• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1437/19.11.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 1.32 кв. м., за срок от 5 /пет/ години".

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.127 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Независимост", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.86.42 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Морско око", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.16 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, алея „Ехо", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, к.з. „Двореца", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.

2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента.

3. Начална годишна наемна цена:

по т.1.1. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

по т.1.2. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

по т.1.3. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

по т.1.4. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;

по т.1.5. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

4. Срок на договора: 5 /пет/ години;

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.11.2021 г. до 15.00 часа на 10.12.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 10.12.2021 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 10.12.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 13.12.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54