• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 03.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 80/28.01.2022 г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ГР.БАЛЧИК


Място на работа: Исторически музей- гр. Балчик, с адрес: гр. Балчик, ул.„Димитър Желев" №2.

Характер на работа: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Срок на договора: Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.


І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование - висше; образователно-квалификационна степен „магистър"

Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за културата;

Професионален опит:

3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1.             Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей- гр. Балчик  за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2.             Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1.             Заявление за участие.

2.             Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

3.             Документ за трудов стаж (копие).

4.             Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

5.             Професионална автобиография.

6.             Документ за завършено образование (копие).

7.             Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.

8.             Концепция за дейността и развитието на Исторически музей- гр. Балчик за 5- годишен период, като подробно е разработена първата  в 10 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

 

Концепцията съдържа:

8.1. анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

8.2. тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;

8.3. определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

8.4. мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

8.5. етапи на реализация на концепцията.


       При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

       Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в Общински седмичник „Балчик" и на електронната страница на Община Балчик.

       Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

       За справка: Албена Златева- главен експерт „Човешки ресурси" в Община Балчик, тел. за връзка: 0579 7 1049


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИКПротокол от 16.03.2022 г. на допуснатите кандидати (PDF)


Протокол №2 от 31.03.2022 г. за проведен конкурс "Защита на концепция и събеседване за длъжността директор на Исторически музей Балчик" (PDF)