• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№27

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 25 ноември 2021 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 16 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 12 точки. Постъпили е  три допълнителни точки:

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включването на три допълнителни точка в Дневния ред:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря колеги предлагам да гласуваме целия дневен ред с допълнителните точки, който е от 15 точки:

 „За" - 17.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

1.Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021

Вносител: Николай Колев- Председател на ОбС Балчик

2. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества за третото тримесечие на 2021г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Разглеждане заявление от Кичка Иванова за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. Ропотамо

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.143 по КККР на с. Сенокос

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11.Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

13. Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2021 година на Община Балчик,

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Разни.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги, понеже на първа точка  вносителя съм аз, ще помоля г-н  Атанас Жечев да води заседанието:

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието:  Колеги, по първа точка -  Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021; давам думата на вносителя  г-н Николай Колев - председател на ОбС:  


По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми  колеги общински съветници,  със Заповед № № АдК-04-28/11.11.2021г., на областния управител  на област Добрич е върнато за ново обсъждане, с указания за отмяна Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021 година

Развитата в посочената заповед теза е за допуснато нарушение не само императивното изискване по чл. 28, ал. 1, във вр. с ал. 2 от ЗНА, но и законово установения принцип за обоснованост по чл. 26, ал. 1 от ЗНА, изразяващо се в непосочване на причините, които налагат изменението, в частност увеличаването на таксите и цените, съдържащи се в предложения проект за изменение и допълнение, липсата на анализ на финансовите и други средства, необходими за бъдещото прилагане на новата уредба и конкретизация на очаквани финансови резултати от изменението на подзаконовия нормативен акт, чието приемане, изменение и допълнение е делегирано по смисъла на ЗМДТ на органа на местно самоуправление.

Следва да се отчете основателност на мотивите изложени в цитираната заповед, доколкото е трайна практиката на общинска администрация - Балчик да подценява нуждата от детайлно обосноваване на предложенията си приемане, изменение или допълнение на подзаконови нормативни актове, особено в частта касаеща необходимите финансови средства необходими за бъдещото прилагане и очакваните финансови резултати на предложената нормативна уредба.

Представянето на финансова обосновка е не само законово изискване, но същото въплъщава  в себе един от основните принципи за отговорно и открито държавно управление, а именно прозрачно за обществото разходване на публични средства, поради което предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                Проект!

                                                                                      РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое  Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021 година

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието:  Колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021г.; със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието:  Благодаря ви, заповядайте г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Само да допълня, вече съм го  възложил, тъй като връщането от областния го касаят само мотивите, а не същността на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Възложил съм да бъдат изработени нови мотиви, които ще бъдат обнародвани отново, живот и здраве на януарската сесия догодина ще предложа  я отново на заседание на Общински съвет. Благодаря.  

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието:  Благодаря ви г-н Ангеловколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 429: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021 година

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви г-н Жечев, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


                                                                   По втора точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание решение № 206 от 25 ноември 2020г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1222/20.01.2021г., за кредит в размер на 464 246 лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Административен договор № МДР-ИП-01-5 от дата 11.03.2020, за  проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик", финансиран по процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията", финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България. В пред вид на това, че с решение № 206 от 25.11.2020г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.12.2021г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на  главницата в размер на  464 212,42лева с още дванадесет месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.12.2021г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

--------Само да добавя, че проекта е изпълнен, включително и до вчера имаше проверка от Държавен фонд земеделие, която приключи и очакваме и окончателното плащане, но ако някой смята, че в България ще се разплатят в един месец аз не вярвам. В тая връзка предлагам на вашето внимание следното проект-решение:

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 206 по Протокол № 15 от 25.11.2021 година  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик"  финансиран процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията", финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България в частта :

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 430: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 206 по Протокол № 15 от 25.11.2021 година  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация на проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик"  финансиран процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията", финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България в частта :

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  на основание решение № 622 от 12 септември 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1111/18.09.2019г., за кредит в размер на 5 184 058,00лева за покриване  на допустими разходи по Изпълнение на Договор за финансиране № 45764/29.03.2019 г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г. за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съгласно договора с „ФЛАГ" ЕАД, Община Балчик подписа анекс за удължаване срокът на усвояване на кредита до 31.07.2020г. В пред вид на това, че с решение № 267 от 25.02.2021г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.12.2021г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 1 539 334,09 лева с още дванадесет месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.12.2021г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година, и  т.1 от Решение 267 от 25.02.2021г.,  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2014-2020г." Договор за БФП 45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

--- Само да уточня,  това касае пътя Балчик - Тузлата - СБА, знаете кога е направен и все още окончателното плащане не е дошло.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД,  със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 431: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година, и  т.1 от Решение 267 от 25.02.2021г.,  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2014-2020г." Договор за БФП 45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Доклад за финансовото състояние на търговските дружества за третото тримесечие на 2021г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси,   давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка със финансовия отчет  на  Община Балчик за третото тримесечие на 2021г.           

1.„МБАЛ-Балчик "ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик "ЕООД към 30.09.2021г.

                През третото тримесечие на 2021г., „МБАЛ-Балчик "ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 2 668 681лева, от които предоставена субсидия-  586 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик "ЕООД  е на  загуба през третото тримесечие на 2021г., в размер на 321 593лв.

                Приходите на „МБАЛ-Балчик "ЕООД от РЗОК през  ІII-то тримесечие на 2021г.,възлизат на 1 886 614 лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 73 422лв.

               Разходите на „МБАЛ-Балчик "ЕООД през ІII-то тримесечие на  2021г., възлизат на         2 990 274лв., от които:

-разходи  за материали - 276 289лева;

-разходи за възнаграждения  - 2 237 614лева;

-други разходи - 472 388лева;

 Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик "ЕООД възлизат на 456 814лв.,         

3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4. Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І БАЛЧИК"ЕООД към 30.09.2021г.

През третото тримесечие на 2021 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  739 000  лева, от които приходи от услуги   737 000  лева. и други приходи 2 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  741 000 лева., от които разходи за материали 54 000 лв., услуги -  41 000 лв., разходи за персонала - 594 000 лв., разходи за амортизация  -4 000 лв., и др.разходи  1 000 лв.

През третото тримесечие на 2021г., дружеството е на загуба от 4 000лв.   Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД възлизат на  118 000 лв., от които :

-          задължения към персонала -  67 000 лева; осигурителни задължения - 10 000 лева;

-          задължения към доставчици  - 34 000 лева;

-          данъчни задължения  -  7 000  лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на  109 000 лв.

5. КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6. Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 30.09.2021г.

През третото тримесечие на 2021г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на  18 000  лева, от които приходи от услуги   18 000  лева , и  е извършило разходи на обща стойност  20 000 лева., от които разходи за материали 7 000 лв.

 През третото тримесечие на 2021г., дружеството е на загуба в размер на 2 000лв.

-Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на  0 лева.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Доклад за финансовото състояние на търговските дружества за третото тримесечие на 2021г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 432: Във връзка със финансовия отчет на Община Балчик за третото тримесечие на 2021г.           

1.„МБАЛ-Балчик "ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик "ЕООД към 30.09.2021г.

 През третото тримесечие на 2021г., „МБАЛ-Балчик "ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 2 668 681лева, от които предоставена субсидия-  586 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик "ЕООД  е на  загуба през третото тримесечие на 2021г., в размер на 321 593лв.

 Приходите на „МБАЛ-Балчик  "ЕООД от РЗОК през  ІII-то тримесечие на 2021г.,възлизат на 1 886 614 лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 73 422лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик  "ЕООД през ІII-то тримесечие на  2021г., възлизат на         2 990 274лв., от които:

-разходи  за материали - 276 289лева;

-разходи за възнаграждения  - 2 237 614лева;

-други разходи - 472 388лева;

-Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик "ЕООД възлизат на 456 814лв.,         3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4. Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І БАЛЧИК"ЕООД към 30.09.2021г.

През третото тримесечие на 2021 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  739 000  лева, от които приходи от услуги   737 000  лева. и други приходи 2 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  741 000 лева., от които разходи за материали 54 000 лв., услуги -  41 000 лв., разходи за персонала - 594 000 лв., разходи за амортизация  -4 000 лв., и др.разходи  1 000 лв.

През третото тримесечие на 2021г., дружеството е на загуба от 4 000лв.

Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД възлизат на  118 000 лв., от които :

-задължения към персонала -  67 000 лева; осигурителни задължения - 10 000 лева;

-задължения към доставчици  - 34 000 лева;

-данъчни задължения  -  7 000  лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на  109 000 лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Програмата за намаляване на риска от бедствия /Програмата/ е в пряка връзка и взаимозависимост с Плана за защита при бедствия, приет от Общински съвет- Балчик с Решение № 626, протокол № 43 от заседание на 12.09.2019г. Набелязаните в Програмата дейности са относими към идентифицираните с плана значими опасности и рискове.

Програмата определя оперативните цели и дейности в отделните приоритетни области за действие, с които следва да бъдат постигнати стратегически цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030г. и оперативните цели на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025г.

Основание за разработване

Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена от Общински съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбС НРБ/ на Община Балчик в изпълнение на чл. 6д и чл.65б от Закона за защита при бедствия и съгласно Указания за разработването и изпълнението на областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет на Република

България.

Основна цел. Изпълнение

Основната цел на Програмата е постигане на устойчивост чрез намаляване на съществуващите рискове от бедствия и недопускане създаването на нови рискове на територията на общината, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия.

Изпълнението на Програмата се осъществява посредством годишни планове и отчитане на доклад за състоянието на защитата при бедствия.

Очаквания от реализирането на Програмата за намаляване на риска от бедствия

Програмата ще спомогне за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост при бедствия, както и намаляването на причинените щети и загуби. Реализирането й ще доведе до:

 намаляване уязвимостта на населението и инфраструктурата от бедствия;

 подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия;

 повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия;

 използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия;

повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия;

Финансиране

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия са общинския бюджет, републиканския бюджет, фондовете на Европейския съюз и други национални и международни организации.

Предвид гореизложеното и на основание чл: 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното:

                                                                                  ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и г.23 от ЗМСМА, чл. 6д, ал.2 във връзка с ал.З, и на основание чл.65 от Закона за защита при бедствия, и във връзка с Покана за обществено обсъждане на проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г. с изх.№93-00- 265_001/01.09.2021г., Протокол на Съвет за намаляване на риска от бедствия Община Балчик във връзка със съгласуване на Програмата от Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и Писмо с изх.№08-00-449/12.10.2021г. до Председателя на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия за съгласуване на Програмата, Общинският съвет

1. Приема представената Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г.

 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ:  Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт - одобрява - Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г., със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, да преминем към гласуване  с вдигане на ръка на проекта:

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 433: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и г.23 от ЗМСМА, чл. 6д, ал.2 във връзка с ал.З, и на основание чл.65 от Закона за защита при бедствия, и във връзка с Покана за обществено обсъждане на проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г. с изх.№93-00- 265_001/01.09.2021г., Протокол на Съвет за намаляване на риска от бедствия Община Балчик във връзка със съгласуване на Програмата от Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и Писмо с изх.№08-00-449/12.10.2021г. до Председателя на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия за съгласуване на Програмата, Общинският съвет

1.Приема представената Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили заявления вх. № 94-00-1552/17.09.2021 г. от Г. Й. Господинов и вх. № 94-00-1686/19.10.2021 г. от Т. Н. Иванов за закупуване на общински имоти в гр. Балчик, м. „Двете чешми", предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., със следното:                                                

                                                                                    проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 451 м2, представляващ ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 458 м2, представляващ ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г, със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г;  със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 434: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 451 м2, представляващ ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 458 м2, представляващ ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Разглеждане заявление от Кичка Иванова за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. Ропотамо; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх.№ 94-00-1373/09.08.2021 г. от К. И. Инджева за учредяване право на пристрояване на съществуваща жилищна сграда за изграждане пристройка с РЗП 160 м2. Заявителката, в качеството и на един наследниците на Иван Асенов Инджев, съгласно удостоверение за наследници № ГР-2016-673/28.10.2021 г., е собственик на част от жилищна сграда, ведно с отстъпеното право на строеж в гр. Балчик, ул. „Ропотамо" №31, видно от Договор за отстъпено право на строеж от 13.06.1966 г. и Разрешение за строеж № 52/13.06.1966 г. Сградата е построена в ПИ № 02508.74.147 по кад. карта на гр. Балчик, УПИ VІІ, кв.44 по ПУП на гр. Балчик, собственост на Община Балчик, съгласно АОС № 4937/26.10.2021 г. Останалите наследници на И. А. Инджев, а именно: Р. Иванова, Е. И. Каракушева и К. И. Инджев, са декларирали, че са съгласни Кичка Инджева да изгради пристройка към наследствената жилищна сграда. Съгласно чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 54 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост или на техни сдружения. 

Във връзка с разпоредбите на чл.54, ал.3 от НОРПУРОИ за одобряване на пазарната оценка на правото на пристрояване от ОбС- Балчик предлагам да внесете за обсъждане следното:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                         проекто - решение:

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1373/09.08.2021 г. от Кичка Иванова Инджева от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2 387.00 лв. (две хиляди триста осемдесет и седем лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка с РЗП 160.00 м2 (сто и шестдесет квадратни метра) към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.147.1, построена върху общинска земя УПИ VІІ, кв. 44 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.147 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4937/26.10.2021 г., на К. И. Инджева.  

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема- Разглеждане заявление от К. Иванова за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. Ропотамо,, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява Разглеждане заявление от К. Иванова за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. Ропотамо;  със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 435: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1373/09.08.2021 г. от Кичка Иванова Инджева от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2 387.00 лв. (две хиляди триста осемдесет и седем лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка с РЗП 160.00 м2 (сто и шестдесет квадратни метра) към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.147.1, построена върху общинска земя УПИ VІІ, кв. 44 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.147 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4937/26.10.2021 г., на К. И. Инджева.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.143 по КККР на с. Сенокос., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. №ОС-3012-2/26.09.2021 г. от Радослав Кирилов Петров от с. Сенокос за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 66250.501.143 по кад. карта на с. Сенокос. Радослав Кирилов Петров и Тодорка Кирилова Петрова, в качеството им на наследници на Кирил Петров Стоянов, съгласно удостоверения за наследници №50 и №51 от 10.08.2021 г. са собственици на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Договор за отстъпено право на строеж от 01.02.1965 г. и Удостоверение №51/31.08.2021 г. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                         

                                                                  проекто - решение:

       

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/26.09.2021 г., одобрява пазарна оценка в размер на 4 993.00 лв. (четири хиляди деветстотин деветдесет и три лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.143 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ ХІІ, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 891 м2 (осемстотин деветдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 4936/26.10.2021 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Р. К. Петров и Т. К. Петрова.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.143 по КККР на с. Сенокос., със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги да преминем към    поименно гласуване на  точката: 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 436: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/26.09.2021 г., одобрява пазарна оценка в размер на 4 993.00 лв. (четири хиляди деветстотин деветдесет и три лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.143 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ ХІІ, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 891 м2 (осемстотин деветдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 4936/26.10.2021 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Р. К. Петров и Т. К. Петрова. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По девета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                           

                                                                            проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4011/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 458 м2 (четиристотин петдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 598.00 лв. (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми  със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 437: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4011/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 458 м2 (четиристотин петдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 598.00 лв. (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                         

                                                                  проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4935/30.09.2021 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 451 м2 (четиристотин петдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 390.00 лв. (тринадесет хиляди триста и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ разгледа- Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми ,   със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 438: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4935/30.09.2021 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 451 м2 (четиристотин петдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 390.00 лв. (тринадесет хиляди триста и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В чл.9 от Закона за общинската собственост е определен реда за застраховане на имотите и вещите - общинска собственост. Съгласно чл.9, ал.2 на същия закон, Общински съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Застрахователните вноски следва да се предвидят по бюджета на Община Балчик. В изпълнение на разпоредбите на Закона, предлагам на  Вашето внимание следното:

                                                                   проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Балчик определя следните имоти - сгради частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2

Гр. Балчик ул. „Черно море" №18

3986/2011 г.

2

Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №16

3985/2011 г.

3

Двуетажна администра-тивна сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев" №1 

327/1999 г.

4

Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 94м2

Гр. Балчик, ул. „Гео Милев" №3

4340/2013 г.

5

Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) със ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1

483/2000 г. 3814/2010 г. 

6

Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 м2

с. Царичино, ул. „Девета"

345/2000 г.

7

Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 м2

с. Ляхово, ул. „Първа" №14

548/2001 г.

8

Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №23

25/1997 г.

9

Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2

Гр. Балчик, ул. „Петър Берон"

2681/2006 г.

10

Офис с площ от 22 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3824/2010 г.

11

Офис с площ от 17м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3825/2010 г.

12

Офис с площ от 46 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3826/2010 г.

13

Офис с площ от 56 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3827/2010 г.

14

Офис с площ от 44 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3828/2010 г.

15

Офис с площ от 77 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3829/2010 г.

16

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.1 ап.3

3964/2011 г.

17

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

18

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

19

Апартамент 81.56 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.8

3969/2011 г.

20

Апартамент 81.58 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.9

3970/2011 г.

21

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

22

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

23

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.13

3974/2011 г.

24

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

25

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

26

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

27

Апартамент 80.93 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.17

3980/2011 г.

28

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

29

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

30

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

31

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

32

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

33

Апартамент 75.44 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.1 ап.3

190/1999 г.

34

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

35

Апартамент 88.11 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.17

200/1999 г.

36

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

37

Апартамент 127.48 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

38

Апартамент 106.18 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А,ет.6 ап.20

120/1998 г.

39

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

40

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8

128/1998 г.

41

Апартамент 129.86 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12

132/1998 г.

42

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13

133/1998 г.

43

Апартамент 129.88 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14

134/1998 г.

44

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17

137/1998 г.

45

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А,ет.1 ап.1

347/2000 г.

46

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

47

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

48

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

49

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

50

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

51

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

52

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

53

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

54

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

55

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 82.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1939 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 г

Гр. Балчик ул. „Христо Ботев " №20

3821/2010 г.

56

1.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18 

4422/2015 г

57

1.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 221.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 102.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 19.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик ул."Гоце Делчев" №5

4429/2015 г

58

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна кухня -22.00 м2, конструкция - масивна, в експл. от 1960 г

Гр. Балчик ул."Теменуга" № 2

2444/2006 г.

59

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 178.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1047 г.

2.Едноетажно сервизно помещение със ЗП 10.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1947 г.

Гр. Балчик,ул."Черни връх"      № 20

4426/2015 г.

60

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 78.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

2.Жилище-друг вид сграда със ЗП 17.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Гр.Балчик, ул."Патриарх Евтимий" № 7

4844/2020 г.

61

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 37.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1955 г.

2.Едноетажна жилищна пристройка със ЗП 15.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул. „Гривица"       № 11

4205/2012 г

62

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 103.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83

2353/2006 г

63

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 83.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83А

2354/2006 г

64

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 44.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда с избени и складови помещения със ЗП 46.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 м2

Град Балчик, ул."Черно море" № 2

562/2001г

65

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 127.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 2

561/2001 г.

66

Апартамент на втори етаж от сграда, състоящ се от четири стаи и салон с площ 98.20 м2, в експлоатация от 1930 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 29а

12/1997 г.

67

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 330.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1922 г.

Гр. Балчик, ул."Дунав" № 14

16/1997 г.

68

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 61.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска" № 24Б

20/1997 г.

69

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 126.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1950 г.

с.Соколово, ул."Ропотамо" № 3

556/2001 г.

70

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 72.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска"

19/1997

71

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 41.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г. Едноетажна жилищна сграда със ЗП 29.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Осма" №7

4668/2016 г.

72

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 59.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Първа" № 12

4753/2018 г.

73

1.Апартамент на 1 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер,тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 19.80 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул.Ропотамо № 11

369/2000 г

74

1.Апартамент на 2 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер,тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.70 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

370/2000 г.

75

1.Апартамент на 3 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер,тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.50 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

371/2000 г

76

1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 124.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951 г.

2. 1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 137.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951

3.Сграда - гараж с площ 61.00 м2, в експлоатация от 1971 г.

с.Оброчище, ул."Черно море" № 13

АПОС

434/2015 г.

77

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Безводица, ул."Трета" № 25

3833/2010 г.

78

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр.Балчик, ул."Гоце Делчев"     № 4

3266/2008 г.


Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане   със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 439: На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Балчик определя следните имоти - сгради частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2

Гр. Балчик ул. „Черно море" №18

3986/2011 г.

2

Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №16

3985/2011 г.

3

Двуетажна администра-тивна сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев" №1 

327/1999 г.

4

Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 94м2

Гр. Балчик, ул. „Гео Милев" №3

4340/2013 г.

5

Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) със ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1

483/2000 г. 3814/2010 г. 

6

Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 м2

с. Царичино, ул. „Девета"

345/2000 г.

7

Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 м2

с. Ляхово, ул. „Първа" №14

548/2001 г.

8

Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №23

25/1997 г.

9

Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2

Гр. Балчик, ул. „Петър Берон"

2681/2006 г.

10

Офис с площ от 22 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3824/2010 г.

11

Офис с площ от 17м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3825/2010 г.

12

Офис с площ от 46 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3826/2010 г.

13

Офис с площ от 56 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3827/2010 г.

14

Офис с площ от 44 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3828/2010 г.

15

Офис с площ от 77 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3829/2010 г.

16

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.1 ап.3

3964/2011 г.

17

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

18

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

19

Апартамент 81.56 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.8

3969/2011 г.

20

Апартамент 81.58 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.9

3970/2011 г.

21

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

22

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

23

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.13

3974/2011 г.

24

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

25

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

26

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

27

Апартамент 80.93 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.17

3980/2011 г.

28

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

29

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

30

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

31

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

32

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

33

Апартамент 75.44 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.1 ап.3

190/1999 г.

34

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

35

Апартамент 88.11 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.17

200/1999 г.

36

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

37

Апартамент 127.48 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

38

Апартамент 106.18 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А,ет.6 ап.20

120/1998 г.

39

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

40

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8

128/1998 г.

41

Апартамент 129.86 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12

132/1998 г.

42

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13

133/1998 г.

43

Апартамент 129.88 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14

134/1998 г.

44

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17

137/1998 г.

45

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А,ет.1 ап.1

347/2000 г.

46

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

47

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

48

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

49

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

50

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

51

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

52

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

53

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

54

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

55

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 82.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1939 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 г

Гр. Балчик ул. „Христо Ботев " №20

3821/2010 г.

56

1.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик,ул. „Васил Априлов" №18 

4422/2015 г

57

1.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 221.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 102.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 19.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик ул."Гоце Делчев" №5

4429/2015 г

58

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна кухня -22.00 м2, конструкция - масивна, в експл. от 1960 г

Гр. Балчик ул."Теменуга" № 2

2444/2006 г.

59

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 178.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1047 г.

2.Едноетажно сервизно помещение със ЗП 10.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1947 г.

Гр. Балчик,ул."Черни връх"      № 20

4426/2015 г.

60

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 78.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

2.Жилище-друг вид сграда със ЗП 17.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Гр.Балчик, ул."Патриарх Евтимий" № 7

4844/2020 г.

61

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 37.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1955 г.

2.Едноетажна жилищна пристройка със ЗП 15.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул. „Гривица"       № 11

4205/2012 г

62

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 103.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83

2353/2006 г

63

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 83.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83А

2354/2006 г

64

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 44.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда с избени и складови помещения със ЗП 46.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 м2

Град Балчик, ул."Черно море" № 2

562/2001г

65

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 127.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 2

561/2001 г.

66

Апартамент на втори етаж от сграда, състоящ се от четири стаи и салон с площ 98.20 м2, в експлоатация от 1930 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 29а

12/1997 г.

67

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 330.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1922 г.

Гр. Балчик, ул."Дунав" № 14

16/1997 г.

68

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 61.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска" № 24Б

20/1997 г.

69

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 126.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1950 г.

с.Соколово, ул."Ропотамо" № 3

556/2001 г.

70

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 72.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска"

19/1997

71

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 41.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г. Едноетажна жилищна сграда със ЗП 29.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Осма" №7

4668/2016 г.

72

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 59.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Първа" № 12

4753/2018 г.

73

1.Апартамент на 1 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер,тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 19.80 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул.Ропотамо № 11

369/2000 г

74

1.Апартамент на 2 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер,тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.70 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

370/2000 г.

75

1.Апартамент на 3 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер,тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.50 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с.Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

371/2000 г

76

1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 124.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951 г.

2. 1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 137.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951

3.Сграда - гараж с площ 61.00 м2, в експлоатация от 1971 г.

с.Оброчище, ул."Черно море" № 13

АПОС

434/2015 г.

77

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Безводица, ул."Трета" № 25

3833/2010 г.

78

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр.Балчик, ул."Гоце Делчев"     № 4

3266/2008 г.


Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Отпускане финансови помощи на граждани; давам думата на вносителя  г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД: Уважаеми господин Ангелов, господин председател, уважаеми общински съветници,  във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 18 ноември   2021 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. В. Р. Маринова.- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева. от с. Кремена

2. Ж. Д. Христов за социално подпомагане, в размер на   150,00 (сто и петдесет) лева. от гр. Балчик

3. А. Х.Мустафа  лечение в размер на   300,00 ((триста) лева., от гр. Балчик

4.Т. Р. Георгиева - лечение в размер на   200,00 (двеста) лева. от гр. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви  г-н Симеонов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отпускане финансови помощи на граждани,със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Димитров;

Г-н Даниел Димитров - общински съветник: Имам предложение да бъдат гласувани анблок и четирите молби за помощи.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги ще подложа на гласуване с вдигане на ръка предложението на г-н Димитров да  бъдат гласувани анблок и четирите молби за помощи.

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целия проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 440: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. В. Р. Маринова.- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева. от с. Кремена

2. Ж. Д. Христов за социално подпомагане, в размер на   150,00 (сто и петдесет) лева. от гр. Балчик

3. А. Х.Мустафа  лечение в размер на   300,00 ((триста) лева., от гр. Балчик

4.Т. Р. Георгиева - лечение в размер на   200,00 (двеста) лева. от гр. Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, последващата оценка (ПО) на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Балчик за периода 2014-2020 г. се извършва в изпълнение на ангажиментите на Общинската администрация, съгласно чл. 34, ал 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). В него е регламентирано, че „за изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие".

Документът включва следните задължителни компоненти:

▪ оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

▪ оценка на общото въздействие;

▪ оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

▪ изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Последващата оценка по своята същност представлява последен и цялостен анализ на постигнатото изпълнение на общинския план за развитие. Изготвянето ѝ се базира на годишните доклади по изпълнението на ОПР на Община Балчик, доклада за междинна оценка на ОПР на Община Балчик за периода 2014-2020 и актуалното социално-икономическо състояние общината.

Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в ЗРР и съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни политики.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/., Общинският съвет

РЕШИ:

1.Одобрява представения Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Приемане на Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.;, със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 441: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/., Общинският съвет

1.Одобрява представения Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2021 година на Община Балчик;, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година , ПМС № 408 от 23.12.2020 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година, чл.50,чл.52 и чл.89 от ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

1.Общински съвет Балчик одобрява компенсирана промяна в частта от утвърдената целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 928 000 лева в инвестиционната програма за 2021 година на Община Балчик, както следва:

Било:  1. „Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9" / - 928 000лв.;

Става:  1.1 „Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9 /" - 895 527 лв.;

              1.2«Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 «  - 32 473лв.;

2.Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

---Само да добавя, това са икономии от пътя Рогачево - Кранево, ако комисиите гласуват, трябва да ги върнем в Държавният бюджет, имаме право да ги прехвърлим конкретно за следващата година и така аз ще предложа във бюджета за 2022г. да бъдат предвидени по 450.000  лв. общо  т.е. към тези 30 000лв. ще добавим 420-430 000 лв да асфалтираме пътя за село Безводица, затова и ще ги пренасоча точно там. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2021 година на Община Балчик, със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 442: на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година , ПМС № 408 от 23.12.2020 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година, чл.50,чл.52 и чл.89 от ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик одобрява компенсирана промяна в частта от утвърдената целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 928 000 лева в инвестиционната програма за 2021 година на Община Балчик, както следва:

Било:  1. „Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9" / - 928 000лв.;

Става:  1.1 „Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9 /" - 895 527 лв.;

              1.2«Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 "Добрич-Балчик") -   Безводица/; У-к от км 0+000 до км 0+728.78 «  - 32 473лв.;

2.Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред -Разни.

По петнадесета  точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, ако няма  въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - БалчикПрикачени файлове: