• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1436/19.11.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 19.92 кв. м., за срок от 1 /една/ година".

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.5.50 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж, срещу механа „Савов", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент /билборд/ с площ 12  кв.м., за срок от 1 година.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Дунав" в района на магазин „Лидл", съгласно схема,  за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.78  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" в района на комплекс „Форум", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Черно море" в района на пл. „Рибарски", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се  в гр. Балчик, ул. „Приморска" в района срещу паркинга до хотел „Уайт рок касъл" до автобусна спирка, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.1.286  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Фиш-фиш" в района на уширението за „Златна рибка", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.506.170  по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, находящ се в КК Албена в района на кръговото кръстовище, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311  по кадастрална карта на с. Кранево, община Балчик, находящ се в с. Кранево, ул. „Черно море", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т. 1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 62788.17.140  по кадастрална карта на с. Рогачево, община Балчик, находящ се в с. Рогачево, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.507.319 по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, находящ се в с. Оброчище, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елемента.

3. Начална годишна наемна цена:

по т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  в размер на 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС.

по т.1.2. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.3. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.4. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.5. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.6. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.7. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.8. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.9. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

по т.1.10. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

4. Срок на договора: 1 /една/ година.

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елемента.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.11.2021 г. до 15.00 часа на 10.12.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 10.12.2021 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 10.12.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 13.12.2021 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54