З А П О В Е Д

№ 1495/02.12.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 92, ал. 8 от Закона за  гражданската регистрация

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия за установяване на обстоятелства при извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи по чл. 92 ал. 2 от Закона за гражданската регистрация както следва:

Председател: Елица Кръстева-Василева - началник отдел „ГРАО"

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО" Добрич

                        Юрист от отдел „ПИТО" към Община Балчик

                         Представител на Дирекция Социално подпомагане, град Балчик

                         Представител на РУ на МВР Балчик

Комисията да разгледа обстоятелствата по подадените заявление с вх. № 94-00-1719/28.10.2021 год. в съответствие с чл. 92, ал. 8 от ЗГР и да даде становище за адресна регистрация в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 10.12.2021 год. от 11.30 часа в залата на Община Балчик.         

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                  

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик