• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№28

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 22 декември 2021 година

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 17 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 13 точки. Постъпили са три  допълнителни точки:

- Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
- Отпускане финансова помощ на бедстващо семейство
Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включването на трите допълнителни точка в Дневния ред:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря колеги предлагам да гласуваме отново с вдигане на ръка целия Дневен ред с допълнителните точки, който е от 16 точки:

 „За" - 17.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

1. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2022  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Предсрочно прекратяване на процедурата по финансово оздравяване на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.52 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.53 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.76 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на с. Гурково;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

13. Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отпускане финансова помощ на бедстващо семейство

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

16. Разни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Колеги, по първа точка -  Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, давам думата на вносителя  г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:  


По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми  общински съветници,  В съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик, Общинския съвет следва да одобри План-сметка на разходите за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за 2022 г.

Предлагам на Вашето внимание за одобряване План-сметка за 2022 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

-          Осигуряване на съдове за битови отпадъци- контейнери, кофи и др.;

-          Сметосъбиране и сметоизвозване;

-          Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация и обезвреждане на отпадъци

-          Почистване на териториите за обществено ползване.

Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик, и натрупаните  средства от обезпечения и отчисления по ЗУО. Прогнозния размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2022 г., е в размер на 4 300 000 лв. През 2022 г., Община Балчик  ще поиска освобождаването  на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер на 208 016 хил.лева, които се явяват друг вид приход.

Общо планирани приходи през 2022г., са в размер на 508 016 лева.

Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл.66 от ЗМДТ.

Предвид на това и на основание отчетените разходи за такса битови отпадъци за 2021 г., предложените за всяка дейност за 2022 г. са в размер на  5 043 161.00 лв., разделени по видове, както следва:

1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл. 62, т. 1; -   2 571 530.00 лв.

2. За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; - 1 909 567.00 лв.

3. За поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.   - 562 064.00 лв.

Източниците за финансиране са съответно приходи от такса битови отпадъци , освобождаване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците и други източници на финансиране - общински средства и приходи, различни от приходи от такса битови отпадъци.

Пълният размер по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл.8, ал.4 от ЗМДТ.

При спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове предложението е качено на интернет страницата на Община Балчик на 19.11.2021 г. за запознаване на обществеността и е публикувана покана за провеждане на дистанционно /неприсъствено/ обществено обсъждане на настоящия проект, чрез попълване на формуляр-анкета на хартиен носител или в електронен формат.

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, предлагам за утвърждаване следният:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет одобрява разходите за 2022г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 5 043 161.00 лв.

Приложение:

-          План-сметка за 2022г.

-          Покана по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове;

-          Обявление по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове;

-   Протокол от обществено обсъждане проведено дистанционно (неприсъствено) в периода от 20.11.2021 г. до 20.12.2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: В интерес на истината не можах да бъда изцяло  на заседанието на Комисията, но в този вид както е предложен проекта аз лично за себе си не мога да гласувам с „За" и ще кажа какви съображения имам. Говорим тук за едно увеличение от почти един милион лева и може би най голямата разходна на общината и вярно  може би най важните функции. Но този голям ръст близо почти 25% и би трябвало да ни се представи на нас Общинските съветници за да ни стане по ясно и спрямо предните години от къде идва ръста. От сегашната ситуация в относителен размер и в края на краищата говорим за едно много голямо увеличение и ако няма някакво голямо инвестиционно намерение било за различен начин на събиране било то и разделно. Дори и до разделно да се стигне би трябвало да паднат другите разходи, затова пак казвам, че не ми става  ясно, става ми до някъде, но другите колеги трябва да видят в динамика спрямо предните години този ръст  и да дебатираме от къде идва този огромен ръст. Ясно е, че има инфлационен натиск, ясно е че поскъпнаха горивата и тока, ясно е че се покачиха минимални работни заплати, благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Ангелов,

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: То е явно, че цялото увеличение  г-н Господинов идва от  увеличение на отчисленията съгласно  Закона за управление на отпадъците, 2022 г. са 95 лева по единична плюс  2.50 лева. Ние в момента плащаме 1.5 милиона и смятайте колко ще станат следващата година - 3.69 лева. Това е  съгласно  Закона за управление на отпадъците и план повишения на тези отчисления е формиран още преди 5 години, започнахме от двадесет и няколко, а в момента сме на 95 лева, а иначе другите пера са в съотношение долу горе с разходите, които сме направили миналата година, като съответно има едно петдесет в порядъка на едни 10% които всички виждате какви са горивата и цените, но примерно 2.200 милиона за сметосъбиране а сега в момента около 2.500-2.600 милиона,  основно е от отчисленията. Благодаря.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 443: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет одобрява разходите за 2022г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 5 043 161.00 лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка с Вх.№ 10-00-361/07.12.2021г. от Стоил Николов - кмет на с. Оброчище предлагам да се бракува 1 брой товарен автомобил: МАН 8.136„Вега" с регистрационен  номер № ТХ 25 08 СХ, рама № 0614652172340 с отчетна стойност 5 540,00 лв. и набрана амортизация 1 960,40лв

            Р Е Ш Е Н И Е:                                              

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракува 1 брой товарен автомобил: МАН 8.136„Вега" с регистрационен  номер № ТХ 25 08 СХ, рама № 0614652172340 с отчетна стойност 5 540,00 лв. и набрана амортизация 1 960,40лв.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 444: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракува 1 брой товарен автомобил: МАН 8.136„Вега" с регистрационен  номер № ТХ 25 08 СХ, рама № 0614652172340 с отчетна стойност 5 540,00 лв. и набрана амортизация 1 960,40лв.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред Предсрочно прекратяване на процедурата по финансово оздравяване на Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По трета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  с решение № 387 прието на заседание на Общински съвет Балчик проведено на 14 септември 2021 г., Протокол № 25, бе приет план за финансово оздравяване на Община Балчик. Общински съвет определи срок за изпълнение на процедурата до 31.12.2023 г. С точка 6 от Решение №387 Общински съвет възложи на кмета, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение преди изтичане на определеният срок да направи предложение до общинския съвет за прекратяване на процедурата по финансово оздравяване.

Министерство на финансите публикува финансовите показатели на общините към 30.09.2021 г. въз основа на които е направен анализ за финансово състояние на общината към 30.09.2021 г. В приложение №1 към настоящото решение са видни данните за основните финансови показатели на Община Балчик за деветмесечието от където става ясно, че общината е излязла от състояние на финансово затруднение.

Анализ е направен и към 30.11.2021 г. въз основа на отчета за касово изпълнение на бюджета:

- данъчните приходи към 31.12.2020 г. са 4 912 021 лева

- данъчните приходи към 30.11.2021 г. са 5 775 977 лева, т.е. изпълнението на данъчните приходи се е повишило с 863 956 лева или със 17.6% още преди изтичането на бюджетната 2021 година спрямо цялата 2020 г.

- неданъчните приходи към 31.12.2020 г. са 6 447 950 лева;

- неданъчните приходи към 30.11.2021 г. са 7 383 889 лева, т.е. при неданъчните приходи имаме ръст на изпълнението с 935 939 лева или с 11.1% още преди изтичането на настоящата бюджетна година спрямо предходната 2020 г.

Най-отчетливо финансовото състояние към 30.11.2021 г. се вижда при просрочените задължения, а именно:

-просрочените задължения към 31.12.2020 г. са били 3 056 483 лева;

-просрочените задължения към 30.11.2021 г. са  96 493 лева, т.е те са намалели с цели 32 пъти и представляват едва около 3% от тези в началото на годината.

Въз основа на всичко това предлагам на вашето внимание следния проект за

                                                                                          Р Е Ш Е Н И Е:        

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130л от Закона за публични финанси (ЗПФ) Общински съвет прекратява процедурата за финансово оздравяване на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Предсрочно прекратяване на процедурата по финансово оздравяване на Община Балчик,  със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 445: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130л от Закона за публични финанси (ЗПФ) Общински съвет прекратява процедурата за финансово оздравяване на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили заявления вх. № 94-00-1793/17.11.2021 г. и 94-00-1794/17.11.2021 г. от Ивелин Генов Митев; вх. № 94-00-1823/22.11.2021 г. от Александър Стоянов Янков; вх.№94-00-1824/23.11.2021 г. от Емил Златев Златев за закупуване на общински имоти в гр. Балчик, м. „Двете чешми" и вх. № 94-00-1858/01.12.2021 г. от Айшегюл Фаикова Салимова за закупуване на дворно място в с. Гурково, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., със следното                                                     

       проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 306 м2, представляващ ПИ № 02508.81.52 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 260 м2, представляващ ПИ № 02508.81.53 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 401 м2, представляващ ПИ № 02508.81.76 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 808 м2, представляващ ПИ № 02508.81.30 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

         -  Дворно място с площ от 821 м2, представляващо ПИ № 18160.501.608 по кад. карта на с. Гурково, УПИ V, кв.51 по ПУП на с. Гурково.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г;  със „За" - 3 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г;  със „За" - 5 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 446: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 306 м2, представляващ ПИ № 02508.81.52 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 260 м2, представляващ ПИ № 02508.81.53 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 401 м2, представляващ ПИ № 02508.81.76 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 808 м2, представляващ ПИ № 02508.81.30 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

 -  Дворно място с площ от 821 м2, представляващо ПИ № 18160.501.608 по кад. карта на с. Гурково, УПИ V, кв.51 по ПУП на с. Гурково.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред -Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.52 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По пета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното                                                          

        проекто - решение:        

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3730/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.52 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 306 м2 (триста и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 085.00 лв. (девет хиляди и осемдесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте   г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.52 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, да преминем към поименно  гласуване  на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 447: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3730/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.52 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 306 м2 (триста и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 085.00 лв. (девет хиляди и осемдесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред -Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.53 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното                                                         

       проекто - решение:       

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3729/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.53 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 260 м2 (двеста и шестдесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 719.00 лв. (седем хиляди седемстотин и деветнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.53 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"..,, със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 448: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3729/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.53 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 260 м2 (двеста и шестдесет квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 719.00 лв. (седем хиляди седемстотин и деветнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

       проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3755/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 808 м2 (осемстотин и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 990.00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема- - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 449: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3755/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 808 м2 (осемстотин и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 990.00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.76 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                          

                                                                                 проекто - решение:   

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3806/21.12.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.76 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 401 м2 (четиристотин и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 905.00 лв. (единадесет хиляди деветдесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.76 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"., със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги предлагам да преминем към    поименно гласуване на  проект-решението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 450: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3806/21.12.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.76 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 401 м2 (четиристотин и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 905.00 лв. (единадесет хиляди деветдесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на с. Гурково; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализирането на заложените в бюджета за настоящата година приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                           

                                                                           проекто - решение:     

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4757/11.06.2018 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот  V, кв.51 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на село Гурково, с площ от 821 м2 (осемстотин двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 763.00 лв. (шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Гурково, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на с. Гурково; със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; като се прибави Акт за частна общинска собственост и скица по КККР на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 451: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4757/11.06.2018 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот  V, кв.51 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на село Гурково, с площ от 821 м2 (осемстотин двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 763.00 лв. (шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Гурково, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година;  давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 24-00-1434/17.11.2021 г. от ЕТ „Д-р Дарина Георгиева Павлова" ИПСМП-КВБ, ЕИК: 124500709, с управител Дарина Георгиева Павлова, относно подновяване на Договор за наем №149/09.03.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 717.45 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2,т.3.

3. До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - кожни и венерически болести;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението за - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. ,   със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. , със „За" - 5 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                       „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                       „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова    „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                              „За"

18. Симеон Димитров Господинов                     „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                       „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 452: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 717.45 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - кожни и венерически болести;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

 5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-1472/18.11.2021 г. от ЕТ „Д-р Мариана Прахалчева" ИСХП, ЕИК: 124500837, с управител Мариана Цветанова Прахалчева-Митева, относно подновяване на Договор за наем №150/09.03.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1669.78 лв ./хиляда шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки /без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, т.3.

3. До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална специализирана хирургическа практика;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.   със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година., със „За" - 5 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 453: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1669.78 лв ./хиляда шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки /без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.  До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална специализирана хирургическа практика;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Отпускане финансови помощи на граждани; давам думата на вносителя  г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД: Уважаеми господин Ангелов, господин председател, уважаеми общински съветници,  във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 14 декември   2021 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. А. А. Ангелов - за лечение  на сина в размер на 1000,00 (хиляда) лева. от гр. Балчик, средствата да бъдат получени от майката К. М. Алекова

2. А. И. Асенов за лечение, в размер на   300,00 (триста лева) лева от с. Оброчище.

3. Я. Р. Ибрям за лечение в размер на   400,00 (четиристотин) лева., от гр. Балчик

4. М. Е. Иванова -  за лечение в размер на   400,00 (четиристотин) лева от гр. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви  г-н Симеонов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отпускане финансови помощи на граждани,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Димитров;

Г-н Даниел Димитров - общински съветник: Имам предложение да бъдат гласувани анблок и четирите молби за помощи.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги ще подложа на гласуване с вдигане на ръка предложението на г-н Димитров да  бъдат гласувани анблок и четирите молби за помощи.

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целия проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 454: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. А. А. Ангелов - за лечение  на сина в размер на 1000,00 (хиляда) лева. от гр. Балчик, средствата да бъдат получени от майката К. М. Алекова

2. А. И. Асенов за лечение, в размер на   300,00 (триста) лева от с. Оброчище.

3. Я. Р. Ибрям за лечение в размер на   400,00 (четиристотин) лева., от гр. Балчик

4. М. Е. Иванова -  за лечение в размер на   400,00 (четиристотин) лева от гр. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г.; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпила е писмо с входящ №:26-00-1674/17.12.2021г., от   „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г., сключен на основание чл.198п от Закона за водите, в изпълнение на т.7.4. от цитирания договор, във връзка с изложеното предлагам следният проект за

Решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

1.Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД през 2021г., в Община Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 79 693,67лева -съгласно Приложение №1.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК" на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на  дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г., със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целия проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Не гласувал"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;"Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 455: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

1.Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД през 2021г., в Община Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 79 693,67лева -съгласно Приложение №1.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК" на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на  дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По четиринадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 24-00-1558/08.12.2021 г. от Д-р Маргарита Калинова Вичева, ЕИК: 124643785, относно подновяване на Договор за наем №163/17.03.2017 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 658.92 лв ./шестстотин петдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2,т.3.


3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност по ендокринология;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетото помещение.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.,, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година., със „За" - 5 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       "Не гласувал"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;"Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 456: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 658.92 лв ./шестстотин петдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на медицинска дейност по ендокринология;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетото помещение.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Отпускане финансова помощ на бедстващо семейство;; давам думата на вносителя  г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

По петнадесета  точка от дневния ред:

Г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД: Уважаеми господин Ангелов, господин председател, уважаеми общински съветници,  на 20.12.2021 г. е постъпила молба от В. Михайлова Бучакова с.Бобовец, общ. Балчик, в която същата излага нужда от спешна еднократна финансова помощ. Същата е продиктувана от факта, че семейството/9-членно домакинство/ на г-жа Бучакова е пострадалото от пожар, изпепелил собственият им дом. Молбата е придружена от предвидените по Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица/Правилника/, декларации и удостоверение за семейно положение, както и протокол  на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Балчик. Молбата бе разгледана на извънредно заседание на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на заседание на 20.12.2021 г., като присъствалите общински съветници единодушно приеха решение за отпускане на финансова помощ в размер на 1000 .00 лв. за покриване на неотложните нужди на 9-членно домакинство загубило дома си.

При приемане на решението бе отчетен и факта, че чл. 2., ал.4 от Правилника предвижда  при наличието на обстоятелства и събития от извънреден характер, какъвто несъмнено е настоящия, от Общински съвет да се отпускат средства, независимо от размера на годишния доход на лицето.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.7 , ал. 3 от ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, в качеството си на Председател на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности предлагам следния:

                                                                           Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 4 и чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ на В. М. Бучакова с.Бобовец, общ. Балчик за покриване на неотложни разходи на членовете на домакинството и, в резултат на пожар изпепелил домът им в с. Бобовец.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви  г-н Симеонов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отпускане финансова помощ на бедстващо семейство;,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 457: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 4 и чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ на В. М. Бучакова с.Бобовец, общ. Балчик за покриване на неотложни разходи на членовете на домакинството и, в резултат на пожар изпепелил домът им в с. Бобовец.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към шестнадесета точка Разни

По шестнадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, имате ли въпроси към шестнадесета точка Разни, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря Ви, аз искам само да попитам понеже се вижда, че Общината е цветущо финансово състояние, предвижда ли се в новия бюджет малко по - големи разходи за инфраструктурата както и за Кранево и по малките населени места в Община Балчик и въобще ще се обърне ли  внимание на останалата част от Общината , не само на Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Станоев, г-н Ангелов имате думата.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Бюджета на Общината за 2022 година още не е изготвен, трудно ми е защото първото нещо което трябва да калкулираме, са така наречените разходи „вали, гърми, трещи". Ако някой ми каже колко като сметки за ток ще плащаме 2022 година - болезнен проблем за цялата Държава и ние като Община сме също потърпевши. Това тройно увеличение, което вече стана и  четворно на Община Балчик, последните три месеца около половин милион лева, бройте ги на всеки три месеца по половин милион лева - отидоха два милиона. Преди плащахме по 50-60 000 лева ток, а сега плащаме над 200.000 лева на месец и като сложите и другите разходи, чакаме Закона за държавния бюджет, където се очаква да има  законово увеличение на цените, нова минимална, нова средна и т.н. , което също ще даде отзвук върху разходите на Община Балчик така наречените ежедневни и ежемесечни разходи. И когато имаме яснота, след като първо гарантираме тези разходи тогава ще можем да кажем каква е капиталовата програма на Общината, въпреки че вече съм обещал включително и на кметовете на населените места - неща които ще направим през 2022 година, чакаме окончателно да оформим рамките на бюджета. Между другото много е важно какви компенсации ще получим, отчисленията дали ще ги плащаме или не, има толкова много въпроси, които всъщност се дължат на така наречената богата на Избори 2021г. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, благодаря ви г-н Станоев, благодаря ви колеги, ако няма въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Весели празници и успешно изпращане на 2021г.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик