• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №83/31.01.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на помещение, представляващо медицински кабинет № 212 с площ 18.51 кв.м., разположен на 2-ри етаж в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1, " Медицински Център І" ЕООД, за срок от 5 г. /пет години".

1. Цел на търга: Отдаване под наем на помещение публична-общинска собственост, част от ПИ№ 02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул."Д-р Златко Петков"№ 1, гр. Балчик, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на индивидуална, практика за специализирана медицинска помощ - кожни и венерически болести.

3. Начална годишна наемна цена за площ  от 18.51 кв.м. е в размер на 717.45 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС;

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

4. Срок на договора: 5 /пет/ години;

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за осъществяване на индивидуална, практика за специализирана медицинска помощ - кожни и венерически болести.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 04.02.2022 г. до 15.00 часа на 18.02.2022 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 18.02.2022 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 18.02.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 24.02.2022 г. от 14.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54