• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

Чл.14 от ЗМДТ

Необходими документи

- КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ / НОТАРИАЛЕН АКТ; ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА; УДОСТОВЕРНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ; РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ; РЕШЕНИЕ НА МЗГ ЗА ПРОМЕНЕНО     ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ/

- КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

- КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕ

- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

- ЗАВЕРЕНА СЧЕТОВОДНА СПРАВКА АНАЛИТИЧНО ЗА ПАРТИДА/ГР.20 ЗА ДЕКЛАРИРАНИЯ ИМОТ/- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО , В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК

Срок за изпълнение

При подаване

Цена на услугата

5 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

+359 579 72849

Отговорност за изпълнение

 

Гл./ст./инспектор ревизор приходи  от отдел " Общинска данъчна служба "


Банкова сметка на Община Балчик: BG38 UNCR 9660 84 9750 3315

BIC код на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

Код на плащане: 44 80 07

Прикачени файлове: