• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.12.2021 г.З А П О В Е Д

№ 1574

гр. Балчик, 17.12.2021 г.


      На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл. 64, ал.3 и чл. 194 от ЗУТ; чл. 64, ал.3, т.1, буква „б" от Закона за енергетиката, Глава трета, Раздел І от Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти; заявление вх. № УТ-1990-76-001/09.12.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД с ЕИК 17520130, с адрес на управление: гр. София, район Витоша, бул. „Цар Борис ІІІ"№ 201, във връзка с Разрешение за строеж № 20/12.02.2021 г., издадено от Главен архитект на Община Балчик на името на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, за обект: „Реконструкция на въздушна линия /ВЛ/ 110 кV „Момчил"" от подстанция „Албена" до подстанция „Балчик", влязло в сила на 05.03.2021 г.     

 Н А Р Е Ж Д А М:

      І. Собствениците и ползвателите на недвижими имоти, посочени в регистъра на засегнатите имоти, представляващ Приложение - неразделна част към настоящата заповед, попадащи в сервитутната зона на въздушна линия /ВЛ/ 110 кV „Момчил"- от подстанция „Албена" до подстанция „Балчик" на територията на община Балчик, в землищата на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево, да осигурят свободен достъп до строителната площадка за извършване на разрешените строително-монтажни работи от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД на обект:

Реконструкция на въздушна линия /ВЛ/ 110 кV „Момчил" 

от подстанция „Албена" до подстанция „Балчик"

за срок от 06.12.2021 г. до 30.05.2022 г.

      ІІ. След завършване на работите по СМР на строежа в определения срок, изпълнителят на обекта е длъжен веднага да отстрани всички повреди, причинени на поземлени имоти във връзка с изпълнените СМР, включително почистване на трасето и възстановяване на пътищата за достъп. 

      ІІІ. В случай, че повредите не могат да бъдат отстранени, правоимащите да бъдат обезщетени за причинените вреди с обезщетение в размер, определен по реда на чл. 210 от ЗУТ, съгласно изискванията на чл. 194, ал.4 и ал.5 от ЗУТ. Размерът на обезщетението се определя по пазарни цени, предложени от комисия, назначена от Кмета на общината и се изплаща в едномесечен срок от влизането в сила на оценката.

      ІV. На основание чл. 60, ал.1 от АПК, за да се защитят особено важни обществени интереси, с цел обезпечаване електрозахранването на населението и подобряване на качеството му и последващото подсигуряване на електроенергия за нуждите н населението в национален мащаб, като в резултат на евентуално закъснение ще последва значителна и трудно поправима вреда за електроенергийната система, поради значителния обхват на ВЛ 110 кV „Момчил" от п/ст  „Албена"  до п/ст „Балчик" от там и за промишлените и битови абонати по трасето, което ще доведе до значителни щети, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.       

      V. Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 18а от АПК в тридневен срок от издаването и на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.


      Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването и, чрез Кмета на Община Балчик пред Административен съд - Добрич.   

      Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му по реда на АПК, чрез кмета на Община Балчик пред Административен съд - Добрич, независимо от оспорването на заповедта в останалата и част.

      Неразделна част от настоящата заповед представлява регистър на засегнатите имоти в обхвата на разрешение СМР.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: