• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решения №160/30.06.2016 год.   № 510/29.01.2019 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1551/15.12.2021 г. на Кмета на Община Балчик.  

 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

        1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІV, кв. 45 по ПУП на с.Сенокос, община Балчик,  представляващ ПИ № 66250.501.389 по кадастралната карта на село Сенокос, с площ 1 009.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 063.00 лева  /седем хиляди шестдесет и три лева/ без ДДС.

         2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 44 по ПУП на с.Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.952 по кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 216.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 060.00 лева  /десет хиляди и шестдесет лева/ без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 11.01.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.12.2021 г. до 10.01.2022 на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 10.01.2022 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  10.01.2022 г. информационния център на Община Балчик.

        За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева