• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/ с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул."Д-р Златко Петков"№ 1, гр. Балчик, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година.
 • Отдаваният под наем общински имот е за осъществяване на медицинска дейност по кардиология.
 • Начална годишна наемна цена - 690.70 лв. без ДДС
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 25.03.2022 г. до 15.00 часа на 08.04.2022 г. от касата на ОбА - Балчик
 • Депозит за участие в търга - 72.52 лв., вносим до 15.00 часа на 08.04.2022 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 08.04.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6
 • Дата и място на провеждане - 13.04.2022 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик
 • Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист „Наеми", отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист „Наеми"