• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Туризмът е важна стопанска дейност със значително влияние върху икономическия растеж и 

трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение към качеството на живот на 

местното население и гостите на дестинацията като отразява отношението към културно-

историческото и природно наследство, към традициите, обичаите и съвременната култура.

На ниво дестинация, туризмът играе основна роля за изграждането и утвърждаването на положителен имидж на общината. 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. изисква в програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва настоящият раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ).

Развитието на отрасъла се основава на многообразието на ресурсите, предизвикващи развитието на туристическа активност. 

ЦЕЛИ 

Основната цел е община Балчик да бъде дестинация за екологично отговорни, икономически 

рентабилни и социално интегриращи видове туризъм в четири сезона, генериращи висок 

жизнен стандарт и качество на живот на местното население. 

Основни желани и възможни постижения: 

 Осигуряване на информираност за тенденциите на сегментирания международен  и вътрешен туристически пазар, които изискват формирането и използването на диференциран маркетингов микс; 

 Съхраняване на високия потенциал на природните и антропогенните туристическите ресурси на общината като основа за развитие на устойчиви видове туризъм; 

 Създаване на инфраструктурни, нормативни и административни улеснения и стимули за туристическия бизнес, функциониращ на територията на общината; 

 Поддържане на висока степен на партньорство с частния туристически сектор, местното население и туристите на дестинацията; 

 Утвърждаване на имиджа на община Балчик като желана марка (бранд) на туристическа дестинация за съвременни видове туризъм, внедрена в съзнанието на всеки свой посетител като  трайни положителни спомени и усещане за получена голяма полза срещу платените пари. 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

Излазът на община Балчик на Черно море е основен фактор за обуславянето на морския туризъм. Туристическото развитие е довело до формиране на туристически агломерационни образувания.

В общината се формират две: около гр. Балчик и около к.к. „Албена“.

Туризмът в общината се развива едностранно само по крайбрежието. Материалната база е локализирана в крайбрежните населени места, в курортните зони към тях и в самостоятелните селищни образувания.  

В ИТСР на Североизточен регион основна насока на туристическата политика е преодоляването на сезонността на морския рекреативен туризъм и осигуряването на целогодишна натовареност на туристическата база чрез разнообразни продукти на алтернативен туризъм (спортен, културно-исторически, фестивален, делови, ловен,здравен).  

Основен ресурс на морския ваканционен туризъм е крайбрежната плажна ивица с прилежащата морска акватория.


В югозападната част на общината е разположен обширният Краневско-Батовски плаж с неговия горист „тил“; на североизток и изток крайбрежната ивица се отличава с богато релефно разнообразие от ерозирали скални стени и плажни тераси. 
Общата площ на крайбрежната плажна ивица по кадастралната карта на общината е 45,3 ха. 
Не всички участъци от нея са подходящи или пригодени за „плажуване“. 

Наличието на минерални  води е  другата привлекателна за туризма природна даденост– в 
Албена (103 л/сек., 30 ̊С), Кранево (5,4 л/сек, 23 ̊С), Балчик (6,0 л/сек, 22 ̊С) и Балчишка Тузла (13,5 л/ск, 32 ̊С, също и запаси от 38 хил. тона лечебна кал).
Защитените територии, които се намират в община Балчик, са обекти с познавателна 
стойност, както и ресурс на активния отдих.
Описаните дадености правят територията привлекателна и за развитие на конен, вело-туризъм и др. 

В територията на община Балчик попада и ловно стопанство, което е база за развитие на ловен туризъм. Условия за него предлага ДЛС Балчик, което охранява 132 хил. ха горски и поземлен фонд в границите на шест общини, от които общо 8 хил. ха държавни ловни райони. Разполага с ловен дом в Батовската гора, както и друга необходима инфраструктура и организирано обслужване – заслони, специализиран транспорт, водачи, кучета.  
Богатото културно-историческо наследство е предпоставка за развитие на културно-познавателен туризъм.
С най-голям туристически потенциал са Архитектурно-парковият комплекс „Двореца“, Ботаническата градина, Античен храм на Понтийската майка - Кибела, Текето „Акязълъ баба - Св. Атанасий“, Късноантична крепост в
кв. „Хоризонт“, Исторически музей - Балчик, Художествена галерия и Взаимно училище.

На територията на общината са изградени и действащи множество религиозни храмове.
Тук трябва да се добави и Етнографската къща в гр. Балчик, където се представят местните традиции и занаяти, както и български фолклор. 
Културният календар на общината се отличава с богатство и разнообразие.
Част от проявите са се утвърдили като традиционни. Между тях са празници и събития, които са с утвърдено регионално и национално значение: Национален пленер „Художници, Балчик, Любов - среща на европейски морета“, Фестивал на цацата; Национален събор –  надпяване на хората от третата възраст. 

Ежегодно се провеждат и събития с международно участие и значение: Международен хоров 
фестивал „Черноморски звуци“, Пленер „Европейски хоризонти“, Международен фестивал 
„Слънчева  България“, Международен фестивал-конкурс за хорово, инструментално и хореографско изкуство, Международен детски фестивал „Усмивките  на  морето“, 
Международен творчески фестивал „Академия Слънчева България“, Международен 
младежки фестивал „Изкуство, Таланти, Море“, Международен детски фестивал на изкуствата 
на английския език и детското творчество „Светът в детските длани“, Международен фестивал „Balchik Classic Days“, Фестивал на младите в изкуството „ВИА ПОНТИКА“, Международен 
фолклорен фестивал „Море от ритми“. 

На територията на общината има добре развита инфраструктура на туристическото 
обслужване и в частност – базите за настаняване и хранене, предоставят благоприятни 
възможности за стимулиране на делови, конгресен и фестивален туризъм.
Спортните съоръжения в к.к. „Албена“ са предпоставка за развитие и на спортен туризъм.  
Все по-осезаем принос в тази посока има разширяващата се база за голф. 
При определяне насоките и ограничителите за развитие на туризма в общината ПИРО Балчик 
(2021-2027) прилага интегриран подход за запазване на сегашните високи темпове на социално-икономическото развитие с разнообразяване на туристическите продукти и внасяне 
нови икономически дейности при оптимално използване на наличния природен, човешки, 
финансов и инвестиционен потенциал.
Традиционно община Балчик разчита преди всичко на туризъм, подкрепен от селско  стопанство и преработваща индустрия.

Сега на дневен ред са икономическото и социалното сближаване с премахване на различията между стандартите на средата и на живота, като публичните инвестиции трябва да се насочват от урбанизираното крайбрежие към селските райони във вътрешността, където съществуват  неизползвани потенциали и алтернативни икономически възможности за местно развитие. 
Основен ограничител за туристическото развитие е рекреационният капацитет, като водещ дял в него заема капацитетът на крайбрежната плажна ивица.
За разлика от ограничителя плажна ивица, който е изчерпан в Крайбрежната зона, не е използван потенциала на рекреационния капацитет на Зона на Добруджанското плато, а именно съчетание на морски и планински туризъм, морски и аграрен/селски туризъм, морски и приключенски туризъм, културен и опознавателен туризъм и организиране на различни конференции, симпозиуми, състезания, тиймбилдинг и др. 

Особено внимание трябва да се обърне на възможностите за вилен отдих в заличените от 
Списъка на населените места села, които могат да придобият функции на вилни зони, поради 
извънредно  големия  интерес  от  жителите  и  гостите  на  общината  за  възползване  от 
алтернативен отдих в природосъобразна и екологична среда.  
Алтернативна  форма  на  туризъм  са  предвидените  зони  за  изграждане  на  туристически 
чифлици, които заемат междинно място между урбанизираните територии и земеделските 
земи, с което ще се създаде нова пазарна ниша – почивка в близост до морския бряг с всички 
климатични предимства, спокойна и тиха обстановка и екологично чиста среда.
Именно в тези зони могат да се развият много по-свободно така необходимите развлекателни и атракционни обекти, които ще дадат ново качество на предлаганите туристически услуги. 
 

Почти всеки проект/дейност от Програмата за реализация на ПИРО Балчик има комплексен характер и допринася за едновременното постигане на различни цели – икономически, социални, екологични и т.н
                                             
                                                         АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ


ГОЛФ ТУРИЗЪМ

В непосредствена близост до Балчик са двете напълно завършени голф-игрища с по 18 дупки – “Лайт хаус голф клуб” (Light House Golf Club) и “Блек сий рама” (Black Sea Rama). Изграждането им е най-голямата инвестиция в общината през последните години. Проектирани от световноизвестните голфъри Иън Уузман и Гари Плейър, двата комплекса посрещат туристи от цял свят и предлагат обслужване на най-високо равнище. Най-новите курорти в района на Балчик дават възможности не само за турнири по голф, а също за отдих и почивка сред природата.
 

ЯХТЕН ТУРИЗЪМ

Яхтеното пристанище e естествено защитено от силните, преобладаващи през зимния сезон ветрове от северна четвърт поради самото си разположение под високия бряг на Добруджанското плато. Това го прави най-посещаваното яхтено пристанище по Северното Черноморие и единственото, което осигурява целогодишна навигация и местодомуване на вода включително и през зимния сезон.
Дъното е глинесто и удобно за закотвяне и има достатъчна естествена дълбочина за приставане на килови яхти. Дълбочината при кейовата стена е значителна – 2,2 м.
Яхтено пристанище Балчик дава възможност за акостиране на 60 яхти.
Тук се провеждат международни регати, по време на които Балчик привлича много познавачи и любители на яхти.

 

ВИНЕН ТУРИЗЪМ
Винарната на Балчик се намира в Двореца и е едно от емблематичните места на региона. Почитателите на “напитката на боговете” могат да направят своя избор между Рубин от Брестовица, Мамут от района на Асеновград, Енира от Шато Огняново (Пазарджик) – смес от Мерло, Каберне и Шира, както и много други. Разнообразието от ракии включва 43-годишна сливова от Лом, Мускатова ракия “Селект” от бившия завод “Димят” и Медова ракия с люта чушка, която все още се намира в дворцовата балчишка изба. Къщата предлага организирани дегустации. Неповторимо изживяване във вълшебна атмосфера.

 

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ТУРИЗЪМ
 
Условия за лечебен туризъм има в калолечебния и морски курорт "Балчикшка Тузла" и в Курортен Комплекс "Албена".
Курортната зона Тузлата се намира на 4 км източно от град Балчик, разположена край самия морски бряг. Известна е преди всичко като важен калолечебен и балнеолечебен (хидротермален) курортен център, но също така разполага и със златисто-жълт пясъчен плаж и удобна за къпане и плуване крайбрежна морска ивица. 
В курорта има кало-балнеолечебница, в която се провеждат:
- калолечебни процедури (частични и цели кални апликации, кални вани и тампони);
- хидротермални и морски вани;
- открито калолечебно отделение (мъжко и женско) за калолечебни процедури чрез намазване на тялото с кал при слънчево облъчване (така нар. "египетски метод");
- слънце-въздушни бани;
- морско къпане.

    В КК “Албена” се провеждат следните видове лечения и процедури:
- балнеолечение;
- лечебен масаж и лечебна гимнастика;
- eлектротерапия;
- калолечение;
- топлолечние;
- светлолечение;
- ароматерапия;
- лазертерапия и лазерпунктура;
- акупунктура и акупресура;
- електродиагностика и електростимулация;
- козметични услуги и др.


ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ

Пешеходният и образователният туризъм на База на образователни маршрути и възможности за обучение в екологична среда са предпоставка за развитието на екотуризъм, към който могат да се отнесат и подводен туризъм (археологико-исторически и “флоро-фаунистичен”), ботанически и др.

Природен резерват “Балтата” е един от 35 резервата в България. По предложение на английските натуралисти Гай Манфорд и Ерик Хоскинг, които през 1961 г. провеждат експедиция с български учени по долното течение на река Батова, “Балтата” е обявен за резерват на 3 юли 1962 г.
Днес той е поддържан резерват и предоставя неповторимо съчетание на съхранена природа, био-разнообразие и привлича с разнообразни природосъобразни форми за екотуризъм.
Прилагането и изпълнението на критериите за качество, допринасят при избора на дестинацията, формират висок стандарт на предлаганите туристически услуги, култивират екологична ангажираност, информираност, добро обслужване и безопасност.
Опазването на биоразнообразието, контролирания достъп, балансираното социализиране и експониране на защитената територия е възможно чрез изградените екопътеки, прогледни площадки, кули за наблюдение на птици.

 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Селският туризъм печели все повече почитатели сред традиционните гости на Балчишкия край. Селата Оброчище, Соколово, Рогачево, Безводица предлагат неповторимо преживяване с неподправена атмосфера на старите селски къщи и дворове, автентичния фолклор и традиционното гостоприемство на добруджанци.
Етнографският комплекс “Соколово” пази българската традиция и показва на туристите 15 уникални стари занаяти:
- Чукане на червен пипер
- Точене на баница
- Чепкане на вълна
- Предене с хурка
- Тъкане на стан от царевичак
- Плетене на килими от шума
- Навиване прежда на чакрък
- Печене на хляб в старинна пещ
- Варене на ракия в старинен казан
- Отчукване на зърно от плява – диканя
- Биене на масло
Зад всеки уред има човек, който работи пред туриста, облечен с българска национална носия.
Автентичен хор пее на туристите, изнася се фолклорна програма – хора и ръченици. Туристите се обличат в национални носии и се обучават на български народни танци.
Предлага се дегустация на селска баница, пчелен мед, кисело мляко, ракия, вино, печено бутче по крайовски.


ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Повече от десет години Държавна дивечовъдна станция Балчик се занимава с организиране и провеждане на ловен туризъм за лов на: благороден елен, елен-лопатар, дива свиня, сърна, заек, фазан, пъдпъдък, бекас, патици и гъски. На разположение на ловците са ловен дом, ловен заслон, опитни ловни водачи, ловни кучета и специализиран ловен транспорт. Наличието както на равнинен, така и на полупланински терен обуславя богатото разнообразие на дивечови видове.