• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 93

гр. Балчик  01.02.2022 год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с писмо с Вх. №24-00-115/26.01.2022г. от Директора на ТП „Държавно ловно стопанство" гр. Балчик,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии, находящи се на територията на Община Балчик, посочени в забранени отдели за паша в Държавни горски територии през 2022г., съгласно Приложение №1.

2. С оглед осигуряване информираност и публичност, кметове и кметски наместници по населени места да обявят на видно място в сградата на съответното кметство заповедта и Приложение №1 към нея.

3. Настоящата Заповед да се постави на таблото в сградата на общината, както и да се публикува на интернет страницата на общината.


Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Димитрин Димитров - зам.

Кмет  на Община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: