че ако искате да го направим.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов ,моля;

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: То няма връзка Дамбата, още повече ще затегнем режима, не ме интересува заведенията не ме интересува хотела „Реджина Мария" - до 19:00ч. няма да се движат автомобили. Освен категорично да се настани, няма да излиза и да се ...плажуващите трябва да се пазят. Това е истината, не може хората да са на плаж и някой му скимнало с колата си...слагаме бариерата и това е. Нека да отидат на заведение, не искам да спирам бизнеса - да отида на „Корона", на „БМ"-а, основно го правим наистина е грозно освен , че е и опасно. Хората са на плаж, напекло ги е слънцето загубили са  сили. Т.Е ние още повече ще затегнем режима до 19:00ч. да няма никакъв достъп до Дамбата само ако се настанява някой, но няма право да си "джитка" там.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви  г-н Ангелов. г-н Станоев заповядайте:


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз внимателно слушах коментарите и считам, че абсолютно има резон в предложенията на бюджетната комисия, както каза и Кмета и още нещо пак в подкрепа искам да допълня - тези две предложения ще оправят  едно от финансовият анализ който е даден. Защото аз виждам,  че по  финансовият анализ  е че 400 000 лв. са приходите, а 450 000 лв. са разходите така, че но кратко,   „За" съм за тези предложения. Г-н Атанасов излезе имах въпрос към него защото не разбрах  тези негови две предложения които направи. Не мога да разбера, защото  после кмета му каза, че то там няма как да стане.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Сега ще го попитам, дали ги потвърждава.  

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Просто аз се обърках, в смисъл такъв, че не знам как да гласувам, защото реално ще се наложи да гласувам против, защото когато г-н Ангелов му каза, че там няма как да стане г-н Атанасов му каза - „ Да съгласен съм" и в същото време предложи друго нещо. И да допълня, разбира се че е избирателно г-да общински съветници, защото тази „Зона за платено паркиране" решава определен проблем, за определена територия. Нямам никакви предложения, искам да съм наясно дали  г-н Атанасов подкрепя тези предложения.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, г-н Лафазански  заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря ви,  с едно конкретно предложение, извън периода 01 Април - 30 септември, предлагам да не функционира „Зона за платено паркиране", както г-н Ангелов каза, че трябва да се издържа едно цяло Предприятие общинско, аз не мога да приема, че това трябва да легне върху разходите, които правят гражданите на Балчик всекидневно, било то през делнични, празнични или почивни дни. Не го приемам за логично, така че правя предложение - платено паркиране да има само от 01.04до 30.09. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Лафазански, ще дам думата на г-н Жечев:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, г-н Ангелов, уважаеми колеги, аз искам да кажа моето мнение по тази точка и защо няма да подкрепя, така нареченото платено паркиране. Ако целта на платеното паркиране е да направим регулиране на движението и излишното пренаселване от автомобили през летният период добре  вероятно ще има резултат. Обаче целта е в общината да влязат някакви вече свежи средства, допускам ч  е приходите от това начинание ще бъдат близки с приходите от така нареченият закрит паркинг. И с две думи, гледайки отчетите, вероятността от „Синя зона", ще използвам този термин - „Синя зона", вероятността „Синя зона" да  изкара някаква печалба  е доста минимална. Защото залагайки 330 дни в годината, и  дори и по 3 часа виждаме, че приходите са с 30 000 лв. по-малко от заложените разходи, а пък разглеждайки разчетите виждам, че разходите са сто процента сигурни, но  за приходите не съм сигурен. В тази връзка  не коментираме първоначалните разходи за отпускане на „Зона за платено паркиране", било то автомати, автомобили. На всички  вероятно им е ясно, че „ Зоната за платено паркиране" няма как да функционира в Балчик 12 месеца, ако ще функционира и ще носи приходи то това ще е в рамките на 5-6 месеца, но дано да е повече. От 5-6  месеца от 30 дни  са 150-180.. дори и 8ч. да сложим заетост максимум на ден влизат 400 000 лв. казвам, че разходите са сигурни, въпроса ми е следният, какво ще работят тези 3 администрация и 8 човека обслужващ персонал цяла зима? Аз лично не знам, заплати ще взимат. Не беше ли по нормално и не беше ли по правилно това да бъде вменено на нашето Общински предприятие БКС, където в момента има счетоводство, управители, касиери, а пък и така нареченият обслужващ персонал зимата  може би щеше да се ползва за нещо друго. Мисля, че тук сме допуснали грешка, 358 паркоместа има заложени, предлага се финансова рамка от която се вижда, че ние вероятно ще отчетем  загуба, в същото време се очаква в бъдещ период да има предложение за разширение на обхвата на   „Зона за платено паркиране", било то с други улици или в момента съществуващи паркинги, които не влизат в предложението за „Зона за платено паркиране". Още повече виждам, че продължаваме да даваме паркинги под наем, за 5 години при положение че в същото време днес ще гласуваме за Общината да има  „Зона за платено паркиране". Не знам какъв е аршина и защо, и поради тази причина на този ред аз ще се въздържа за подкрепата на това проект решение, по начина по който е внесено за мен е финансово обречено. И няма да участвам в каквито и да е предложения свързани с изменения. Благодаря.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги предлагам да преминем към  поименно гласуване  предложенията също и на г-н Атанасов ще влязат, постъпили са пет предложения,   по реда на постъпване,    първото предложение на ПКБФЕЕ за промяна тарифата за 24ч. от 5.00 лв. на 10.00лв.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържали се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържали се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържали се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържали се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 4;

Предложението се  приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на второто  предложение на ПКБФЕЕ- Режимът на платено почасово паркиране да  е валиден за всички календарни дни от периода- 01.05. до 30.09 и за всички работни дни от 01.10 до 30.04;


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържали се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържали се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържали се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се"- 3;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на предложението на г-н Атанасов - да бъде разширена „Зона за платено паркиране" от Рибарски площад до „Пречиствателна станция"


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържали се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Против"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържали се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Против"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържали се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Против"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържали се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържали се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържали се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържали се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържали се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Против"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържали се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържали се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържали се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 0; „Против" - 5; „Въздържали се"- 13;

Предложението  не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на предложението на г-н Атанасов- Забрана за паркиране по алея „Дамба".


11. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържали се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Против"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържали се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Против"

6. Владимир Бориславов Лафазански               Въздържали се"

7. Галин Петров Началников                            „Против"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Против"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържали се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържали се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържали се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържали се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържали се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Против"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържали се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържали се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържали се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 0; „Против" - 6; „Въздържали се"- 12;

Предложението  не се приема.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на предложението на г-н Лафазански - да отпадне  от 01.10.до 01.04 да отпадне  режима на „Зона за платено паркиране", за всички календарни дни.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържали се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържали се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Въздържали се"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Въздържали се"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържали се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържали се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържали се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържали се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 10; „Против" - 0; „Въздържали се" - 8;

Предложението не се приема.

-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на целия проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържал се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 4;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 517: На основание чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 8, т. 23 и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 от Закон за движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик

1.Приема Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение.

2.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

Раздел I


Общи положения


Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Балчик в зоните, определени с решение на Общински съвет Балчик, както и издаването на стикери и карти.


 (2). Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация, съгласно  графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците, поименно посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.         


Чл.2. (1) Кметът на Община Балчик със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.


            (2)  Със заповед, кметът има право да ограничи временно - за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.


Чл.3. Заплащането на цените по тази наредба се извършва към общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, съгласно Тарифа - неразделна част от наредбата.


Раздел II


Режим на платено  почасово паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Зона за платено паркиране"


Чл.4.(1) Зоните   за   платено почасово паркиране се обозначават с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП, като могат да бъдат оборудвани с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане.


((2) Режимът на платено почасово  паркиране е валиден за всички календарнии дни  от 01.05. до 30.09 и всички работни дни от седмицата от 01.10. до 30.04.  в часовия диапазон от 10.00 ч. до 22.00 ч., през цялата календарна година - целогодишно".


(3) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет.    


Чл.5. В зоната за платено  паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.


Чл. 6. (1)  Заплащането на цените по този раздел се извършва по един от следните начини:


1. С талон, издаван от служители на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД /по образец, утвърден от кмета на общината/, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.


2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак - информационна табела, описана в чл. 4.


 (2) Освобождават се от цените по ал. 1, обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

-          Спешна медицинска помощ;

-          Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението";

-          Главни и областни дирекции на МВР;

-          Служба „Военна полиция";

(3) Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Балчик, индивидуалните електрически превозни средства по смисъла на Закон за движение по пътищата и освободените от данък по смисъла на чл. 58, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.


Раздел III


Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Зона за платено паркиране"


Чл.7. (1) На райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент", за  юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет, определена в Тарифа - неразделна част от тази наредба.


(2) Платено паркиране „Служебен абонамент" по ал.1  е  във всички дни от седмицата, като  специално  обозначените за това места, не могат да надвишават  15% от общия брой предвидени места за  платено паркиране .         


Чл.8. (1) За ползване режима на  платено паркиране „Служебен абонамент", заинтересованите лица  подават заявления по образец  до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД.


(2)  Редът и начинът за  ползване на режим платено паркиране „Служебен абонамент" се определя от Кмета на общината .


 (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент" по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се издава и се предоставя документ, удостоверяващ правото на  ползване.


Чл. 9. Местата за паркиране по чл. 7, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка .


Чл. 10. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл.9  места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.


Чл. 11. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Балчик мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.


 

Раздел IV


Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Зона за платено паркиране"


Чл.12. В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им във всички дни денонощно /24 ч/.


Чл.13. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират  в границите на зоната, където попада адреса им /или  в  изрично  посочена  в заявлението  по чл.14 ал.1 зона, съгласно графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците поименно, посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.         


(2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер и/или абонаментна карта, по утвърден от кмета образец, който съдържа: логото на Община Балчик, знак за защита, пореден номер, рег.№ на автомобила, валидност.


(3) Стикерът и/или картата се залепва/или поставя на видно място, на предното стъкло на автомобила, без да пречи на видимостта на водача и по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.


(4) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.


Чл.14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1 подават заявления до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по образец,  утвърден от Кмета на общината. Към заявлението се представят следните документи:


1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.


(2) Стикери/абонаментни карти се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.


Чл.15. Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с постоянен или настоящ адрес извън община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл.14 представят копие от документ за собственост на жилищен имот  в зоната, определена за  платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.


Раздел V

 

Режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания

           

            Чл. 16. (1) На територията на Община Балчик се осигуряват определен брой, специално обозначени места в съответните зони в режим на платено паркиране, за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

            (2) Местата за паркиране по ал. 1 са с възможно най-добър достъп от сградите, входовете, алеите, пешеходните зони и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с изобразен международния символ за достъпност.

(3) Преференциалното паркиране на МПС на лица с увреждания в зона в Режим на платено паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Зона за платено паркиране" е безплатно за време до 4 /четири/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за това места в зоните за платено паркиране на МПС, обозначени според изискванията на закона - чл. 99а и Приложение към чл. 99а, ал. 1 от Закон за движение по пътищата и които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, конкретно и лично обслужват хора с увреждания.


            (4) Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, в зона в Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Зона за платено паркиране", има лице, което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протезиране и други медицински помощни средства. За всяко жилище, попадащо в зона в Режим на платено паркиране се определя едно /1/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите. Правоимащите трябва да отговарят на следните условия:

            1. ППС, превозващо лицето по ал. 4 да е собственост на правоимащия или на съпруга му, респ. съсобственост със съпруга му, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто адрес е в същото жилище.

            2.Лицата по ал. 4 следва да не притежават собствен гараж, паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по настоящия си адрес.

            3. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата за предоставяне на правото по ал. 4 са следните:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо);

            4. Документите по т. 3 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            5. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано - до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

            6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

            (5) Право на безплатно паркиране в зона в Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Зона за платено паркиране" в рамките на работното време върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на МПС, превозващо лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, има лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези или други медицински помощни средства. МПС, превозващо лицето по тази алинея, следва да отговаря на следните условия:

            1. Да е собственост на правоимащия или съпруга му, или да е в съсобственост със съпруга, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, от син/дъщеря на правоимащия.

            2. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата и предоставяне на правото по ал. 5 са:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ, удостоверяващ валидно трудово/служебно правоотношение;

            3. Документите по т. 2 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            4. Правото на паркиране се предоставя само за основната работа на лицето при един работодател в работни дни за конкретното му работно време в часовия диапазон на зоните за почасово платено паркиране.

            5. Правото на безплатно паркиране в рамките на работното време се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от две години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или срокът на трудовото/служебно правоотношение изтича по-рано от посочените две години, се предоставя до най-рано изтичащия срок. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

            6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

(6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за платено паркиране на територията на Община Балчик се издават и преиздават, както и анулират от кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице. Изготвянето и издаването на картите е в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. и за тях не се заплаща цена от правоимащите лица.

(7) Начинът на обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за платено паркиране е задължително поставяне на карта, отговаряща на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г., удостоверяваща правото на ползване на такова място, която да съдържа международния знак „Инвалид", в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част да се вижда изцяло.


            (8) Оперативната дейност по издаването, монтажа на знаковото стопанство и контрола по използването им за обозначаване на местата за преференциално паркиране на хора с увреждания се осъществяват от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.


            (9) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващо хора с трайни увреждания, служителите на РУ „Полиция" - Балчик и/или общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД отнемат картата, която се връща на органа, който я е издал. При виновно поведение на титуляра на картата за установеното неправомерно ползване, в тези случаи (извън случаите на кражба или изгубване), картата се анулира, ако е издадена заповед на кмета, тя се отменя, а на титуляра не се издава нова карта за срок от една година от датата на анулирането.Раздел VI


Контрол и принудителни административни мерки в зоната


Чл.17. Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", събирането на дължимите цени от собствениците или водачите на ППС, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД по ред и условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.


Чл.18. (1) Оправомощените със заповед лица /служби за контрол/ по чл. 17 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

            (2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.


Чл.19. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.


Чл.20. При прилагане на принудителните мерки по чл.18 ал.2, оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/ са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло, защитено от климатични условия, писмено съобщение.


Чл.21. Цената за разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане е определена от Общинския съвет, съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.


Чл.22.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б."г" от ЗДвП.


(2) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община Балчик се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.


(3) Цената за разходите по принудителното преместване е определена от Общински съвет Балчик в Тарифа - неразделна част от настоящата наредба.

(4) В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането), съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.


Чл.23. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им, събирана от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.Раздел VII


Административно-наказателни разпоредби


Чл. 24. (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 /петдесет/ до 200 /двеста/ лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за платено, за преференциално или привилегировано паркиране или стикер, на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева, като картата/стикера се изземва от служителя от службата за контрол, установил нарушението. В този случай се уведомява и Районно управление „Полиция".


(3) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.


(4) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

(5) За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определно за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер до 50 /петдесет/ лева.


(6) Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.


Чл.25. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностни лица от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, оправомощени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Балчик или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.


(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


(4) Глобите и имуществените санкции, събирани при констатиране на нарушения по тази наредба, постъпват в бюджета на общината, съгласно чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


          По смисъла на тази наредба:


1 „Зона" е райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, определени от общински съвет за платено паркиране, съгласно графичната част на Приложение № 1 от тази наредба.


2 „Друго правно основание" са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг и лице притежаващо МПС в съпружеска имуществена общност.


3. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране „Зона за платено паркиране", на МПС за служебни нужди, на основание издадена абонаментна карта или стикер за временно и възмездно ползване на съответното паркомясто.


4. „Режим на локално платено паркиране" е режим на неограничено почасово платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги - общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране  „Зона за платено паркиране", на МПС на физически лица.


5. „Индивидуално електрическо превозно средство" по смисъла на тази наредба и съгласно §6, т. 18б от Допълнителни разпоредби на Закон за движение по пътищата  е: пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

6. "Електрически автомобили" по смисъла на тази наредба и §1, т. 35 от Допълнителни разпоредби на Закон за местните данъци и такси са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.

7. Пътно моторно превозно средство е в „престой", когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

8. „Паркирано" е пътно моторно превозно средство, спряно извън обстоятелствата,  които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Кметът на Община Балчик изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.

(2) До издаването на заповедите по ал. 1, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Балчик.

§4. Настоящата Наредба, ведно с Тарифа за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране, Приложение 1 и Приложение 2 - неразделни части от нея, се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове.

§5. Настоящата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик отменя Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение №340, Протокол №22 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 03.06.2021 г.

 Настоящата Наредба е приета с Решение № 517. по Протокол № 32/28.04.2022. г. на Общински съвет Балчик.


Председател на Общински съвет - Балчик: ......................


                                                                                                                         /Николай  Колев/


Приложение 2  към чл.1, ал. 2 и чл. 13 ал.1


Зони за платено паркиране на територията на гр. Балчик с цветова индивидуализация:


- ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков";

- ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул. "Любен Каравелов";

- ул. „Пейо Яворов" -кръстовище с ул. "Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска";

- ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов";

- Паркинги на площад „Капитан Георги Радков" и площад „Рибарски"

 

Т А Р И Ф А

за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране:

1. Режим на платено паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране - „Зона за платено паркиране":

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

1.00 лв. *


2. Дневен абонамент - 24 часов

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

10.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС" е 1 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор - по тарифния план на клиента.

2. Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Зона за платено паркиране"

1.Месечен абонамент

Вкл. ДДС

150.00 лв.

2.Шестмесечен абонамент

Вкл. ДДС

750.00 лв.

3.Годишен абонамент

Вкл. ДДС

1000.00 лв.


3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Зона за платено паркиране"

1. Годишен абонамент

Вкл. ДДС

30.00 лв.


4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба" - еднократно в размер на 20 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края на работното време на съответната зона.

5.Цена за принудително преместване на МПС в размер на 40 лв.

В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането) - 20 лв.

Всички цени са с включен ДДС.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги обявявам 10 минути почивка.


 

//-------------------------------//----------------------------------------//----------------------------------


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Балчик за периода 2021-2027 г. е приет с Решение № 308 от Протокол № 20/29.04.2021 г. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските планове за развитие и определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

Изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за

развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за

интегрирано развитие на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Целта на годишния доклад е да обобщи постигнатото през календарната година и да оцени доколкото ефективно и ефикасно е изразходван публичния ресурс, отчитайки социално-икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно осигуряване за развитието на общината.

Съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие кметът на общината „ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината" в т.ч. „представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет".

Годишният доклад с резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО, при спазване чл. 72, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се приема от общински съвет по предложение на кмета на общината.

След приемането на доклада той се публикува на сайта на Общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица. А копие от годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за одобряването му. (чл. 72, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗРР).

С настоящото предложение внасям за разглеждане и одобряване съгласно Закона за регионалното развитие Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик:

1.Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. по Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., приет с Решение № 308 от Протокол № 20/29.04.2021 г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия съгласно нормативната уредба, по изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.

Приложение:

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г., със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на  гласуване  с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 518: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик:

1.Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. по Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., приет с Решение № 308 от Протокол № 20/29.04.2021 г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия съгласно нормативната уредба, по изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941"с. Сенокос., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпила е докладна вх. № 76-00-30/19.04.2022 г. от Георги Георгиев - Председател на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Христо Смирненски - 1941" с. Сенокос за учредяване безвъзмездно право на ползване за читалищната сграда за нов 10 - годишен срок. НЧ „Христо Смирненски - 1941"  ползва безвъзмездно сградата на читалището в село Сенокос, съгласно Договор за ползване на общински имот, със срок на действие от 02.09.2016 г. - до 02.09.2026 г. Читалището кандидатства за ремонт по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик. Условията за кандидатстване по програмата изискват договорът за право на ползване да е със срок минимум 10 години от датата на кандидатстване. Това налага действащият договор да бъде прекратен и да се сключи нов договор с максималния 10 - годишен срок, съгласно Закона за общинската собственост.  Съгласно чл. 39, ал.5 от ЗОС безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, на лица, определени със закон. Законът за Народните читалища дава право на Народните читалища да получат безвъзмездно право на ползване на сградите, които са ползвали при влизане в сила на закона. Във връзка с горното, предлагам на Вашето внимание следното                                                                              

                                                      

                                                     Проекто - решение:

                                                                                                         

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС; чл.58, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; §4 от ПЗР на Закона за Народните читалища и във връзка с докладна вх № 76-00-30/19.04.2022 г. от Георги Георгиев - Председател на Читалищно настоятелство на Народно читалище „Христо Смирненски - 1941" с. Сенокос, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да се прекрати Договор за ползване на общински имот, вписан под № 59, том ІІ, вх. Рег. №2200 от 02.09.2016 г., между Община Балчик и НЧ „Христо Смирненски - 1941 г." с. Сенокос за безвъзмездно ползване на читалищна сграда в село Сенокос.               

2.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941" с ЕИК 000844647, с адрес с. Сенокос, общ. Балчик, ул. „Девети септември" №2, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Георги Йорданов Георгиев, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3337/13.08.2008 г.:

 Двуетажна масивна сграда - читалище с идентификатор 66250.501.394.1 по кадастралната карта на с. Сенокос, със застроена площ 454 м2, построена в УПИ VІІІ, кв.5 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.394 по кадастралната карта на с. Сенокос. 

3. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Симеонов:

 

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приемаУчредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941"с. Сенокос, със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги предлагам да преминем към    поименно гласуване на  проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 519: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС; чл.58, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; §4 от ПЗР на Закона за Народните читалища и във връзка с докладна вх № 76-00-30/19.04.2022 г. от Георги Георгиев - Председател на Читалищно настоятелство на Народно читалище „Христо Смирненски - 1941" с. Сенокос, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да се прекрати Договор за ползване на общински имот, вписан под № 59, том ІІ, вх. Рег. №2200 от 02.09.2016 г., между Община Балчик и НЧ „Христо Смирненски - 1941 г." с. Сенокос за безвъзмездно ползване на читалищна сграда в село Сенокос.               

2.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941" с ЕИК 000844647, с адрес с. Сенокос, общ. Балчик, ул. „Девети септември" №2, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Георги Йорданов Георгиев, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3337/13.08.2008 г.:

 Двуетажна масивна сграда - читалище с идентификатор 66250.501.394.1 по кадастралната карта на с. Сенокос, със застроена площ 454 м2, построена в УПИ VІІІ, кв.5 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.394 по кадастралната карта на с. Сенокос. 

3. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред Предоставяне безвъзмездно за управление на Главна дирекция  „Изпълнение на наказанията", за нуждите на пробационно звено гр. Балчик, на помещение в административна сграда на ул. „Дионисополис" №2, гр. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение № 134 от 16.05.2016 г. на ОбС - Балчик и договор от 27.02.2017 г., Община Балчик е предоставила за безвъзмездно управление помещение /една стая/ с площ от 21 м2 в административната сграда на ул. „Дионисополис" №2 на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" София, за нуждите на пробационно звено град Балчик. Срокът на действие на договора е до 27.02.2022 г. Със заявление вх. №24-00-493/14.04.2022 г. от Главен инспектор Румяна Марева - Началник РС „Изпълнение на наказанията" - Добрич е заявено желанието за сключване на нов договор за ползване на помещението, за срок от 10 години. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" е организация на бюджетна издръжка и съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост може да бъде предоставен безвъзмездно за управление имот - общинска собственост, след решение на ОбС- Балчик.

          В тази връзка,  предлагам на Вашето внимание следното


                                                      Проекто - решение:  


           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 24-00-493/14.04.2022 г. от Началника на  РС „Изпълнение на наказанията" - Добрич:

           1.Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", представлявана от Главен Директор Ивайло Йорданов, за нуждите на ОС „Изпълнение на наказанията" - Варна, РС „Изпълнение на наказанията" - Добрич, пробационно звено гр. Балчик, следния общински имот:

            Обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 387/10.05.2014 г., а именно: помещение с площ от 21 м2, находящо се на първия етаж от двуетажна административна сграда на ул. „Дионисополис" №2, с идентификатор 02508.84.385.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.        

2. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 10 /години/ години, считано от датата на подписване на договор между страните. 

           3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.


    

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт одобрява - Предоставяне безвъзмездно за управление на Главна дирекция  „Изпълнение на наказанията", за нуждите на пробационно звено гр. Балчик, на помещение в административна сграда на ул. „Дионисополис" №2, гр. Балчик., със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Предоставяне безвъзмездно за управление на Главна дирекция  „Изпълнение на наказанията", за нуждите на пробационно звено гр. Балчик, на помещение в административна сграда на ул. „Дионисополис" №2, гр. Балчик.,  със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 520: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 24-00-493/14.04.2022 г. от Началника на  РС „Изпълнение на наказанията" - Добрич: 1.Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", представлявана от Главен Директор Ивайло Йорданов, за нуждите на ОС „Изпълнение на наказанията" - Варна, РС „Изпълнение на наказанията" - Добрич, пробационно звено гр. Балчик, следния общински имот:

 Обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 387/10.05.2014 г., а именно: помещение с площ от 21 м2, находящо се на първия етаж от двуетажна административна сграда на ул. „Дионисополис" №2, с идентификатор 02508.84.385.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.        

2. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 10 /години/ години, считано от датата на подписване на договор между страните. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Предоставяне за безвъзмездно ползване на Сдружение „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" на общински имот в гр. Балчик, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 26-00-265/17.02.2022 г. от инж. Росица Попова - Изпълнителен директор на „МИГ Балчик - Генерал Тошево" за предоставяне на помещение общинска собственост за административни дейности по споразумение № РД 50-35/20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие.     

          Подходящо за целите на сдружението е помещение (офис) на първия нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок на ул. „Дионисополис" №3 гр. Балчик, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.84.393.1.3 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 46 м2. 

         Съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.         

         Във връзка с предоставяне на подходяща материалната база на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" предлагам на Вашето внимание следното:


                                                                                              

                                                      

                                                     Проекто - решение:

                                                                                                         

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-265/17.02.2022 г. от инж. Росица Попова - Изпълнителен директор на сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево":

 1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" с ЕИК 177011523, със седалище и адрес на управление гр. Балчик,  ул. „Дионисополис" №3, представлявано от инж. Росица Попова - Изпълнителен директор, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3826/12.04.2010 г.:

 Офис на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок в гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.84.393.1.3 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 46 м2 (четиридесет и шест квадратни метра).  

 2. Помещението по т. 1 се предоставя за изпълнение на административни дейности по споразумение № РД 50-35 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.               

 3. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Предоставяне за безвъзмездно ползване на Сдружение „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" на общински имот в гр. Балчик, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - - общински съветник: Само да попитам помещението в момента свободно ли е?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да това беше ЦОП-а, които ги преместихме долу, и имат възможност да инвестират по проект програма, и ще направят ремонт сами.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 521: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-265/17.02.2022 г. от инж. Росица Попова - Изпълнителен директор на сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево":

 1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" с ЕИК 177011523, със седалище и адрес на управление гр. Балчик,  ул. „Дионисополис" №3, представлявано от инж. Росица Попова - Изпълнителен директор, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 3826/12.04.2010 г.:

 Офис на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок в гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.84.393.1.3 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 46 м2 (четиридесет и шест квадратни метра).  

 2. Помещението по т. 1 се предоставя за изпълнение на административни дейности по споразумение № РД 50-35 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.               

 3. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.224 по кадастралната карта на с. Сенокос. давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. №94-00-488/25.02.2022 г. от Ани Асенова Боянова от с. Сенокос, за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 66250.501.224 по кад. карта на с. Сенокос. Ани Асенова Боянова е собственик на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Нотариален акт №109, том VІ, дело 988 от 17.08.2021 г. на Нотариус Обретен Обретенов и Удостоверение №14/08.03.2022 г. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                             

                                                       проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94-00-488/25.02.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 8 150.00 лв. (осем хиляди сто и петдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.224 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ VІІ, кв. 30 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 269 м2 (хиляда двеста шестдесет и девет квадратни метра), актуван с АОС № 4946/30.03.2022 г. на собственика на законно построена върху него сграда Ани Асенова Боянова. 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.224 по кадастралната карта на с. Сенокос  със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 522: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94-00-488/25.02.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 8 150.00 лв. (осем хиляди сто и петдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.224 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ VІІ, кв. 30 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 269 м2 (хиляда двеста шестдесет и девет квадратни метра), актуван с АОС № 4946/30.03.2022 г. на собственика на законно построена върху него сграда Ани Асенова Боянова. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Определяне на годишна наемна пазарна цена за ПИ 53120.19.131 с площ 19.537 дка с начин на трайно ползване- пасище, мера от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, предназначен за предоставяне под наем по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022-2023 год., давам думата на вносителя  г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. По този ред в законово определения срок в общинска администрация - Балчик е постъпило едно заявления с вх. №94-00-526/07.03.2022г. по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за предоставяне на свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд на територията на община Балчик.

В тази връзка, моля да бъде прието следното:

Проекто-решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със заявления с вх.№94-00-526/07.03.2022 год. от Петър Илиев Стамов, Общински съвет - Балчик реши:

1. Определя годишна наемна цена в размер на 9.17 лв./дка, съгласно оценка на лицензиран оценител на земеделски земи на общински имот, представляващ пасище и мера с идентификатор №53120.19.131с площ 19.537 дка по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик за отдаване под наем, считано от стопанската 2022/ 2023г. по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Симеонов, заповядайте г-н Христов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Определяне на годишна наемна пазарна цена за ПИ 53120.19.131 с площ 19.537 дка с начин на трайно ползване- пасище, мера от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, предназначен за предоставяне под наем по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022-2023 год., със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 523: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със заявления с вх.№94-00-526/07.03.2022 год. от Петър Илиев Стамов, Общински съвет - Балчик:

1. Определя годишна наемна цена в размер на 9.17 лв./дка, съгласно оценка на лицензиран оценител на земеделски земи на общински имот, представляващ пасище и мера с идентификатор №53120.19.131с площ 19.537 дка по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик за отдаване под наем, считано от стопанската 2022/ 2023г. по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред -  Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчик, Област Добрич; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с неотложни обществени потребности, предлагам  изработване на ПУП-ПРЗ на местността „Двете чешми", в землището на град Балчик. Основна цел на разработката  е да се създаде устройствена основа за  дългосрочно развитие на територията,  както и основа за последващи специализирани инженерно-геоложки и хидроложки проучвания и проектни разработки, с цел укрепване на територията и отмяна на наложената  в част от нея строителна забрана и разширяване територите за обитаване в гр.Балчик. Служебно, от общинска администрация на Община Балчик е изготвено задание по чл.125, ал.1 ЗУТ,  което поставя целите и обосновава необходимостта от изработването на плана, съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване на ПУП-ПРЗ. Основна част от обхвата на разработката се препокрива с обхвата на местността „Двете чешми", която е урбанизирана територия, част от землището на град Балчик, отразена в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Балчик, одобрени със заповед за одобрение на КККР № 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК. За част от територията има действащи подробни устройствени планове (ПУП-ПЗ), възлагани във времето от собственици на отделни имоти.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям следното

РЕШЕНИЕ:


            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на местността „Двете чешми" на град Балчик, Община Балчик, и провеждане процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, от отдела „ТСУ".

Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчик     
2. Дава разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчик;   

3. ПУП да се съобрази с предвижданията на ОУП на Община Балчик.          

4. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за вертикална панировка, инженерно-геоложки и хидроложки условия, за комуникация и транспорт, за водоснабдяване и канализация, за електрификация, за електронни съобщителни мрежи. План-схемите се одобряват едновременно с подробния устройствен план, като неразделна част от него.    

5. ПУП да бъде разработен при спазване на ЗУТ, изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за Обем и съдържание на устройствените планове, нормативните изисквания на Наредба №7/22.12.2003г. за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, като бъде представен  в цифров и графичен вид.

6. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
- становище, издадено по реда на Закона за културното наследство.              

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;  
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.

            Приложение: задание от отдел „ТСУ"    

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Каменова:.

Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема    -  Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчик, Област Добрич, със За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Други колеги по точката, заповядайте  г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: По скоро за коментар, две години се занимаваме с продажби на тези места. Може би щяхме да вземем по- голяма цена ако ги бяхме вкарали първо в Общ устройствен план, но вече е факт така, че трябва да бъдат  щом са си ги закупили хората с  За в бъдеще трябва да бъде вкаран Общ устройствен план на гарда и тогава да се продават местата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, г-н Станоев имате думата:

Илиян Станоев - общински съветник: Аз нямаше да е изказвам, но не съм съгласен и ще ви кажа защо: просто не познаване на процедурата от колегата съжалявам,  просто  Подробно устройствен план г-н Господинов ако мисли, че ще бъде приет след две седмици жестоко се лъжете. Дано да бъде приет след 4-5 години и ние през това време не продаваме, защото след 5 години ще вземем повече пари. Не съм съгласен, хубава е инициативата ....но..

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля  да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 524: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на местността „Двете чешми "на град Балчик, Община Балчик, и провеждане процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, от отдела „ТСУ".

Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчи                   
2. Дава разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчик

3. ПУП да се съобрази с предвижданията на ОУП на Община Балчик.          

4. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за вертикална панировка, инженерно-геоложки и хидроложки условия, за комуникация и транспорт, за водоснабдяване и канализация, за електрификация, за електронни съобщителни мрежи. План-схемите се одобряват едновременно с подробния устройствен план, като неразделна част от него.    

5. ПУП да бъде разработен при спазване на ЗУТ, изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за Обем и съдържание на устройствените планове, нормативните изисквания на Наредба №7/22.12.2003г. за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, като бъде представен  в цифров и графичен вид.

6. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
- становище, издадено по реда на Закона за културното наследство.              

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;  
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост, представляващ паркинг с площ 1030 кв.м., с. Кранево, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-484/19.04.2022 г. от „Караоке" ЕООД, ЕИК: 124627012, относно наемане на общински имот, с цел обособяване на зона за платено паркиране и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ паркинг, находящ се в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кранево, с площ 1030кв.м., за обособяване на зона за платено паркиране, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1030 кв.м.  в размер на 19 961.40 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 3,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. не променят предназначението на наетия имот.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

           

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Каменова.

Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ не приема  -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост, представляващ паркинг с площ 1030 кв.м., с. Кранево, със „За" - 1 гласа; „Против" - 2; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Симеонов моля:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ  одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост, представляващ паркинг с площ 1030 кв.м., с. Кранево, като добавя предложението на г-н Румен Николов-кмет на с. Кранево, наемателя да озелени, облагороди инфраструктурата на имота и има някакви преференции за местните хора, със „За"- 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Началников моля:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост, представляващ паркинг с площ 1030 кв.м., с. Кранево, със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви.  Колеги, други въпроси към точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Имам един такъв въпрос само, административно ли е наложен този срок от 5 години? Общината по собствено желание ли Администрацията сключва договори за 5 години от такъв наем или той е регламентиран някъде и ние сме длъжни да ги отдаваме за 5 години?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: По стария закон Общината нямаше право да отдава публична  общинска собственост за повече от 5 години. Сега имаме  право на 10 години, но аз като Кмет продължавам да държа, че 5 години е разумен срок, а максималния период за който можем да отдаваме  е 10 години не  е забранено и за 1 година.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Чисто механично индексират ли се цените на въпросните наеми с оглед на инфлацията която се движи.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да във всички Договори е записано.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги,   г-н Румен Николов (кмет на с. Кранево) заповядайте:  

Г-н Румен Николов - кмет на село Кранево: Благодаря за дадената дума, вчера бях на комисията и изразих становище,  Но преди това бях пуснал  писмо към всички съветници към момента аз тогава прецених, че следното място би могло да се развие парк, но струва ми се че по голяма необходимост има от паркоместа в центъра на селото защото хаоса , който е там създаван  от дистрибутори, клиенти стана невъобразим и тоя реален център и автобусни спирки там. По добре би било да се даде дали „Караоке" ще го вземе или някой друг без значение търга си е търг, с молба само в тръжните документи да бъде по някакъв начин задължен спечелилият търга да сложи 5-6 пейки, малко дръвчета, да облагороди   района, като иска да ползва местата в Кранево да направи нещо за района на това село. Затова моля да го приемете защото центъра си е център, но наистина какафонията е голяма.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз съм изключително радостен от това, което каза г-н Николов, защото това наистина е така. Хаоса в центъра знаете ли какво е и се радвам, че г-н Николов си е променил становището, но искам да кажа за неговото становище - Да абсолютно правилно, ч е там трябва да има парк, и моля Общинска администрация да вземе предвид неговото становище  и да почне някакви процедури, защото тези 5 години ей сега ще изтекат. Нещо друго искам да кажа на Общинските съветници, ако през това време Общинска администрация или се намерят някакви средства по програма, Закона за общинската собственост е категоричен -  чл. 15, ал. 1, т. 2.  - пише и  са посочени  условията как се прекратява един договор Общината има право да го прекрати, това е със закон. Там пише, че започне ли се ново строителство или някакъв ремонт на отдаденото съоръжение договора автоматично се прекратява. Давам ви на пресният  пример, това е примера с  „Мелницата", когато намерихме пари- тогава имаше един куп наематели в „Мелницата", Общината с едномесечно предизвестие прекрати , защото няма как да изтървем  екосредства и направихме „Мелницата". Затова аз приемам доводите на г-н Николов, който каза че трябва да има парк, шадравани и т.н., но считам, че към настоящият момент ние първо не сме готови. Първо предназначението на този имот там не е за парк и трябва да се смени предназначението, то е публично- общинска собственост, но това е решение, което трябва да мине през Общинска администрация и после през Общински съвет. И след това пак цитирам  чл. 15, ал. 1, т. 2.  от Закона за общинската собственост  - има ли готовност за започване на ново  строителство, след издаването на строителните книжа, договора се прекратява. Дай Боже това нещо  да стане в рамките на тези 5 години и да го прекратим и направим един хубав парк, но към настоящият момент считам, че не  може и трябва да се гласува „За", защото по този начин ще  се реши един транспортен проблем. В момента това място е неизползваемо и расте трева, трябва да се изразходват постоянно средства да се почиства защото става ... И това, което кмета предложи, ако е възможно аз не съм съвсем сигурен защото не съм проверил, трябва инвеститора да го облагороди по някакъв начин  добре, аз  нямам  нищо против и призовавам всички съветници да подкрепят това предложение. Благодаря.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги, заповядайте г-н Лучиянов:

      Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз много внимателно слушах г-н Николов,  и г-н Николов аз мисля, че г-н Ангелов и цялата Общинска администрация трябва сериозно да се замисли в следващите месеци, мисля че в Кранево е крайно наложително  също да се въведе една „Зона за платено паркиране". По този начин този хаос, на който аз също съм свидетел   ще има някакъв ред там. Защото в момента  да стигнеш до най-прекрасния плаж на Северното Черноморие е-  Краневския плаж  у нас е абсолютно невъзможно. Или трябва да си вземеш някоя каруца с нея да отидеш , съвсем сериозно говоря. Така, че кмета на населеното място с Общинска администрация с подкрепата на всички  Общински съветници се замислете сериозно за  „ Зона за платено паркиране" поне 4 месеца през лятото. Благодаря ви.

      Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Жечев:

      Г- н Атанас Жечев - общински съветник: Четохме  внимателно писмото на г-н Николов, до вчера се чудехме как да гласуваме какво да направим, за една година ли да го направим да го даваме ли в този му вид на отдаване , но г-н Николов ние нямаме възможности Общината не можем да вменим задължения на човек, който се явява на търг с отдаване  му да влага  някакви средства  за облагородяване на района , единствено може да се възползвате от тези 30% които ще ви  бъдат в бюджета да облагородите района.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 2;

Точката не се приема.

РЕШЕНИЕ № 525: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ паркинг, находящ се в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кранево, с площ 1030кв.м., за обособяване на зона за платено паркиране, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1030 кв.м.  в размер на 19 961.40 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 3,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. не променят предназначението на наетия имот.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост на Паркинг алея „Дамба", с площ 428 кв.м., гр. Балчик, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По петнадесета  точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-482/18.04.2022 г. от „Пепи-99" ЕООД, ЕИК: 148112565, относно наемане на общински имот, с цел обособяване на зона за платено паркиране и осигуряване на пропускателен режим към алея „Дамба" и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ Паркинг алея „Дамба", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.7.109 по кадастрална карта на гр. Балчик, с площ 428 кв.м., за обособяване на зона за платено паркиране и осигуряване на пропускателен режим към алея „Дамба", за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 428 кв.м.  в размер на 8 294.64 лв./осем хиляди двеста деветдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 3,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. не променят предназначението на наетият имот.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да:

4.1. спазва предмета на дейност;

4.2. осъществява пропускателен режим по алея „Дамба".

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост на Паркинг алея „Дамба", с площ 428 кв.м., гр. Балчик,,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-жо Каменова

Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост на Паркинг алея „Дамба", с площ 428 кв.м., гр. Балчик със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ:  ПКОРСТ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост на Паркинг алея „Дамба ", с площ 428 кв.м., гр. Балчик, със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Уважаеми колеги, г-н Ангелов, г-н Председател, аз смятам че този Общински съвет ще стигне твърде, твърде далеч с това да лиши гражданите на Балчик с място за свободно паркиране. На границата на „Дамбата". Още повече при цялата биография и предистория на този имот, да не говорим, че можем да направим нещо по функционално, като например да обособим спирка на градският транспорт там. Поради тази причина аз лично съм категорично против отдаването под наем. Да не говорим, че и сроковете са ангажиращи и абсурдно високи а и цената също няма да я коментирам, защото съм против изначално. Ако някой колега има нещо друго предвид предполагам ще направи предложение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, г-н Ангелов моля:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Само извинявайте  г-н Лафазански на коя линия градски транспорт предлагате.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Ние имаме възможност всяка една линия на градския транспорт да променим.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:И кой ще пътува по тази линия, веднъж ние пуснахме в Квартала, но нямаше пътници.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Смятам, че при наличието на „Зона за платено паркиране" и единствено на платен паркинг в тази част на града мисля, че градски транспорт до там е по удачното организиране.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Истината е такава, даже включително аз като видях какво са направили и оградили обекта е добре тези квадрати какво да ги правим. Значи те ще стоят, а другата зона ще е платена. Те си очертаха кадастрално, ако някой минава сложиха плочите всичко и  стоят едни квадрати, които ако ние ги пуснем безплатно повярвайте ми ще се затапи там. Аз исках по добре да ги вземат под наем, аз съм го казал и да не се занимаваме.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Значи аз може да прозвучи, че се заяждам, но искам да си изкажа мнението. Значи тук всеки и някой иска, тук там такова може ли да се направи... спирка, църква, парк колеги казах ви- чл.15, ние не го продаваме това, а ние го отдаваме под наем. Като има някакви такива намерения  и като е готово всичко- няма никакъв проблем да се прекрати договора и да се направи каквато е одобрената идея  от Администрацията. А сега да не го даваме, ами аз трябва да ви кажа, че като го гледам и както колегите споделят ако не го дадем какво ще го направим? Значи вие предлагате, не вие нищо не предлагате само се изказвате, спирка не се прави с хващане  на трима човека и.. спирка като се прави има маршрутни листове, процедури да не говорим само и само да се изкажем. Ако имате някакво конкретно предложение моля, затова призовавам винаги - дайте предложения.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, г-н Лучиянов заповядайте:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Благодаря, аз още един път ще призова да гласуваме.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целият проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 526: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ Паркинг алея „Дамба", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.7.109 по кадастрална карта на гр. Балчик, с площ 428 кв.м., за обособяване на зона за платено паркиране и осигуряване на пропускателен режим към алея „Дамба", за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 428 кв.м.  в размер на 8 294.64 лв./осем хиляди двеста деветдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 3,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. не променят предназначението на наетият имот.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да:

4.1. спазва предмета на дейност;

4.2. осъществява пропускателен режим по алея „Дамба".

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към шестнадесета точка Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-459/11.04.2022 г. от „Ани-Р" ЕООД, ЕИК: 200651859, относно подновяване на Договор за наем №403/14.08.2019 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен с площ 7 кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, актуван с АОС 496/2019 г., за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 7 кв.м.  в размер на 204.12 лв./двеста и четири лева и дванадесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа; Като добавя промяната площта която се отдава да стане от 7 кв.м на 10 кв.м и цената на 1000.00лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги,някой друг има ли въпроси, заповядайте г-жо Каменова:

Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност. със За" - 3 ; като подкрепя предложението  на ПКБФЕЕ

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, г-н Николов моля:

Г-н Румен Николов - кмет на с. Кранево: Само моля за вниманието, вчера на комисията беше завишена цената на наема за тези квадрати, защото най простата сметка от Наредбата за тарифите при 2 лева на кв.м.  с ДДС. за 7 кв.м. никъде го няма за 200 лв. на година. И мисля, че е съвсем резонно това да се плати при 2 лева на кв.м. за 7 кв.м и не се спазват точно,  наема годишно да бъде 1000.00лв. без ДДС което е съвсем, съвсем в реда на нещата. Самото обявяване на желанието за квадрати не е коректно от самите кандидати да ползват.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на  Предложението на ПКБФЕЕ да се промени: От 7 кв.м. да станат 10 кв.м. и от 204.12 лв., цената да стане в размер на 1000.00 лв. без ДДС.:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението  се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на целият  проект:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 527: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен с площ 10 кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, актуван с АОС 496/2019 г., за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв.м.  в размер на 1000.00 лв./хиляда/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към седемнадесета точка- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-479/14.04.2022 г. от „Кет Балу" 33" ЕООД, ЕИК: 202013653, относно подновяване на Договор за наем №409/14.08.2019 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 30 кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, актуван с АОС 496/2019 г.,  за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 30 кв.м.  в размер на 874.80 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-н Симеонов:

Г-н Симеон Симеонов - председателстващ на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност., със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа; Като добавя промяната площта която се отдава да стане от 30 кв.м на 40 кв.м и цената на 4000.00лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги,някой друг има ли въпроси, заповядайте г-жо Каменова:

Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност., със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;  като подкрепя предложението  на ПКБФЕЕ

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Станоев моля:

Илиян Станоев - общински съветник:  Нямам нищо против, на този търг само цената да не се окаже доста висока и да не се яви никой. И тогава така ще стане, да не вземем 2000 лв. да не вземем нищо. Защото то е търг.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник:  Направете конкретно предложение Илиян Станоев - общински съветник:  Само искам да кажа, че председателя обяви процедура на гласуване, да не стане така да нарушим процедурата не знам дали мога да направя конкретно предложение. Защото виждам, че има еднакво становище, предната точка е от 200 лв на 1000 лв по 5г, тук е от 800 по 5г. на 4000лв. Тук има равнопоставеност, но да не си изиграем по лоша шега и това мие единственото опасение.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник:  Искам  да кажа, че  г-н председател  да ви напомня, не бяхте обявил още процедура за гласуване, така че сме още в период на дебати и г-н Станоев може да си даде предложението.

Илиян Станоев - общински съветник:  Мото конкретно предложение е: Цената за 40 кв.м. да стане в размер на 2000.00 лв. без ДДС., като мотива за това мие, не че искаме да вземем по-малко пари, то ще е търг и ако има желаещи да се явят и да дадат повече. Мотива на това предложение е да не би да останем с празни ръце, това е единственото ми предложение.

Г-н Симеон Симеонов - общински съветник:  По повод само да кажа за Наредбата, ние го коментирахме с г-жа Магдалена Георгиева на комисията и  че Наредбата мисля каза, че от 17 г. (2006)не се променя. На комисията също възникна спор колко да бъде тази цена и сметнахме, че след като за 10 кв.м. от предходното решение което взехме за 1000 лв, а за 40 кв.м. трябва да бъде 4000 лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на  Предложението на ПКБФЕЕ да се промени: От 30 кв.м. да станат 40 кв.м. и от 874.80 лв., цената да стане в размер на 4000.00 лв. без ДДС. начална цена:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Против"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържали се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържали се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържали се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 10; „Против" - 2; „Въздържали се" - 3;

Предложението не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на предложението на г-н Станоев- Цената да стане в размер на 2000.00 лв. без ДДС :

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 2; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на целият  проект:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 528: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 40 кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, актуван с АОС 496/2019 г.,  за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 40 кв.м.  в размер на 2000.00 лв. /две хиляди/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към осемнадесета точка -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-466/12.04.2022г. от Д-р Филка Андонова, относно подновяване на Договор за наем №387/11.07.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващо медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувано с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 542.64 лв. /петстотин четиридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки / без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетото помещение.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Симеонов моля:

Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година със „За"- 3 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"


21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката не  се приема.

РЕШЕНИЕ № 529: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващо медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувано с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 542.64 лв. /петстотин четиридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки / без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетото помещение.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от общински имот-публична общинска собственост - кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ Балчик" ЕООД, за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По деветнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 94-00-350/01.02.2022 г. от „Зари Инвест" ЕООД, ЕИК: 203696248, относно подновяване на Договор за наем №318/14.06.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на общински имот, чрез неприсъствен конкурс, съгласно предназначението си:

1.1.кухненски блок с площ 275,19 кв.м., съдържащ:

-              склад с площ 8,79 кв.м.;

-              склад с площ 44,59 кв.м.;

-              склад с площ 9,66 кв.м.;

-              подготвителна за месо с площ 20,26 кв.м.;

-              подготвителна за яйца, риба и зеленчуци с площ 21,75 кв.м.;

-              миялно помещение към кухня с площ 5,77 кв.м.;

-              помощна кухня с площ 20,02 кв.м.;

-              топла кухня с площ 50,22 кв.м.;

-              миялно помещение и разливна към столова с обща площ 24,90 кв.м.;

-              2 бр. хладилни камери с предверие, с обща площ 15,35 кв.м.;

-              стая за почивка, баня и санитарен възел с предверие, с обща площ 23,03 кв.м.;

-              общи части към горепосоченият част от имот с обща площ 30,85 кв.м.;

1.2. столова с площ 47,53 кв.м.

Всичко с площ 322,72 кв.м., намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ Балчик" ЕООД, гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 1 - публична общинска собственост, актувано с АОС 217 от 1999 год., за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 322.72 кв.м.  в размер на 1858.86 лв. /хиляда осемстотин петдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 2, Дейност 1.

3.Кандидатите за участие е необходимо да отговарят на следните изисквания:

3.1. да са регистрирани по Търговския закон;

3.2. да извършват дейност, предмет на търга, а именно търговия и преработка на хранителни стоки;

4.Конкурсни условия:

4.1. след спечелване на конкурса и подписване на Договора за наем, наемателят се задължава:

-  да спазва предмета на дейност и да не променя предназначението на имота;

- за своя сметка да поддържа и почиства наетият от него имот;

- при осъществяване на модернизации и подобрения в имота, следва предварително да ги съгласува с Община Балчик;

- да спазва стриктно разпоредбите на Закона за храните;

- за заплаща в срок дължимите суми за ел. енергия и вода;

4.2.  да осигури минимум 5 броя работни места в обекта.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от общински имот-публична общинска собственост - кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ Балчик" ЕООД, за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение., със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 530: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на общински имот, чрез неприсъствен конкурс, съгласно предназначението си:

1.1.кухненски блок с площ 275,19 кв.м., съдържащ:

-  склад с площ 8,79 кв.м.;

-  склад с площ 44,59 кв.м.;

-  склад с площ 9,66 кв.м.;

-  подготвителна за месо с площ 20,26 кв.м.;

-  подготвителна за яйца, риба и зеленчуци с площ 21,75 кв.м.;

-  миялно помещение към кухня с площ 5,77 кв.м.;

-  помощна кухня с площ 20,02 кв.м.;

-  топла кухня с площ 50,22 кв.м.;

-  миялно помещение и разливна към столова с обща площ 24,90 кв.м.;

-  2 бр. хладилни камери с предверие, с обща площ 15,35 кв.м.;

-  стая за почивка, баня и санитарен възел с предверие, с обща площ 23,03 кв.м.;

-  общи части към горепосоченият част от имот с обща площ 30,85 кв.м.;

1.2. столова с площ 47,53 кв.м.

Всичко с площ 322,72 кв.м., намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ Балчик" ЕООД, гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 1 - публична общинска собственост, актувано с АОС 217 от 1999 год., за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 322.72 кв.м.  в размер на 1858.86 лв. /хиляда осемстотин петдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 2, Дейност 1.

3.Кандидатите за участие е необходимо да отговарят на следните изисквания:

3.1. да са регистрирани по Търговския закон;

3.2. да извършват дейност, предмет на търга, а именно търговия и преработка на хранителни стоки;

4.Конкурсни условия:

4.1. след спечелване на конкурса и подписване на Договора за наем, наемателят се задължава:

-  да спазва предмета на дейност и да не променя предназначението на имота;

- за своя сметка да поддържа и почиства наетият от него имот;

- при осъществяване на модернизации и подобрения в имота, следва предварително да ги съгласува с Община Балчик;

- да спазва стриктно разпоредбите на Закона за храните;

- за заплаща в срок дължимите суми за ел. енергия и вода;

4.2.  да осигури минимум 5 броя работни места в обекта.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик, актуван с АОС 394/24.10.2014 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-394/18.03.2022 г. от ЕТ „Либабие Герджикова - Алба" , ЕИК: 124088643, относно подновяване на Договор за наем №361/23.06.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№02508.79.75, представляващо павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Христо Ботев" №6, гр. Балчик, актуван с АОС 394/24.10.2014 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 20 кв.м.  в размер на 391.20 лв. /триста деветдесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

     Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ  приема - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик, актуван с АОС 394/24.10.2014 г. със „За"- 3 „Против"- 0; „Въздържали се" - 0;

     Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 531 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№02508.79.75, представляващо павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Христо Ботев" №6, гр. Балчик, актуван с АОС 394/24.10.2014 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 20 кв.м.  в размер на 391.20 лв. /триста деветдесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски"с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-451/08.04.2022 г. от ЕТ „Венцислав Димитров-Мелис" , ЕИК: 124130793, относно подновяване на Договор за наем №238/04.05.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№ 66250.501.600 по кадастрална карта на с. Сенокос, представляващо павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", ул. „9-ти Септември" №38, с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 20 кв.м.  в размер на 321.60 лв. /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 4, Дейност 5.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за продажба на закуски и пакетирани стоки.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски"с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г. със „За" - 3 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Станоев моля:

Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н председател, аз само искам да попитам становище на кмета на с. Сенокос - вижте как е направено на Кранево становище, излиза човека казва, моля ви наблюдавайте ги тези кметове особено в Равнината защото не е нормално. Тук се решава точка, която представя Сенокос, аз искам да чуя, съгласен съм но искам да ги чуя.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСВсеки път им напомняме

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник:  Аз смятам, щом човека е за смяна ако може предсрочно. Аз съвсем сериозно, съвсем отговорно го казвам, предайте му - Виктор Лучиянов каза, че сте за смяна.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 532: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№ 66250.501.600 по кадастрална карта на с. Сенокос, представляващо павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", ул. „9-ти Септември" №38, с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 20 кв.м.  в размер на 321.60 лв. /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 4, Дейност 5.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за продажба на закуски и пакетирани стоки.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред и понеже съм вносителя ще помоля г-н Жечев да води заседанието:

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Колеги продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 23.05.2022год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година, давам думата на г-н Николай Колев - председател ОбС:

 


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми  колеги общински съветници, във връзка с регистрирана в деловодството на Общински съвет - гр. Балчик, покана с вх. №479/14.04.2022 г., до акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикано редовно Общо събрание на акционерите на 23.05.2022 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24 . Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от дванадесет точки:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета за дейността на дружеството през 2021 г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.,

заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2021г. заверен от регистриран Одитор.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г. Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

4.Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г.,

заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г. заверен от регистриран одитор.

 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2020 г., съобразно писмо с изх. №20-09-82/06.12.2021 г. от Министерство на здравеопазването и вх. №6086/09.12.2021 г. на „МБАЛ - Добрич" АД, гр. Добрич. Проект на решение: Общото събрание на акционерите - освобождава  от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите-освобождава  от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

8. Одобряване на „Бизнес програма за три годишен период 2021 - 2023 г." приета с Протокол № 27/11.11.2021 г. от проведено заседание на  Съвета на директорите на „МБАЛ - Добрич" АД  - гр. Добрич. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2021 - 2023г." приета с Протокол № 27/11.11.2021г от проведено заседание на  Съвета на директорите на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич

9. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г.

10. Приемане на промяна в чл. 5 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич, приети на основание на чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона публичните предприятия (ППЗПП) на 28.01.2021г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 2 от ППЗПП (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2021 г. в сила от 26.10.2021 г.). Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в чл.5 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич, приети на основание на чл. 62 от ППЗПП,  на 28.01.2021г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 2 от ППЗПП (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2021 г. в сила от 26.10.2021 г.)

            11. Промяна в капитала на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

12. Промяна в Устава на дружеството. Проект на решение: Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното:

                                                                        

Р Е Ш Е Н И Е  - П Р О Е К Т 


1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 23.05.2022 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24,  а при липса на кворум по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 08.06.2022 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета за дейността на дружеството през 2021 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2021г. заверен от регистриран Одитор.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г. заверен от регистриран одитор.

              - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите - освобождава  от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2021 - 2023г." приета с Протокол № 27/11.11.2021г от проведено заседание на  Съвета на директорите на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г.;

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема промяна в чл.5 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич, приети на основание на чл. 62 от ППЗПП,  на 28.01.2021г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 2 от ППЗПП (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2021 г. в сила от 26.10.2021 г.);

            - По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

           - По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА" Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.


Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД  .


Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема предложението за- Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 23.05.2022год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,, със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 533: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 23.05.2022 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 08.06.2022 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета за дейността на дружеството през 2021 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2021г. заверен от регистриран Одитор.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г. заверен от регистриран одитор.

              - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите - освобождава  от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2021 - 2023г." приета с Протокол № 27/11.11.2021г от проведено заседание на  Съвета на директорите на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г.;

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема промяна в чл.5 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич, приети на основание на чл. 62 от ППЗПП,  на 28.01.2021г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 2 от ППЗПП (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2021 г. в сила от 26.10.2021 г.);

            - По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

           - По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА" Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред Отпускане финансови помощи на граждани., давам думата на г-н  Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД


По двадесет и трета  точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, г-н Ангелов, уважаеми  колеги общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 19 април   2022 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

Проект за решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Слави Иванов Ангелов- за лечение в размер на  500,00 (петстотин) лева. от  гр. Балчик

2. Божанка Стефанова Ковачева- за социално подпомагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет) лева,  от гр. Балчик

3. Сейде Ридван Хасан за социално подпомагане, в размер на   300,00 (триста) лева от  гр. Балчик

4. Живко Ненков Димитров_ лечение в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева от  гр. Балчик

5. Мяна Димитрова, лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева от с. Рогачево

6. Кристиан П. Димитров -  за лечение в размер на   300,00 (триста) лева от с. Дропла

7.   Мирослав И. Мирчев - за   лечение в размер на   200,00 (двеста) лева, с .Оброчище

8. Сабрие А. Ибрям- за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста) лева от с. Кремена

9. Марсело Желязков Борисов- за социално подпомагане в размер на   300,00 (триста) лева, гр. Балчик

10. Ангел Д. Иванов- за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от  гр. Балчик

11. Фериян М. Ибрямова- за   социално подпомагане в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева, гр. Балчик

12. Румен И. Топалов- за   лекарства в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева от  гр. Балчик

13. Пенка Калчева Василева- за   лечение в размер на   300,00 (триста) лева, от  гр. Балчик

14. Десислава Джалъзова- за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

15. Наджи Хаджисали- за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева от  гр. Балчик

16.Александър Ивелинов Сашев - за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева,  от гр. Балчик

Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ: И да допълня - ПКБФЕЕ  приема предложението за- Отпускане финансови помощи на граждани, със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Даниел Димитров - общински съветник: Предлагам да гласуваме всички молби анблок г-н Председател.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да гласуваме предложението на г-н Димитров:

Гласували със „За" - 14; Против" - 1; „Въздържали се" - 0,

Предложението се приема

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви  колеги, моля да преминем към  поименно гласуване  цялата точка:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 534: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. С. И. Ангелов- за лечение в размер на  500,00 (петстотин) лева. от  гр. Балчик

2. Б. С. Ковачева- за социално подпомагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет) лева,  от гр. Балчик

3. С. Р. Хасан за социално подпомагане, в размер на   300,00 (триста) лева от  гр. Балчик

4. Ж. Н. Димитров_ лечение в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева от  гр. Балчик

5. М. Димитрова, лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева от с. Рогачево

6. К. П. Димитров -  за лечение в размер на   300,00 (триста) лева от с. Дропла

7.   М. И. Мирчев - за   лечение в размер на   200,00 (двеста) лева, с .Оброчище

8. С. А. Ибрям- за социално подпомагане в размер на 200,00 (двеста) лева от с. Кремена

9. М. Ж. Борисов- за социално подпомагане в размер на   300,00 (триста) лева, гр. Балчик

10. А. Д. Иванов- за   лекарства в размер на   200,00 (двеста) лева от  гр. Балчик

11. Фе. М. Ибрямова- за   социално подпомагане в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева, гр. Балчик

12. Р. И. Топалов- за   лекарства в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева от  гр. Балчик

13. П. К. Василева- за   лечение в размер на   300,00 (триста) лева, от  гр. Балчик

14. Д. Джалъзова- за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

15. Н. Хаджисали- за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева от  гр. Балчик

16.А. И. Сашев - за   лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева,  от гр. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта  точка от дневния ред Предложение за отмяна на Решение №487 по Протокол №30 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с Решение №487 по Протокол №30 от 24.02.2022г. на Общински съвет - град Балчик за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, имаше насрочена дата за провеждане на търга на 13.04.2022г. от 10.00ч. На 13.04.2022г. комисия назначена със Заповед №325/22.03.2022 г. на Кмета на Община Балчик се събра и установи, че до края на срока за подаване на предложения за участие, а именно 15.30 ч. на 08.04.2022г., няма подадени молби за участие в търга и изготви Протокол №000090/13.04.2022г. Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет  - Балчик реши:

1.ОТМЕНЯ Решение №487 по Протокол №30 от 24.02.2022г. на Общински съвет - гр. Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на кабинет №207 /кардиологичен кабинет/.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение, съгласно мотивите на предложеното проекто-решение:

1. Решение №487 по Протокол №30/24.02.2022 г. на ОбС - Балчик;

2. Заповед №325/22.03.2022г.;

3. Протокол №000090/13.04.2022г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-н Симеон Симеонов -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема Предложение за отмяна на Решение №487 по Протокол №30 от 24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик;, със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 535: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.ОТМЕНЯ Решение №487 по Протокол №30 от 24.02.2022г. на Общински съвет - гр. Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на кабинет №207 /кардиологичен кабинет/.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и пета точка от дневния ред - Разни.

 


По двадесет и пета точка от дневния ред:

 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате ли въпроси към точка Разни, аз ще си позволя да взема думата и да ви представя новият юрист на Общински съвет - дамата в дясно, Петя Караиванова, ако имате въпроси ще получите телефонният й номер по имейлите ви.

Петя Караиванова - юрист на ОбС: Благодаря ви, казвам се Петя Караиванова.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате ли въпроси към точката, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Само искам да маркирам един проблем пред Общинска администрация, използвам присъствието й тук. Доста е нараснал долу броя на бездомните кучета.


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Надявам се, че тази година всичко работи, както говорехме. Докато не направим приюта няма как, маркирани са ще направим приюта.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Станоев моля:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз също искам да разбера от Общинска администрация има ли намерение в края на туристическият сезон да извърши почистване, както сме виждали че се случва това.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Току що вчера  мина докладна от кмета на Кранево, изпратил съм я на БКС и там е описано какво трябва да се направи.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Но  ще има.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да, ще има.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, ако няма други въпроси закривам заседанието на Общински съвет на 07.04.2022г. Благодаря ви.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик