• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 февруари 2022 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:

1. Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение № 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

2. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Промяна в индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Кандидатстване на Община Балчик с проект "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6.  Приемане Общински план за младежта за 2022г. на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно Приложение № 11 в, прието с Решение № 292 от Протокол № 20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебната 2021/2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, ул. „Бузлуджа "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Разглеждане на заявление от Атче Мехмедова Асанова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.37 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2022/2023 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Отдаване под наем на общински имоти - публична общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 13 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Разни

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик