• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

П Р О Т О К О Л

№ 31

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 7 април 2022 година

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-  кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 17 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 22 точки.

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Предлагам да престъпим към  гласуване  с вдигане на ръка на  Дневния ред:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., от Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г., от Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Спешен ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване на наркотични вещества за Районно управление - Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост - дълготрайни и краткотрайни материални активи изписани като разход на Читалище „ Паисий Хилендарски 1870" гр. Балчик, придобити по проект „Рибарт фест Балчик" ОП „Рибарство"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2022

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация - гр. Балчик, приета с решение № 64 по протокол №7/27.02.2020 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   по отпадъци на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 9. Докладна записка с Вх. № 10-00-36/04.02.2022г. от Денчо Маринов Попов - Кметски наместник на с. Змеево, община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2022/2023 година за срок от 5 /пет/ години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич" и придружаващата план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии .

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 14155 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 84034 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от  Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2021/2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане   с имоти общинска собственост през   2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик;       Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Продажба чрез търг на   ПИ № 67951.501.1138      по кадастралната карта на  с. Соколово, община  Балчик;      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Разглеждане на заявление от Снежана Божанова Божкова от град Балчик  за закупуване на общинско жилище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Разглеждане на заявление от Любомир Николов Манчев от град Балчик  за закупуване на общинско жилище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Разни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка -   Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., от Община Балчик, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно промени в §60, ал. 1и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК дължимите месечни обезпечения и отчисления за 2021г., в размер на  800 166,28 /Осемстотин хиляди сто и шестдесет лева и 28 стотинки/, се разходват по решение на ОбС чрез вътрешни  компенсирани промени, за дейности свързани с управлението на отпадъци. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и §60, ал.1 и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

                                             Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., в размер на  800 166,28 /Осемстотин хиляди сто шестдесет и шест лева и 28 стотинки/, да се изразходват за дейности свързани с управлението на отпадъци и, както следва:

-   Закупуване на подземни контейнери  - 700 000,00лева;

-   Преоборудване на камион за подземни контейнери  - 100 166,28 лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., от Община Балчик; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 491: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и §60, ал.1 и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК;

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., в размер на  800 166,28 /Осемстотин хиляди сто шестдесет и шест лева и 28 стотинки/, да се изразходват за дейности свързани с управлението на отпадъци и, както следва:

-   Закупуване на подземни контейнери  - 700 000,00лева;

-   Преоборудване на камион за подземни контейнери  - 100 166,28 лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г., от Община Балчик., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно промени в §60, ал. 1и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК дължимите месечни обезпечения и отчисления за 2022г., в размер на около 915 616,00/деветстотин и петнадесет хиляди шестотин и шестнадесет/лева, се разходват по решение на ОБС чрез вътрешни  компенсирани промени, за дейности свързани с управлението на отпадъци. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и §60, ал.1 и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

                                             Решение:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., в размер на около  915 616,00/Деветстотин и петнадесет хиляди шестотин и шестнадесет лева /, да се изразходват за дейности свързани с управлението на отпадъци и погасяване на задължения, както следва:

-„Претоварна станция "ООД- Преработка на отпадъци - 486 638, 67лева;

-Закупуване на съдове за битови отпадъци - контейнери 1 100л.- метални и пластмасови, поцинковани кофи, пластмасови контейнери и контейнери за строителни отпадъци - на стойност - 428 977,33лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г., от Община Балчик., със „За" - 2 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз искам да задам следният въпрос: Със тези нови кофи ще се оптимизира ли нещо сметосъбирането в Общината, и вторият ми въпрос е дали има резерви в Претоварната станция също така където има една немалка сума, която се заделя за това.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСИма ли други колеги по въпроса, ако не давам думата на  г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:Ами  аз смятам, че ако има някакъв ефект той ще е със подземни контейнери, планирано е да монтираме подземни контейнери в туристическите зони на града и по този начин отпадъците ще влязат под земята, а над земята ще има долу горе колкото едно кошче за смет. А другите контейнери, които закупуваме ще бъдат оборотни и по този начин ще можем абсолютно да подсигурим всички населени места с нужда от контейнери така, че да нямаме проблем при сметосъбирането. Нямаме нужда да закупуваме сметосъбиращи камиони и друга техника, затова всички тези средства ако не ги изразходим трябва да ги преведем по сметката на Министерството на околната среда и водите, предпочитаме да ги изразходим за такива контейнери и да обезпечим за няколко години,  че имаме сметосъбиращи съдове. И за да обслужваме тези подземни контейнери, трябва да оборудваме съществуващи камиони т.е. монтира се кран на сметосъбиращите камиони.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 492: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и §60, ал.1 и 2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК;

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., в размер на около  915 616,00/Деветстотин и петнадесет хиляди шестотин и шестнадесет лева /, да се изразходват за дейности свързани с управлението на отпадъци и погасяване на задължения, както следва:

-   „Претоварна станция "ООД- Преработка на отпадъци - 486 638, 67лева;

-   Закупуване на съдове за битови отпадъци - контейнери 1 100л.- метални и пластмасови поцинковани кофи, пластмасови контейнери и контейнери за строителни отпадъци - на стойност - 428 977,33лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред Спешен ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ Балчик , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници във връзка с постъпила докладна записка от д-р Пламен Димитров - управител на „МБАЛ -Балчик" ЕООД в гр. Балчик с вх.№ 29-00-84 от 16.03.2022 г., предлагам следния проект за

                                                                Решение: 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила молба от управителя на „МБАЛ- Балчик" ЕООД;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради възникнала спешна необходимост от ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ - Балчик да се отпуснат средства в размер на 25 794 лева.

2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Спешен ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ Балчик

 със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 493: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила молба от управителя на „МБАЛ- Балчик" ЕООД;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради възникнала спешна необходимост от ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ - Балчик да се отпуснат средства в размер на 25 794 лева.

2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване на наркотични вещества за Районно управление - Балчик,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от началника на Районно управление на МВР Балчик с вх.№ 24-00-310 от 09.03.2022 г. предлагам следния проект за:

                                                                              Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 1080 лева, за закупуване на реактиви за идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ на МВР - Балчик с цел повишаване на ефективността по предотвратяване на разпространението на наркотични вещества.

2.Средствата да бъдат отчетени в дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност", § 10-15 „Материали" - 754 лв. и § 10 20 „Разходи за външни услуги" - 326 лв.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване на наркотични вещества за Районно управление - Балчик  със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ:  Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт одобрява - Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване на наркотични вещества за Районно управление - Балчик; със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 494: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 1080 лева, за закупуване на реактиви за идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ на МВР - Балчик с цел повишаване на ефективността по предотвратяване на разпространението на наркотични вещества.

2.Средствата да бъдат отчетени в дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност", § 10-15 „Материали" - 754 лв. и § 10 20 „Разходи за външни услуги" - 326 лв.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост - дълготрайни и краткотрайни материални активи изписани като разход на Читалище „ Паисий Хилендарски 1870" гр. Балчик, придобити по проект „Рибарт фест Балчик" ОП „Рибарство", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, по проект „Рибарт фест Балчик" през 2015г., са придобити - дълготрайни и краткотрайните материални активи изписани като разход, изминали са пет години от устойчивостта на проекта, и от задължението на Община Балчик да се разпорежда със същите активи. В тази връзка предлагам следните активи да се отпишат от баланса на Община Балчик и прехвърлят на Читалище „Паисий Хилендарски- 1870"гр.Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

 Сметка 2041/Компютри/- с отчетна стойност 2 568,00 лева и набрана амортизация към 28.02.2022г. - 2 568,00лева.;

 Сметка 2060 /Стопански инвентар/- с отчетна стойност 58 831,20 лева и набрана амортизация към 28.02.2022г. - 52 389,38лева.;

 Сметка 2049 /Други машини, съоръжения и оборудване/ - с отчетна стойност 35 904,00 лева и набрана амортизация към 28.02.2022г„ - 20 777,60лева.;

 Сметка 9909 /Други зад балансови активи в употреба/ на стойност -135 546,00лева.

Решение:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпишат от баланса на Община Балчик, следните дълготрайни и краткотрайните материални активи изписани като разход и прехвърлят на Читалище „Паисий Хилендарски-1870"гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

Сметка 2041 /Компютри/- с отчетна стойност 2 568,00 лева и набрана амортизация към 28.02.2022г. - 2 568,00лева.;

 Сметка 2060/Стопански инвентар/- с отчетна стойност 58 831,20 лева и натрупана амортизация към 28.02.2022г. - 52 389,38лева.;

 Сметка 2049/Други машини, съоръжения и оборудване/- с отчетна стойност 35 904,00 лева и натрупана амортизация към 28.02.2022г., - 20 777,60лева.;

 Сметка 9909/Други зад балансови активи в употреба/ на стойност -135 546,00лева

2.Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на Община Балчик. 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте   г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост - дълготрайни и краткотрайни материални активи изписани като разход на Читалище „ Паисий Хилендарски 1870" гр. Балчик, придобити по проект „Рибарт фест Балчик" ОП „Рибарство", със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа; като предлага следните  допълнения:

Г-н Владимир Лафазански- председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост - дълготрайни и краткотрайни материални активи изписани като разход на Читалище „ Паисий Хилендарски 1870" гр. Балчик, придобити по проект „Рибарт фест Балчик" ОП „Рибарство", със „За" - 5; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, ще подложа на  поименно  гласуване  на проекто-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 495: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпишат от баланса на Община Балчик, следните дълготрайни и краткотрайните материални активи изписани като разход и прехвърлят на Читалище „Паисий Хилендарски-1870"гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

Сметка 2041 /Компютри/- с отчетна стойност 2 568,00 лева и набрана амортизация към 28.02.2022г. - 2 568,00лева.;

Сметка 2060/Стопански инвентар/- с отчетна стойност 58 831,20 лева и натрупана амортизация към 28.02.2022г. - 52 389,38лева.;

Сметка 2049/Други машини, съоръжения и оборудване/- с отчетна стойност 35 904,00 лева и натрупана амортизация към 28.02.2022г., - 20 777,60лева.;

Сметка 9909/Други зад балансови активи в употреба/ на стойност -135 546,00лева

2.Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2022г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г., Указания на МФ за съставянето и изпълнението на бюджета ФО-3 от 25.03.2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината;

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2022 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

    1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

    1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

    1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

    1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 30 930 400 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 520 301 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 12 629 216 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 891 085  лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 17 410 099 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 6 340 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 569 447 лв.

1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 252 400 лв., в т.ч.:

       1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0  лв.

      1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 252 400 лв.

 1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 234 100 лв.,

1.2.2.5. Трансфери по ЗУО, компенсирано в размер на -207 984 лв.

1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, в размер на 78 734 лв.

1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на 1 142 902 лв.

1.3. Разходи в размер на 30 930 400 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 13 520 301 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 15 915 209 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 494 890 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 50 000 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 500 000 лв., в т.ч. оперативен целеви резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в         с.  Стожер до тяхното възстановяване в размер на 50 000 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 2 634 537 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3 566 441 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи:

2.1.1 За основен ремонт на общински пътища в размер на 1 234 100 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Общинска администрация", „Образование" (с изключения на прилагащите делегирани бюджети), „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 30 000лв., в т.ч.:

           4.1.1. помощи за медикаменти и лечение на социално слаби граждани в размер на 27 500 лв.;

           4.1.2. помощи за военноинвалиди и военнопострадали 2 500 лв.

     4.2. Субсидии за читалища 627 820 лв., съгласно Приложение № 7 (170 000 лв. от местни приходи);

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 579 041 лв., съгласно Приложение № 9в;

     4.4. Други дейности по културата в размер на 29 000 лв., съгласно Приложение № 9б;

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 200 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.    

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 6 000  лв. и

разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 000 лв. Приложение №6.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. в размер на 2 603 лв., съгласно Приложения № 4 и 4а.

7. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2022 г. в размер на 2 603 лева, съгласно Приложение № 8.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 3 930 000 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 13 100 000 лв.

10. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ, за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 2а, в т.ч.:

    10.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или населено място в размер на 1 298 000 лв.

    10.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление от кметовете на кметства по ЗОС в размер на 446 309 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2022 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 177 189 лв. съгласно Приложение № 14.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 3 000 000 лв.;

12.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. в размер на 800 000 лв.;

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. в размер на 9 812 910 лв.

13. Приема тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 г.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер на 848 531 лева.

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

   15.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет - СУ "Христо Ботев" гр. Балчик; ОУ "Антим I" гр.Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски" с.Оброчище; ОУ „Васил Левски" с.Соколово; ОУ „Г.С.Раковски" с.Сенокос, ЦСОП „Ак.Тодор Самодумов" с.Кранево, Исторически музей гр.Балчик.

   15.2 Общинско предприятие БКС.

16. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

17. Утвърждава закупуването на карти през 2022 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители.

18. Одобрява през 2022 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

19.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.

Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

20. Възлага на кмета:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

21. Упълномощава кмета:

21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

22. С решение №240 от 28.01.2021 г. на ОбС Балчик се прие ред за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане на проекта за бюджет. В тази връзка кметът публикува покана за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане и информация за проекта за бюджет 2022 г. в сайта на общината и в местни медии. Постъпилите мнения и предложения по настоящия проект са разгледани и е съставен протокол.

23.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      23.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      23.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    23.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

    23.5.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2022 г.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2022г.., със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; Като добавим и предложението на г-н Станоев, което ПКБФЕЕ прие на Обща комисия за добавяне към Бюджет 2022г на Община Балчик сумата 35 000лв.  за „Фестивал на цацата"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Колеги, не всички бяха на това заседание на Обща комисия.  Там се проведе някаква дискусия и аз да се  изкажа някои от точките, които дебатирахме. Ще започна разбира се с това, че в този бюджет отново залагаме града ни да облага туристическият ни бизнес с най високата туристическа такса,  разбира се това нещо никой от колегите по време  на обаждането на бюджета време да се изкажат, никой не е изказал мнение, че трябва да бъде променен този данък.

Почти всички в този бранш на територията на Общината не одобряваме най високата курортна такса, но да я преглътнем тази курортна такса, вече ще живеем с това. Изказах своето мнение, че в разходната част по отношение на ползване на туристическият данък, събраните средства от него не са ясно диференцирани накъде ще бъдат насочени разбира се отиват в общият консолидиран бюджет  разбираемо, че пак влизат в градският бюджет и се изразходват за общи цели. Аз от своя страна бих казал пак, че е по добре да се започнат някакви инфраструктурни проекти обслужващи туристическият бизнес, било то еко пътеки, конни пътеки или велоалеи. Другият въпрос, който е изключително наболял и във Балчик и в Кранево - повече средства и дългосрочно планиране на местата за паркиране и изграждане на паркинги, именно с тези средства би могло да се започне такъв процес, който разбира се няма да е нито в рамките на една година, нито може да бъде решен този въпрос  само със средствата  от събраната такса, но така или иначе това е сериозен проблем както се казва и за Кранево и за Балчик и трябва да се работи именно в тази насока. И въобще още един коментар към бюджета- виждате предните две години с Ковид кризата, резултата от това беше цената част от курортни такси, също в резултат от това дойде и намаляне на концесионните такси, които Общината събираше, защото Държавата опрости една част от задълженията и по този начин Общината получи по малко пари. Но така или иначе в момента сме в една много уникална ситуация, има изключително голям ръст на разходи по  отношение на външни услуги най - вече на електричество, което поскъпна много и виждате по сметките за осветление и поддръжка на обектите, които общината извършва  училища, читалища и т.н. ще нарастват неимоверно. В тази връзка, като пожелание в бъдещи бюджети по посока на развитие на  Общината, би било добре да се мисли по дългосрочно в енергоспестяващи, лед лампи, било то в изграждане на соларни конструкции върху покриви и т.н. да се търси възможност тези разходи да се оптимизират, защото мисля, че във близко време растежа на цената на електроенергията в никакъв случай няма да падне. Аз си мисля, че една такава програма би било добре да прибегнем към външни заеми, след което ще оправдае в рамките на 2-3 години  инвестициите. Би трябвало администрацията в тази посока да действа по решително. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Подкрепям колегата Господинов, който каза, че в отново бюджета липсва конкретизация и какво точно ще се прави с постъпилите приходи. Аз съм на същото мнение, т.е. ако ножицата продължава да се отваря между това, което е инфраструктурно на Балчик и по селата. За мен г-н Ангелов последните години с цялата Общинска администрация си свърши работата перфектно за града, всички се гордеем с всички културни проекти, които бяха направени- Дамбата,  асфалтирани са улиците, естествено има такива, които предстои да бъдат асфалтирани. Но аз твърдя, че разликата между Балчик и всички села е все по-голяма и моля, тъй като няма конкретизация във Бюджета, моля Общинската администрация да обърне внимание на селата и да задели средства за тяхното облагородяване и подобряване на инфраструктурата. Свидетел съм от предния бюджет, че г-н Ангелов, когато обещае нещо - го изпълнява. Става въпрос за Кранево и предния бюджет г-н Ангелов тъй, като нямаше конкретизация пак каза ще има достатъчно приходи от туристическата такса и данък, ще бъдат предприети действия за подобряване на инфраструктурата в Кранево. Аз лично видях асфалтиращи машини и хора, които закърпиха дупки в Кранево, не знам на каква стойност беше това, но явно е. че обещанието беше изпълнено. Аз към настоящият момент на тази сесия, пак подчертавам няма конкретизация. Моля г-н Ангелов, да каже за Кранево, а и за другите села какво възнамерява да направи, като искам да подчертая няколко проблема, които считам, че  са належащи. А доколкото виждам в общественото обсъждане има и Докладна от г-н Румен Николов, който е кмет на Кранево, който описва според него кои са належащите проблеми. Аз считам, че те са следните: Да продължим да подобряваме инфраструктурата, като мисля, че най- големия проблем в Кранево са подходите към трите плажа, защото там до преди няколко години имаше сериозен проблем, а именно беше земеделска земя и нямаше Подробен устройствен план, 25 масив не беше влязъл в регулация и Общината имаше проблем, тъй като не можеше да влага средства в земеделска земя. Към настоящият момент имаме влязъл в сила ПУП, имаме улици, които си спомням с Общински съвет ги именувахме. Мисля, че това е най-големият проблем, защото всички хора които идват в Кранево, идват заради плажа. И всички те минават през целият прахоляк, който е от центъра до плажа. Това считам, че е на-големият проблем, естествено уважавам и другите проблеми част от които са посочени в докладната на г-н Николов. Друг наболял проблем е липсата на място в Гробищен парк. И третият  наболял проблем, който искам да подчертая е неосъщественият ремонт на детската градина в Кранево. Тъй като всички други детски градини на територията на Община Балчик са ремонтирани, а тази в Кранево е единствената, която има недостиг на места т.е. има желаещи, но няма места. Това са трите основни проблема, които бих искал да поставя и моля г-н Ангелов да отговори какво мисли за тях като, не оставя на заден план ако има някакви конкретни предложения за всички населени места в Община Балчик, ако прецени. И друго, което искам да отправя е считам,  че  е допусната лека техническа грешка в Сборният бюджет, който се предлага - в таблицата „Бюджети на населени места", на втори ред където е Кранево, в графа пет, „Приходи от продажба на Общинско имущество" не виждам нищо само нула. А в Четиринадесета точка на днешната Сесия до колкото ми е известно, ще гласуваме -съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, предварителен договор,където виждаме ще постъпи от Кранево една сума от около половин милион.  И ако това е вярно мисля, че е допусната грешка и в графа пет трябва да има сума постъпваща от продажбата на Общинско имущество и след това  30% в графа седем - 150 000 лева трябва да се върнат в Кранево, защото в Четиринадесета точка така е посочено, защото така е по закон. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, г-н Атанасов заповядайте:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви, г-н Ангелов, г-н председател, уважаеми колеги и кметове на населени места, чувствително днес е важен ден защото се приема Сборен бюджет за 2022година.Може би повечето от колегите поглеждат на това, като бюджет на  бюджет, година на година,  но спецификата е тази, че след изкараните две Ковид години и предстоящата година в криза и заобикалящите ни военни действия било до територията на България и Държавен и Общински бюджет няма как да не му окажат влияние тези събития. Видимо е ако се погледне Бюджет 2022г.   на Община Балчик, човек  който не е запознат с бюджета като види едни цифри би казал, че всичко ще върви под мед и масло. Дай Боже, но не е така, защото повечето от местни данъци ще отидат за издръжка на персонал, ток и вода, горива и много малко средства ще останат за реинвестиране  като капиталови инвестиции  в Община Балчик като цяло. Тук са кметовете на населените места, аз бих искал г-н Председателя да им даде думата и да каже  за собственото си населено място какви остри нужди имат, тук са и представители на Читалищата и предполагам, че те също искат допълнителни средства които стига да ги има ще ги гласувам с две ръце, както е казано. Притеснителното  за мен е това, че години наред се гледа на  бюджета и  се разходва в едни населени места, например долната  част на град Балчик, а именно така наречената туристическа зона и небезизвестното село Кранево, което на мен също ми харесва и също липсва една инфраструктура за развитие на туризма. Това са двете неща, които всяка година да не казвам последните 5-6 години се натъртват. Всеки на територията на тази Община иска да си отвори прозореца и да се събуди и да види, че нещо се е променило и освежило и остава разочарован всяка следваща година. Не случайно се забавят и плащане на данъци, укриване на данъци  и туристически такси, аз се обръщам към Кмета и неговият екип - Г-н Ангелов, може би е дошло времето да стиснете зъби и да предприемете едни действия, тези които укриват местни данъци и такси, както колегите споменаха, ч е в туризма независимо че са с висока туристическа такса, те   искат около тях  да се подобри инфраструктурата. Не може едни субекти да плащат и да са изрядни, а други на техния гръб се възползват от тази ситуация. Това е като едно пожелание към  местна администрация да предприеме  последващи действия за по добра събираемост и кметовете на населени места да се включат активно в това. Другото е което искам да кажа е че в бюджета ще има заложени 600 000 лева за населените места, на мен лично  на комисията г-н Ангелов не ми стана ясно за какво ще отидат. Има ли някакво предварително разпределение на тези средства по населени места, защото те са тук и очакват да чуят какво те ще получат от така наречената „Общинска баница". Другото което искам да попитам е дали в Бюджет 2022г. пенсионерите дали ще получат карти с намаление по вилните зони прогнози не чух. А  за града важи ли това правило или не важи. Аз лично ще подкрепя Бюджет 2022г., и няма как да не го подкрепя тъй като началото започва трета поредна инфлационна година, а тя се очаква и да нарастне - дай Боже този бюджет, който днес разглеждаме и ще одобрим да бъде изпълнен така както е. Аз лично не съм пророк и не виждам дали това ще стане, първо трябва да се съберат средствата а най лесно е да се изхарчат. Виждаме, че има заложени средства и за култура, спортна дейност, социална и подпомагане слаби семейства, но как да ви кажа всеки един местен жител на град  Балчик разчита, тук ще подкрепя колегата Станоев, като тръгне от центъра на горе и завие на ляво, дясно започва ...меко казано не вижда никакво развитие на инфраструктура също градска част, имам предвид не само главната, улици, подходи към плажа, обредни домове изграждането на липсващи такива за християни и мюсюлмани . Така, че всеки иска да види своя бюджет, своето участие а то е плащане на дължими данъци и такси. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Атанасов, ще дам думата на г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Аз искам първо да започна първо към Г-н Господинов, Община Балчик не е с най-високият Туристически данък- поне 50 Общини има с по високи от нашата Община и направете  справка с тази на Бургас колко е. Да по-високи са от ниските данъци на Община Несебър, а няма да стигаме до Велинград и т.н. Второ отиваме директно на град-села.  Тази година категорично капиталовите разходи които ще направим, са с бюджетни средства, защото ние тук единствено можем да коментираме собствените ни приходи. А във малките населени места в Община Балчик ще бъдат инвестирани много повече, отколкото ще бъдат инвестирани във град Балчик. Ние говорим както съм обещал за 600 000 лева за малките населени места от Равнината, защото нямаме възможност за повече и ще бъдат направени за улична мрежа-ремонти, само за улична. Между другото някой да отпуска 1 200 000 ле. за  целеви разходи четвъртокласна пътна мрежа, която всъщност е за села, Европейски проекти с които оправихме почти цялата четвъртокласна мрежа. След тази година ще останат само две села, които ще  имат не затруднен, ужасен подход -  Дъбрава и Тригорци  живот и здраве ще ги планираме за следващата година. Всички други села ще бъдат с прекрасен достъп и чудесна четвъртокласна пътна мрежа. Защо това се пропуска? Освен това колеги, един от проектите, по който Община Балчик е бенефициент по „МИГ"  ще бъде единствено за малките населени места, селата на Община Балчик. Докато за Балчик няма нищо, освен малко за гробищата, малко за приютите за кучета. Нещо друго да виждате за Балчик- няма. Имаме европейски проект за улица „Струма", но това не са наши средства, които са заложени в този бюджет. Ние сме кандидатствали, спечелили сме проекта и дано дай Боже да има такива проекти. Във връзка с така наречената Енергийна ефективност- имаме готов проект, имаме  всичко, чисто просто следното решение е тези проекти да бъдат финансирани от прословутият „План за възстановяване", както виждате все още не е одобрен от Европейската комисия, аз съм убеден , че в рамките на два месеца ще бъде одобрен. Много средства са заложени за енергийна ефективност с бенефициент Общините, много. Даже аз смятам, че няма да можем да ги изхарчим, имам пълна готовност, затова няма смисъл да харчим наши средства, след като ще имаме помощ. А за прословутото село Кранево, нека да видим туристическият сезон, но наистина да го видим. Ние сме заложили милион и двеста, ако 2019г. очакваните ни приходи трябваше да бъдат 2 300 000 - 2 400 000 лв., ние залагаме 1 200 000 лв. които бихме имали през т.н. предковидна 2019 г.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Ако си ги платят всички може да имаме може да са толкова.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Казвам ви каква е реалността и колко сме заложили. Това са 50% от приходите, които бихме имали примерно  2019г. А за подхода на плажа, мисля че го обсъдихме, ако случайно върнат концесиите в реалната стойност ще има пари, които са точно за подхода към плажа. По закон и тези пари са целеви и трябва да осигурим достъп, за съжаление вие всички знаете от две години нямахме приходи, както едната имахме, а следващата се приспадна. В момента приходи от концесии, реално ще получим 250 000 лв. За детската градина на Кранево, когато се премести кмета, това беше първата детска градина на която е правен ремонт преди повече от 12г. Няма детска градина, на която да не е правен ремонт, а тя беше първата. По въпроса за  гробищата, чакам да видим как ще придобием съседната земя, кмета на селото води разговори за земята за собственост, но виждам няма никакво движение. И виждам, че по какъвто и да е начин трябва да осигурим разширение на Гробищен парк, както сме го правили и в другите населени места, включително Безводица там бяхме купили даже съседният имот.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги,   г-н Румен Николов (кмет на с. Кранево) заповядайте:  

Г-н Румен Николов - кмет на село Кранево: От 2016 година от първото издание на „Фестивала на цацата", научих 2-3 месеца след, като някой е внесъл предложението. До ден днешен в моя бюджет не съм направил предложение за този фестивал, друг е въпроса, че  г-н Станоев е внесъл една подписка, доколко тя е законосъобразна, защото в ЗМСМА, правилата са  ясно определени какъв е начина за събиране на подписи  и как се внасят за тази подписка аз научих доста по късно, след като е била обявена. Но съм съгласен с «Фестивала на цацата», защото с това ще ми развържете ръцете, да казвам щом искате Цаца значи не ме търсете за дупки, казани, мръсотии и други работи. До тук с Цацата, относно туристическият данък г-н Ангелов, във бюджета на Общината са внесени милион и петдесет-шейсет хиляди и вие прибирате още сто и четирдесет-петдесет хиляди за да станат  1 200 000 лева. Искам много ясно  да кажа, в Кранево има 190 обекта, които са категоризирани с легла за нощувки, 190 обекта от които плащат само 60, тук е въпроса тези 60 какво плащат от бюджета? Какво плащат от туристическият данък? Колко процента? Или всъщност сметката е много ясна, към момента в Кранево имаме 11 000 категоризирани легла, ако се сметнат по 30 дни, а юли и август миналата година бяха много добри имаха  90% успеваемост.  Тази година с г-жа Георгиева съм говорил по темата, също съм говорил и с Димитрин Димитров- зам кмета, че ако имаме 11 000 легла по 30 дни са 330 000 нощувки на средна цена по 0.80 стотинки се събира една цифра- много мазна цифра. Като сложим по 2.5 месеца сезон - цифрата става ужасяваща. Г-н Станоев вие имате три обекта в Кранево, не съм виждал в списъка вашият курортен данък, не съм виждал още много други. До тук с курортният данък ще си  преместя кметството, когато Кмета каже, защото ако каже може и спалнята. Но призовавам една комисия от общински съветници да дойдат в Кранево, ще ги поканя в така нареченото Кметство и ако някой може да си постави бюрото там и  веднага да си направи офис с удоволствие ще му го отключа и ще му го предоставя в търговският център. Г-н Ангелов, в така нареченият Пенсионерски клуб няма вода, мръсен канал, няма нищо само три контакта. В кабинета, където аз трябва да вляза има един сантиметър гипсокартон, мазилки и какво ли не още. Водопровода е в цялата сграда е под всякакво окаяно състояние, казвам го абсолютно отговорно. Има навъртени 4-5 000 кубика вода без да има наематели,  дори в момента има някакъв наемател- чейнч бюро ли, на кого плаща и какъв ток не знам. Аллах керим никой не знае какво се случва и аз като кмет с иззети  правомощия, нямам никакво право. Виждам техниците които идват да асфалтират- мен ме няма, идва друга фирма да ремонтира Кметство Кранево- аз фирмата не съм я виждал и не съм я чувал даже,те даже не знаят колко кабинета трябва да са. Добре, че съкратихме хората сега кабинетите празни. Но за каквото и да се поиска, дето се казва да поиска 40-50 лева да купя венец за Трети март, обидно е. Та трети март аз се обаждам на втори на трети да ми дадат да отида и да си купя венец. С цялото ми уважение, съжелявам че така е, но нещета набъбнаха и за Търговският център назначете комисия, когато кажете, елате да видите, че тази сграда е в момента необитаема. Няма какнализация, водопровод, трябва да се почисти, а ремонта който е направен -изпадаха капаци,бордюри и всичко което са хвърлени едни 300 000 лв. там. Категорично отказвам да се преместя там, докато не дойде една комисия и да каже « Кмет ети не си прав»- тогава си подавам оставката и си заминавам. На минутата. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Николов, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Само да не е лично, защото г-н Николов не знам каква информация има,  но имам документи и обектите са на майка ми и сме платили курортната такса. Тези документи са в Общинска данъчна служба. Не знам  откога г-н Николов завежда Общинска данъчна служба, че знае кой какво е платил. Следващият път ще изпратя документи с платена курортна такса на всички, другото което искам да кажа е че г-н Николов е прав, че за пръв път му виждаме очите откак е станал кмет, на всяка сесия аз не съм го видял да дойде и да каже нещо. И последното което искам да каже, призовавам го да стане и каже пред всички той „За" ли за „Фестивала на цацата" или е „Против"?,  защото са две различни неща, едното включва културата,  а другото инфраструктурата и не бива да смесва. Ако г-н Николов е против да каже и да го направим в Балчик. Ако г-н Николов ,като кмет на Кранево не иска да бъде в Кранево, аз мисля, че г-н Ангелов ще се съгласи да го направи в Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Атанасов моля:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря г-н Председател, аз вземам думата с една молба към вас, да въведете някакъв ред и да няма такива лични нападки, в крайна сметка приемаме бюджет за 2022г. всеки иска нещо и  всеки е прав, но нека е по един цивилизован начин. Преди вземах думата и ми стана много притеснително от това, което чух от кмета на село Кранево- г-н Николов,  колко туристически обекти има и колко плащат. Явно аз не зная и не твърдя, но Общинска администрация трябва да се намеси и много много сериозно вземе мерки.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги предлагам да преминем към  поименно гласуване  на  предложението на ПКБФЕЕ: По Приложение  9А да се включи,  в Програма за развитие на туризма на стойност 35 000 лева „Фестивал на цацата", моля който е съгласен моля да гласува:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" -

Предложението се  приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги да преминем към поименно гласуване на целия проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 496: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г., Указания на МФ за съставянето и изпълнението на бюджета ФО-3 от 25.03.2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината;

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2022 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

    1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

    1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

    1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

    1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 30 930 400 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 520 301 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 12 629 216 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 891 085  лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 17 410 099 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 6 340 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 569 447 лв.

1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 252 400 лв., в т.ч.:

       1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0  лв.

      1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 252 400 лв.

 1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 234 100 лв.,

1.2.2.5. Трансфери по ЗУО, компенсирано в размер на -207 984 лв.

1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, в размер на 78 734 лв.

1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на 1 142 902 лв.

1.3. Разходи в размер на 30 930 400 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 13 520 301 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 15 915 209 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 494 890 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 50 000 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 500 000 лв., в т.ч. оперативен целеви резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в         с.  Стожер до тяхното възстановяване в размер на 50 000 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 2 634 537 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3 566 441 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи:

2.1.1 За основен ремонт на общински пътища в размер на 1 234 100 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Общинска администрация", „Образование" (с изключения на прилагащите делегирани бюджети), „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 30 000лв., в т.ч.:

           4.1.1. помощи за медикаменти и лечение на социално слаби граждани в размер на 27 500 лв.;

           4.1.2. помощи за военноинвалиди и военнопострадали 2 500 лв.


     4.2. Субсидии за читалища 627 820 лв., съгласно Приложение № 7 (170 000 лв. от местни приходи);

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 579 041 лв., съгласно Приложение № 9в;

     4.4. Други дейности по културата в размер на 29 000 лв., съгласно Приложение № 9б;

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 200 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.    

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 6 000  лв. и

разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 000 лв. Приложение №6.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. в размер на 2 603 лв., съгласно Приложения № 4 и 4а.

7. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2022 г. в размер на 2 603 лева, съгласно Приложение № 8.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 3 930 000 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 13 100 000 лв.

10. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ, за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 2а, в т.ч.:

    10.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или населено място в размер на 1 298 000 лв.

    10.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление от кметовете на кметства по ЗОС в размер на 446 309 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2022 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 177 189 лв. съгласно Приложение № 14.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 3 000 000 лв.;

12.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. в размер на 800 000 лв.;

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. в размер на 9 812 910 лв.

13. Приема тригодишна бюджетна прогноза за период 2023 - 2025 г.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер на 848 531 лева.

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

   15.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет - СУ "Христо Ботев" гр. Балчик; ОУ "Антим I" гр.Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски" с.Оброчище; ОУ „Васил Левски" с.Соколово; ОУ „Г.С.Раковски" с.Сенокос, ЦСОП „Ак.Тодор Самодумов" с.Кранево, Исторически музей гр.Балчик.

   15.2 Общинско предприятие БКС.

16. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

17. Утвърждава закупуването на карти през 2022 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители.

18. Одобрява през 2022 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

19.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.

Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

 20. Възлага на кмета:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 21. Упълномощава кмета:

21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

22. С решение №240 от 28.01.2021 г. на ОбС Балчик се прие ред за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане на проекта за бюджет. В тази връзка кметът публикува покана за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане и информация за проекта за бюджет 2022 г. в сайта на общината и в местни медии. Постъпилите мнения и предложения по настоящия проект са разгледани и е съставен протокол.

23.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      23.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      23.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    23.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

    23.5.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2022 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги обявявам 10 минути почивка.

//-------------------------------//----------------------------------------//----------------------------------


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация - гр. Балчик, приета с решение № 64 по Протокол №7/27.02.2020 г. на ОбС Балчик,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с настъпили промени с приети решения на ОбС, сключени договори с външни доставчици на социални услуги, както и промени в нормативните изисквания предлагам да се измени структурата на Общинската администрация, приета с Решение № 64 от Протокол № 7/27.02.2020г., като се изменя и одобрената   обща численост на персонала на  Общината. Промяната обхваща:

1.Обща администрация; Дирекция "АПИО"- отдел "ГРАО";

2.Функция "Отбрана и сигурност"- Дейност "Общинско звено сигурност";

3.Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- Дейност "Център за настаняване от семеен тип";

4.Функция "Икономически дейности и услуги"- Дейност "Други дейности по туризъм";       


ЧИСЛЕНОСТ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ


СТРУКТУРА

Преди промяната

254,5

След промяната

242

Предложени промени и мотиви за промяната

Изборни длъжности

22

22

Няма промяна

Обща администрация

64

64

Да се промени само длъжността „младши експерт за хора с трайни увреждания" в отдел ГРАО, дирекция АПИО в длъжност „старши специалист административно обслужване".

Във връзка с изменения в чл.2, ал.1, т.6 от Наредбата за административно обслужване и необходимостта от осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги

Специализирана администрация

25

25

Няма промяна

Функция „Здравеопазване"

25

25

Няма промяна

Функция „Образование"

8

8

Няма промяна

Функция „Отбрана и сигурност"

24,5

24

Отпада ½ длъжност технически сътрудник в Общинско звено „Сигурност"

Отговорностите са вменени в длъжностната характеристика на секретаря на местната комисия за борба с противообществени прояви с малолетни и непълнолетни /МКБППМН/

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

33

22

Отпадат всички 11 длъжности от дейност „Център за настаняване от семеен тип";

Във връзка с договор №497/01.10.2021г. за управление на социална услуга  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" от външен доставчик

Функция „ЖС,БКС и ООС"

27

27

Няма промяна

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности"

8

8

Няма промяна

Функция „Икономически дейности и услуги"

18

17

Отпада длъжността уредник от др.дейности по туризъм:

Реш. №410 от Прот. №26/28.10.2021 г. на ОбС Балчик - паметник на културата от местно значение теккето „Ак Язалъ Баба" се предоставя за стопанисване и управление на исторически музей Балчик -Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание  следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.2  от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Балчик реши:

І. Изменя структурата, приетата с Решение № 64 от Протокол № 7/27.02.2020г. на Общински съвет гр. Балчик, както следва:

1. Одобрява обща щатна численост на длъжностите в общинска администрация в общината и кметствата Балчик - 242 броя.

1.1. Дава съгласие от Обща администрация отдел ГРАО, дирекция АПИО длъжността младши експерт с трайни увреждания да се промени в длъжност старши специалист Административно обслужване;

1.2. Дава съгласие от Функция „Отбрана и сигурност" да отпадне длъжност технически сътрудник в Общинско звено „Сигурност" - ½ бройка;

1.3. Дава съгласие да отпадне от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност „Център за настаняване от семеен тип" с численост 11 бройки;

1.4. Дава съгласие да отпадне от функция „Икономически дейности и услуги", длъжността уредник в Текке „Ак Язълъ Баба", дейност „Други дейности по туризъм" - 1 бройка.

ІІ. В останалата си част структурата остава без промяна съгласно Решение № 64 от Протокол № 7/27.02.2020г. на Общински съвет гр.Балчик.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация - гр. Балчик, приета с решение № 64 по Протокол №7/27.02.2020 г. на ОбС Балчик

със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 497: На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Балчик реши:

І. Изменя структурата, приетата с Решение № 64 от Протокол № 7/27.02.2020г. на Общински съвет гр. Балчик, както следва:

1. Одобрява обща щатна численост на длъжностите в общинска администрация в общината и кметствата Балчик - 242 броя.

1.1. Дава съгласие от Обща администрация отдел ГРАО, дирекция АПИО длъжността младши експерт с трайни увреждания да се промени в длъжност старши специалист Административно обслужване;

1.2. Дава съгласие от Функция „Отбрана и сигурност" да отпадне длъжност технически сътрудник в Общинско звено „Сигурност" - ½ бройка;

1.3. Дава съгласие да отпадне от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност „Център за настаняване от семеен тип" с численост 11 бройки;

1.4. Дава съгласие да отпадне от функция „Икономически дейности и услуги", длъжността уредник в Текке „Ак Язълъ Баба", дейност „Други дейности по туризъм" - 1 бройка.

ІІ. В останалата си част структурата остава без промяна съгласно Решение № 64 от Протокол № 7/27.02.2020г. на Общински съвет гр.Балчик.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   по отпадъци на Община Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно чл. 52, ал. 1 Закон за управление на отпадъците, кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната Община. С Решение №463, Протокол №29/21.01.2022г. от заседание на ОбС е приета Програма за управление на отпадъците на Община Балчик за периода 2021 - 2028 г. Съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на Програмата през предходната календарна година, а според ал. 8 на същата норма общинският съвет упражнява контрол по изпълнението на приетата от него програма.

            Във връзка с гореизложеното и на осн. чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА, предлагам  на Общински съвет Балчик, да приеме следното

                                                                      

РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет - Балчик приема Отчет за 2021 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община Балчик.


OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК  2014-2020 ГОДИНА

                                                       
            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

-           „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани  тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.


Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

436,16

1,06

437,22

53,68

0

53,68

Февруари

431,58

                  3,72

435,3

65,54

0

38,3

Март

575,16

1,94

577,1

57,48

0

57,48

Април

713,82

1,74

715,56

49,72

0

49,72

Май

785,86

2,5

788,36

57,32

0

57,32

Юни

831,76

2,66

834,42

223,02

0

223,02

Юли

1076,24

3,42

1079,66

319,98

0

319,98

Август

1219,66

3,66

1223,32

453,12

0

453,12

Септември

831,56

1,4

832,96

206,7

0

206,7

Октомври

617,3

1,34

618,64

26,96

0

26,96

Ноември

587,56

1,2

588,76

71,64

0

71,64

Декември

503,54

0

503,54

34,2

0

34,2

Общо

8610,2

20,32

8634,84

1619,36

0

1619,36

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 6 години

 

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48
10 226,44

 

 

 

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2020 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 76,9 тона, като 14,080 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.

Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци
Пластмаси 19 12 04


Месец

Общо количество рециклируеми отпадъци след сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки и от жълти контейнери

Хартия 19 12 01

PET

HDPE


       LDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,520

0,420

0,110

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

Февруари

0,600

0,480

0,115

0,000

0,000

0,000

0.005

0.000

Март

0,580

0,470

0,100

0,005

0,000

0,000

0,005

0,000

Април

0,680

0,550

0,120

0,000

0,000

0,005

0,005

0,000

Май

0,960

0,780

0,155

0,015

0,000

0,000

0,005

0,000

Юни

1,300

1,100

0,165

0,020

0,000

0,000

0,015

0,000

Юли

1,100

0,900

0,160

0,030

0,000

0,000

0,010

0,000

Август

1,360

1,100

0,200

0,030

0,020

0,000

0,010

0,000

Септември

1,240

1,040

0,160

0,020

0,015

0,000

0,005

0,000

Октомври

0,700

0,580

0,080

0,015

0,020

0,000

0,005

0,000

Ноември

0,860

0,700

0,120

0,020

0,020

0,000

0,000

0,000

Декември

               0,820

0,680

0,095

0,020

0,015

0,000

0,010

0,000

Общо

             10,720

8,800

1,570

0,175

0,090

0,005

0,040

5,800

 

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 84,140 тона, а от зелените контейнери е 5,800 тона.

Община Балчик има сключен  договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор К. Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 79 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 57 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2021 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-       За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-       За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров, както и „Унитрейд ЕКо" ЕООД и „Елбимекс" ООД.


Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2021 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 232 бр. контейнери тип "Бобър", 265 бр. кофи тип "Мева" и 46 бр. Кошчета, строителни контейнера 8 бр.;

-          за с. Оброчище - 64 бр. контейнери тип "Бобър"и 494 бр. кофи тип "Мева; 18 бр. кошчета;

-       за с. Кранево - 119 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева и 55 бр. кошчета;

-          за с. Църква  - 39 бр. контейнери тип „Бобър", 10 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Рогачево  - 49 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 29 бр. контейнери тип "Бобър"

-       за с. Сенокос -   44 бр. контейнери тип "Бобър"и 174 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  40 бр. контейнери тип "Бобър"и 302 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  4 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 104 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 161 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  6 бр. контейнери тип "Бобър"и 115 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър" и 71 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 170 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 68 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 13 бр. контейнери тип "Бобър", 59 бр. кофи тип "Мева ;

-       за с. Тригорци  - 8 бр. контейнери тип "Бобър", 56 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 18 бр. контейнери тип "Бобър" и 171 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 29 бр. контейнери тип "Бобър" и 145 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 32 бр. контейнери тип "Бобър" и 165 бр. кофи тип "Мева''.


За 2021 няма закупени

-          контейнер тип „Бобър"

-          кофа тип „Мева"


Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2021г. от сградата на общинска администрация:

Кресметал ООД

Вид

кг

Хартия

120

Пластмаса

872

ИУМПС

1БалБог инженеринг АД

Вид

кг

Опасни

6,26

Лекасртва

1,34

Киселини

14,72

Пестициди

9,5


"Екобатери" ЕООД


кг

НУБА

89


За отчетната 2021 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-               констативни протоколи - 126 бр.;

-               входирани и приключени преписки - 746 бр.;

-               актове за административно нарушение - 1 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 72 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  25 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 157 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 5 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 7 бр. 

-               издадени превозни билети - 3 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. През 2021 е проведена обществената поръчка с предмет „Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик". След проведената процедура е сключен договор №


За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД, гр. Добрич, ул. „Богдан" №6, представлявано  от Татяна Василева Манчева и №291/10.05.2018г. и  „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

-Договор за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата №409/15.08.2018г. сключен с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

Други сключени договори:

-          Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Анекс от 03.09.2019 г.  с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Договор №528/16.10.2020 г. с „Евротранс-Метал" ООД за приемане на излезли от употреба негодни з употреба гуми, образувани на територията на община Балчик.

-          Анекс №1/22.08.2019 г. към договор №426/22.08.2018 г. с „ЕСКАЛИБУР" ЕООД за събиране на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

-          Договор № 496/30.09.2020 г. с „Евротекст" ЕООД за събиране на стари дрехи и обувки на територията на община Балчик.

-          Договор №576/10.11.2020 г. с „БалБок инженеринг" АД организиране на мобилни събирателни пунктове за последващо третиране на опасни битови отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО


Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината  се намира в землището на гр. Балчик ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. декември 2016 г. През 2020 година завърши биологичната рекултивация.


-          Участие на обществеността


Поради създалата се епидемична обстановка през 2021 г.  всички акции свързани с участието на гражданите бяха отменени.

 

-          Нерегламентирани сметища

 

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. През изминалата година бяха взети и мерки относно нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

 

V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и всички нормативни актове:

 

№ по ред

 

Нормативно изискване

1.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г.

2.

Закон за водите  (обн. ДВ. бр. 67 от 27 юли 1999г., в сила от 28.01.2000г.)

3.

Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

4.

Наредба 1за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г.)

5.

Закон за опазване на селскостопанското имущество(обн. ДВ бр.54/12.07.1974, в сила от 01.10.1974г.)

6.

Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998 г.)

7.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

8.

- Наредба № 6 от27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

9.

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците.

10.

Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2/08.01.2013г.)

11.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(обн. ДВ бр. 29/30.03.1999г.)

12.

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр.24/12.03.2013г.)

13.

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.)

14.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7/25.01.2013г.)

15.

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (обн. ДВ бр. 105/30.11.2004г.)

16.

Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013 г.)

17.

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/01.11.2005г.)

  18.

Закон за защита на животните (обн. ДВ бр. 13/08.02.2008г.)

19.

Закон за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29/07.04.2000г.)

20.

Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 28/06.04.2004г.)

21.

ЗМСМА (обн. ДВ бр. 77/17.09.1991г.)

22.

Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

23.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/18.05.1996г.)


24.

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при екслоатация на обектите /обн. в ДВ. 89/28.10.2014 г./


Наредби, решения на Об. съвет, заповеди на Кмета, договори, РИОСВ,РЗИ, и др.

25.

Наредба за   обществения ред на  територията на Община Балчик (приета на 30.06.2010г.)

 

26.

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол, и опазване на  зелената система на територията на Община Балчик/

27.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Балчик

28.

Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик

  29.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик

30.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

31.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик

32.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик

 

33.

Програма за опазване на околната среда на община Балчик

 

Договори


Договор с «Евротранс-метал» ООД


Договор с „Екобатери" АД


Договор с „Евротекс" ООД


Договор с „Кресметал" ЕООД


Договор с „Ескалибур" ЕООД


Договор с „БалБок инжинеринг" АД

 

 

            През 2021 е изготвена „ „Програмата за опазване на околната среда на община Балчик - 2021-2025 г." и „Програмата за управление на отпадъците на община Балчик" от фирма ААЗ инжинеринг" ООД.

 

 


VII. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и Екология" на територията на общината.

            Извършват се проверки и при подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            При констатирани замърсявания - ОП «БКС» извръшва почистване, когато не е открит нарушителя.       


VII НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

                       

I.                   ДДД - дейностите се извършват от ОбП "БКС"  по предварително изготвен график.

През отчетната 2021 г. са извършени следните дейности:

ДДД - дейностите се извършват от ОП "БКС" с директор инж. Павел Павлов по предварително изготвен график.

През периода 2021 г. е извършена дезакаризация на тревни площи:

Дезакаризация на обществени площи на територията на община Балчик

 - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 67,5 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.

1.         Дезакаризация  ЦГД - гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Църква, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - 59 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.)

-     Дезакаризация кметства/сгради - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъри годишно/ пролет и есен/, или при сигнал. През месец Октомври на места се наложи за трети път декаризация.)

-       Дератизация складове „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно.

-       Дератизация шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - броя на шахтите - 872 бр. ( Дератизация на шахти се извършва задължително два пъти годишно. При нужда се обработват и шахтите за комуникационните кабели.);

            Извършена дезинсекция през периода от м. Октомври 2020 г. до м. Ноември 2021 г, както следва:

-       против оси, земни пчели, стършели и бълхи - 7,6 декара;

-       в  офиси, складове, кухненски помещения и др. - 5,2 декара;

-       Дератизацията на детски градини - гр.Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - неотровни точки. Декаризацията се извършва задължително два пъти годишно / пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/;

-       Дезакаризация кметства/сгради/ - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с.Църква, с.Кранево, с. Соколово, с. Сенокос, с.Пряспа, с.Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал).

                 Обема на работа в детските градини през 2021 г. е намален поради ковид пандемията и затварянето на две детски градини на територията на общината.       


1            Извършено озеленяване на територията на град Балчик през 2020 г.

1.      ул. „Черно море" /паметник на К. Кисимов/

-          2 бр. Киаприси

2.      ул. „Иван Вазов"

-          20 бр. Рози

3.      пл. „Кап. Г. Радков"

-          30 бр. Рози

-          6 бр. Японска дюля /Цидония/

-          20 корена Лавандула

4.      зелени площи църква „Св. Георги"

-          40 бр. Рози

5.      ново кръстовище ул. „Хр. Ботев" и ул. „Черно море"

-          3 бр. Конски кестен

-          3 бр. Явор

6.      парк „Васил Левски"

-          30 бр. Рози

-          3 бр. Летен дъб

7.      ж.к. „Балик" /зелени площи/

-          15 бр. Рози

-          5 бр. храст „Потинциала"

8.      ж.к. „Балик" /бл. 11, археологически разкопки/

-          4 бр. Паоловен импералис

-          6 бр. Гръцка ела

-          10 бр. Хибискус

-          4 бр. Японска мехурник

-          6 бр. Гиниста германика

9.      зелени площи църква „Св. Николай"

-          3 бр. Спирея

-          5 бр. Хибискус

-          3 бр. Див Рошков

10.  пл. „Възраждане" /Гемиджи/

-          2 бр. Аризонски кипарис

11.  зелени площи „Общинска болница"

-          18 бр. Мини рози

12.  парк срещу „Оранжерия"

-          1 бр. кипарис

-          1 бр. Червен клен


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

 Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-жа Сияна Фудулова- председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ приема Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   по отпадъци на община Балчик, със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги предлагам да преминем към    поименно гласуване на  проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 498: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет - Балчик приема Отчет за 2021 г. по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Балчик.

OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК  2014-2020 ГОДИНА

                                                      
            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградими кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с. Стожер.

-           „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани  тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.


Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

436,16

1,06

437,22

53,68

0

53,68

Февруари

431,58

                  3,72

435,3

65,54

0

38,3

Март

575,16

1,94

577,1

57,48

0

57,48

Април

713,82

1,74

715,56

49,72

0

49,72

Май

785,86

2,5

788,36

57,32

0

57,32

Юни

831,76

2,66

834,42

223,02

0

223,02

Юли

1076,24

3,42

1079,66

319,98

0

319,98

Август

1219,66

3,66

1223,32

453,12

0

453,12

Септември

831,56

1,4

832,96

206,7

0

206,7

Октомври

617,3

1,34

618,64

26,96

0

26,96

Ноември

587,56

1,2

588,76

71,64

0

71,64

Декември

503,54

0

503,54

34,2

0

34,2

Общо

8610,2

20,32

8634,84

1619,36

0

1619,36

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 6 години

 

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48
10 226,44

 

 

 

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2020 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 76,9 тона, като 14,080 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.

Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци
Пластмаси 19 12 04


Месец

Общо количество рециклируеми отпадъци след сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки и от жълти контейнери

Хартия 19 12 01

PET

HDPE


       LDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,520

0,420

0,110

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

Февруари

0,600

0,480

0,115

0,000

0,000

0,000

0.005

0.000

Март

0,580

0,470

0,100

0,005

0,000

0,000

0,005

0,000

Април

0,680

0,550

0,120

0,000

0,000

0,005

0,005

0,000

Май

0,960

0,780

0,155

0,015

0,000

0,000

0,005

0,000

Юни

1,300

1,100

0,165

0,020

0,000

0,000

0,015

0,000

Юли

1,100

0,900

0,160

0,030

0,000

0,000

0,010

0,000

Август

1,360

1,100

0,200

0,030

0,020

0,000

0,010

0,000

Септември

1,240

1,040

0,160

0,020

0,015

0,000

0,005

0,000

Октомври

0,700

0,580

0,080

0,015

0,020

0,000

0,005

0,000

Ноември

0,860

0,700

0,120

0,020

0,020

0,000

0,000

0,000

Декември

               0,820

0,680

0,095

0,020

0,015

0,000

0,010

0,000

Общо

             10,720

8,800

1,570

0,175

0,090

0,005

0,040

5,800

 

Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 84,140 тона, а от зелените контейнери е 5,800 тона.

Община Балчик има сключен  договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор К. Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 79 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 57 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2021 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик. 

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-       За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-       За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров, както и „Унитрейд ЕКо" ЕООД и „Елбимекс" ООД.

Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
Налични съдове за 2021 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 232 бр. контейнери тип "Бобър", 265 бр. кофи тип "Мева" и 46 бр. Кошчета, строителни контейнера 8 бр.;

-          за с. Оброчище - 64 бр. контейнери тип "Бобър"и 494 бр. кофи тип "Мева; 18 бр. кошчета;

-       за с. Кранево - 119 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева и 55 бр. кошчета;

-          за с. Църква  - 39 бр. контейнери тип „Бобър", 10 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Рогачево  - 49 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 29 бр. контейнери тип "Бобър"

-       за с. Сенокос -   44 бр. контейнери тип "Бобър"и 174 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  40 бр. контейнери тип "Бобър"и 302 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  4 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 104 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 161 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  6 бр. контейнери тип "Бобър"и 115 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър" и 71 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 170 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 68 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 13 бр. контейнери тип "Бобър", 59 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Тригорци - 8 бр. контейнери тип "Бобър", 56 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 18 бр. контейнери тип "Бобър" и 171 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 29 бр. контейнери тип "Бобър" и 145 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 32 бр. контейнери тип "Бобър" и 165 бр. кофи тип "Мева''.


За 2021 няма закупени

-          контейнер тип „Бобър"

-          кофа тип „Мева"

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.

Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2021г. от сградата на общинска администрация:

Кресметал ООД

Вид

кг

Хартия

120

Пластмаса

872

ИУМПС

1БалБог инженеринг АД

Вид

кг

Опасни

6,26

Лекасртва

1,34

Киселини

14,72

Пестициди

9,5


"Екобатери" ЕООД


кг

НУБА

89


За отчетната 2021 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-               констативни протоколи - 126 бр.;

-               входирани и приключени преписки - 746 бр.;

-               актове за административно нарушение - 1 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 72 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  25 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 157 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 5 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 7 бр. 

-               издадени превозни билети - 3 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. През 2021 е проведена обществената поръчка с предмет „Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик". След проведената процедура е сключен договор №


За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД, гр. Добрич, ул. „Богдан" №6, представлявано  от Татяна Василева Манчева и №291/10.05.2018г. и  „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

-Договор за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата №409/15.08.2018г. сключен с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

Други сключени договори:

-          Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Анекс от 03.09.2019 г.  с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Договор №528/16.10.2020 г. с „Евротранс-Метал" ООД за приемане на излезли от употреба негодни з употреба гуми, образувани на територията на община Балчик.

-          Анекс №1/22.08.2019 г. към договор №426/22.08.2018 г. с „ЕСКАЛИБУР" ЕООД за събиране на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

-          Договор № 496/30.09.2020 г. с „Евротекст" ЕООД за събиране на стари дрехи и обувки на територията на община Балчик.

-          Договор №576/10.11.2020 г. с „БалБок инженеринг" АД организиране на мобилни събирателни пунктове за последващо третиране на опасни битови отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО


Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината се намира в землището на гр. Балчик ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. декември 2016 г. През 2020 година завърши биологичната рекултивация.


-          Участие на обществеността


Поради създалата се епидемична обстановка през 2021 г.  всички акции свързани с участието на гражданите бяха отменени.

 

-          Нерегламентирани сметища

 

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. През изминалата година бяха взети и мерки относно нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

 

V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и всички нормативни актове:

 

№ по ред

 

Нормативно изискване

1.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г.

2.

Закон за водите  (обн. ДВ. бр. 67 от 27 юли 1999г., в сила от 28.01.2000г.)

3.

Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

4.

Наредба 1за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г.)

5.

Закон за опазване на селскостопанското имущество (обн. ДВ бр.54/12.07.1974, в сила от 01.10.1974г.)

6.

Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998 г.)

7.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

8.

- Наредба № 6 от27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

9.

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците.

10.

Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2/08.01.2013г.)

11.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(обн. ДВ бр. 29/30.03.1999г.)

12.

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр.24/12.03.2013г.)

13.

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.)

14.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7/25.01.2013г.)

15.

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (обн. ДВ бр. 105/30.11.2004г.)

16.

Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013 г.)

17.

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/01.11.2005г.)

  18.

Закон за защита на животните (обн. ДВ бр. 13/08.02.2008г.)

19.

Закон за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29/07.04.2000г.)

20.

Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 28/06.04.2004г.)

21.

ЗМСМА (обн. ДВ бр. 77/17.09.1991г.)

22.

Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

23.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/18.05.1996г.)


24.

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при екслоатация на обектите /обн. в ДВ. 89/28.10.2014 г./


Наредби, решения на Об. съвет, заповеди на Кмета, договори, РИОСВ,РЗИ, и др.

25.

Наредба за   обществения ред на територията на Община Балчик (приета на 30.06.2010г.)

 

26.

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол, и опазване на  зелената система на територията на Община Балчик/

27.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Балчик

28.

Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик

  29.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик

30.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

31.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик

32.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Балчик

 

33.

Програма за опазване на околната среда на община Балчик

 

Договори


Договор с «Евротранс-метал» ООД


Договор с „Екобатери" АД


Договор с „Евротекс" ООД


Договор с „Кресметал" ЕООД


Договор с „Ескалибур" ЕООД


Договор с „БалБок инжинеринг" АД

 

 

            През 2021 е изготвена „ „Програмата за опазване на околната среда на община Балчик - 2021-2025 г." и „Програмата за управление на отпадъците на община Балчик" от фирма ААЗ инжинеринг" ООД.

 

 


VII.
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и Екология" на територията на общината.

            Извършват се проверки и при подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            При констатирани замърсявания - ОП «БКС» извръшва почистване, когато не е открит нарушителя.        


VII НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

                       

II.                ДДД - дейностите се извършват от ОбП "БКС" по предварително изготвен график.

През отчетната 2021 г. са извършени следните дейности:

ДДД - дейностите се извършват от ОП "БКС" с директор инж. Павел Павлов по предварително изготвен график.

През периода 2021 г. е извършена дезакаризация на тревни площи:

Дезакаризация на обществени площи на територията на община Балчик

 - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 67,5 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.

2.         Дезакаризация ЦГД - гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Църква, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - 59 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.)

-     Дезакаризация кметства/сгради - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъри годишно/ пролет и есен/, или при сигнал. През месец Октомври на места се наложи за трети път декаризация.)

-       Дератизация складове „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно.

-       Дератизация шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - броя на шахтите - 872 бр. ( Дератизация на шахти се извършва задължително два пъти годишно. При нужда се обработват и шахтите за комуникационните кабели.);

            Извършена дезинсекция през периода от м. Октомври 2020 г. до м. Ноември 2021 г, както следва:

-       против оси, земни пчели, стършели и бълхи - 7,6 декара;

-       в  офиси, складове, кухненски помещения и др. - 5,2 декара;

-       Дератизацията на детски градини - гр.Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - неотровни точки. Декаризацията се извършва задължително два пъти годишно / пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/;

-       Дезакаризация кметства/сгради/ - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с.Църква, с.Кранево, с. Соколово, с. Сенокос, с.Пряспа, с.Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал).

                 Обема на работа в детските градини през 2021 г. е намален поради ковид пандемията и затварянето на две детски градини на територията на общината.       


2            Извършено озеленяване на територията на град Балчик през 2020 г.

13.  ул. „Черно море" /паметник на К. Кисимов/

-          2 бр. Киаприси

14.  ул. „Иван Вазов"

-          20 бр. Рози

15.  пл. „Кап. Г. Радков"

-          30 бр. Рози

-          6 бр. Японска дюля /Цидония/

-          20 корена Лавандула

16.  зелени площи църква „Св. Георги"

-          40 бр. Рози

17.  ново кръстовище ул. „Хр. Ботев" и ул. „Черно море"

-          3 бр. Конски кестен

-          3 бр. Явор

18.  парк „Васил Левски"

-          30 бр. Рози

-          3 бр. Летен дъб

19.  ж.к. „Балик" /зелени площи/

-          15 бр. Рози

-          5 бр. храст „Потинциала"

20.  ж.к. „Балик" /бл. 11, археологически разкопки/

-          4 бр. Паоловен импералис

-          6 бр. Гръцка ела

-          10 бр. Хибискус

-          4 бр. Японска мехурник

-          6 бр. Гиниста германика

21.  зелени площи църква „Св. Николай"

-          3 бр. Спирея

-          5 бр. Хибискус

-          3 бр. Див Рошков

22.  пл. „Възраждане" /Гемиджи/

-          2 бр. Аризонски кипарис

23.  зелени площи „Общинска болница"

-          18 бр. Мини рози

24.  парк срещу „Оранжерия"

-          1 бр. кипарис

-          1 бр. Червен клен


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Докладна записка с Вх. № 10-00-36/04.02.2022г. от Денчо Маринов Попов - Кметски наместник на с. Змеево, Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпила е Докладна записка с вх. №10-00-36/04.02.2022 г. от Денчо Маринов Попов  - Кметски наместник на с. Змеево относно намиране на решение за стопанисването на два пустеещи общински имота в село Змеево. Визирани са следните имоти: поземлен имот с площ от 30 783 м2 с идентификатор 31245.501.548 по кадастралната карта на с. Змеево и поземлен имот с площ от 17 361 м2 с идентификатор 31245.501.410 по кадастралната карта на с. Змеево. Същите представляват урбанизирана територия, включена в регулационния план на с. Змеево от 1959 г., който действа и към настоящия момент. Предвид факта, че двата терена са с голяма площ, незастроени, неоградени, намират се в края на село Змеево и граничат със земеделски земи, е удачно да се стопанисват по реда на земите от общинския поземлен фонд.

Във връзка с изложеното до тук предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                 

                                                       проекто - решение:

           

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; Чл. 14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с Докладна записка вх. № 10-00-36/04.02.2022 г. от Денчо Попов - Кметски наместник на с. Змеево, Общински съвет Балчик дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг, за срок от 5 (пет) стопански години от 01.10.2022 г. до 01.10.2027 г., следните незастроени терени в село Змеево:

1. Земя - урбанизирана територия, представляваща ПИ № 31245.501.410 по кад. карта на с. Змеево, с площ от 17 361 м2, актувана с АОС № 4768/11.10.2018 г.; 

2. Земя - урбанизирана територия, представляваща ПИ № 31245.501.548 по кад. карта на с. Змеево, с площ от 30 783 м2, актувана с АОС № 4769/11.10.2018 г.

ІІ. Утвърждава начална тръжна цена на декар на имотите по т. І в размер на 67.10 лв./дка, като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

ІІІ. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от наем на имотите по т.І да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Змеево, община Балчик. 

 ІV. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението, като включи имотите то т.І в предстоящите търгове за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд. 

 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Докладна записка с Вх. № 10-00-36/04.02.2022г. от Денчо Маринов Попов - Кметски наместник на с. Змеево, община Балчик , със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-жа Сияна Фудулова- председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Докладна записка с Вх. № 10-00-36/04.02.2022г. от Денчо Маринов Попов - Кметски наместник на с. Змеево, община Балчик    със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 499: І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; Чл. 14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с Докладна записка вх. № 10-00-36/04.02.2022 г. от Денчо Попов - Кметски наместник на с. Змеево, Общински съвет Балчик дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг, за срок от 5 (пет) стопански години от 01.10.2022 г. до 01.10.2027 г., следните незастроени терени в село Змеево:

1. Земя - урбанизирана територия, представляваща ПИ № 31245.501.410 по кад. карта на с. Змеево, с площ от 17 361 м2, актувана с АОС № 4768/11.10.2018 г.; 

2. Земя - урбанизирана територия, представляваща ПИ № 31245.501.548 по кад. карта на с. Змеево, с площ от 30 783 м2, актувана с АОС № 4769/11.10.2018 г.

ІІ. Утвърждава начална тръжна цена на декар на имотите по т. І в размер на 67.10 лв./дка, като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

ІІІ. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от наем на имотите по т.І да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Змеево, община Балчик. 

 ІV. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението, като включи имотите то т.І в предстоящите търгове за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2022/2023 година за срок от 5 /пет/ години;  давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), свободни земеделски земи- частна общинска собственост, могат да се отдават под наем на трети лица. Отдаване под наем на тези имоти се извършва от кмета на Община Балчик, след провеждане на публичен търг. Възоснова на резултатите от търга се сключва договор за наем. Преди извършването на тези действия в съответствие с разпоредбата на чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик следва да определи началната наемна цена на декар за провеждане на търга с тайно наддаване, както и срока за отдаването под наем. Към настоящия момент, Община Балчик разполага със свободни земеделски земи в следните землища: Балчик, Безводица, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, Преспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Царичино и Църква, описани в Приложение №1. Началната тръжна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд, която предлагам е утвърдената с Решение №297 по Протокол №19 от 08.04.2021г. от редовно заседание на Общински съвет Балчик, индексирана с индекса на потребителските цени, публикуван от НСИ за периода от 01.03.2021г. до 28.02.2022г.- 67.10 лв./дка. В тази връзка, моля да бъде прието следното:

Проект-решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване - 67.10 лв./дка

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост-5 /пет/ стопански години от 01.10.2022г. до 01.10.2027г., като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

Приложение 1- Списък на земеделски земи от ОПФ на Община Балчик за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за пет години считано от стопанската 2022/2023 г.№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на трайно ползване

Площ/ дка

Категория

1

Балчик

508.87

нива

5.65

3

2

Балчик

536.447

нива

22.06

3

3

Балчик

536.625

нива

25.42

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Безводица

50.37

Изоставена нива

10.35

3

2

Безводица

50.41

Нива

1.96

3

3

Безводица

50.43

Нива

1.69

34

Безводица

50.44

Нива

2.43

3

5

Безводица

50.45

Нива

2.04

3

6

Безводица

50.79

Нива

0.38

3

7

Безводица

50.80

Нива

3.07

3

8

Безводица

50.82

Нива

0.82

3

9

Безводица

50.83

Нива

0.31

3

10

Безводица

50.239

Нива

0.36

3

11

Безводица

51.19

Нива

1.23

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Гурково

23.15

Нива

2.43

3

2

Гурково

20.9

Нива

3.37

3

3

Гурково

24.42

Нива

15.27

3

4

Гурково

55.6

Нива

22.51

3

5

Гурково

58.14

Нива

19.41

3

6

Гурково

63.17

Нива

13.47

3

7

Гурково

63.26

Нива

10.00

3

8

Гурково

102.19

Нива

24.00

3

9

Гурково

102.40

Нива

35.25

3

10

Гурково

102.41

Нива

35.25

3

11

Гурково

108.30

Нива

10.35

3

12

Гурково

54.110

Нива

14.001

3

13

Гурково

25.5

Нива

21.67

3

14

Гурково

27.40

Др. вид земед. земя

1.74

3

15

Гурково

32.36

Деградирала орна земя

1.39

3

16

Гурково

22.16

Нива

5.97

3

17

Гурково

47.2

Нива

2.18

3

18

Гурково

47.8

Нива

2.07

3

19

Гурково

47.9

Нива

2.89

3

20

Гурково

47.12

Нива

2.17

3

21

Гурково

47.14

Нива

2.17

3

22

Гурково

47.18

Нива

2.35

3

23

Гурково

47.22

Нива

2.25

3

24

Гурково

47.27

Нива

4.02

3

25

Гурково

47.28

Нива

2.08

3

26

Гурково

47.33

Лозе

2.18

3

27

Гурково

47.35

Нива

2.19

3

28

Гурково

47.37

Лозе

4.27

3

29

Гурково

47.38

Лозе

3.45

3

30

Гурково

47.39

Нива

6.01

3

31

Гурково

47.45

Нива

0.84

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Дропла

40.44

Пуст.необр.земя

1.37


2

Дропла

61.3

вр. неизп. орни земи

2.57

3

3

Дропла

61.2

вр. неизп. орни земи

2.58

3

4

Дропла

51.195

вр. неизп. орни земи

1.4

3

5

Дропла

61.4

вр. неизп. орни земи

2.71

3

6

Дропла

61.5

вр. неизп. орни земи

2.58

3

7

Дропла

61.14

Нива

11.55

3

8

Дропла

61.19

вр. неизп. орни земи

0.85

3

9

Дропла

61.67

вр. неизп. орни земи

4.54

3

10

Дропла

60.5

Нива

5.49

3

11

Дропла

51.172

вр. неизп. орни земи

2.428

3

12

Дропла

51.173

вр. неизп. орни земи

1.850

3

13

Дропла

51.174

вр. неизп. орни земи

1.212

3

14

Дропла

51.175

вр. неизп. орни земи

0.631

3

15

Дропла

51.176

вр. неизп. орни земи

1.870

3

16

Дропла

51.177

вр. неизп. орни земи

1.843

3

17

Дропла

51.180

вр. неизп. орни земи

2.063

3

18

Дропла

51.182

вр. неизп. орни земи

1.883

3

19

Дропла

51.195

вр. неизп. орни земи

1.403

3

20

Дропла

53.10

Др.вид трайни насаждения

1.440

2

21

Дропла

57.1

нива

41.75

4

22

Дропла

48.184

вр. неизп. орни земи

1.06

3

23

Дропла

63.10

вр. неизп. орни земи

2.23

3

24

Дропла

63.32

вр. неизп. орни земи

1

3

25

Дропла

63.34

вр. неизп. орни земи

4.05

3

26

Дропла

61.70

Др. вид земеделска земя

6.074


27

Дропла

61.711

Др. вид земеделска земя

2.399


28

Дропла

61.71

Др. вид земеделска земя

7.39


29

Дропла

61.80

Др. вид земеделска земя

7.108


30

Дропла

61.82

Др. вид земеделска земя

6.118
№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Дъбрава

36.9

Изост. орна земя

30.51

3

2

Дъбрава

36.16

Изост. орна земя

10.72

3

3

Дъбрава

28.16

Нива

26.89

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Змеево

125.759

Нива

1.02

3

2

Змеево

125.760

Нива

1.28

3

3

Змеево

125.761

Нива

1.43

3

4

Змеево

125.762

Нива

1.02

3

5

Змеево

125.763

Нива

1.63

3

6

Змеево

125.764

Нива

1.73

3

7

Змеево

125.766

Нива

1.93

3

8

Змеево

133.791

Нива

0.43

3

9

Змеево

125.801

Нива

0.54

3

10

Змеево

125.835

Нива

0.73

3

11

Змеево

118.278

Нива

2.44

3

12

Змеево

118.279

Нива

2.69

3

13

Змеево

118.280

Нива

2.8

3

14

Змеево

118.19

Нива

56.022

3

15

Змеево

111.818

Нива

2

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Карвуна

17.6

Нива

10

3

2

Карвуна

30.4

Нива

21.12

3

3

Карвуна

15.21

Нива

29.89

3

4

Карвуна

15.67

Нива

1.38

3

5

Карвуна

15.40

Нива

29.89

3

6

Карвуна

17.10

Нива

10

3

7

Карвуна

17.11

Нива

47.458

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Кранево

11.39

Нива

13.26

4

2

Кранево

13.37

Зеленч.култура

0.5

4

3

Кранево

13.52

Зеленч.култура

0.88

3

4

Кранево

15.5

Нива

4

6

5

Кранево

15.73

Нива

1.37

6

6

Кранево

15.74

Нива

0.125

6

7

Кранево

18.26

Нива

4.65

4

8

Кранево

19.10

Нива

1

4

9

Кранево

22.1

Изоставена нива

2.58

6

10

Кранево

23.13

Нива

0.57

6

11

Кранево

28.48

Нива

11.28

4№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Кремена

30.36

нива

176.669

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Ляхово

13.101

Пуст.необр.земя

5.23


2

Ляхово

13.99

Пуст.необр.земя

34.79


3

Ляхово

17.40

Пуст.необр.земя

14.34


4

Ляхово

20.36

изост. орна земя

2.6

6№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Оброчище

45.30

Нива

8.93

7

2

Оброчище

13.205

Пуст.необр.земя

4.19


3

Оброчище

20.349

Пуст.необр.земя

1.93

4

4

Оброчище

10.17

Изостав.тр.нас.

33.45

5

5

Оброчище

10.26

Изостав.тр.нас.

2.78

5

6

Оброчище

12.203

Нива

1.96

5

7

Оброчище

12.273

Овощна градина

2.22

5

8

Оброчище

13.26

Нива

0.52

5

9

Оброчище

13.36

Нива

1.54

5

10

Оброчище

13.211

Нива

2.53

5

11

Оброчище

15.3

Овощна градина

10.13

8

12

Оброчище

15.12

Овощна градина

1.82

8

13

Оброчище

15.14

Лозе

8.332

7

14

Оброчище

15.43

Овощна градина

5

8

15

Оброчище

15.171

Изоставена нива

3.28

8

16

Оброчище

15.181

Изоставена нива

6.84

8

17

Оброчище

17.4

Овощна градина

1.46

5

18

Оброчище

18.2

Нива

17.908

6

19

Оброчище

20.2

Изоставена нива

6.62

6

20

Оброчище

23.12

Изоставена нива

23.31

5

21

Оброчище

23.104

Изоставена нива

1.87

5

22

Оброчище

23.113

Изоставена нива

0.99

5

23

Оброчище

24.11

Изоставена нива

18.81

6

24

Оброчище

24.41

Нива

2.38

10

25

Оброчище

24.51

Нива

1.61

5

26

Оброчище

24.52

Нива

2.28

5

27

Оброчище

24.305

Изоставена нива

2.99

10

28

Оброчище

24.308

Изоставена нива

2.28

7

29

Оброчище

25.1

Нива

30.522

8

30

Оброчище

26.35

Нива

31.63

8

31

Оброчище

29.11

Нива

19.53

6

32

Оброчище

29.12

Нива

240.33

8

33

Оброчище

29.13

Нива

1.06

8

34

Оброчище

29.15

част от нива /необр./

166.9

8

35

Оброчище

29.15

част от нива /обраб./

53

8

36

Оброчище

29.102

Нива

10

6

37

Оброчище

31.6

Нива

28.63

8

38

Оброчище

32.8

Нива

5.48

9

39

Оброчище

33.109

Нива

3.5

3

40

Оброчище

34.3

Нива

4.25

9

41

Оброчище

34.4

Нива

39.73

9

42

Оброчище

44.31

Нива

10

8

43

Оброчище

48.4

Нива

21.01

5

44

Оброчище

121.2

Овощна градина

3.21

5

45

Оброчище

121.43

Овощна градина

2.2

5

46

Оброчище

231.2

Изоставена нива

0.63

5

47

Оброчище

231.17

Нива

3.26

5

48

Оброчище

231.92

Изоставена нива

2.74

5№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Преспа

15.32

Нива

1.54

3

2

Преспа

25.20

Нива

0.42

3

3

Преспа

34.11

Нива

1.48

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Рогачево

1.1

Овощна градина

6.85

4

2

Рогачево

20.28

Нива

5.28

5

3

Рогачево

20.54

Нива

3.166

5

4

Рогачево

29.11

Нива

5

5

5

Рогачево

32.115

Нива

8.421

3

6

Рогачево

32.118

Нива

3

3

7

Рогачево

26.39

Нива

9.608

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Сенокос

13.124

Нива

1.12

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Соколово

47.26

 част от нива /необр./

43.52

3

2

Соколово

63.7

Нива

6.05

3

3

Соколово

33.1

част от нива /необр./

62

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Стражица

12.72

Нива

9.62

2№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Тригорци

20.38

Пуст.необр.земя

1.02


2

Тригорци

31.21

Нива

16.446

3

3

Тригорци

22.166

Нива

10

4№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Царичино

326.26

Нива

11.31

2

2

Царичино

314.9

Нива

5.11

2

3

Царичино

323.5

Нива

4.22

2

4

Царичино

331.18

част от нива

4

3

5

Царичино

322.26

Нива

97.193

6

6

Царичино

322.28

Нива

3.999

3№ по ред

Землище

№ на имота

Начин на тр. ползване

Площ-дка

Категория

1

Църква

3.4

Изоставена орна земя

2.84

5

2

Църква

4.2

Нива

1.99

5

3

Църква

5.22

Изоставена орна земя

0.83

4

4

Църква

6.2

Нива

2.99

5

5

Църква

7.1

Нива

1.26

5

6

Църква

7.8

Изоставена орна земя

5.29

4

7

Църква

7.10

Зеленч.култура

0.7

4

8

Църква

7.12

Зеленч.култура

0.73

4

9

Църква

7.13

Зеленч.култура

0.14

4

10

Църква

7.14

Изоставена нива

1.84

4

11

Църква

7.19

Изоставена нива

2.05

6

12

Църква

8.2

Зеленч.култура

0.76

6

13

Църква

8.3

Зеленч.култура

0.59

6

14

Църква

8.4

Зеленч.култура

1.05

6

15

Църква

8.6

Зеленч.култура

0.83

6

16

Църква

8.7

Зеленч.култура

0.73

6

17

Църква

8.8

Зеленч.култура

0.64

6

18

Църква

8.9

Зеленч.култура

1.19

6

19

Църква

8.10

Зеленч.култура

1.24

6

20

Църква

8.11

Зеленч.култура

1.52

6

21

Църква

8.12

Зеленч.култура

0.91

6

22

Църква

8.13

Зеленч.култура

0.8

6

23

Църква

8.14

Зеленч.култура

1.56

6

24

Църква

8.15

Зеленч.култура

1.76

6

25

Църква

8.16

Зеленч.култура

1.29

6

26

Църква

8.17

Зеленч.култура

0.53

6

27

Църква

8.18

Зеленч.култура

0.33

6

28

Църква

8.19

Зеленч.култура

0.89

6

29

Църква

9.1

Изоставена орна земя

4

5

30

Църква

9.5

Изоставена орна земя

3.17

5

31

Църква

11.14

Нива

0.39

5

32

Църква

12.1

Нива

0.99

5

33

Църква

12.3

Нива

3.3

5

34

Църква

13.1

Ливада

0.51

5

35

Църква

13.16

Нива

2.95

5

36

Църква

16.27

Нива

5.24

6

37

Църква

17.14

Изоставена орна земя

1.43

5

38

Църква

20.5

Нива

6.45

5

39

Църква

20.42

Изоставена нива

3.25

4

40

Църква

20.53

Нива

2

6

41

Църква

24.33

Изоставена орна земя

3.06

6

42

Църква

29.5

Нива

1.45

5

43

Църква

30.15

Нива

3.07

5

44

Църква

31.18

Нива

2.96

5

45

Църква

32.18

Нива

2

5

46

Църква

32.35

Нива

0.5

5


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2022/2023 година за срок от 5 /пет/ години., със „За" - 2, „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги други въпроси, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Всички знаем, че  в момента рентата за земя е по висока, има ли проблем Общината да вдигне тази начална цена, защото споменатата цена е два пъти по ниска от реалната цена.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: До този момент имаме договори, които са на нормална цена ,средната цена за наем  която е над 90 лв. на декар. Ние имаме малки свободни парцели, които не са неатрактивни и за това са свободни. Затова ние ги предлагаме на една разумна цена от 67.10 лв./дка., а каква ще бъде реалната цена никой не може да каже. При тази цена от 65 лв. имаме отдадени парцели и за по 140.00лв. И това е началната цена,  има и ниски категории парцели при които ако цената е по висока никой няма да ги поиска и те са маломерни- по 10-15 дка. Затова предпочитаме да заложим една нормална цена и да можем да отдадем всички имоти с оглед Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Само ще допълня, че това са земи за които на предният търг никой не се е явил.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да това са свободни земи, ние сме отдали по голямата част с 5 годишни наеми, още 2020г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 500: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване - 67.10 лв./дка

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собственост-5 /пет/ стопански години от 01.10.2022г. до 01.10.2027г., като съответната годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич" и придружаващата план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии , давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. №   УТ-2002-6/ 31.01.2022 г. и № УТ-2002-6-002/ 07.03.2022г . Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич и придружаващата план-схема за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии.      Общата дължина на проектното трасе е приблизително, 640 m за водопровод преминава през следните поземлени имоти (ПИ):                  Трайно предназнач ениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в

/дка/

Засегната

площ от сервитута на водопровода

/дка/Вид собственост105.32

Урбанизира

на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.050


Частна105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична
105.53


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
1.8860.256

Обществен

и организаци и105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.168


Общинска публична105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII

З-ЩЕ

С.ОБРОЧИ ЩЕ


1.106


0.171


Общинска публична
106.170


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
5.3860.348

Обществен

и организаци и
106.171


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
7.9500.411

Обществен

и организаци и
106.443


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
22.3920.073Частна106.444

Урбанизира на територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII1.454


0.704


Частна
106.463


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.177

Обществен

и организаци и
106.464


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770

Обществен

и организаци и106.465

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.385


Частна106.466

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.325


ЧастнаОбщо:

89.762

3.857


            и 918 m за канализация преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    Имот №


Трайно предназначениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в дка

Засегната площ

от сервитута на канализацията

/дка/


Вид собственост


105.32

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.175


Частна


105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична


105.53

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.886


0.258

Обществени организации


105.290

Територия за транспорт


За местен пътАЛБЕНА


17.055


0.097

Общинска частна


105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.568


Общинска публична


105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ


1.106


0.445


Общинска публична


106.170

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII5.386


0.231

Обществени организации


106.171

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII7.950


0.277

Обществени организации


106.417

Урбанизирана територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII2.609


0.689


Частна


106.443


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII22.392


0.522


Частна

106.444
Урбанизирана територия
За друг поземлен имот за движение и транспорт

VII


1.454

0.938

Частна106.463


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.111


Обществени организации106.464


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770


Обществени организации


106.465


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.198


Частна


106.466


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.205


Частна


Общо:

109.425

5.503


            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:
            Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата  № УТ-2002-6/ 31.01.2022 г. и № УТ-2002-6-002/ 07.03.2022 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, съгласно т. 11 от протокол № 8 от 02.12.2021 г. на ОбЕСУТ. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич и придружаващата план-схема за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии.
Общата дължина на проектното трасе е приблизително, 640 m за водопровод преминава през следните поземлени имоти (ПИ):                  Трайно предназнач ениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в

/дка/

Засегната

площ от сервитута на водопровода

/дка/Вид собственост105.32

Урбанизира

на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.050


Частна105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична
105.53


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
1.8860.256

Обществен

и организаци и105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.168


Общинска публична105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII

З-ЩЕ

С.ОБРОЧИ ЩЕ


1.106


0.171


Общинска публична
106.170


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
5.3860.348

Обществен

и организаци и
106.171


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
7.9500.411

Обществен

и организаци и
106.443


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
22.3920.073Частна106.444

Урбанизира на територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII1.454


0.704


Частна
106.463


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.177

Обществен

и организаци и
106.464


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770

Обществен

и организаци и106.465

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.385


Частна106.466

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.325


ЧастнаОбщо:

89.762

3.857

 

            и 918 m за канализация преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    Имот №


Трайно предназначениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в дка

Засегната площ

от сервитута на канализацията

/дка/


Вид собственост


105.32

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.175


Частна


105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична


105.53

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.886


0.258

Обществени организации


105.290

Територия за транспорт


За местен пътАЛБЕНА


17.055


0.097

Общинска частна


105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.568


Общинска публична


105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ


1.106


0.445


Общинска публична


106.170

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII5.386


0.231

Обществени организации


106.171

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII7.950


0.277

Обществени организации


106.417

Урбанизирана територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII2.609


0.689


Частна


106.443


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII22.392


0.522


Частна

106.444
Урбанизирана територия
За друг поземлен имот за движение и транспорт

VII


1.454

0.938

Частна106.463


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.111


Обществени организации106.464


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770


Обществени организации


106.465


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.198


Частна


106.466


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.205


Частна


Общо:

109.425

5.503


           
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич и придружаващата план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии.  
Общата дължина на проектното трасе е приблизително, 640 m за водопровод преминава през следните поземлени имоти (ПИ):           Трайно предназнач ениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в

/дка/

Засегната

площ от сервитута на водопровода

/дка/Вид собственост105.32

Урбанизира

на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.050


Частна105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична
105.53


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
1.8860.256

Обществен

и организаци и105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.168


Общинска публична105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII

З-ЩЕ

С.ОБРОЧИ ЩЕ


1.106


0.171


Общинска публична
106.170


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
5.3860.348

Обществен

и организаци и
106.171


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
7.9500.411

Обществен

и организаци и
106.443


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
22.3920.073Частна106.444

Урбанизира на територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII1.454


0.704


Частна
106.463


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.177

Обществен

и организаци и
106.464


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770

Обществен

и организаци и106.465

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.385


Частна106.466

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.325


ЧастнаОбщо:

89.762

3.857

 

            и 918 m за канализация преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    Имот №


Трайно предназначениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в дка

Засегната площ

от сервитута на канализацията

/дка/


Вид собственост


105.32

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.175


Частна


105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична


105.53

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.886


0.258

Обществени организации


105.290

Територия за транспорт


За местен пътАЛБЕНА


17.055


0.097

Общинска частна


105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.568


Общинска публична


105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ


1.106


0.445


Общинска публична


106.170

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII5.386


0.231

Обществени организации


106.171

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII7.950


0.277

Обществени организации


106.417

Урбанизирана територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII2.609


0.689


Частна


106.443


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII22.392


0.522


Частна

106.444
Урбанизирана територия
За друг поземлен имот за движение и транспорт

VII


1.454

0.938

Частна106.463


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищна нуждиVII
19.4980.111


Обществени организации106.464


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770


Обществени организации


106.465


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.198


Частна


106.466


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.205


Частна


Общо:

109.425

5.503


3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
- удостоверение от СГКК-Добрич по чл. 65 от наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:ПКУТСЕ приема  - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич" и придружаващата план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии,  със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 501: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата  № УТ-2002-6/ 31.01.2022 г. и № УТ-2002-6-002/ 07.03.2022 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, съгласно т. 11 от Протокол № 8 от 02.12.2021 г. на ОбЕСУТ. Общински Съвет- Балчик:        
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич и придружаващата план-схема за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии.
Общата дължина на проектното трасе е приблизително, 640 m за водопровод преминава през следните поземлени имоти (ПИ):
Трайно предназнач ениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в

/дка/

Засегната

площ от сервитута на водопровода

/дка/Вид собственост105.32

Урбанизира

на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.050


Частна105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична
105.53


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
1.8860.256

Обществен

и организаци и105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.168


Общинска публична105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII

З-ЩЕ

С.ОБРОЧИ ЩЕ


1.106


0.171


Общинска публична
106.170


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
5.3860.348

Обществен

и организаци и
106.171


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
7.9500.411

Обществен

и организаци и
106.443


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
22.3920.073Частна106.444

Урбанизира на територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII1.454


0.704


Частна
106.463


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.177

Обществен

и организаци и
106.464


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770

Обществен

и организаци и106.465

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.385


Частна106.466

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.325


ЧастнаОбщо:

89.762

3.857

 

            и 918 m за канализация преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    Имот №


Трайно предназначениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в дка

Засегната площ

от сервитута на канализацията

/дка/


Вид собственост


105.32

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.175


Частна


105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична


105.53

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.886


0.258

Обществени организации


105.290

Територия за транспорт


За местен пътАЛБЕНА


17.055


0.097

Общинска частна


105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.568


Общинска публична


105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ


1.106


0.445


Общинска публична


106.170

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII5.386


0.231

Обществени организации


106.171

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII7.950


0.277

Обществени организации


106.417

Урбанизирана територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII2.609


0.689


Частна


106.443


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII22.392


0.522


Частна

106.444
Урбанизирана територия
За друг поземлен имот за движение и транспорт

VII


1.454

0.938

Частна106.463


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.111


Обществени организации106.464


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770


Обществени организации


106.465


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.198


Частна


106.466


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.205


Частна


Общо:

109.425

5.503


           
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич и придружаващата план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхват на урбанизираните територии.    
            Общата дължина на проектното трасе е приблизително, 640 m за водопровод преминава през следните поземлени имоти (ПИ):   :          Трайно предназнач ениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в

/дка/

Засегната

площ от сервитута на водопровода

/дка/Вид собственост105.32

Урбанизира

на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.050


Частна105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична
105.53


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
1.8860.256

Обществен

и организаци и105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.168


Общинска публична105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII

З-ЩЕ

С.ОБРОЧИ ЩЕ


1.106


0.171


Общинска публична
106.170


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
5.3860.348

Обществен

и организаци и
106.171


Урбанизира на територия


Средно застрояване (от 10

до 15 m)VII
7.9500.411

Обществен

и организаци и
106.443


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
22.3920.073Частна106.444

Урбанизира на територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII1.454


0.704


Частна
106.463


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.177

Обществен

и организаци и
106.464


Урбанизира на територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770

Обществен

и организаци и106.465

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.385


Частна106.466

Урбанизира

на територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.325


ЧастнаОбщо:

89.762

3.857            и 918 m за канализация преминава през следните поземлени имоти (ПИ):    Имот №


Трайно предназначениеНово НТПКат.Местност


Площ на имота в дка

Засегната площ

от сервитута на канализацията

/дка/


Вид собственост


105.32

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.330


0.175


Частна


105.48

Земеделска

територия

За селскостопански, горски,

ведомствен пътФИШ-ФИШ


0.461


0.019

Общинска

публична


105.53

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII1.886


0.258

Обществени организации


105.290

Територия за транспорт


За местен пътАЛБЕНА


17.055


0.097

Общинска частна


105.320


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


ФИШ-ФИШ


2.441


0.568


Общинска публична


105.399


Земеделска територия


За селскостопански, горски, ведомствен път


VII


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ


1.106


0.445


Общинска публична


106.170

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII5.386


0.231

Обществени организации


106.171

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10

до 15 m)


VII7.950


0.277

Обществени организации


106.417

Урбанизирана територия

За друг поземлен имот за движение и транспорт


VII2.609


0.689


Частна


106.443


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII22.392


0.522


Частна

106.444
Урбанизирана територия
За друг поземлен имот за движение и транспорт

VII


1.454

0.938

Частна106.463


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4980.111


Обществени организации106.464


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нуждиVII
19.4990.770


Обществени организации


106.465


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.284


0.198


Частна


106.466


Урбанизирана територия


Незастроен имот за жилищни нужди


VII3.075


0.205


Частна


Общо:

109.425

5.503


3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
- удостоверение от СГКК-Добрич по чл. 65 от наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 14155 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)., давам думата на вносителя  г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-5/ 25.01.22 г. за одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос и писмо с изх. № ИАГ- 1877/ 26.01.2021 г. от МЗХ и ИАГ. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:           

                                                     Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлен имот 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, от  във връзка с хипотезите на чл, 73, ал.1, т. 1-7 от Закона за Горите и становище с изх. № УТ-2060-5-002/ 22.02.22 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос  по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска" и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик.     
2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска "и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана ", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик.  

3. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.     

4. ПУП да бъде разработен в съответствие дадени предписания по чл.128а от ЗУТ, Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и съгласно изискванията на Наредба №8 за Обема и съдържанието на устройствените планове, като бъде представен  в цифров и графичен вид. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително и становище или влязло в сила решение, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.        

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:: ПКУТСЕ приема - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" , със „За" - 0 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3; „ Не гласувал"- 1, само да запитам, дали  писмото от Министерството е достатъчно за допускането му.

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик : Аз смятам, че за да бъде одобрен т ПУП-а трябва да получат съгласието на Министерството на земеделието и горите, без него те  няма как да е одобрен и да процедират. Предполагам, че  това писмо, което имат се смята за съгласие за започване на процедура и все още ние не одобряваме ПУП-а, само даваме разрешение за ПУП

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на целия проект:

Гласували със „ЗА" - 13; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1; „Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 502: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлен имот 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, от във връзка с хипотезите на чл, 73, ал.1, т. 1-7 от Закона за Горите и становище с изх. № УТ-2060-5-002/ 22.02.22 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос  по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска" и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик.     
2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.1, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска "и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана ", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик.  

3. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.

4. ПУП да бъде разработен в съответствие дадени предписания по чл.128а от ЗУТ, Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и съгласно изискванията на Наредба №8 за Обема и съдържанието на устройствените планове, като бъде представен  в цифров и графичен вид. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително и становище или влязло в сила решение, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.        

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 84034 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп) ; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-4/ 25.01.22 г. за одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос и писмо с изх. № ИАГ- 1877/ 26.01.2021 г. от МЗХ и ИАГ. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:           

                                                            Проекто-решение:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлен имот  66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, във връзка с хипотезите на чл, 73, ал.1, т. 1-7 от Закона за Горите и становище с изх. № УТ-2060-4-002/ 22.02.22 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос  по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска" и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик, с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос  по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска" и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик, с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

3. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.     

4. ПУП да бъде разработен в съответствие дадени предписания по чл.128а от ЗУТ, Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и съгласно изискванията на Наредба №8 за Обема и съдържанието на устройствените планове, като бъде представен  в цифров и графичен вид. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително и становище или влязло в сила решение, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.        

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов:.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ се въздържа по    -  Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 84034 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп), оставя точката за разглеждане на 07.04.2022г на Заседание на ОбС Балчик, със За" - 0 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 3; „ Не гласувал"- 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на целия проект:

Гласували със „ЗА" - 13; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1; „Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 503: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлен имот  66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос, във връзка с хипотезите на чл, 73, ал.1, т. 1-7 от Закона за Горите и становище с изх. № УТ-2060-4-002/ 22.02.22 г. на Главен Архитект- Община Балчик, Общински съвет Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос  по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска" и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик, с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 66250.38.2, област Добрич, Община Балчик, с. Сенокос  по КККР с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „Горска" и НТП - „За животновъден комплекс" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на Община Балчик, с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

3. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.

4. ПУП да бъде разработен в съответствие дадени предписания по чл.128а от ЗУТ, Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и съгласно изискванията на Наредба №8 за Обема и съдържанието на устройствените планове, като бъде представен  в цифров и графичен вид. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително и становище или влязло в сила решение, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.        

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2002-40/ 29.10.2021 г. от „Стройтранс 2011" ЕООД, за изменение на Подробен устройствен план  -  план за регулация и застрояване с цел обединение и целесъобразното ползване на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по ПУП на с. Кранево и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-40-001/ 11.01.2022 г. Промяната се процедира в основание чл. 134, ал. 2, т. 6, от ЗУТ, и има за цел обединение на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по плана на с. Кранево в един УПИ, като се образуват улични отсечки от о.т. 150 до о.т. 150а, закрива се улици  от о.т. 148 до о.т. 145. и от о.т. 150а до о.т. 144. Действащата улична  регулация в обхвата на разработката е  одобрена с Протокол № 68/20.09.2011 год., Решение № 892  на Общински съвет  гр. Балчик. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното

                                                         Проекто-решение:

 

1.             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по ПУП на с. Кранево, съгласно която се включват части улични отсечки о.т. 150 до о.т. 144; о.т. 148 до о.т. 145 в новообразувания УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево.

2.             Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

2.1.       Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Стройтранс 2011" ЕООД, правото на собственост върху част от  ПИ 39459.25.602 по КККР на с. Кранево-  с площ от 2218 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  451890.00 лв. (четиристотин и петдесет хиляди и осемстотин и деветдесет лева), без ДДС, определена от лицензиран оценител на имоти, съгласно възлагателно писмо с изх. № 26-00-1754/ 22.12.21, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.       Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Стройтранс 2011" ЕООД.

2.3.       В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.       
                  3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Христов.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ се въздържа по  -  Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ, оставя точката за разглеждане на 07.04.2022г на Заседание на ОбС Балчик. със „За" - 1 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз не съм бил на тази комисия, но възниква такъв въпрос, става дума за някакъв общински имот, които с изменение на ПУП-а ще стане частна собственос. В тази връзка не знам наистина къде се намира този имот в Кранево, но си мисля че там всеки един имот общинска собственост не трябва ли да бъде разглеждан като обособяване на някакви зони за паркиране и друга обществена инфраструктура. Кранове също като Балчик е свръх урбанизиран и в тази връзка по скоро да мислим, в тази посока да бъдат обособявани, като някаква възможност за бъдеще да се развиват като паркоместа или въобще като парк.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Аз сега  ще ви  обясня, ако на някой не му е ясно, този ПУП касае улиците, които са между имоти  на „Стройтранс 2011" т.е. на „Терма Палас"  известните хотели, дружеството е собственост на „Терма Палас"  и „Терма Вилидж" и „Стройтранс 2011",  те изкупиха всички съседни парцели, т.е.  те са тяхна собственост и желаят да направят затворен комплекс, а тези улици не осигуряват достъп до  абсолютно никакъв друг имот освен собственост на „Стройтранс 2011". И по тази причина те предлагат да изкупят улиците за да могат да си сложат бариери и да направят затворен комплекс. Няма как да правим паркоместа между техните имоти.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Ние веднъж го бяхме гледали мисля.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да, но тогава нямаше достатъчен кворум, трябваше да го приемем с 11, а бяха 10 общински съветници, това е единствената причина.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДа заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: В тази връзка си мисля, че определено имат това основание защото се разви там много хубав комплекс, вероятно се видят в чудо за да успеят да си организират целият транспорт. Така че имат безспорно право и трябва да ги подкрепим. Друг е въпроса в какво може да се изразява нашата подкрепа, единият е този, който беше споменат, другият лично за мен е по правилният да им се обособят някакви дългосрочни наеми върху тези територия, така мисля аз. Макар, че имаме прецедент с Албена където вътре е частно и инфраструктурата и тя.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Против"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 7; „Против" - 1; „Въздържали се" - 7;

Точката не се приема.

РЕШЕНИЕ № 504: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик  не дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по ПУП на с. Кранево, съгласно която се включват части улични отсечки о.т. 150 до о.т. 144; о.т. 148 до о.т. 145 в новообразувания УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

2.1.Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Стройтранс 2011" ЕООД, правото на собственост върху част от  ПИ 39459.25.602 по КККР на с. Кранево-  с площ от 2218 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  451890.00 лв. (четиристотин и петдесет хиляди и осемстотин и деветдесет лева), без ДДС, определена от лицензиран оценител на имоти, съгласно възлагателно писмо с изх. № 26-00-1754/ 22.12.21, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Стройтранс 2011" ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.          

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от  Община Балчик, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По петнадесета  точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища, ежегодно до 31 март председателите на читалища са задължени да представят пред кмета на общината доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през предходната година. Предлагам за обсъждане докладите на читалищата, както и обобщен отчет за приходите и разходите на читалищата:

1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик- Вх. №29-00-78/14.03.2022г.

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик            - Вх. №76-00-16/28.03.2022г.

1.3.НЧ "Свобода-1897" село Гурково                   - Вх. №29-00-7 /25.01.2022г.

1.4.НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла         - Вх. №76-00-12/18.03.2022г.

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево         - Вх. №29-00-88 /31.01.2022г.

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево               - Вх. №24-00-303/08.03.2022г.

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище              - Вх. №76-00-15/23.03.2022г.

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос- Вх. №76-00-14/22.03.2022г.

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово               - Вх. №76-00-13/18.03.2022г.

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица - Вх. №76-00-11/18.03.2022г.

1.11.Общинско читалищно сдружение - Балчик   - Вх. №29-00-8 /28.01.2022г.

                                                       Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик:

1. Приема докладите и обобщените отчети за приходите и разходите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2021 година, както следва:

1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

1.3.НЧ "Свобода-1897" село Гурково

1.4.НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

  1.11.Общинско читалищно сдружение - Балчик  

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от  Община Балчик ,,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански  - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от  Община Балчик , със „За" - 5 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 505: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик:

1. Приема докладите и обобщените отчети за приходите и разходите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2021 година, както следва:

1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

1.3.НЧ "Свобода-1897" село Гурково

1.4.НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939" село Кранево

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица

1.11.Общинско читалищно сдружение - Балчик  

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към шестнадесета точка Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2021/2022г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили списъци от директорите на детски градини, за промени в Списък-Образец №1 и поименните щатни разписания за учебна 2021/2022 година, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2021/2022 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

                       -Ж.Г. Йорданова, месторабота - ДГ „Първи юни" с. Оброчище на длъжност - учител в детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Оброчище - гр. Добрич.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2021/2022 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2021/2022г.. ,,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Владимир Лафазански- председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2021/2022г.със „За" - 5; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 506: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2021/2022 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

 -Ж. Г. Йорданова, месторабота - ДГ „Първи юни" с. Оброчище на длъжност - учител в детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Оброчище - гр. Добрич.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2021/2022 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към седемнадесета точка- Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане   с имоти общинска собственост през   2022г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило заявление вх. № 94-00-534/09.03.2022 г. от Л. Н. Манчев и вх. № 94-00-599/22.03.2022 г. от Снежана Божанова Божкова за закупуване на общинските жилища, в които са настанени по административен ред, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното

                                                         проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният  имот:

- Апартамент №17, ет.5, вх.Б, бл.40 жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.37 по кадастралната карта на гр.  Балчик;

- Апартамент № 3, ет.1, вх.Б, бл.40, жк „Балик" гр.Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.23 по кадастралната карта на гр. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане   с имоти общинска собственост през   2022г.,,със „За" - 2;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане   с имоти общинска собственост през   2022г.,,със „За" - 3 гласа; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, други по точката,заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз не знам как стана на комисията, но по принцип съм против, и друг път е ставало въпрос за тази практика, която имаме за продажба на общински жилища, която облагодетелства определени лица, за сметка на други частни граждани.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви. Колеги, моля имате думата  по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 2; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 507: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният  имот:

- Апартамент №17, ет.5, вх.Б, бл.40 жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.37 по кадастралната карта на гр.  Балчик;

- Апартамент № 3, ет.1, вх.Б, бл.40, жк „Балик" гр.Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.23 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към осемнадесета точка -  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4940/20.01.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв. 4 по ПУП на курортна зона „Двореца" гр. Балчик), с площ от 809 м2  (осемстотин и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 86 830.00 лв. (осемдесет и шест хиляди осемстотин и тридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  се въздържа по  предложението за - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик;  със „За" - 0 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" -3 ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, други по точката,заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: За този случай имам следното мнение,  пак казвам града ни стана свръх урбанизиран и в общината и в администрацията трябва изключително много  да работят в посока да обособяваме все повече паркоместа , значи това място всичкото , според мен от болницата надолу, трябва да това да бъде включено във всякакъв вид обществени паркинги. Но това нещо е в близост до особена туристическа зона  „Двореца" и има почивни станции и хотели за това аз смятам, че е по добре да се запази за едно бъдеще.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържали се"

7. Галин Петров Началников                            „Против"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържали се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 9; „Против" - 2; „Въздържали се" - 3;

Точката не  се приема.

РЕШЕНИЕ № 508: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик,  не дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4940/20.01.2022 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв. 4 по ПУП на курортна зона „Двореца" гр. Балчик), с площ от 809 м2  (осемстотин и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 86 830.00 лв. (осемдесет и шест хиляди осемстотин и тридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на   ПИ № 67951.501.1138      по кадастралната карта на  с. Соколово, Община  Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По деветнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Аз смятам, че ще престана да предлагам за продажба имоти, благодаря за загрижеността на някои от общинските съветници за развитието на града,  в този момент без никаква обосновка вие намалихте бюджета на Община  Балчик с  540.000 лева. бройте го във фестивали, читалища, социални дейности в каквото и да е. Затова ще откажа да отговарям на въпроси свързани със паркинги, туристическа инфраструктура, конни алеи, велоалеи и т.н. Ако някой смята, че парите в Община Балчик падат от въздуха да прочете, без никаква обосновка намалихте бюджета. Ако някой ми каже защо гласува „Против",  продажбите, единствено защото в Община Балчик да има средства. Прочетете бюджета, субсидия  - нула лева. Ние нямаме дотации от Републиканският бюджет. Благодаря ви.

В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализирането на заложените в бюджета за настоящата година приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

                                                        проекто - решение:        

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4944/22.02.2022 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот  ХХ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1138 по кадастралната карта на село Соколово, с площ от 1196 м2 (хиляда сто деветдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 580.00 лв. (единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Продажба чрез търг на   ПИ № 67951.501.1138      по кадастралната карта на  с. Соколово, Община  Балчик; със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 509: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4944/22.02.2022 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот  ХХ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1138 по кадастралната карта на село Соколово, с площ от 1196 м2 (хиляда сто деветдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 580.00 лв. (единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Снежана Божанова Божкова от град Балчик  за закупуване на общинско жилище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Аз не можах да разбера каква е разликата между имота в „Двореца и имота в Соколово, но има някои хора знаят каква е, и със Соколово много забогатя Общината.

Постъпило е заявление вх. № 94-00-599/22.03.2022 г. от Снежана Божанова Божкова, живущ в гр. Балчик, жк "Балик" бл.40, вх.Б, ет.1, ап.3 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителни заповеди, договори за наем, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Снежана Божкова и семейството и живеят в общинското жилище от 1994 г., съгласно настанителна Заповед № 135/19.10.1994 г. на Кмета на Община Балчик. През 2014 г. на живущите в апартамента е издадена настанителна заповед № 1191/30.09.2014  г., а през 2020 г. нова настанителна заповед № 141/04.02.2020 г., със срок на действие от 01.01.2020 г. до 01.01.2025 г. От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното

 

          проекто - решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-599/22.03.2022 г. от Снежана Божанова Божкова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 3, ет.1, вх.Б, бл. 40 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 70.26 м2, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, общи части с площ от 5.18  м2 и изба с площ от 8.30 м2, актуван с АОС № 190/16.02.1999 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 23 012.28 лв. /двадесет и три хиляди и дванадесет лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Снежана Божанова Божкова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

     Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Разглеждане на заявление от Снежана Божанова Божкова от град Балчик  за закупуване на общинско жилище. със „За"- 2 „Против"- 1; „Въздържали се" - 0;

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Станоев;

     Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател,  не знам кой е гласувал „Против", само искам да кажа и на всички други останали. Има изменение, което в закона където мораториума  за обстоятелствените проверки, който беше наложен да не се извършва, ако общински държавни земи, това може да доведе след себе си до следният казус: Някой ако е притежавал с отстъпено право на строеж 30г.или 30г. му е давността, може да стане така да пусне обстоятелствена проверка  и да получи имота защото той го е стопанисвал добросъвестно над 10г. т.е. без пари.  Да ги продаваме, защото после да не се окажем във варианта, казвам го чисто и просто за информация на Общински съвет и не казвам конкретно за този апартамент, в момента, който е под наем. Понеже имаше спор дали са продадени общински имущества или не, а имаме много често точки които човека си е построил къща, а ние се чудим дали да му го продадем на тази цена  или да му я  увеличим. Значи не знам каква ще бъде практиката,  още сме в дискутиране  в общини, в юридическите среди. Няма съдебна практика все още, защото е навлязло скоро, но не конкретно за  тази точка, но понеже  имаше породен спор межди общински съветници дали трябва да се продава или не , като аз не казвам, че трябва да се продава всичко наред.  Но ви моля да имате в предвид , прочетете закона, ч е в този аспект може да се окаже  вместо да взимаме средства за Общината  ...моля всички общински съветници да го имат това в предвид.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Лучиянов:

     Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз много благодаря на г-н Станоев, че внесе разяснения, обаче той говори като  информиран юрист. Аз искам да го преведа на по прост език: Какво искам да кажа,  вместо да продаваме, ние ще подаряваме, нали така г-н Станоев?  Нещо подобно, и аз си задавам веднага въпроса- дали някои от общинските съветници които са против,  на тях нямат някакви интереси. Защото, т.е. няма да продадем нещо на г-н Еди-кой си, а ще му го подарим. И си задавам отново въпроса, че ако искаме да продадем на някого нещо и ощетяваме общинският бюджет,  дали не сме  в интерес на някой на когото го подаряваме  и ощетяваме всички наши съграждани. Трябва да се замислим добре.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Господинов;

     Г-н Господинов -  общински съветник:  Аз не виждам нито една причина да поставяме наши съграждани в привилегировани отношения спрямо други. Това, че те имали право да го придобият,

     Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Ще ги подарим.

     Г-н Господинов -  общински съветник: Няма такъв момент да се подари, това че Наредбата ни не е добре изпипана и създава такива прецеденти,  места които са общински собственности да се продават в пъти -по малко, в пъти по- ниска цена от тяхната реална пазарна, загуба с която с нищо не може да бъде оправдана за мен. Ако ще правим социална политика, тези жилища ще ги продадем на някой на пазарна цена и с тези пари ще правим социална...въобще няма  никаква връзка  с мораториумите, аз съм против по този начин не въобще да продаваме общинско имущество. Ако се върнем назад г-н Ангелов, аз ще му отговоря така, затова защо не продаваме или решаваме бюджета, защото ние за 5-6 години накрая може да продадем всичко имущество и на нашите наследници нищо да не им оставим. Можем да си оптимизираме приходите и разходите и да си съберем данъците по добре за да можем да си посрещнем нуждите. А тези имоти може да ги дадем под наем дългосрочно и да бъдат и за нашите наследници. Инфлацията върви с големи темпове и  именно тези имоти не в Соколово, а във  Балчик може да стане някакъв обществен парк, това което може да бъде дадено на концесия може да гарантира един по устойчив приход на нашата община. Благодаря.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Станоев, заповядайте:

 Илиян Станоев - общински съветник: Аз само да уточня, може би оставам неразбран. Аз не казвам, че конкретния случай, а аз говоря по принцип, защото тук има един спор между колегите, дали трябва да се продава или не.  Моля просто да се погледне закона и да се види говорим за  отстъпено право за строеж.

  Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 2; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 510: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-599/22.03.2022 г. от Снежана Божанова Божкова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 3, ет.1, вх.Б, бл. 40 в ж.к. "Балик" гр. Балчик, с площ от 70.26 м2, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, общи части с площ от 5.18  м2 и изба с площ от 8.30 м2, актуван с АОС № 190/16.02.1999 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 23 012.28 лв. /двадесет и три хиляди и дванадесет лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Снежана Божанова Божкова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред Разглеждане на заявление от Любомир Николов Манчев от град Балчик  за закупуване на общинско жилище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-534/09.03.2022 г. от Любомир Николов Манчев, живущ в гр. Балчик, жк "Балик" бл.40, вх.Б, ет.5, ап.17 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителни заповеди, договори за наем, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Любомир Манчев и семейството му живеят в общинското жилище от 2000 г., съгласно настанителна Заповед № 342/15.06.2000 г. на Кмета на Община Балчик. През 2014 г. на живущите в апартамента е издадена настанителна заповед № 1049/03.09.2014  г., а през 2020 г. нова настанителна заповед № 122/31.01.2020 г., със срок на действие от 01.01.2020 г. до 01.01.2025 г. От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното:

                                                               проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-534/09.03.2022 г. от Любомир Николов Манчев, настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 17, ет.5, вх.Б, бл. 40 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 82.06 м2, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, общи части с площ от 6.05  м2 и изба с площ от 6.90 м2, актуван с АОС № 200/17.02.1999 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 27 517.20 лв. /двадесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Любомир Николов Манчев по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема предложението за- Разглеждане на заявление от Любомир Николов Манчев от град Балчик  за закупуване на общинско жилище, със „За" - 2; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 2; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 511: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-534/09.03.2022 г. от Любомир Николов Манчев, настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 17, ет.5, вх.Б, бл. 40 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 82.06 м2, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, общи части с площ от 6.05  м2 и изба с площ от 6.90 м2, актуван с АОС № 200/17.02.1999 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 27 517.20 лв. /двадесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Любомир Николов Манчев по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред - Разни.

 


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате ли въпроси към точка Разни, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Внесена е една молба,  от хотелиерите в Община Балчик, дали е стигнала до вас и защо не е внесена на Общински съвет. Имате ли мнение по въпроса. Още един въпрос: От месец насам нямаме юрист на Общинският  съвет, какъв е вашият план, разглеждате ли кандидатури. И ще бъдат ли разгледани на Председателския съвет до определяне на окончателният избор. Благодаря.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Ще отговоря, нека хотелиерите да бъдат така добри да си прочетат Решенията на Министерски съвет за какво се отпускат тези помощи  от 40 лева изрично е записано - за заплащане на туристически данък. Т.е. Държавата отпуска пари целево за заплащане на туристически данък, а ние ще кажем - Не искаме туристически данък, защото начина по който те ще получават тези пари е когато заплатят и се регистрират туристическият данък от така наречените СТ, тези правила са изрично записани за заплащането на туристическият данък.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Съжалявам не съм прочел за това.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Така е, изрично е записано в Решението на Министерски съвет - и за заплащане на туристически данък.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Аз ще отговоря, защо не е внесено, защото Дневният ред се определя на 30.03.2022г. а те го внесоха на 30.03.2022г.така нареченото Заявление.  Относно юриста, да нямаме в момента юрист, но разговарям с юристи, ще го консултирам с Председателски съвет, но нямаме голям избор. Колеги, ако няма други въпроси закривам заседанието на Общински съвет на 07.04.2022г. Благодаря ви.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчи