• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаНАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА БАЛЧИК

(приета с Решение № 517. по Протокол № 32/28.04.2022. г. на Общински съвет Балчик. ;изм. и доп. с Решение №725 от Протокол № 42/23.03.2023г. изм. и доп. с Решение №741от Протокол № 43/ 27.04.2023г. на ОбС-Балчик)

Раздел I

Общи положения

Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Балчик в зоните, определени с решение на Общински съвет Балчик, както и издаването на стикери и карти.

 (2). Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация, съгласно  графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците, поименно посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.         

Чл.2. (1) Кметът на Община Балчик със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.

(2)  Със заповед, кметът има право да ограничи временно - за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.

Чл.3. Заплащането на цените по тази наредба се извършва към общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, съгласно Тарифа - неразделна част от наредбата.


Раздел II

Режим на платено  почасово паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Зона за платено паркиране"

Чл.4.(1) Зоните   за   платено почасово паркиране се обозначават с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП, като могат да бъдат оборудвани с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане.

 (2) Режимът на платено почасово  паркиране е валиден за всички календарни дни  от 01.04. до 30.09 в часовия диапазон от 09.00 ч. до 20.00 ч.,

Чл.4;ал.3 измен. с Решение №725 от Протокол № 42/23.03.2023г.

(3) - Режимът за платено почасово паркиране за паркинг „МБАЛ" е валиден за всички календарни дни през цялата календарна година, при безплатен първоначален престой/паркиране до 2 часа. Следващите часове паркиране се заплащат по цени от тарифата към Наредбата.

Чл.4; нова ал.(4). с Решение №725 от Протокол № 42/23.03.2023г.

(4) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет.   

Чл.5. В зоната за платено  паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.

Чл. 6. (1)  Заплащането на цените по този раздел се извършва по един от следните начини:

1. С талон, издаван от служители на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД /по образец, утвърден от кмета на общината/, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак - информационна табела, описана в чл. 4.

 (2) Освобождават се от цените по ал. 1, обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

-          Спешна медицинска помощ;

-          Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението";

-          Главни и областни дирекции на МВР;

-          Служба „Военна полиция";

(3) Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Балчик, индивидуалните електрически превозни средства по смисъла на Закон за движение по пътищата и освободените от данък по смисъла на чл. 58, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Раздел III

Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Зона за платено паркиране"


Чл.7. (1) На райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент", за  юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет, определена в Тарифа - неразделна част от тази наредба.

(2) Платено паркиране „Служебен абонамент" по ал.1  е  във всички дни от седмицата, като  специално  обозначените за това места, не могат да надвишават  15% от общия брой предвидени места за  платено паркиране .         

Чл.8. (1) За ползване режима на  платено паркиране „Служебен абонамент", заинтересованите лица  подават заявления по образец  до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД.

(2)  Редът и начинът за  ползване на режим платено паркиране „Служебен абонамент" се определя от Кмета на общината .

 (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент" по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се издава и се предоставя документ, удостоверяващ правото на  ползване.

Чл. 9. Местата за паркиране по чл. 7, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка .

Чл. 10. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл.9  места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл. 11. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Балчик мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.

 

Раздел IV


Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Зона за платено паркиране"

Чл.12. В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им във всички дни денонощно /24 ч/.

Чл.13;ал.2 изм. и доп. с Решение №725 от Протокол № 42/23.03.2023г.  

Чл.13. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено паркиране, ул. „Черно море" от номер на административен адрес 1 до номер на административен адрес 10,, имат право да паркират  в границите на зоната, където попада адреса им /или  в  изрично  посочена  в заявлението  по чл.14 ал.1 зона, съгласно графична  част  Приложение 1 и зоните в улиците поименно, посочени в Приложение 2 към настоящата наредба.

 (2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер и/или абонаментна карта, по утвърден от кмета образец, който съдържа: логото на Община  Балчик, знак за защита, пореден номер, рег.№ на автомобила, валидност.;      Локално платено паркиране  на ул. "Ген.Заимов" може да се ползва от лицата по ал. 1;

 (3) Стикерът и/или картата се залепва/или поставя на видно място, на предното стъкло на автомобила, без да пречи на видимостта на водача и по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.

(4) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.

Чл.14;ал.1 изм.. с Решение №725 от Протокол № 42/23.03.2023г.  

Чл.14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1 подават заявления до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по образец,  утвърден от Кмета на общината. Към заявлението се представят следните документи:

1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.

(2) Стикери/абонаментни карти се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.

Чл.15 изм. и доп. с Решение №725 от Протокол № 42/23.03.2023г

Чл.15. Собственици на недвижими имоти в зоните за платено париране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл 14., представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.


Раздел V

 

Режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания

            Чл. 16. (1) На територията на Община Балчик се осигуряват определен брой, специално обозначени места в съответните зони в режим на платено паркиране, за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

 (2) Местата за паркиране по ал. 1 са с възможно най-добър достъп от сградите, входовете, алеите, пешеходните зони и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с изобразен международния символ за достъпност.

(3) Преференциалното паркиране на МПС на лица с увреждания в зона в Режим на платено паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Зона за платено паркиране" е безплатно за време до 4 /четири/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за това места в зоните за платено паркиране на МПС, обозначени според изискванията на закона - чл. 99а и Приложение към чл. 99а, ал. 1 от Закон за движение по пътищата и които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, конкретно и лично обслужват хора с увреждания.

(4) Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, в зона в Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Зона за платено паркиране", има лице, което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протезиране и други медицински помощни средства. За всяко жилище, попадащо в зона в Режим на платено паркиране се определя едно /1/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите. Правоимащите трябва да отговарят на следните условия:

            1. ППС, превозващо лицето по ал. 4 да е собственост на правоимащия или на съпруга му, респ. съсобственост със съпруга му, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто адрес е в същото жилище.

            2.Лицата по ал. 4 следва да не притежават собствен гараж, паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по настоящия си адрес.

            3. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата за предоставяне на правото по ал. 4 са следните:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо);

            4. Документите по т. 3 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            5. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано - до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

           6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

            (5) Право на безплатно паркиране в зона в Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Зона за платено паркиране" в рамките на работното време върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на МПС, превозващо лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, има лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези или други медицински помощни средства. МПС, превозващо лицето по тази алинея, следва да отговаря на следните условия:

            1. Да е собственост на правоимащия или съпруга му, или да е в съсобственост със съпруга, или да е предоставено на правоимащия и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, от син/дъщеря на правоимащия.

            2. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата и предоставяне на правото по ал. 5 са:

            а) Заявление по образец, утвърден от кмета на Община Балчик;

            б) Лична карта или друг вид документ за самоличност и пребиваване;

            в) Валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

            г) Свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо);

            д) Документ, удостоверяващ валидно трудово/служебно правоотношение;

            3. Документите по т. 2 могат да се подават в Община Балчик, включително и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

            4. Правото на паркиране се предоставя само за основната работа на лицето при един работодател в работни дни за конкретното му работно време в часовия диапазон на зоните за почасово платено паркиране.

            5. Правото на безплатно паркиране в рамките на работното време се предоставя със заповед на кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице за срок от две години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или срокът на трудовото/служебно правоотношение изтича по-рано от посочените две години, се предоставя до най-рано изтичащия срок. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

            6. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок от изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото.

(6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за платено паркиране на територията на Община Балчик се издават и преиздават, както и анулират от кмета на Община Балчик или оправомощено от него длъжностно лице. Изготвянето и издаването на картите е в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. и за тях не се заплаща цена от правоимащите лица.

(7) Начинът на обозначаване на ППС, превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за платено паркиране е задължително поставяне на карта, отговаряща на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европа от 04.06.1998 г., удостоверяваща правото на ползване на такова място, която да съдържа международния знак „Инвалид", в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част да се вижда изцяло.

 (8) Оперативната дейност по издаването, монтажа на знаковото стопанство и контрола по използването им за обозначаване на местата за преференциално паркиране на хора с увреждания се осъществяват от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.

 (9) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващо хора с трайни увреждания, служителите на РУ „Полиция" - Балчик и/или общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД отнемат картата, която се връща на органа, който я е издал. При виновно поведение на титуляра на картата за установеното неправомерно ползване, в тези случаи (извън случаите на кражба или изгубване), картата се анулира, ако е издадена заповед на кмета, тя се отменя, а на титуляра не се издава нова карта за срок от една година от датата на анулирането.


Раздел VI


Контрол и принудителни административни мерки в зоната

Чл.17. Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", събирането на дължимите цени от собствениците или водачите на ППС, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД по ред и условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Чл.18. (1) Оправомощените със заповед лица /служби за контрол/ по чл. 17 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

(2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.

Чл.19. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.

Чл.20. При прилагане на принудителните мерки по чл.18 ал.2, оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/ са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло, защитено от климатични условия, писмено съобщение.

Чл.21. Цената за разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане е определена от Общинския съвет, съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.

Чл.22.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б."г" от ЗДвП.

(2) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община Балчик се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(3) Цената за разходите по принудителното преместване е определена от Общински съвет Балчик в Тарифа - неразделна част от настоящата наредба.

(4) В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането), съгласно Тарифа - неразделна част от тази наредба.

Чл.23. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им, събирана от общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД.


Раздел VII


Административно-наказателни разпоредби


Чл. 24. (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 /петдесет/ до 200 /двеста/ лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за платено, за преференциално или привилегировано паркиране или стикер, на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева, като картата/стикера се изземва от служителя от службата за контрол, установил нарушението. В този случай се уведомява и Районно управление „Полиция".

(3) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

(4) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

(5) За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер до 50 /петдесет/ лева.

(6) Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.

Чл.25. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностни лица от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, оправомощени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Балчик или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Глобите и имуществените санкции, събирани при констатиране на нарушения по тази наредба, постъпват в бюджета на общината, съгласно чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


          По смисъла на тази наредба:

1 „Зона" е райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, определени от общински съвет за платено паркиране, съгласно графичната част на Приложение № 1 от тази наредба.

2 „Друго правно основание" са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг и лице притежаващо МПС в съпружеска имуществена общност.

3. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране „Зона за платено паркиране", на МПС за служебни нужди, на основание издадена абонаментна карта или стикер за временно и възмездно ползване на съответното паркомясто.

4. „Режим на локално платено паркиране" е режим на неограничено почасово платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги - общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на платено паркиране  „Зона за платено паркиране", на МПС на физически лица.

5. „Индивидуално електрическо превозно средство" по смисъла на тази наредба и съгласно §6, т. 18б от Допълнителни разпоредби на Закон за движение по пътищата  е: пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

6. "Електрически автомобили" по смисъла на тази наредба и §1, т. 35 от Допълнителни разпоредби на Закон за местните данъци и такси са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.

7. Пътно моторно превозно средство е в „престой", когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

8. „Паркирано" е пътно моторно превозно средство, спряно извън обстоятелствата,  които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Кметът на Община Балчик изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.

(2) До издаването на заповедите по ал. 1, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Балчик.

§4. Настоящата Наредба, ведно с Тарифа за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране, Приложение 1 и Приложение 2 - неразделни части от нея, се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове.

§5. Настоящата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик отменя Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение №340, Протокол №22 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 03.06.2021 г.

Настоящата Наредба е приета с Решение № 517 по Протокол № 32/28.04.2022. г. на Общински съвет Балчик. 

Председател на Общински съвет - Балчик: .........................................


   /Николай  Колев/Приложение 2  към чл.1, ал. 2 и чл. 13 ал.1


Зони за платено паркиране на територията на гр. Балчик с цветова индивидуализация:

- ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков";

- ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул."Любен Каравелов";

- ул. „Пейо Яворов" -кръстовище с ул."Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска";

- ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов";

- Паркинги на площад „Капитан Георги Радков" и площад „Рибарски"

Приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл. 13, ал. 1,изм.. с Решение №725 от Протокол № 42/23.03.2023г.  

ул." Генерал Заимов"

ул." Константин Кисимов"

- Алея „Ехо"  - от ул. "Приморска" до ул. "Димитър Желев" бившата "Витоша"

- паркинг „МБАЛ"


 

Т А Р И Ф А

за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране:

1. Режим на платено паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране - „Зона за платено паркиране":

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

2.00 лв.*

2. Дневен абонамент - 24 часов

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

10.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС" е 2 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор - по тарифния план на клиента.

2. Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Зона за платено паркиране"

изм. С Решение №741от Протокол № 43 от 27.04.2023г. на ОбС-Балчик

1.Месечен абонамент

Вкл. ДДС

150.00 лв.

2.Шестмесечен абонамент

Вкл. ДДС

750.00 лв.

3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Зона за платено паркиране"

1. Годишен абонамент  за първи автомобил

Вкл. ДДС

30.00 лв.

2. Годишен абонамент за втори автомобила

Вкл. ДДС

60.00 лв.

4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба" - еднократно в размер на 20 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края на работното време на съответната зона.

5.Цена за принудително преместване на МПС в размер на 40 лв.

В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането) - 20 лв.

Всички цени са с включен ДДС.НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик
Прикачени файлове: