• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 07 април 2022 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:

1. Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., от Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г., от Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Спешен ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на МБАЛ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване на наркотични вещества за Районно управление - Балчик

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост - дълготрайни и краткотрайни материални активи изписани като разход на Читалище „ Паисий Хилендарски -1870" гр. Балчик, придобити по проект „Рибарт фест Балчик" ОП „Рибарство"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2022

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация - гр. Балчик, приета с решение № 64 по протокол №7/27.02.2020 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   по отпадъци на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 9. Докладна записка с Вх. № 10-00-36/04.02.2022г. от Денчо Маринов Попов - Кметски наместник на с. Змеево, община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2022/2023 година за срок от 5 /пет/ години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш", землището на с. Оброчище, община Балчик, област Добрич" и придружаващата план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на урбанизираните територии .

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.1, област Добрич, община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 14155 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за 66250.38.2, област Добрич, община Балчик, с. Сенокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, вид територия- Горска, НТП- За животновъден комплекс, площ 84034 кв. м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимно производствена зона" (Пп)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от  Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2021/2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане   с имоти общинска собственост през   2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.7.63 по кадастралната карта на гр. Балчик;   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Продажба чрез търг на   ПИ № 67951.501.1138      по кадастралната карта на  с. Соколово, община  Балчик;      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Разглеждане на заявление от С. Б. Божкова от град Балчик  за закупуване на общинско жилище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Разглеждане на заявление от Л. Н. Манчев от град Балчик  за закупуване на общинско жилище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Разни.

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик