• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№ 30

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 24 февруари 2022 година

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 15 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 17 точки. Постъпили са 1  допълнителна точки:


- Закупуване на система за дигитализация AGFA CR-85X - употребявана за нуждите на МБАЛ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик


Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на една  допълнителна точка в Дневния ред:

 „За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 18 точки:

 „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

1. Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

2. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Промяна в индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Кандидатстване на Община Балчик с проект "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6.  Приемане Общински план за младежта за 2022г. на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно Приложение № 11 в, прието с Решение № 292 от Протокол № 20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебната 2021/2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, ул. „Бузлуджа "            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Разглеждане на заявление от Атче Мехмедова Асанова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2022/2023 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Отдаване под наем на общински имоти - публична общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 13 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Закупуване на система за дигитализация AGFA CR-85X - употребявана за нуждите на МБАЛ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18.Разни

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка -   Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година, съм аз вносителя, и ще помоля г-н Атанас Жечев да води заседанието.

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Колеги по първа точка -   Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година, давам думата на вносителя г-н Николай Колев - председател на ОбС:

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми  общински съветници,  със Заповед № АдК-04-1/1.02.2022г., на областния управител  на област Добрич е върнато за ново обсъждане, с указания за отмяна решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година. С решение №467, т.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик е дал съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху урегулиран поземлен имот в село Кранево, собственост на община Балчик, като е определил и задължителни клаузи на предварителния договор , и е дал предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на У ПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243 по ПУП на с. Кранево.

Развитата в посочената заповед теза е за допуснато нарушение  на разпоредбата на чл.27, ал.4 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , доколкото при поименно гласуване със „За", гласувалите за горепосоченото решение са  десет общински съветници.

Следва да се отбележи, че независимо, че в решението е посочено основанието  на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, всъщност по естеството е такова за сключване на предварителен договор, а последният има облигационен характер и е без вещноправно прехвърлително действие.

За пълнота следва се отбележи, че в конкретния случай решението е прието на основанията на Закона за устройство на територия, които са специални и намират директно приложение, като същите макар и да кореспондират, всъщност не имплементират в пълнота  правомощието на органа на местно самоуправление по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.

Независимо от последното, с оглед процесуална икономия, намирам за удачно да се съобразим с указанието на областния управител за отмяна на прието в предходно заседание решение, а в последващо решение да прегласуваме същото в търсене на мнозинството по чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.

На основание изложеното предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното:

                                                                                                                      Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година.

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Благодаря г-н Колев, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 474: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година.

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Благодаря ви колеги, давам думата на г-н  Колев, председател на ОбС Балчик:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, На основание решение № 606 от 13 юни 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1099/12.08.2019г., за кредит в размер на 1 277 367,00лева за покриване  на допустими разходи по Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съгласно договора с „ФЛАГ" ЕАД, Община Балчик подписа анекси за удължаване срокът на погасяване на кредита до 25.02.2022г. В пред вид на това, че с решение № 205 от 25.11.2020г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.08.2021г., и с решение № 383 от 29.07.2021г.,  предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 460 078,08 лева с още шест месеца. Тъй като нашите опасения са, че до 25.02.2022г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година, и точка 1 от Решение 205 по Протокол №15 от 25.11.2020г.,  и точка 1 от Решение 383 по Протокол №24 от 29.07.2021г. за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.09.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 475: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година, и точка 1 от Решение 205 по Протокол №15 от 25.11.2020г.,  и точка 1 от Решение 383 по Протокол №24 от 29.07.2021г. за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.09.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници На основание решение № 273 от 25 февруари 2021г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1239/13.04.2021г., за кредит в размер на 281 723лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Административен договор №BG06RDNP001-19.144-002-CO1 от 10.04.2020г., за  „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149", финансиран по 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" чрез Административен договор № BG06RDNP001-19.144-002-C01/2020г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик.

           В пред вид на това, че с решение № 273 от 25.02.2021г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.03.2022г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на главницата в размер на 281 714,91лева с още осем месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.03.2022г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 273 по Протокол № 18 от 25.02.2021 за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево "мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.10.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 476: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 273 по Протокол № 18 от 25.02.2021 за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.10.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Промяна в индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Балчик,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По четвърта точка от дневния ред:


Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на задълженията ми по чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Ви предлагам следния проект за решение:


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

            На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 (попр. ДВ бр.20 от 10.03.2020 г.), чл.5, ал.16 от същото постановление, изменя индивидуалните основните месечни заплати, както следва:


            1. Кмет с. Оброчище                                                           - 1750 лева

            2. Кмет с. Кранево                                                               - 1750 лева

            3. Кмет с. Соколово                                                            - 1750 лева

            4. Кмет с. Сенокос                                                               - 1750 лева

            5. Кмет с. Ляхово                                                                 - 1750 лева

            6. Кмет с. Гурково                                                               - 1620 лева

            7. Кмет с. Стражица                                                            - 1620 лева

            8. Кмет с. Безводица                                                           - 1160 лева


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Промяна в индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в Община Балчик - със одобреното от нея допълнение. заплатите на кметовете на Гурково, Стражица, също да се изравнят с тези на останалите кметове на 1750 лв., ,   със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Атанасов:

Г-н Атанас Атанасов- общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, според мен такава разлика от 500 лв. не трябва да съществува, между останалите кметства на населени места и кметство на с. Безводица, след като всички си изпълняват задълженията. Но такава очевадна разлика не мисля, че трябва да се допуска. Моето предложение е заплатата на кмет на Кметство Безводица от 1 160 лева, да стане 1 650 лева. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението на ПКБФЕЕ- заплатите на кметовете на Гурково, Стражица от 1 620 лева,  да стане 1750 лв.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

 18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1

Предложението на ПКБФЕЕ е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля преминем към  поименно гласуване на предложението на г-н Атанасов, което е в заплатата на кмета на с. Безводица да стане от 1160 ле. на  1650 лв :


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

 9. Даниел Гочев Димитров                               „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако нямате други предложения да преминем към  поименно гласуване на  целият проект със допълненията - заплатите на кметовете на с. Безводица да стане 1650 лв. и на кметовете на с. Стражица и с. Гурково да станат 1750 лв. изравнени с останалите кметове на села в Община Балчик:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Отсъства"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 477: На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 (попр. ДВ бр.20 от 10.03.2020 г.), чл.5, ал.16 от същото постановление, изменя индивидуалните основните месечни заплати, както следва:

            1. Кмет с. Оброчище                                                          - 1750 лева

            2. Кмет с. Кранево                                                              - 1750 лева

            3. Кмет с. Соколово                                                            - 1750 лева

            4. Кмет с. Сенокос                                                              - 1750 лева

            5. Кмет с. Ляхово                                                                - 1750 лева

            6. Кмет с. Гурково                                                               - 1750 лева

            7. Кмет с. Стражица                                                           - 1750 лева

            8. Кмет с. Безводица                                                           - 1650 лева


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик с проект "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготвя проектно предложение "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Очакваните резултати от подкрепата по настоящата процедура се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на територията на МИГ, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката, културата, спорта, социалните дейности и образованието.

По Процедурата BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" чрез подбор се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

3. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

4. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, осъществявани само на територията на Община Балчик;

5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Максималният размер на безвъзмездната финансова за конкретен проект по настоящата процедура е - 391 160,00 лева. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи". Срокът на изпълнение на проекта не трябва да надвишава 36 месеца, считано от датата на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ,  но не по-късно от крайният срок за изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020 година по подхода ВОМР.

В проекта на Община Балчик се предвижда обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в селата Оброчище, Соколово, Стражица, Сенокос, Гурково, Ляхово и Дропла. Оборудване на детска площадка в парк „Балик" и изработка на табели с имената на улиците и съответната номерация на домовете в гр. Балчик.       

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Общински съвет- гр. Балчик реши:

              1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., процедура BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с проектно предложение "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик".

              2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.1. „Подобряване на пътната и уличната инфраструктури и осигуряване на паркирането", Мярка 2.3. „Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте   г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява проекта за  Кандидатстване на Община Балчик с проект "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

 със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа; като предлага следните  допълнения:


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, ще подложа на  поименно  гласуване  на проекто-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 478: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура "от Програма за развитие на селските района 2014-2020г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., процедура BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с проектно предложение "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик".

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда", Мярка 2.1. „Подобряване на пътната и уличната инфраструктури и осигуряване на паркирането", Мярка 2.3. „Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих".

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Приемане Общински план за младежта за 2022г. на Община Балчик. давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, План за младежта се приема ежегодно от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта. В общинския план се залагат приоритетите и индикаторите от Националната стратегия за младежта и се отразяват в голяма степен нуждите на младите хора и участието им в живота на общините и регионите. В изпълнение на нормативните изисквания предлагаме на вниманието на Общинския съвет годишен доклад с информация за извършените дейности през 2021 година по приоритети на политиката за младите хора в страната и общината и план за 2022 година. Предлагам следното:


Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012г. изм.и доп. ДВ. бр. 68/2.08.2013г., бр.14/20.02.2015г., бр. 24/16.03.2018 г. и доп. Бр. 77/18.09.2018 г.), Общински съвет - Балчик   

1. Приема Годишен доклад за младежта за 2021 година в Община Балчик.

2. Приема Общински план за младежта за 2022 година в Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

Приложение: Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Балчик

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански- председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Приемане Общински план за младежта за 2022г. на Община Балчик

със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги имате думата по точката, ако няма, предлагам да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 479: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012г. изм.и доп. ДВ. бр. 68/2.08.2013г., бр.14/20.02.2015г., бр. 24/16.03.2018 г. и доп. Бр. 77/18.09.2018 г.), Общински съвет - Балчик   

1. Приема Годишен доклад за младежта за 2021 година в Община Балчик.

2. Приема Общински план за младежта за 2022 година в Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.  


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно Приложение № 11 в, прието с Решение № 292 от Протокол № 20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебната 2021/2022г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили списъци от директорите на детски градини, за промени в Списък-Образец №1 и поименните щатни разписания за учебна 2021/2022 година, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2021/2022 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

  -Християна Ивова Войчева, месторабота - ДГ „Първи юни" с. Оброчище на длъжност - учител в детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Оброчище - гр. Балчик.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2021/2022 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно Приложение № 11 в, прието с Решение № 292 от Протокол № 20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебната 2021/2022г със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански  - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно Приложение № 11 в, прието с Решение № 292 от Протокол № 20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебната 2021/2022г, със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 480: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2021/2022 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

 -Хр. И. Войчева, месторабота - ДГ „Първи юни" с. Оброчище на длъжност - учител в детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Оброчище - гр. Балчик.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2021/2022 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с планиране и разчет на очакваните приходи от управление и разпореждане на недвижими имоти - общинска собственост през текущата година, предлагаме на  Вашето внимание следното


                                                                         проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., съгласно приложението. 

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2022 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

    300 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

    930 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

 1 230 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

    500 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

      10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

    100 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

    610 000


Всичко приходи

 1 840 000

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

      10 000

2.

За оценки

        5 000

3.

За обявления

        1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

        5 000


Всичко разходи

      21 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА


Описание на имотаА.Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение - кухненски блок и столова с площ 322.72 кв.м. в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

2

Помещение - дерматологичен кабинет с площ 18.51 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД , гр. Балчик

преходен

3

Помещение - ендокринологичен кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

4

Помещение - кардиологичен кабинет с площ 17.82 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

5

Помещение - хирургичен кабинет с площ 43.08 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

6

Помещение - медицински кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

7

Помещение - медицински кабинет с площ 14 кв.м. на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

8

Помещение - медицински кабинет с площ 73.20 кв.м., с. Оброчище

преходен

9

Помещение - медицински кабинет с площ 39.40 кв.м., с. Оброчище

преходен

10

Терен с площ 64 кв.м. за поставяне на павилион, пл. „Кап. Георги Радков", гр. Балчик

преходен

11

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

12

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

13

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

14

Терен с площ 5 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Черно море", гр. Балчик

преходен

15

Терен с площ 7 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

16

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

17

Терен с площ 30 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

18

Терен с площ 8 кв.м. за поставяне на павилион, в.з. Овчаровски плаж, гр. Балчик

преходен

19

Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

преходен

20

Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик

преходен

21

Павилион с площ 30 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

22

13 бр. павилиони, всеки с площ от 4.5 кв.м., находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик

преходен

23

Тротоарно прааво по алея "Двореца", гр. Балчик

преходен

24

Паркинг и паркоместа с площ от 2105 кв.м., к.з. Двореца, гр. Балчик

преходен

25

Обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи в гр. Балчик

преходен

26

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен
Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 212 м2

преходен

2

ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 645 м2

преходен

3

ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 615 м2

преходен

4

ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 643 м2

преходен

5

ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/  с площ 1 071 м2

преходен

6

ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 098 м2

преходен

7

ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 294 м2

преходен

8

ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 301 м2

преходен

9

ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 337 м2

преходен

10

ПИ № 67951.501.1136 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХVІІІ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1232.00 м2

нов

11

ПИ № 67951.501.1137 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХІХ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1263.00 м2

нов

12

ПИ № 67951.501.1138 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХХ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1196.00 м2

нов

13

ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 965 м2

преходен

14

ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 904 м2

преходен

15

ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 867 м2

преходен

16

ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 830 м2

преходен

17

ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 815 м2

преходен

18

ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ІV, кв35. по ПУП на с. Сенокос/ с площ от  1 065 м2.

преходен

19

ПИ № 66250.501.464 по кад.карта на с.Сенокос, община Балчик, /УПИ ХVІІІ, кв.29 по ПУП на с.Сенокос/ с площ 970 м2

нов

20

ПИ № 66250.501.458 по кад.карта на с.Сенокос, община Балчик, /УПИ ХІХ, кв.29 по ПУП на с.Сенокос/ с площ 1480 м2

нов

21

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

22

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400 м2/

преходен

23

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

24

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

25

ПИ № 02508.7.63 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ І, кв.4 по  ПУП на к.з. Двореца гр.Балчик/ с площ 809 м2

нов

26

ПИ № 02508.55.113 по кад.карта на гр.Балчик, с площ 5000 м2

преходен

27

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3 991 м2

преходен

28

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

29

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294 м2

преходен

30

ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/с площ 383 м2

преходен

31

ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 807 м2

преходен

32

ПИ № 02508.85.106 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ кв213по ПУП на гр. Балчик/ с площ 131 м2

преходен

33

ПИ № 02508.74.230 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 313 м2

преходен

34

ПИ № 02508.74.300 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 428 м2

преходен

35

ПИ № 02508.74.299 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 438 м2

преходен

36

ПИ № 02508.74.298 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХVІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 440 м2

преходен

37

ПИ № 02508.74.294 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 457 м2

преходен

38

ПИ № 02508.74.293 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 441 м2

преходен

39

ПИ 02508.74.231 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 318.00 м2

Преходен

40

ПИ 02508.74.232 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 321.00 м2

Преходен

41

ПИ 02508.74.245 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІІ, кв.1046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 425.00 м2

преходен

42

ПИ 02508.84.192 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.308 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 286.00 м2

нов

43

ПИ № 02508.81.136 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  278.00 м2

преходен

44

ПИ № 02508.81.36 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  462.00 м2

преходен

45

ПИ № 02508.81.141 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  458.00 м2

преходен

46

ПИ № 02508.81.9 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  451.00 м2

преходен

47

ПИ № 02508.81.33 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  194.00 м2

преходен

48

ПИ № 02508.81.32 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  208.00 м2

преходен

49

ПИ № 02508.81.52 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  306.00 м2

преходен

50

ПИ № 02508.81.53 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  260.00 м2

преходен

51

ПИ № 02508.81.30 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  808.00 м2

преходен

52

ПИ № 02508.81.76 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  401.00 м2

преходен

53

ПИ № 02508.81.119 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  621.00 м2

преходен

54

ПИ № 02508.81.38 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  485.00 м2

нов

55

ПИ № 02508.81.37 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  299.00 м2

нов

56

ПИ № 02508.84.72 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІV, кв.331 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 178.00 м2

преходен

57

ПИ № 53120.106.283 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 5 125.00 м2

преходен

58

ПИ № 53120.14.296 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 3 123.00 м2

преходен

59

ПИ № 23769.501.628 по кад.карта на с.Дропла /УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с.Дропла/ с площ 1348.00 м2

преходен

60

ПИ  23769.54.432 по кад. карта на с. Дропла - Жилищна сграда с площ 73.00 м2  и прилежащо дворно място с площ 6 977.00 м2

преходен

61

ПИ 23769.54.431 по кад. карта на с. Дропла с площ 225.00 м2

нов

62

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 968 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

63

ПИ 18160.501.456 по кад.карта на с.Гурково /УПИ Х, кв.49/ по ПУП на с.Гурково/ с площ 1 754.00 м2

преходен

64

ПИ 18160.501.608 по кад.карта на с.Гурково /УПИ V, кв.51 по ПУП на с.Гурково/ с площ 821.00 м2

преходен

65

Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3

преходен

66

ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

67

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2

преходен

68

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2

преходен

69

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2

преходен

70

УПИ І, кв.26 по ПУП на с. Кранево с площ 554.00 м2

нов


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя.


Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено в закон.В. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели.


1

Апартамент № 13, ет.4, вх. В, бл.39, ж.к „ Балик" град Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.13по кад. карта на град Балчик

нов

Г. Имоти върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване


1

Сграда с идентификатор 02508.55.69.1 по кад. карта на гр.Балчик с площ 45.00 м2 и прилежащ терен с площ 300.00 м2

нов

2

ПИ № 31245.501.548 по кадастралната карта на с.Змеево с площ 30 783.00 м2

нов

3

ПИ № 31245.501.410 по кадастралната карта на с.Змеево с площ 17 361.00 м2

нов

ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.  


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

 Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-жа Сияна Фудулова- председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги предлагам да преминем към    поименно гласуване на  проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 481: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., съгласно приложението.

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕ   НИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2022 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

    300 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

    930 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

 1 230 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

    500 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

      10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

    100 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

    610 000


Всичко приходи

 1 840 000

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

      10 000

2.

За оценки

        5 000

3.

За обявления

        1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

        5 000


Всичко разходи

      21 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА


Описание на имотаА.Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение - кухненски блок и столова с площ 322.72 кв.м. в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

2

Помещение - дерматологичен кабинет с площ 18.51 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД , гр. Балчик

преходен

3

Помещение - ендокринологичен кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

4

Помещение - кардиологичен кабинет с площ 17.82 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

5

Помещение - хирургичен кабинет с площ 43.08 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

6

Помещение - медицински кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

7

Помещение - медицински кабинет с площ 14 кв.м. на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

8

Помещение - медицински кабинет с площ 73.20 кв.м., с. Оброчище

преходен

9

Помещение - медицински кабинет с площ 39.40 кв.м., с. Оброчище

преходен

10

Терен с площ 64 кв.м. за поставяне на павилион, пл. „Кап. Георги Радков", гр. Балчик

преходен

11

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

12

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

13

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик

преходен

14

Терен с площ 5 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Черно море", гр. Балчик

преходен

15

Терен с площ 7 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

16

Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

17

Терен с площ 30 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево

преходен

18

Терен с площ 8 кв.м. за поставяне на павилион, в.з. Овчаровски плаж, гр. Балчик

преходен

19

Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

преходен

20

Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Балчик

преходен

21

Павилион с площ 30 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

преходен

22

13 бр. павилиони, всеки с площ от 4.5 кв.м., находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик

преходен

23

Тротоарно прааво по алея "Двореца", гр. Балчик

преходен

24

Паркинг и паркоместа с площ от 2105 кв.м., к.з. Двореца, гр. Балчик

преходен

25

Обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи в гр. Балчик

преходен

26

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен
Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 212 м2

преходен

2

ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 645 м2

преходен

3

ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 615 м2

преходен

4

ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 643 м2

преходен

5

ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/  с площ 1 071 м2

преходен

6

ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 098 м2

преходен

7

ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 294 м2

преходен

8

ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 301 м2

преходен

9

ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 337 м2

преходен

10

ПИ № 67951.501.1136 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХVІІІ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1232.00 м2

нов

11

ПИ № 67951.501.1137 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХІХ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1263.00 м2

нов

12

ПИ № 67951.501.1138 по кад.карта на с.Соколово,/УПИ ХХ, кв.35 по ПУП на с.Соколово/ с площ 1196.00 м2

нов

13

ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 965 м2

преходен

14

ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 904 м2

преходен

15

ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 867 м2

преходен

16

ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 830 м2

преходен

17

ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 815 м2

преходен

18

ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ІV, кв35. по ПУП на с. Сенокос/ с площ от  1 065 м2.

преходен

19

ПИ № 66250.501.464 по кад.карта на с.Сенокос, община Балчик, /УПИ ХVІІІ, кв.29 по ПУП на с.Сенокос/ с площ 970 м2

нов

20

ПИ № 66250.501.458 по кад.карта на с.Сенокос, община Балчик, /УПИ ХІХ, кв.29 по ПУП на с.Сенокос/ с площ 1480 м2

нов

21

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

22

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400 м2/

преходен

23

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

24

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

25

ПИ № 02508.7.63 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ І, кв.4 по  ПУП на к.з. Двореца гр.Балчик/ с площ 809 м2

нов

26

ПИ № 02508.55.113 по кад.карта на гр.Балчик, с площ 5000 м2

преходен

27

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3 991 м2

преходен

28

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

29

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294 м2

преходен

30

ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/с площ 383 м2

преходен

31

ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 807 м2

преходен

32

ПИ № 02508.85.106 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ кв213по ПУП на гр. Балчик/ с площ 131 м2

преходен

33

ПИ № 02508.74.230 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 313 м2

преходен

34

ПИ № 02508.74.300 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 428 м2

преходен

35

ПИ № 02508.74.299 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 438 м2

преходен

36

ПИ № 02508.74.298 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХVІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 440 м2

преходен

37

ПИ № 02508.74.294 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 457 м2

преходен

38

ПИ № 02508.74.293 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 441 м2

преходен

39

ПИ 02508.74.231 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 318.00 м2

Преходен

40

ПИ 02508.74.232 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 321.00 м2

Преходен

41

ПИ 02508.74.245 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІІ, кв.1046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 425.00 м2

преходен

42

ПИ 02508.84.192 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.308 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 286.00 м2

нов

43

ПИ № 02508.81.136 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  278.00 м2

преходен

44

ПИ № 02508.81.36 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  462.00 м2

преходен

45

ПИ № 02508.81.141 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  458.00 м2

преходен

46

ПИ № 02508.81.9 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  451.00 м2

преходен

47

ПИ № 02508.81.33 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  194.00 м2

преходен

48

ПИ № 02508.81.32 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  208.00 м2

преходен

49

ПИ № 02508.81.52 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  306.00 м2

преходен

50

ПИ № 02508.81.53 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  260.00 м2

преходен

51

ПИ № 02508.81.30 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  808.00 м2

преходен

52

ПИ № 02508.81.76 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  401.00 м2

преходен

53

ПИ № 02508.81.119 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  621.00 м2

преходен

54

ПИ № 02508.81.38 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  485.00 м2

нов

55

ПИ № 02508.81.37 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  299.00 м2

нов

56

ПИ № 02508.84.72 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІV, кв.331 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 178.00 м2

преходен

57

ПИ № 53120.106.283 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 5 125.00 м2

преходен

58

ПИ № 53120.14.296 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 3 123.00 м2

преходен

59

ПИ № 23769.501.628 по кад.карта на с.Дропла /УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с.Дропла/ с площ 1348.00 м2

преходен

60

ПИ  23769.54.432 по кад. карта на с. Дропла - Жилищна сграда с площ 73.00 м2  и прилежащо дворно място с площ 6 977.00 м2

преходен

61

ПИ 23769.54.431 по кад. карта на с. Дропла с площ 225.00 м2

нов

62

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 968 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

63

ПИ 18160.501.456 по кад.карта на с.Гурково /УПИ Х, кв.49/ по ПУП на с.Гурково/ с площ 1 754.00 м2

преходен

64

ПИ 18160.501.608 по кад.карта на с.Гурково /УПИ V, кв.51 по ПУП на с.Гурково/ с площ 821.00 м2

преходен

65

Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3

преходен

66

ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

67

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2

преходен

68

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2

преходен

69

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2

преходен

70

УПИ І, кв.26 по ПУП на с. Кранево с площ 554.00 м2

нов


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя.


Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено в закон.В. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели.


1

Апартамент № 13, ет.4, вх. В, бл.39, ж.к „ Балик" град Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.13по кад. карта на град Балчик

нов

Г. Имоти върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване


1

Сграда с идентификатор 02508.55.69.1 по кад. карта на гр.Балчик с площ 45.00 м2 и прилежащ терен с площ 300.00 м2

нов

2

ПИ № 31245.501.548 по кадастралната карта на с.Змеево с площ 30 783.00 м2

нов

3

ПИ № 31245.501.410 по кадастралната карта на с.Змеево с площ 17 361.00 м2

нов

ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.  


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, ул. „Бузлуджа ", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-1/14.01.2022 г. от Желязка Тодорова Топалова, в качеството и на един от наследниците на Тодор Желязков Чепишев, за придобиване право на собственост върху общински имот - дворно място, представляващо ПИ № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище. Наследниците на Тодор Желязков Чепишев, а именно Радка Тодорова Димитрова, Еленка Тодорова Желязкова и Желязка Тодорова Топалова са собственици на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Договор за отстъпено право на строеж от 25.12.1957 г.; Разрешение за строеж №71/19.05.1958 г. и Удостоверение за наследници № 159/09.12.2021 г. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                             

                                                                          проекто - решение:      

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/14.01.2022 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 24 060.00 лв. (двадесет и четири хиляди и шестдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ V, кв.70 по ПУП на с. Оброчище), с площ от 1 338.00 м2 (хиляда триста тридесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4941/04.02.2022 г. на собствениците на законно построена върху него сграда - наследниците на Тодор Желязков Чепишев, а именно: Радка Тодорова Димитрова, Еленка Тодорова Желязкова и Желязка Тодорова Топалова.     

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, ул. „Бузлуджа " със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-жа Сияна Фудулова- председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, ул. „Бузлуджа "   със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 482: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/14.01.2022 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 24 060.00 лв. (двадесет и четири хиляди и шестдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ V, кв.70 по ПУП на с. Оброчище), с площ от 1 338.00 м2 (хиляда триста тридесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4941/04.02.2022 г. на собствениците на законно построена върху него сграда - наследниците на Тодор Желязков Чепишев, а именно: Радка Тодорова Димитрова, Еленка Тодорова Желязкова и Желязка Тодорова Топалова.     


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Разглеждане на заявление от Атче Мехмедова Асанова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище;  давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-34/12.01.2022 г. от Атче Мехмедова Асанова, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.39, вх.В, ет.4, ап.13 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Атче Мехмедова Асанова и семейството и живеят в общинското жилище от 2016 г., съгласно настанителна Заповед № 1390/15.12.2016 г. на Кмета на Община Балчик. През 2021 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 1569/17.12.2021 г., за срок на действие от 01.01.2022 г. до 01.01.2025 г.  От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Апартаментът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.  Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното

 

            проекто - решение:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-34/12.01.2022 г. от Атче Мехмедова Асанова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

            1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 13, ет.4, вх.В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: кухня-столова, дневна, спалня, сервизно помещение и три балкона, общи части с площ от 8.23  м2 и изба с площ от 6.80 м2, актуван с АОС № 3974/04.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 125.48 лв. /тридесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Атче Мехмедова Асанова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  -  Разглеждане на заявление от Атче Мехмедова Асанова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, със „За" - 2 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 2;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Против"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържали се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 2; „Въздържали се" - 2;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 483: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-34/12.01.2022 г. от Атче Мехмедова Асанова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 13, ет.4, вх.В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 73.27 м2, състоящ се от: кухня-столова, дневна, спалня, сервизно помещение и три балкона, общи части с площ от 8.23  м2 и изба с площ от 6.80 м2, актуван с АОС № 3974/04.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 125.48 лв. /тридесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Атче Мехмедова Асанова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

          проекто - решение:

           

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3762/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 299 м2 (двеста деветдесет и девет квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 088.00 лв. (девет хиляди осемдесет и осем лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:ПКУТСЕ приема  - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",  със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 484: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3762/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 299 м2 (двеста деветдесет и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 088.00 лв. (девет хиляди осемдесет и осем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" ., давам думата на вносителя  г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

          

            проекто - решение:

           

            1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3703/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 485 м2 (четиристотин осемдесет и пет квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 740.00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:: ПКУТСЕ приема - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" , със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целия проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 485: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3703/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 485 м2 (четиристотин осемдесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 740.00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2022/2023 година; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпили са Докладни с вх. №№ 10-00-27/27.01.2022 год. от Кмета на с. Оброчище, №10-00-29/31.01.2022 год. от кметския наместник на с. Дропла и №93-00-35/01.02.2022 год. от Кмета на с. Соколово за проявен интерес от притежатели на животновъдни обекти в съответните населени места за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд за общо ползване в съответствие с реда по чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предоставянето на пасищата и мерите регламентира ползването и ще създаде възможност за желаещите животновъди, отглеждащи пасищни животни да участват в схемите за подпомагане на площ през стопанската 2022/2023 година.

За друга част от свободните земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери, за които има възможност за разпределение по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /за индивидуално ползване/, е необходимо Общински съвет- Балчик да изрази съгласие за предоставяне за индивидуално ползване, считано за стопанската 2022/2023г.

В тази връзка,  моля да бъде прието следното:

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

І. Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за стопанската 2022/2023 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)".


1.1.Приема се допустимо натоварване по видовете животни:


Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка


1.2. Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата -  в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

2. За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопой да се ползват съществуващите полски пътища.

3.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

3.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5. Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6. Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7. Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

      3.8. Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

            5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

            6. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско

и екологично състояние.

            7. Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората- късане, изкореняване, изкопаване и сеч, промени в ландшафта;

преминаване и престой с моторни превозни средства в самото пасище;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. Собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

оставянето на пашуващите животни без надзор;

опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия, като използват ниска скорост.

8. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя

ІІ. За стопанската 2022/2023 година, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Оброчище  и село Дропла, както следва:


№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

 

 

1

Соколово

67951.48.29

3

Пасище

27,96

2

Соколово

67951.55.50

3

Пасище

12,28

3

Соколово

67951.55.47

3

Пасище

4,64

4

Соколово

67951.47.19

3

Пасище

27,73

5

Соколово

67951.47.17

3

Пасище

3,70

6

Соколово

67951.47.23

3

Пасище

21,12

7

Соколово

67951.59.46

3

Пасище

37,82

8

Соколово

67951.38.217

3

Пасище

929,75


с. Дропла

 

 

 

 

1

Дропла

23769.48.27

4

Пасище

30,163

2

Дропла

23769.28.2

3

Пасище

220,485

3

Дропла

23769.34.2

3

Пасище

125,213

4

Дропла

23769.34.3

9

Пасище

31,797

5

Дропла

23769.37.4

4

Пасище

56,114

6

Дропла

23769.39.2

4

Пасище

79,059

7

Дропла

23769.40.2

4

Пасище

238,521

8

Дропла

23769.51.19

3

Пасище

42.686

9

Дропла

23769.63.30

3

Пасище

48,269

10

Дропла

23769.61.8

4

Пасище

6.796


с. Оброчище

1

Оброчище

53120.104.38

9

Пасище

338,86

2

Оброчище

53120.24.14

5

Пасище

14,13

3

Оброчище

53120.29.58

5

Пасище

119,04

4

Оброчище

53120.104.39

10

Пасище

63.46

5

Оброчище

53120.19.129

7

Пасище

101.82


 1.1Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/, както и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни, за землищата, за които е необходимо.

 1.2 На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 2022/2023 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар, приходите от която се използват за поддържането им.

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 год., както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота в дка

02508

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

02508

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10.02

04515

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

18160

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19.54

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

73095

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

73095

73095.20.42

Тригорци

Пасище,мера

4

17,90

73095

73095.20.46

Тригорци

Пасище,мера

4

31,35

78639

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

6

22,19

78639

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

6

26,97

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

 

ІІІ. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските пасища и мери:

1.   Задължения на общината:

1.1.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.      Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.      Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване, считано за стопанската 2022/2023 год. Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.


2. Задължения на ползвателите:

2.1.      Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.      Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.      Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.      Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, камъни,  битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.5.    Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;

2.6.      Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, къпина, клек, хвойна, драка, паламида, магарешки бодил и др./

2.7.      Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.8.      Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.9.      Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.10.    Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.11.    При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване;

2.12.    Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение /с изключение на електропастири/  предоставените им мери и пасища;

2.13.    При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място;

2.14.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели;

2.15.    Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/;

2.16.    Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

2.17.   Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, да не оставят животните без надзор, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка;

2.18.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

 ІV. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30%

от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2022/2023 година, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целия проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Не гласувал"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 486: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

І. Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за стопанската 2022/2023 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)".

1.1.Приема се допустимо натоварване по видовете животни:


Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка


1.2. Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата -  в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

2. За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопой да се ползват съществуващите полски пътища.

3.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

3.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5. Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6. Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7. Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

 3.8. Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

4. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

6. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско

и екологично състояние.

7. Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората- късане, изкореняване, изкопаване и сеч, промени в ландшафта;

преминаване и престой с моторни превозни средства в самото пасище;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. Собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

оставянето на пашуващите животни без надзор;

опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия, като използват ниска скорост.

8. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя

ІІ. За стопанската 2022/2023 година, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Оброчище  и село Дропла, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

 

 

1

Соколово

67951.48.29

3

Пасище

27,96

2

Соколово

67951.55.50

3

Пасище

12,28

3

Соколово

67951.55.47

3

Пасище

4,64

4

Соколово

67951.47.19

3

Пасище

27,73

5

Соколово

67951.47.17

3

Пасище

3,70

6

Соколово

67951.47.23

3

Пасище

21,12

7

Соколово

67951.59.46

3

Пасище

37,82

8

Соколово

67951.38.217

3

Пасище

929,75


с. Дропла

 

 

 

 

1

Дропла

23769.48.27

4

Пасище

30,163

2

Дропла

23769.28.2

3

Пасище

220,485

3

Дропла

23769.34.2

3

Пасище

125,213

4

Дропла

23769.34.3

9

Пасище

31,797

5

Дропла

23769.37.4

4

Пасище

56,114

6

Дропла

23769.39.2

4

Пасище

79,059

7

Дропла

23769.40.2

4

Пасище

238,521

8

Дропла

23769.51.19

3

Пасище

42.686

9

Дропла

23769.63.30

3

Пасище

48,269

10

Дропла

23769.61.8

4

Пасище

6.796


с. Оброчище

1

Оброчище

53120.104.38

9

Пасище

338,86

2

Оброчище

53120.24.14

5

Пасище

14,13

3

Оброчище

53120.29.58

5

Пасище

119,04

4

Оброчище

53120.104.39

10

Пасище

63.46

5

Оброчище

53120.19.129

7

Пасище

101.82


 1.1. Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/, както и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни, за землищата, за които е необходимо.

 1.2 На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 2022/2023 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар, приходите от която се използват за поддържането им.

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 год., както следва:

ЕКАТТЕ

Номер на имот по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота в дка

02508

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

02508

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10.02

04515

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

18160

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.38

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19.54

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

73095

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

73095

73095.20.42

Тригорци

Пасище,мера

4

17,90

73095

73095.20.46

Тригорци

Пасище,мера

4

31,35

78639

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

6

22,19

78639

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

6

26,97

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

 

ІІІ. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските пасища и мери:

1.         Задължения на общината:

1.1.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.      Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.      Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване, считано за стопанската 2022/2023 год. Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.

2. Задължения на ползвателите:

2.1.      Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.      Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.      Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.      Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, камъни,  битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.5.    Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;

2.6.      Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, къпина, клек, хвойна, драка, паламида, магарешки бодил и др./

2.7.      Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.8.      Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.9.      Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.10.    Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.11.    При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване;

2.12.    Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение /с изключение на електропастири/  предоставените им мери и пасища;

2.13.    При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място;

2.14.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели;

2.15.    Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/;

2.16.    Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

2.17.   Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, да не оставят животните без надзор, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка;

2.18.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

 ІV. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30%

от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 24-00-1595/16.12.2021 г. от ЕТ „Д-р Никола Златев" ИСКП, ЕИК: 124500890, с управител Никола Димитров Златев, относно подновяване на Договор за наем №154/13.03.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 690.70 лв. /шестстотин и деветдесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална специализирана кардиологична практика;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година

, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 487: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 690.70 лв. /шестстотин и деветдесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална специализирана кардиологична практика;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем на общински имоти - публична общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 13 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По петнадесета  точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  На свое заседание, проведено на 23.04.2020г., Общински Съвет - Балчик е приел Решение №82 по Протокол №8, с което са дали своето съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи 30 бр. павилиони от №1 до №30, всеки с площ 4.5 кв.м., находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца". След проведена процедура и предвид Заповед №826/08.07.2020г., павилиони №7, №10, №20, №25, №26 и №29 са останали незаети. Съгласно Решение № 295 по Протокол 19/08.04.2021 г.. на Общински Съвет - Балчик и Заповед № 542/17.05.2021г. на Кмета на Община Балчик е бил насрочен търг на 07.06.2021г. за отдаване под наем на свободните към момента павилиони, но не е имало постъпили документи от участници и такъв не се е състоял. След постъпили Заявления от наематели, за прекратяване на сключени вече Договори за павилиони на алея „Двореца", част от Договорите на наетите павилиони са прекратени с Анекси, а именно павилиони №2, №9, №11, №17, №22, №23 и №27, които към момента също са свободни.

      Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска  собственост, части от ПИ№ 02508.7.359, представляващи 13 броя павилиони - №2, №7, №9, №10, №11, №17, №20, №22, № 23, №25, №26, №27 и №29, всеки с площ 4.5 кв.м., находящи се в град Балчик, алея "Двореца", за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за срок от 3 години.

2.Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3.Кандидатите за участие в търга следва да:

3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отдаване под наем на общински имоти - публична общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 13 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

,,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем на общински имоти - публична общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 13 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

,,със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 488: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска  собственост, части от ПИ№ 02508.7.359, представляващи 13 броя павилиони - №2, №7, №9, №10, №11, №17, №20, №22, № 23, №25, №26, №27 и №29, всеки с площ 4.5 кв.м., находящи се в град Балчик, алея "Двореца", за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за срок от 3 години.

2.Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3.Кандидатите за участие в търга следва да:

3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към шестнадесета точка Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост с площ 64 кв.м., за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 64 кв.м.  в размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин деветдесет и шест лв./ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 5 (други),  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м.

всеки с площ 4.5 кв. м. ,,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м.,,със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги,някой друг има ли въпроси, заповядайте г-н Господинов"

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Благодаря, аз не бях на комисията, която го разглеждаше, но колеги аз си мислех следното: Ако има едно място в Балчик където не се пържи риба то е на площада, навсякъде другаде се пържи риба. Площта на това е почти с размерите на ресторант и тези наеми, които плащат наемателите по Дамбата са далеч над това, което предлагат - 2 000 лв. за 64 кв.м, което си е едно малко ресторантче. Аз имам такова мнение, че можеше площада да остане без пържена риба, но ако ще развиваме някаква социална дейност за пържене на риба при всички  положения не й е мястото до морето, защото там минават и други хора. Другото, което е, че ако се взима такова решение, въобще не ми се вижда оправдан наема за 2000 лева, на практика осигурен пълноценен търговски обект.  Да не говорим ,  лично аз си мисля, че този площад е по скоро за провеждане на културни мероприятия, трябва да бъде центъра на града и страхотна даденост която имаме. На пъпа на града, павилион за пържене на риба не ми допада тази идея.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз съм провокиран от колегата, защото най вкусната пържена риба в Балчик аз съм ял точно там, нека не забравяме, че към настоящият момент този площад може да бъде много хубав. Само, че към този момент той представлява един паркинг и тържище на рибарите където си продават рибата. Но няма по подходящо място от това до тържището на рибарите да има павилион за пържене на прясна риба. А за наема има търг, ако на някого този наем му се вижда малък,  нека да се яви и ще има още повече хора и може наема да стигне 20 000 лева. Не е целта да обявим 10-15 000 лева наем за да не се явява никой за да няма павилион. Затова към настоящият момент аз ще гласувам „За", съгласен съм има много ресторанти по алеята.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 489: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост с площ 64 кв.м., за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 64 кв.м.  в размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин деветдесет и шест лв./ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 5 (други),  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към седемнадесета точка- Закупуване на система за дигитализация AGFA CR-85X - употребявана за нуждите на МБАЛ Балчик, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпила молба от д-р Пламен Димитров - управител на „МБАЛ -Балчик" ЕООД в гр. Балчик, предлагам следния проект за

                                                                       Р Е Ш Е Н И Е:                                          

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила молба от управителя на „МБАЛ- Балчик" ЕООД;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради възникнала спешна необходимост, за нуждите на МБАЛ - Балчик да бъде закупена система за дигитализация  AGFA CR-85X-употребявана на обща стойност 13 536 лева.

2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Закупуване на система за дигитализация AGFA CR-85X - употребявана за нуждите на МБАЛ Балчик ,,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 490: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила молба от управителя на „МБАЛ- Балчик" ЕООД;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради възникнала спешна необходимост, за нуждите на МБАЛ - Балчик да бъде закупена система за дигитализация  AGFA CR-85X-употребявана на обща стойност 13 536 лева.

2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталов трансфери за нефинансови предприятия".

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към осемнадесета точка Разни;

 

По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате ли въпроси към точка Разни, ако няма закривам заседанието на 24.02.2022 година на ОбС Балчик. Благодаря ви.