Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед 152/ 18.02.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП – План за регулация за УПИ XX (ПИ 18160.501.726) и УПИ XXII (ПИ 18160.501.727)  и УПИ XXIII (ПИ 18160.501.728) кв. 36 по плана на с. Гурково, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XX (ПИ 18160.501.726) и УПИ XXII (ПИ 18160.501.727)  и УПИ XXIII (ПИ 18160.501.728) кв. 36 по плана на с. Гурково, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -“Жм“, съгласно преписка с  вх. УТ-2117-30/ 15.11.2021 г.     
           
Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването


Прикачени файлове: