• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№29

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 21 януари  2022 година

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 17 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 14 точки. Постъпили са три  допълнителни точки:

-Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Кандидатстване на Община Балчик с проект "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на трите  допълнителни точка в Дневния ред:

 „За" - 14 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 17 точки:

 „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

1. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2021г. до 31.12.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Предоставяне за безвъзмездно ползване на сдружение „Малките Големи" гр. София на общински имот в гр. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Програма за управление на отпадъците на Община Балчик с период на действие 2021 - 2028 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план на обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул.„3-та"  и  ул. „4-та",  вилна зона „Фиш-фиш", Община Балчик.       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич  и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв.241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Цветана Димова Стоименова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Албена Димитрова Знеполска и Ивайло Боянов Знеполски от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Средна гора"           

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15.Кандидатстване на Община Балчик с проект "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Разни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка -   Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД, давам думата на вносителя г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми  общински съветници,  на основание решение № 56 от 27 февруари 2020г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1149/16.03.2020г., за кредит в размер на 292 484лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01/05.09.2019г., за  проект „Изграждане на парк в гр.Балчик", финансиран по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" чрез Административен договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01/2019г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик.

 В пред вид на това, че с решение № 307 от 29.04.2021г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.01.2022г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 146 220,88лева с още осем месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.01.2022г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол № 7 от 27.02.2020 година и т. 1 от Решение 307 по Протокол № 20 от 29.04.2021 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект "Изграждане на парк в гр. Балчик",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.09.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД; със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 458 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол № 7 от 27.02.2020 година и т. 1 от Решение 307 по Протокол № 20 от 29.04.2021 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект "Изграждане на парк в гр. Балчик",  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.09.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2021г. до 31.12.2021г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на ОБС за периода от 01.10.2021г. до 31.12.2021г.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 10.2021г.

180,60лв.

0,00лв.

2

м. 11.2021г.

200,16лв.

0,00лв.

3

м. 12.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 380,76 лв.

Общо : 0,00 лв.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 10.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 11.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 12.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на  кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

                                                                                             РЕШИ :

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.10.2021 до 31.12.2021г., в размер на  -  380,76лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2021г. до 31.12.2021г., със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 459: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.10.2021 до 31.12.2021г., в размер на  -  380,76лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 10.2021г.

180,60лв.

0,00лв.

2

м. 11.2021г.

200,16лв.

0,00лв.

3

м. 12.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 380,76 лв.

Общо : 0,00 лв.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 10.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 11.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 12.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  във връзка с постъпило предложение от началника на Районно управление на МВР Балчик с вх.№ 24-00-7 от 05.01.2022 г. предлагам следния проект за

                                                                         Р Е Ш Е Н И Е:                                             

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: 

1.Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2022 г. на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 100 литра бензин А95Н на автомобил.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик, със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Началников заповядайте:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ:  Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт одобрява - Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик,  със „За" - 5 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други въпроси колеги, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Искам да попитам дали има постъпили предложения от Албена.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Не нямаме, но ние нямаме предоставени общински автомобили на Албена. Те бракуваха едно Мицубиши.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 460: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: 

1.Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2022 г. на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 100 литра бензин А95Н на автомобил.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Предоставяне за безвъзмездно ползване на сдружение „Малките Големи" гр. София на общински имот в гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 26-00-34/12.01.2022 г. от Петър Добрев - председател на сдружение „Малките Големи" гр. София за предоставяне на подходящ общински имот за развиване на дейност в защита на животните, а именно: обособяване на временен дом за котки.     

Подходяща за целите на сдружението е едноетажна второстепенна сграда със застроена площ от 45 м2, находяща се в двора на базата на ОбП „БКС" Балчик, на ул. „Варненска" №59, както и около 300 м2 от двора. Сградата не се ползва от години и предоставянето и на сдружението за осъществяване на дейност в обществена полза не би ощетило общинското предприятие.      

 Съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Във връзка с предоставяне на подходяща материалната база на Сдружение „Малките Големи" с цел обособяване на временен дом за котки на територията на гр. Балчик, предлагам на Вашето внимание следното:                                                      

                                                                    Проекто - решение:                                                                                                 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-34/12.01.2022 г. от Петър Добрев - Председател на сдружение „Малките големи" гр. София:

1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение „Малките големи" с ЕИК 205346855, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. „П. Евтимий" №25, ет.6, ап.9, представлявано от Председателя Петър Захариев Добрев, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 4939/12.01.2022 г. и АОС №4394/08.12.2014 г.:

Второстепенна сграда на един етаж със застроена площ 45.00 м2 (четиридесет и пет квадратни метра), с идентификатор 02508.55.69.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, както и прилежащ терен към сградата, с приблизителна площ 300 м2, съгласно изготвена схема, представляващ част от ПИ № 02508.55.69 по кадастралната карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, Промишлена зона, ул. „Варненска" № 59.         

2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване -5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                       

 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Предоставяне за безвъзмездно ползване на сдружение „Малките Големи" гр. София на общински имот в гр. Балчик.,   със „За" - 5 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Предоставяне за безвъзмездно ползване на сдружение „Малките Големи" гр. София на общински имот в гр. Балчик, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 461: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-34/12.01.2022 г. от Петър Добрев - Председател на сдружение „Малките големи" гр. София:

1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение „Малките големи" с ЕИК 205346855, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. „П. Евтимий" №25, ет.6, ап.9, представлявано от Председателя Петър Захариев Добрев, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 4939/12.01.2022 г. и АОС №4394/08.12.2014 г.:

Второстепенна сграда на един етаж със застроена площ 45.00 м2 (четиридесет и пет квадратни метра), с идентификатор 02508.55.69.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, както и прилежащ терен към сградата, с приблизителна площ 300 м2, съгласно изготвена схема, представляващ част от ПИ № 02508.55.69 по кадастралната карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, Промишлена зона, ул. „Варненска" № 59.         

2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване -5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                       

 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По пета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, при спазване на изискванията на глава втора от Закона за нормативните актове са изложени мотиви за причините, които налагат приемането на наредбата съгласно  по чл. 28, ал. 2 от ЗНА, които са обявени по реда на чл. 26, ал. 3 от същия закон на 16.12.2021г. на интернет-страницата на Община Балчик за запознаване на обществеността.

- Казано на кратко, всички виждат колко се вдигнаха всички цени и колко се вдигат и заплатите, ние трябва актуализираме всички цени на услугите, които се предоставят  от Общинска администрация и чрез общинско предприятие БКС.-

В срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове - до 14.01.2022 г. включително, предложения и становища от проведената обществена консултация не са постъпвали нито на хартиен носител на административния адрес на Община Балчик, нито на обявената за контакти официална електронна поща на администрацията. В тази връзка обществеността е уведомена на електронната страница на Община Балчик със съответна публикация на справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.

       В приложение към настоящото представям обявлението по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове от 16.12.2021 г. в което са посочени мотивите,    целите, които се поставят с приемане на наредбата, финансовите средства, необходими за прилагането й, очакваните резултати от нейното действие, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и  самият проект на нормативния акт.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7, т. 23 от ЗМСМА (и във вр. с чл. 6, ал. 1, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 - ал. 4, чл. 9, чл. 104, чл. 115, ал. 1, чл. 115а ЗМДТ), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обявление за обществено обсъждане на проекта от 16.12.2021 г.  при посочените в него фактически основания, наложили измененията и допълненията, Общински съвет - гр. Балчик :

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г., (изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение:

1. Обявление от 16.12.2021 г.;

2. Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА;

3. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте   г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява проекта за  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик, със „За" - 5; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа; като предлага следните  допълнения:

§2

В Глава трета  -

Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл.56 се правят следните допълнения като отбелязваме подточките с букви -„А" и „Б" т.н.

„  В - 3.      От т.26 до т.32 се изменят така:

26

Продажба на посадъчен материал:

А) от непикирани едногодишни цветя

Б)от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/

1.50 лв./бр.

3.00 лв./бр.

27

Услуга с автомобил Зил - самосвал

А)До 4 км       

Б)Над 4 км за всеки километър


60.00 лв.

5.00 лв./км

28

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал

А)До 4 км

Б) Над 4 км за всеки километър


45.00 лв.

5.00 лв./км

29

Услуга с автомобил Зил цистерна

А)1 курс в рамките на града

Б) За 1 км


60.00 лв.

5.00 лв.

30

Услуга с трактор

А)Транспорт -  За 1 км.        

Б) За престой -  за 1 час        


3.00 лв.

10.00 лв.

30.1

Услуга с дробилка

А) за 1 час

Б) за ден


50.00лв.

400.00 лв.

31

Услуга с трактор - багер

А)За час

Б) За ден


50.00 лв.

360.00 лв.

32

Услуга с Т-130 без включен транспорт до обекта- за 1 час

70.00 лв.

- след  точка 30, добавяме т. 30.1.и отбелязване на всички подточки с букви в цялата  Наредба. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, ще подложа на  поименно  гласуване  на предложението на ПКБФЕЕ:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, да преминем към поименно  гласуване  на цялата Наредба   с измененията:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 462: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7, т. 23 от ЗМСМА (и във вр. с чл. 6, ал. 1, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 - ал. 4, чл. 9, чл. 104, чл. 115, ал. 1, чл. 115а ЗМДТ), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обявление за обществено обсъждане на проекта от 16.12.2021 г.  при посочените в него фактически основания, наложили измененията и допълненията, Общински съвет - гр. Балчик :

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г., (изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Програма за управление на отпадъците на Община Балчик с период на действие 2021 - 2028 г. давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По шеста точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Балчик е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл.52, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. Бр. 91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 01.12.2020 г.).Програмата за управление на отпадъците на територията на община Балчик 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и при необходимост ще бъде актуализирана при неговото окончателно одобрение, при промяна във фактическите или нормативни условия. Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост,

техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото. Крайният срок на  програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2028г. Проектът на програмата е публикуван на електронната страница на Община Балчик на 06.01.2022 г. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното:

                                                                                       РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за управление на отпадъците на община Балчик за период 2021-2028 г.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.

Приложение: Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ Програма за управление на отпадъците на Община Балчик с период на действие 2021 - 2028 г, със „За" - 5; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги имате думата по точката, ако няма, предлагам да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 463: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за управление на отпадъците на Община Балчик за период 2021-2028 г.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, при спазване на изискванията на глава втора от Закона за нормативните актове са изложени мотиви за причините, които налагат приемането на наредбата съгласно  по чл. 28, ал. 2 от ЗНА, които са обявени по реда на чл. 26, ал. 3 от същия закон на 23.11.2021г. на интернет- страницата на Община Балчик за запознаване на обществеността. В срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове - 23.12.2021г. предложения и становища от проведената обществена консултация не са постъпвали нито на хартиен носител на административния адрес на Община Балчик, нито на обявената за контакти официална електронна поща на администрацията. В тази връзка обществеността е уведомена на електронната страница на Община Балчик със съответна публикация на справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.

       В приложение към настоящото представям обявлението по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове с изх. №08-00-556/23.11.2021г., в които са посочени мотивите,    целите, които се поставят с приемане на наредбата, финансовите средства, необходими за прилагането й, очакваните резултати от нейното действие, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и  самият проект на нормативния акт.Предвид гореизложеното, на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 77 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обявление с изх. №08-00-556/23.11.2021г., Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Приема Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик.

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Приложение:

1. Обявление с  изх. №08-00-556/23.11.2021г.;

2. Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА;

3. Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, със „За" - 5, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 464: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 77 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обявление с изх. №08-00-556/23.11.2021г., Общински съвет- гр. Балчик:

1. Приема Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик.

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план на обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул.„3-та"  и  ул. „4-та",  вилна зона „Фиш-фиш", Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-1/13.01.22 г.. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за обект от първостепенно значение: Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул.„3-та"  и  ул. „4-та",  вилна зона „Фиш-Фиш", Община Балчик.         
Засегнати са следните поземлени имоти (ПИ):

Землище в с. Оброчище

       

Имот №

Трайно

предназнач

ение

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчужда ване в дка

Площ отнета ДС дка

Общ а площ в дка

Вид

собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

106.289

Горско

стопанство

Голини


ФИШ-ФИШ

10.926

0.000

2.204

2.204

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

106.291

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове


ФИШ-ФИШ

21.088

0.000

0.041

0.041

Държавна

публична

2008П ДЪРЖАВАТА 0001920728 ОБЩИНСКИ- НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

106.296

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


ФИШ-ФИШ

12.790

0.000

0.054

0.054

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

1000.1000

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове3.390

0.000

0.955

0.955

Държавна

публична

0000007598 ДЪРЖАВАТА


Общо:

48.193

0.000

3.254

3.254


            Землище в  гр. Балчик 


Имот №

Трайно

предназнач

ение

НТП на имота

К ат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчужда ване в дка

Площ отнета ДС дка

Общ а площ в дка

Вид

собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

10.628

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


С.МОМЧИЛ

175.631

0.000

0.213

0.213

Държавна

частна

2016174120130 МЗХ - СИДП ТП"ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК"

90.101

Транспорт

(ЖП,Държ.

Път.Мрежа)

Пътища IV клас63.334

0.335

0.000

0.335

Частна


90.213

Селско

стопанство

Пътища IV клас10.042

0.941

0.000

0.941

Стопанисва но от общ ината

000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК

90.214

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


С.МОМЧИЛ

691.375

0.000

1.763

1.763

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

1000.1000

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове5.869

0.000

0.206

0.206

Държавна

публична

0000000009 ДЪРЖАВАТА


Общ о:

946.251

1.276

2.182

3.458


  

връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА,  внасям следното:
                                                                      Проекто-решение:

С оглед допустимостта и необходимостта от изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2060-1/13.01.22 г. на кмета на Община Балчик - възложител и становище с вх. № УТ-2060-1-001/13.01.22 г. на Главен Архитект - Община Балчик, На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински Съвет - Балчик

Р Е Ш И:

1. ОДОБРЯВА задание, изготвено от заявителя Община Балчик - в качеството й на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за общински обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-Фиш", Община Балчик.      
 2. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-Фиш", Община Балчик в обхват на следните засегнати имоти:Землище в с.ОброчищеИмот №

Трайно

предназнач

ение

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчужда ване в дка

Площ отнета ДС дка

Общ а площ в дка

Вид

собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

106.289

Горско

стопанство

Голини


ФИШ-ФИШ

10.926

0.000

2.204

2.204

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

106.291

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове


ФИШ-ФИШ

21.088

0.000

0.041

0.041

Държавна

публична

2008П ДЪРЖАВАТА 0001920728 ОБЩИНСКИ- НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

106.296

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


ФИШ-ФИШ

12.790

0.000

0.054

0.054

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

1000.1000

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове3.390

0.000

0.955

0.955

Държавна

публична

0000007598 ДЪРЖАВАТА


Общо:

48.193

0.000

3.254

3.254
Имот №

Трайно

предназнач

ение

НТП на имота

К ат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчужда ване в дка

Площ отнета ДС дка

Общ а площ в дка

Вид

собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

10.628

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


С.МОМЧИЛ

175.631

0.000

0.213

0.213

Държавна

частна

2016174120130 МЗХ - СИДП ТП"ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК"

90.101

Транспорт

(ЖП,Държ.

Път.Мрежа)

Пътища IV клас63.334

0.335

0.000

0.335

Частна


90.213

Селско

стопанство

Пътища IV клас10.042

0.941

0.000

0.941

Стопанисва но от общ ината

000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК

90.214

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


С.МОМЧИЛ

691.375

0.000

1.763

1.763

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

1000.1000

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове5.869

0.000

0.206

0.206

Държавна

публична

0000000009 ДЪРЖАВАТА3. Заданието да се съгласува по реда на чл. 128а от ЗУТ.          

4. Възложителя  да съгласува  проекта за ПУП със специализираните контролни органи,  съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ и  по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:      
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Решението да се разгласи с обявление, поставено на определените за това места в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.               

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

 Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план на обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул.„3-та"  и  ул. „4-та",  вилна зона „Фиш-фиш", Община Балчик., със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги предлагам да преминем към    поименно гласуване на  проект-решението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 465: На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински Съвет - Балчик

1. ОДОБРЯВА задание, изготвен от заявителя Община Балчик - в качеството й на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за общински обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", Община Балчик.       
2. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект от първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик в обхват на следните засегнати имоти:                

Землище на с. Оброчище:  

Имот №

Трайно

предназнач

ение

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчужда ване в дка

Площ отнета ДС дка

Общ а площ в дка

Вид

собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

106.289

Горско

стопанство

Голини


ФИШ-ФИШ

10.926

0.000

2.204

2.204

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

106.291

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове


ФИШ-ФИШ

21.088

0.000

0.041

0.041

Държавна

публична

2008П ДЪРЖАВАТА 0001920728 ОБЩИНСКИ- НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

106.296

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


ФИШ-ФИШ

12.790

0.000

0.054

0.054

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

1000.1000

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове3.390

0.000

0.955

0.955

Държавна

публична

0000007598 ДЪРЖАВАТА


Общо:

48.193

0.000

3.254

3.254Землище на гр. Балчик:      

Имот №

Трайно

предназнач

ение

НТП на имота

К ат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчужда ване в дка

Площ отнета ДС дка

Общ а площ в дка

Вид

собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

10.628

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


С.МОМЧИЛ

175.631

0.000

0.213

0.213

Държавна

частна

2016174120130 МЗХ - СИДП ТП"ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК"

90.101

Транспорт

(ЖП,Държ.

Път.Мрежа)

Пътища IV клас63.334

0.335

0.000

0.335

Частна


90.213

Селско

стопанство

Пътища IV клас10.042

0.941

0.000

0.941

Стопанисва но от общ ината

000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК

90.214

Горско

стопанство

ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ


С.МОМЧИЛ

691.375

0.000

1.763

1.763

Държавна

частна

0000033338 МЗГ - ДДС

1000.1000

Добив

полезни

изкопаеми

Плажове5.869

0.000

0.206

0.206

Държавна

публична

0000000009 ДЪРЖАВАТА
3.Заданието да се съгласува по реда на чл. 128а от ЗУТ.          

4. Възложителят  да съгласува  проекта за ПУП със специализираните контролни органи,  съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ и  по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:      
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, поставено на определените за това места в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.               

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич  и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По девета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-16-002/ 08.12.2021 г.. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич  и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии.            Общата дължина на проектното трасе е приблизително 5037 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

18160.67.7

с. Гурково

Пасище

Община Балчик

19.720

0.294

49.35

18160.68.53

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

10.883

2.715

452.92

18160.70.23

с. Гурково

За местен път

Община Балчик

35.864

11.204

1870.63

18160.70.9

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

127.070

2.879

476.75

18160.68.52

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

6.553

6.488

1081.42

18160.69.29

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

4.741

1.230

242.44

18160.69.24

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.003

0.255

30.20

18160.69.25

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.001

2.177

351.77

18160.69.35

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

26.750

2.088

345.02

Общо:

311.585

29.330

4900.50


Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:
            Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата  № УТ-2060-16-002/ 08.12.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-16-003/ 16.12.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:         
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП Общата дължина на проектното трасе е приблизително 5037 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

18160.67.7

с. Гурково

Пасище

Община Балчик

19.720

0.294

49.35

18160.68.53

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

10.883

2.715

452.92

18160.70.23

с. Гурково

За местен път

Община Балчик

35.864

11.204

1870.63

18160.70.9

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

127.070

2.879

476.75

18160.68.52

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

6.553

6.488

1081.42

18160.69.29

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

4.741

1.230

242.44

18160.69.24

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.003

0.255

30.20

18160.69.25

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.001

2.177

351.77

18160.69.35

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

26.750

2.088

345.02

Общо:

311.585

29.330

4900.50


2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич и придружаващата план-схема в обхват на урбанизираните територии.       
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 5037 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):  

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

18160.67.7

с. Гурково

Пасище

Община Балчик

19.720

0.294

49.35

18160.68.53

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

10.883

2.715

452.92

18160.70.23

с. Гурково

За местен път

Община Балчик

35.864

11.204

1870.63

18160.70.9

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

127.070

2.879

476.75

18160.68.52

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

6.553

6.488

1081.42

18160.69.29

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

4.741

1.230

242.44

18160.69.24

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.003

0.255

30.20

18160.69.25

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.001

2.177

351.77

18160.69.35

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

26.750

2.088

345.02

Общо:

311.585

29.330

4900.50

           
           
            3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.   
            4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на правото на прокарване по реда на ЗУТ.           
            5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:  
             - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.  
            - становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.                   

            Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;           
             Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич  и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 466: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата  № УТ-2060-16-002/ 08.12.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-16-003/ 16.12.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:           
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП Общата дължина на проектното трасе е приблизително 5037 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):      

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

18160.67.7

с. Гурково

Пасище

Община Балчик

19.720

0.294

49.35

18160.68.53

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

10.883

2.715

452.92

18160.70.23

с. Гурково

За местен път

Община Балчик

35.864

11.204

1870.63

18160.70.9

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

127.070

2.879

476.75

18160.68.52

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

6.553

6.488

1081.42

18160.69.29

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

4.741

1.230

242.44

18160.69.24

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.003

0.255

30.20

18160.69.25

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.001

2.177

351.77

18160.69.35

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

26.750

2.088

345.02

Общо:

311.585

29.330

4900.50


2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич и придружаващата план-схема в обхват на урбанизираните територии.       
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 5037 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):  

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка.

Засегната площ в дка

Дължина в м.

18160.67.7

с. Гурково

Пасище

Община Балчик

19.720

0.294

49.35

18160.68.53

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

10.883

2.715

452.92

18160.70.23

с. Гурково

За местен път

Община Балчик

35.864

11.204

1870.63

18160.70.9

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

127.070

2.879

476.75

18160.68.52

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

6.553

6.488

1081.42

18160.69.29

с. Гурково

За селскостопански, горски, ведомствен път

Община Балчик

4.741

1.230

242.44

18160.69.24

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.003

0.255

30.20

18160.69.25

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

40.001

2.177

351.77

18160.69.35

с. Гурково

Нива

ЧАСТНА

26.750

2.088

345.02

Общо:

311.585

29.330

4900.50

 

 

 

 

                       
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на правото на прокарване по реда на ЗУТ.           
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
- здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв.241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;  давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2002-40/ 29.10.2021 г. от „Стройтранс 2011" ЕООД, за изменение на Подробен устройствен план  -  план за регулация и застрояване с цел обединение и целесъобразното ползване на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по ПУП на с. Кранево и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-40-001/ 11.01.2022 г. Промяната се процедира в основание чл. 134, ал. 2, т. 6, от ЗУТ, и има за цел обединение на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по плана на с. Кранево в един УПИ, като се образуват улични отсечки от о.т. 150 до о.т. 150а, закрива се улици  от о.т. 148 до о.т. 145. и от о.т. 150а до о.т. 144. Действащата улична  регулация в обхвата на разработката е  одобрена с Протокол № 68/20.09.2011 год., Решение № 892  на Общински съвет  гр. Балчик.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

                                                                          Проекто-решение:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по ПУП на с. Кранево, съгласно която се включват части улични отсечки о.т. 150 до о.т. 144; о.т. 148 до о.т. 145 в новообразувания УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

2.1.Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Стройтранс 2011" ЕООД, правото на собственост върху част от  ПИ 39459.25.602 по КККР на с. Кранево-  с площ от 2218 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  451890.00 лв. (четиристотин и петдесет хиляди и осемстотин и деветдесет лева), без ДДС, определена от лицензиран оценител на имоти, съгласно възлагателно писмо с изх. № 26-00-1754/ 22.12.21, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Стройтранс 2011" ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.     

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

Приложение: Скица - приложение 1

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ предлага  проекто-решението -  Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв.241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ,  да бъде допълнително обсъдено  на Сесията на 21.01.2022г. от Общински съвет, със „За" - 0 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 4;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 10; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 467: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, по ПУП на с. Кранево, съгласно която се включват части улични отсечки о.т. 150 до о.т. 144; о.т. 148 до о.т. 145 в новообразувания УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т.

2.1.Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Стройтранс 2011" ЕООД, правото на собственост върху част от  ПИ 39459.25.602 по КККР на с. Кранево-  с площ от 2218 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер на  451890.00 лв. (четиристотин и петдесет хиляди и осемстотин и деветдесет лева), без ДДС, определена от лицензиран оценител на имоти, съгласно възлагателно писмо с изх. № 26-00-1754/ 22.12.21, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, кв. 241 по ПУП на с. Кранево от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение, не по-късно от 6 месеца  след сключването на предварителния договор, съгласно чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Стройтранс 2011" ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.          

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243 по ПУП на с. Кранево. 

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Цветана Димова Стоименова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По единадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-7/14.12.2021 г. от Цветана Димова Стоименова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в с. Оброчище, ул. „Малина" №5. Цветана Стоименова е собственик по наследство  на дворно място в с. Оброчище, съгласно Нот. акт № 71, том ІІ, дело 535 от 31.05.1990 г. на Балчишки Районен съд и Удостоверение за наследници №117/26.10.2010 г. на Кметство с. Оброчище. По така описаните документи, собственика притежава 400 м2 от имота, представляващ част от ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ V-26, кв.33 по ПУП на с. Оброчище), целия с площ от 463 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 63 м2, актувани с АОС № 2570/28.07.2006 г., предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                                                               Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-7/14.12.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ц. Д. Стоименова по отношение на ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ V-26, кв. 33 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 463 м2, като Ц. Д.  Стоименова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 63 м2 (шестдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 2570/28.07.2006 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1860.00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Разглеждане на заявление от Ц. Д. Стоименова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище, със „За" - 5, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  - Разглеждане на заявление от Ц. Д. Стоименова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 468: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-7/14.12.2021г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ц. Д. Стоименова по отношение на ПИ № 53120.503.26 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ V-26, кв. 33 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 463 м2, като Ц. Д. Стоименова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 63 м2 (шестдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 2570/28.07.2006 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1860.00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от А. Д. Знеполска и И. Б. Знеполски от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик., давам думата на вносителя  г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По дванадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-6/30.09.2021 г. от А.Д.Знеполска и И.Б.Знеполски за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в гр. Балчик, алея „Възкресия Деветакова" (алея „Залез"). А. Знеполска е собственик на жилищна  сграда и дворно място в гр. Балчик, с площ от 1100 м2, съгласно Нот. Акт № 187, том ІІІ, дело 1165 от 23.10.1996 г. на Районен съд Балчик, представляващо част от ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, целия с площ от 1480 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 380 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                                                 Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-6/30.09.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и А. Д. Знеполска по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХV, кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 1480 м2, като А. Д. Знеполска изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 380 м2 (триста и осемдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4857/28.09.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 27619.00 лв. (двадесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Разглеждане на заявление от А. Д. Знеполска и И. Б.Знеполски от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик,  със „За" - 5, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема - Разглеждане на заявление от А. Д. Знеполска и И.Б. Знеполски от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик. , със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целия проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21. Христо Петров  Христов                              „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 469: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-6/30.09.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и А. Д. Знеполска по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХV, кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 1480 м2, като А. Д. Знеполска изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 380 м2 (триста и осемдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4857/28.09.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 27619.00 лв. (двадесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Средна гора"; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3012-3/13.10.2021 г. от Р. Я. Минчева, за придобиване право на собственост върху общински имот - дворно място, представляващо ПИ № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик. Румяна Минчева е собственик на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Договор за отстъпено право на строеж от 19.12.1990 г. и Разрешение за строеж от 22.02.1994 г. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                          

                                                                         проекто - решение:     

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/13.10.2021 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 10 592.00 лв. (десет хиляди петстотин деветдесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 367 м2 (триста шестдесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 4938/23.12.2021 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Р. Я. Минчева. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Средна гора", със „За" - 5, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Средна гора", със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целия проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 470: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/13.10.2021 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 10 592.00 лв. (десет хиляди петстотин деветдесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.72.45 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 367 м2 (триста шестдесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 4938/23.12.2021 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Р. Я. Минчева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По четиринадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за предходната година по категории и видове обекти до края на месец март на текущата година. В тази връзка предлагам на Вашето внимание следното:

                                                                        проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от  Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г., съгласно приложението. 

О Т Ч Е Т

за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите              от нейното управление през 2021 година

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 252/25.02.2021 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.

НОРМАТИВНА БАЗА

Ø  Закон за общинската собственост;

Ø  Закон за местните данъци и такси;

Ø  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø  Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø  Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                            


   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

 

            През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2021 година са съставeни и пресъставени 65 броя актове за частна общинска собственост и 7 броя за публична общинска собственост.

    Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват  в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на общината. 

            ІІ.  Управление на общински имоти

В Таблица 1 е дадено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем към 31.12.2021 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. Договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. договори

1.

Помещения

9

21

2.

Терен за поставяне на РИЕ

19

 

3.

Тераса пред ЗХР

9

 

4.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

27

 

5.

Медицински кабинети

25

 

6.

Аптека

1

 

7.

Наем общинско имущество -павилион

22

 

8.

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

През отчетната година са проведени 21 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти и 3 публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати на два търга с тайно наддаване. Сключени бяха 33 договора за наем.

На основание чл.31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл. 23, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, със заповеди бяха предоставени помещения общинска собственост за безвъзмездно ползване на четири политически партии.

Към 31.12.2021 г., след приключване на процедурите по отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ са сключени и анексирани вече сключени договори, както следва:

      Договори за наем на земеделски земи - ниви от ОПФ на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (бели петна) - за стопанската 2020/2021 год. е сключен 1 бр. договор за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 34.631 дка, получените приходи са 1 385.24 лв.

Договори за наем на земеделски земи - ниви от ОПФ на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (бели петна) - за стопанската 2021/2022 год. са сключени 20 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 942.523 дка, като получените приходи са 44 427.87 лв.

Договори за наем на полски пътища от ОПФ на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

Към 17.12.2021г., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване- полски пътища от ОПФ за стопанската 2021/2022 г., на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение №422/28.10.2021 г. по Протокол №26 от проведено заседание на Общински съвет - Балчик и Заповед №1420/18.11.2021 г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 69 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 1412.897 дка, а получените приходи 72 056.33 лв.

Договори за наем на пасища и мери от ОПФ на основание чл.37о от ЗСПЗЗ за общо ползване.

След приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери за общо ползване, на основание чл.37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Решение №245 по Протокол №17/28.01.2021 г. и Решение №265 по Протокол №18/25.02.2021 г. на Общински съвет Балчик за стопанската 2021/2022 г. са сключени 6 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 2 487.226 дка, а получените приходи са 2 487.23 лв.

Договори за наем на пасища и мери от ОПФ на основание чл.37и от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване.

На основание чл.37и от ЗСПЗЗ - пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №245 по Протокол №17/28.01.2021 г. на общински съвет - Балчик са сключени 2 бр. договори за наем за период от пет години, като отдадената площ е 875.800 дка, а получените приходи са 6 296.21 лв.

През 2021 г. след приключване на процедура по анексиране и индексиране с индекса на инфлацията, 1.7% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - пасища и мери на основание чл.37и от ЗСПЗЗ, получените приходи са 25 975.20 лв.

Договори за наем на земеделски земи от ОПФ - ниви.

След проведен търг на 27.05.2021г. са сключени 9 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ за период от пет стопански години, отдадена площ е 640.350 дка, а получените приходи са 67 513.24 лв.

            За стопанската 2021/2022г., след извършено индексиране с индекса на инфлацията, 1.7% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП- нива, получените приходи са  681 713.60 лв.

Договор за наем на язовир „Ляхово" с. Оброчище.

      След проведен търг с тайно наддаване на 02.07.2021г. е сключен Договор №410/27.07.2021г. за срок от 10 (десет) години. Сумата, изплатена за периода от 21.07.2021г. до 31.12.2021г. е в размер на 1542.50 лв.

      За всички сключени договори и анекси са заплатени дължимите наеми и такси, няма несъбрани вземания.

              Общо получените приходи през 2021 г. от наеми на земи от ОПФ по землища са в размер на 903 397.44 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2021 г. са изготвени са 70 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведени 9 търга, на които са продадени общо 23 броя имоти -  незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с. Соколово,  с. Кранево. Сключени са 11 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издадени са 5 броя договори за право на строеж, пристрояване и надстрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост са продадени 3 общински имота на собственици на законно построена сграда. Извършена е продажба на 4 броя апартаменти на настанените в тях наематели.

Сключен е 1 договор за учредяване възмездно право на ползване върху общински имот и 3 договора за безвъзмездно право на ползване на сгради - общинска собственост.

Община Балчик е получила безвъзмездно право на управление върху един имот - публична държавна собственост, а именно: част от сградите и терена на бившата „Автошкола "в гр. Балчик.

            През годината са издадени 15 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията.

            Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, са издадени 77 броя заповеди и преведени обезщетения в размер на 456 107.00 лв. на собствениците на земеделски земи, попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик.  Процедурата ще продължи и през 2022 г.        

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управления и разпореждане с общински имоти

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 252/25.02.2021 г. на Общински съвет - Балчик.

                                                                                                                           Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

200 000 лв.

    298 401 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

900 000 лв.

    903 397 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

 350 000 лв.

     480 852 лв.

Продажба на сгради

 150 000 лв.

      74  596 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

  10  000 лв.

    188  420 лв.

Общо постъпили приходи

1 610 000 лв.

   1 945 666 лв.     

          

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.,, със „За" - 5, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Владимир Лафазански  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г., със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 471: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г., съгласно приложението. 

О Т Ч Е Т

за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите                                              от нейното управление през 2021 година

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 252/25.02.2021 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.

НОРМАТИВНА БАЗА

Ø  Закон за общинската собственост;

Ø  Закон за местните данъци и такси;

Ø  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø  Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø  Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.       

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                                                                   

   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

            През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2021 година са съставeни и пресъставени 65 броя актове за частна общинска собственост и 7 броя за публична общинска собственост.

    Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват  в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на общината. 

            ІІ.  Управление на общински имоти

В Таблица 1 е дадено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем към 31.12.2021 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. Договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. договори

1.

Помещения

9

21

2.

Терен за поставяне на РИЕ

19

 

3.

Тераса пред ЗХР

9

 

4.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

27

 

5.

Медицински кабинети

25

 

6.

Аптека

1

 

7.

Наем общинско имущество -павилион

22

 

8.

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

През отчетната година са проведени 21 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти и 3 публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати на два търга с тайно наддаване. Сключени бяха 33 договора за наем.

На основание чл.31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл. 23, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, със заповеди бяха предоставени помещения общинска собственост за безвъзмездно ползване на четири политически партии.

Към 31.12.2021 г., след приключване на процедурите по отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ са сключени и анексирани вече сключени договори, както следва:

      Договори за наем на земеделски земи - ниви от ОПФ на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (бели петна) - за стопанската 2020/2021 год. е сключен 1 бр. договор за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 34.631 дка, получените приходи са 1 385.24 лв.

Договори за наем на земеделски земи - ниви от ОПФ на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (бели петна) - за стопанската 2021/2022 год. са сключени 20 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 942.523 дка, като получените приходи са 44 427.87 лв.

Договори за наем на полски пътища от ОПФ на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

Към 17.12.2021г., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване- полски пътища от ОПФ за стопанската 2021/2022 г., на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение №422/28.10.2021 г. по Протокол №26 от проведено заседание на Общински съвет - Балчик и Заповед №1420/18.11.2021 г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 69 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 1412.897 дка, а получените приходи 72 056.33 лв.

Договори за наем на пасища и мери от ОПФ на основание чл.37о от ЗСПЗЗ за общо ползване.

След приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери за общо ползване, на основание чл.37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Решение №245 по Протокол №17/28.01.2021 г. и Решение №265 по Протокол №18/25.02.2021 г. на Общински съвет Балчик за стопанската 2021/2022 г. са сключени 6 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 2 487.226 дка, а получените приходи са 2 487.23 лв.

Договори за наем на пасища и мери от ОПФ на основание чл.37и от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване.

На основание чл.37и от ЗСПЗЗ - пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №245 по Протокол №17/28.01.2021 г. на общински съвет - Балчик са сключени 2 бр. договори за наем за период от пет години, като отдадената площ е 875.800 дка, а получените приходи са 6 296.21 лв.

През 2021 г. след приключване на процедура по анексиране и индексиране с индекса на инфлацията, 1.7% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - пасища и мери на основание чл.37и от ЗСПЗЗ, получените приходи са 25 975.20 лв.

Договори за наем на земеделски земи от ОПФ - ниви.

След проведен търг на 27.05.2021г. са сключени 9 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ за период от пет стопански години, отдадена площ е 640.350 дка, а получените приходи са 67 513.24 лв.

            За стопанската 2021/2022г., след извършено индексиране с индекса на инфлацията, 1.7% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП- нива, получените приходи са  681 713.60 лв.

 Договор за наем на язовир „Ляхово" с. Оброчище.

             След проведен търг с тайно наддаване на 02.07.2021г. е сключен Договор №410/27.07.2021г. за срок от 10 (десет) години. Сумата, изплатена за периода от 21.07.2021г. до 31.12.2021г. е в размер на 1542.50 лв.

              За всички сключени договори и анекси са заплатени дължимите наеми и такси, няма несъбрани вземания.

              Общо получените приходи през 2021 г. от наеми на земи от ОПФ по землища са в размер на 903 397.44 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2021 г. са изготвени са 70 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведени 9 търга, на които са продадени общо 23 броя имоти -  незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с. Соколово,  с. Кранево. Сключени са 11 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издадени са 5 броя договори за право на строеж, пристрояване и надстрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост са продадени 3 общински имота на собственици на законно построена сграда. Извършена е продажба на 4 броя апартаменти на настанените в тях наематели.

Сключен е 1 договор за учредяване възмездно право на ползване върху общински имот и 3 договора за безвъзмездно право на ползване на сгради - общинска собственост.

Община Балчик е получила безвъзмездно право на управление върху един имот - публична държавна собственост, а именно: част от сградите и терена на бившата „Автошкола "в гр. Балчик.

            През годината са издадени 15 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията.

            Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, са издадени 77 броя заповеди и преведени обезщетения в размер на 456 107.00 лв. на собствениците на земеделски земи, попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик.  Процедурата ще продължи и през 2022 г.        

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управления и разпореждане с общински имоти

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 252/25.02.2021 г. на Общински съвет - Балчик.

                                                                                                                           Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

200 000 лв.

    298 401 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

900 000 лв.

    903 397 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

 350 000 лв.

     480 852 лв.

Продажба на сгради

 150 000 лв.

      74  596 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

  10  000 лв.

    188  420 лв.

Общо постъпили приходи

1 610 000 лв.

   1 945 666 лв.     

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик с проект "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По петнадесета  точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  Община Балчик подготвя проектно предложение "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Една от целите на процедурата е инвестиране в инфраструктура за отдих за публично ползване. Очакваните резултати от подкрепата по настоящата процедура се изразяват в създаването и обновяването на малка по мащаби публична инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, което от своя страна ще доведе устойчиво използване на местните ресурси, до създаването на оптимална жизнена и икономическа среда на територията на МИГ, опазването на околната среда, създаването на достъпност до природното и културно историческо наследство и повишаване привлекателността на територията на МИГ „Балчик-Генерал Тошево".

 По Процедурата BG06RDNP001-19.558 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - МЯРКА 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" чрез подбор се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Максималният размер на безвъзмездната финансова за конкретен проект по настоящата процедура е - 60 090,21, лева. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи". Срокът на изпълнение на проекта не трябва да надвишава 36 месеца, считано от датата на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ,  но не по-късно от крайният срок за изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020 година по подхода ВОМР.

В проекта на Община Балчик се предвижда закупуване на мобилни сценични подиуми в селата Оброчище, Гурково и Стражица за осъществяване на културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в общината.

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение,

                                                                 ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Балчик - Генерал Тошево" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., процедура BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" с проектно предложение "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик".

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Кандидатстване на Община Балчик с проект "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура",,със „За" - 5;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 472: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Балчик - Генерал Тошево" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., процедура BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" с проектно предложение "Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик".

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към шестнадесета точка Утвърждаване на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По шестнадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

                                                                                Решение:

1. Общински съвет Балчик утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г. съгласно Приложения № 11-А, № 11-Б-1, № 11-Б-2  и 11-В:

1.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик (приложение №11-А)  -   100 %.

1.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в рамките общината (приложение №11-Б-1) и от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти (приложение №11-Б-2) -  90 %.

1.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота (приложение №11-В)  -  100%.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 473: На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г. съгласно Приложения № 11-А, № 11-Б-1, № 11-Б-2  и 11-В:

1.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик (приложение №11-А)  -   100 %.

1.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в рамките общината (приложение №11-Б-1) и от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти (приложение №11-Б-2) -  90 %.

1.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота (приложение №11-В)  -  100%.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към седемнадесета точка Разни;

По седемнадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, имате ли въпроси към точка Разни, ако няма закривам заседанието от 21.01.2022 година на ОбС Балчик. Благодаря ви.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик