• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 декември 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2022  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Предсрочно прекратяване на процедурата по финансово оздравяване на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.52 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.53 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.76  по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта на с. Гурково;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

13. Разни.

 


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик