• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 април 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1.Даване на съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер  финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Кандидатстване на Община Балчик по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) от Националният доверителен еко фонд (НДЕФ)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Кандидатстване на Община Балчик с проект "Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Оттегляне с отмяна на Решение №343 по Протокол №23 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 02.07.2021 г., с което е изменено Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021 г. в частта по т. 2.1.1. и прието повторно същото в частта по т. 2 - т. 2.5. с изключение на т. 2.1.1. от Решението; Оттегляне с отмяна на цялата т. 2 /до т. 2.5. вкл./ от Решение №341 по Протокол №22 от 03.06.2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7.Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941"с. Сенокос.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предоставяне безвъзмездно за управление на Главна дирекция  „Изпълнение на наказанията", за нуждите на пробационно звено гр. Балчик, на помещение в административна сграда на ул. „Дионисополис" №2, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Сдружение „Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево" на общински имот в гр. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.224 по кадастралната карта на с. Сенокос.            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Определяне на годишна наемна пазарна цена за ПИ 53120.19.131 с площ 19.537 дка с начин на трайно ползване- пасище, мера от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, предназначен за предоставяне под наем по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022-2023 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми", град Балчик, община Балчик, Област Добрич

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост, представляващ паркинг с площ 1030 кв.м., с. Кранево

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -публична общинска собственост на Паркинг алея „Дамба", с площ 428 кв.м., гр. Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от общински имот-публична общинска собственост - кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ Балчик" ЕООД, за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик, актуван с АОС 394/24.10.2014 г.   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г.   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 23.05.2022год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

23. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

24.Разни.


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик