• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Населението на община Балчик съставлява 10.76 % от населението на област Добрич.

По брой на населението общината се нарежда на трето място сред общините в областта, след община Добрич-град и община Добрич-селска.

След 1975 година се наблюдава устойчиво намаляване на населението. Според последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г., на територията на общината живеят 19 223 души, като по постоянен адрес в гр. Балчик живеят 13 288 души.

Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в общината оказват полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователна структури, брачността и разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на населението.

През 2015 г. и 2019 г. в общината се отчита ръст на заселилите се, в сравнение с областта и страната.

През 2019 г. в община Балчик са се заселили 625 души.

В същото време изселените за същия период (2011-2019 г.) са средно 439 души годишно.

Данните показват, че след 2015 г. има рязко увеличаване на напусналите общината, което се задържа и към 2019 година.

За разглеждания период 2011-2019 г., броят на изселените е най-голям през 2019 г. – 550 души. Коефициентът на изселените е по-висок от този на национално и областно ниво.

Динамиката на населението на община Балчик не се отличава от тази на национално ниво.

Според  годишната  демографска  статистика на НСИ, населението на община Балчик продължава да намалява и след 2011 г.

За периода от 2011 г. до 31.12.2019 г., то е намаляло с 5% (1 009 д.), а само за част от периода на действие на ОПР Балчик (2014-2019 г.), населението е намаляло с 832 души (4,1%).

Механичният прираст е разликата между заселените и изселените лица от средногодишното население. Положителните стойности на индикатора се считат за благоприятна демографска тенденция. 

През разглеждания период 2011-2019 г., механичният прираст в община Балчик е с променливи стойности.

През 2011 г., 2016-2018 г. механичният прираст е отрицателен. През 2012-2015 г. и 2019 г. той е положителен.

През 2015 г. се отчита най-висока стойност – 257 души, а през 2019 г. – 75 души.

По отношение на механичния прираст общината е с по-добри показатели от тези на областно и национално нива. 

Полова структура на населението

В общината живеят 10.95 % от мъжете в област Добрич и 10.57 % от жените.

За разлика от останалите общини на територията на областта, в община Балчик се наблюдава до голяма степен изравняване по отношение на броя на мъжете и жените.

По отношение на половата структура на населението не се наблюдават съществени изменения. Делът на жените се е увеличил незначително – с 0,7%. Това се дължи по-скоро на увеличената средна продължителност на живота при жените, отколкото на по-високата раждаемост в общината.

Възрастова структура на населението

В последните години се забелязва поетапно застаряване на населението на територията на страната.

Намаляването на населението при различните възрастови групи на територията на община Балчик варира между 2 и 15%.

Най-осезаемо е в групите между 25-29 г. (15,4%) и 20-24 г. (13,5%). 

В община Балчик към 31.12.2019 г. най-много жители има на възраст между 45-49 г. (1 520 д.) и между 50-54 г. (1 449 д.).

Най-малък е делът на хората над 80 годишна възраст (745 д.) и между 0-4 годишна възраст (757 д.).

Община Балчик се отличава с по-висок процент на население в трудоспособна възраст в сравнение със средния за страната и областта, като същевременно се наблюдава и по-нисък от средния процент на население в надтрудоспособна възраст.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

През разглеждания период 2011-2019 г. коефициентът на раждаемост в община Балчик е с променливи стойности.

През почти целия период раждаемостта в общината е с по-лоши показатели от тези на областно и национално ниво.

Раждаемостта в абсолютни стойности плавно намалява. През 2011 година са родени 191 деца, докато техният брой през 2019 г. е 150, или намаление с 41 деца.

Естественият прираст е със стойности, които са близки до тези на областно ниво и по-неблагоприятни от тези на национално.

Образователна структура

Населението на община Балчик следва тенденциите, които са и на областно ниво за увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование (спрямо преброяването през 2001 г.).  

Според последните данни - 37,4% от населението на общината е със средно образование. Хората с висше образование са 11,3%,  докато  29,1%  са завършили само основно образование. Населението само с начално образование е 13,7%.

Преобладаващата част от хората в гр. Балчик са с висше образование – 76,6%. 

По отношение на грамотността (неумението да се чете/пише), община Балчик е със стойност под средното за областта – 2,2%, а за област Добрич е 3,3%, докато за страната е 1,2%.

Етническа структура на населението

Според преброяването на населението през 2011 г., от всички жители на община Балчик - 90,2% са отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност. Към българската етническа група са посочили, че принадлежат 67,8%. Вторият по численост етнос е турският – 16,5%, което е повече от процентното изражение за областта (област Добрич -  13,5%).

Хората, които са се самоопределили като роми, са 11,7%, което ги прави третата по численост група в общината (за област Добрич те са 8,8%).

С компактно население от турската етническа група са селата Ляхово, Соколово, Сенокос и др., а с ромско население – Оброчище, Преспа, Сенокос, Тригорци и др.

Напоследък в общината са се заселили немалко англичани, ирландци, руснаци и други чужденци.

Тук също живеят татари, гагаузи, украинци и други етноси.

Преобладаващото вероизповедание в гр. Балчик е православното християнство.