• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ
9300 гр.Добрич, ул. "Независимост" № 7.
Телефон (058) 653 612 Факс: (058) 601 071
E-mail:td_dobrich@ro08.nra.bg
ТД на НАП Варна, офис Добрич 2022 г.


Подаване на годишна данъчна декларация по електронен път Електроните услуги на НАП дават възможност бързо, лесно и сигурно да се подаде годишна данъчна декларация, да се направи справка за задълженията към бюджета и извършите плащания за тях, както и да се провери осигурителния доход, върху който работодателят внася осигурителни вноски, да се направи справка за дължими местни данъци и такси и много други. Е-услугите на НАП спестяват време, усилия и средства, тъй като, за да ги ползват, клиентите няма нужда да посещават офиса на НАП.
Получаването на ПИК става в рамките на няколко минути след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено с изрично нотариално пълномощно лице във удобен за Вас офис на НАП.
Предимства на електронните услуги:

- създадена е възможност след началото на месец март 2022 г. клиентите да подават през страницата на НАП https://portal.nra.bg/ ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ с ПИК/КЕП, в която ще се визуализират всички налични в НАП данни, подлежащи на деклариране. Внимателно следва да се проверят посочените в декларацията данни и при необходимост да се променят, ако са некоректни и/или да се допълнят в декларацията с данни за получени доходи, които не са включени в нея.

- с цел коректно отразяване на получените доходи в годишната данъчна декларация могат да се проверят дали има подадени данни от предприятия и самоосигуряващи се лица за изплатени доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, в електронните услуги на сайта на НАП, достъпни с ПИК или КЕП - https://portal.nra.bg/.

- напомняме за законовото изискване за липса на публични задължения към датата на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФ при ползване на данъчните облекчения по реда на ЗДДФЛ, включително при подаване на коригиращи декларации.
- клиентите на НАП могат да се възползват от е-услугата за проверка и заплащане на налични задължения, преди подаване на декларацията;

- клиентите на НАП, притежатели на платежни карти, могат да превеждат без такси дължимите данъци и осигурителни вноски, както и задължения към други институции, предадени за събиране от приходната агенция, чрез портала за електронни услуги на НАП на адрес: https://portal.nra.bg/ и използване на услугата за плащане през виртуален ПОС терминал
- Предимството на картовите преводи, при които веднага след получаване на потвърждение от банката-издател на картата, плащането на задължението се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Погасяването на задълженията към други институции или такива в процес на принудително изпълнение изисква определено време
за допълнителна обработка и разпределение от страна на публичния взискател.

-  Срок за подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2021 г. от ФЛ - до 03.05.2022 г.

-  Други услуги, предоставяни от НАП - приемане на данъчни и осигурителни декларации, приемане на заявления и уведомления, Предоставяне на справка за изплатени доходи /различни от трудови/ на физически лица, извършване на справка за задълженията, включително с възможност за извършване на плащания, справка за актуално състояние натрудовите договори, издаване на удостоверения.
- Обръщаме внимание, че ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ от самоосигуряващите се лица се подава само по електронен път, като задължително попълват телефон за връзка.
- ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ на ЕТ, земеделски стопани, избрали да се облагат по реда на ЕТ, подлежащи на деклариране в Приложение 2 и Приложение 7, част I и част II, колона 3 и 4 подават по електронен път годишната си декларация в срок от 01.03.2022 г. до 30.06.2022 г., като задължително попълват телефон за връзка.


Работното време на офис за обслужване Добрич е установено при непрекъсваем режим на работа в рамките на обявеното работно време от 09:00 часа до 17:30 часа. На единния телефонен номер за цялата страна - 0700 18 700, лицата и представителите на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация, както и да подават сигнали за корупционни действия на служители на приходната администрация.

На страницата на НАП в Интернет: https://nra.bg/, могат да се отпечатват формуляри и да се получи информация на линк към портала за електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/, адрес на страницата на НАП във фейсбук: https://www.facebook.com/NationalRevenueAgency.