• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№26

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 28 октомври 2021 година


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Димитров, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 18 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 26 точки. Постъпила е  една допълнителна точки:


Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включването на една  допълнителна точка в Дневния ред:

 „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Димитров заповядайте:

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Искам да изтегля точка 14 от дневния ред, благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Димитров, колеги предлагам да гласуваме целия дневен ред с допълнителната точка и изтеглената точка 14, който е от 26 точки:

 „За" - 19.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Издаване на Запис на Заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001 -6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5.Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на Правилника за устройството и дейността на Исторически музей. гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предоставяне на Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик на Исторически музей - Балчик, за стопанисване и управление;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разглеждане на заявление от Недко Иванов Недев от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Разглеждане на заявление от Мариана Драганова Димитрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Страцин".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13 Разглеждане на заявление от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Странджа".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Свобода-1897" с. Гурково на общински имот в с. Гурково.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 1.32 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2021/2022 година, на съответния ползвател

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 КVЗА нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път 1-9 "Балчик - Каварна" км 61+200

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

                       21. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. Пряспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София""

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22.  Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов-Председател на ПКЗССД

23. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

24. Поставяне на бронзова плоча на Клара Петкова върху фасадата на „Исторически музей" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Одобрение на Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването и Декларация за гарантиран финансов ресурс

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Разни.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  По първа точка -  Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г. на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик заповядайте:


По първа точка от дневния ред:

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на ОБС за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 07.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 08.2021г.

243,19лв.

0,00лв.

3

м. 09.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо 243,19 лв.

Общо : 0,00 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 07.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 08.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 09.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.


Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на Общини се издават от председателя на общинския съвет. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното:

 

Решение:

На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

 

реши:

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.07.2021 до 30.09.2021г., в размер на  -  243,19лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Димитров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:


 Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г. със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 404: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.07.2021 до 30.09.2021г., в размер на  -  243,19лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 07.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 08.2021г.

243,19лв.

0,00лв.

3

м. 09.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо 243,19 лв.

Общо : 0,00 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 07.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 08.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 09.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - :  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик, давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По втора точка от дневния ред

    

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира и допълни подзаконовия нормативен акт, във връзка със значителни изменения в Закона за устройство на територията /обн.,ДВ, бр.16 от 23.02.2021г./, с които отпадат част от правомощията на ОБЕСУТ за извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти, регламентирани в чл.142 ал.6 т.1 и т.2 ЗУТ; въведена е дефиринциация в категоризацията, а от там и в разрешителния режим на широкоплощните обекти за селкостопанско производство /оранжерии и парници/,  а с чл.147а. от ЗУТ е въведен нов вид административна услуга - издавано от Главен архитект на Разрешение за промяна на предназначението, при промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи.

Предложения размер на новите такси е минимален и съобразен  с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им /приета с ПМС №1 от 05.01.2012г./

Промяната в размера на таксите за услуги извършвани от БКС изброени в чл.56 на Наредбата е поради следните причина: Разходите за предоставянето на услугите в т.ч. /преки, непреки, материални, разходи за управление и контрол/ са в пъти увеличени спрямо размера на таксите. Действащите размери не са променяни от 2007г. Многократното увеличение на горива, материали, минимална работна заплата и т.н. довеждат до не възстановяване на себестойността на услугите и са далеч под нея. Предложените размери са изчислени на база съществуващата отчетност  и не надвишават себестойността на услугите.

Проектът е обявен на сайта на Община Балчик на 26.08.2021 г. съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗНА. Обявени са условията за провеждане на обществени консултации под формата на „Писмени консултации"

Няма постъпили предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт, както в деловодството на Община Балчик, така и на електронната поща.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОСНКВОбА, внасям следното предложение:    

 

                                                 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА и справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК.


                                                              Р Е Ш И:


1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:


§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел IV Такси за технически услуги и административни дейности

В чл.43, т.30 Одобряване  на  инвестиционни проекти  - фази  ИП, ТП, РП, се правят следните изменения и допълнения:

1.В таблицата в колона четвърта от т.30.1.1 до т.30.1.35 цифрата 7 се променя на цифра 14.

2.   Точка 30.1.19 се изменя така:


30.1.19

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


3.      Точка 30.1.28 се изменя така:


30.1.28

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


4.      Създава се нова т.30.1.38 със следното съдържание:


30.1.38

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

14 дни


5.      Съответно от стари т.30.1.19 до т.30.1.26 стават от т.30.1.20 до т.30.1.27;

6.      Съответно от стари т.30.1.28 до т.30.1.35 стават от т.30.1.29 до т.30.1.37;

7.      Отменят се точките от 30.2.1 до 30.2.8, от 30.2.11 до 30.2.12, т.30.2.15, т. 30.2.17, съответно т.30.2.9 става т.30.2.1, т.30.2.10 става т.30.2.2, т.30.2.13 става т.30.2.3, т. 30.2.12 става т.30.2.4, т.30.2.13 става т.30.2.5, т. 30.2.14 става т. 30.2.6, точка 30.2.16 става т.30.2.7;


В чл.43, в т. 33 Издаване на разрешение за строеж се правят следните изменения и допълнения:


8.       Създават нови точки със следното съдържание:


33.2.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни

33.6.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни


9.      Точка 33.11 се изменя така:


33.11

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


10.  Съответно от стари т. 33.11 до т. 33.14 стават от т. 33.12 до т.33.15


11.  Създава се нова т.33.16 със следното съдържание:


33.16

 Оранжерии с площ от 200 до 1000 м2 включително, без съпътстващи сгради, постройки и производствени инсталаци

 200 лв.

7 дни


В чл.43 точка 36 Регистриране на строежите - издаване на удостоверение  за въвеждане в експлоатация се правят следните допълнения:


12.  Създава се нова т.36.3.1. със следното съдържание:


36.3.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7        дни


13.  Създава се нова т.36.20 със следното съдържание:

36.20

 Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


14.  Създават се нови т.46 и т. 47 със следното съдържание:

46

Издаване на Разрешение за промяна предназначение на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи по чл.147а от ЗУТ.

1 лв./ м2

но не под 200лв.

30 дни

47

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот

150 лв.

14 дни§2

В Глава трета   -

Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:


1.      Точка 13 се изменя така:


13

Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-                                                              разрешение

-                                                              с използване на стълба

-                                                              без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-                                                              разрешение

-                                                              с използване на стълба

-                                                              без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна собственост-разрешение


10.00лв.

120.00 лв./бр.

100.00 лв./бр.

10.00 лв.

70.00 лв./бр.

50.00 лв./бр.

10.00 лв. + 2.00 лв./бр


2.      От т.22 до т.24 се изменят така:


22

Косене с тревокосачка

60,00 лв./дка

23

Засаждане на дървета изкоп/засипване без включен материал

20,00 лв./бр.

24

Затревяване с включено тревно семе

15.0    в./м2


3.      От т.26 до т.32 се изменят така:

26

Продажба на посадъчен материал:

-                                                              от непикирани едногодишни цветя

от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/

1.50 лв./бр.

3.00 лв./бр.

27

Услуга с автомобил Зил - самосвал

- До 4 км                                 

- Над 4 км за всеки километър


60.00 лв.

5.00 лв./км

28

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал

- До 4 км

- Над 4 км за всеки километър


45.00 лв.

5.00 лв./км

29

Услуга с автомобил Зил цистерна

- 1 курс в рамките на града

- За 1 км


60.00 лв.

5.00 лв.

30

Услуга с трактор

- Транспорт -  За 1 км.           

- За престой -  за 1 час           


3.00 лв. 10.00 лв.

30 А

Услуга с дробилка

- за 1 час

- за ден


50.00лв.

400.00 лв.

31

Услуга с трактор - багер

- За час

 - За ден


50.00 лв.

360.00 лв.

32

Услуга с Т-130 без включен транспорт до обекта- за 1 час

70.00 лв.


4.      От т.34 до т.36 се изменят така:


34

Услуга с мини челен товарач

- за час 

- за ден


50.00 лв.

360.00 лв.

35

Услуга с контейнеровоз

- За 1 курс до Претоварна станция

- За 1 курс до регионално депо Стожер

120.00 лв. курс

300.00 лв. курс

36

Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталации

А) трошено каменна настилка

Б) асфалтова настилка          

В/ бетонна настилка              30.00 лв./кв.м.

55.00 лв./кв.м.

30,00 лв./кв.м


5.      Точка 41 от буква Б до буква Л се изменят така:


41

Б) изкопаване на гроб на ръка

В) транспорт с катафалка

- до 5 км

- до 7 км

- до 10 км

Г) цена на услуга превоз с катафалка за 1 километър

Д) изкопаване на гроб с багер

Е) за ковчег:

- за ковчег /обикновен/ и кръст

- Ковчег нестандартен

- Ковчег детски

Ж) за платно

З) разкриване на стар гроб - ръчен изкоп

И) поддържане на гроб за 1 месец

Й) почистване на гробно място от треви, храсти и дървета

К) местене на мозаичен, мраморен капак върху гроб

Л) товарене и разтоварване на ковчег

100.00 лв.


20.00 лв.

30.00 лв.

35.00 лв.

3.00 лв./км

60.00 лв.


80.00 лв.

130.00 лв.

70.00 лв.

55.00 лв.

100.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

50.00 лв.

40.00 лв.

6.      Създават се нови т. 71 и т.72 със следното съдържание:


71

Наем маса кръгла + покривка / диаметър 1,80 м./

30 лв. на ден

72

Наем позиционирана сцена /комплект/

650лв.на ден

Благодаря Ви г-н Димитров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик

, със „За" - 4  гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова-Стелиянова- председателстващ ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик

със „За" - 4  гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Жечев:

Г-н Атанас Жечев- общински съветник:  Между т. 30 и т. 31 - „ услуги с дробилка „ не е номерирана и няма как да бъде заплатена услуга, ако трябва да бъде направена 30.1 или 30 А,

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря , би трябвало да бъде 30А.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 405: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА и справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК.

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:

§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел IV Такси за технически услуги и административни дейности

В чл.43, т.30 Одобряване  на  инвестиционни проекти  - фази  ИП, ТП, РП, се правят следните изменения и допълнения:

1.В таблицата в колона четвърта от т.30.1.1 до т.30.1.35 цифрата 7 се променя на цифра 14.

2. Точка 30.1.19 се изменя така:


30.1.19

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


 1. Точка 30.1.28 се изменя така:


30.1.28

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


 1. Създава се нова т.30.1.38 със следното съдържание:


30.1.38

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

14 дни


 1. Съответно от стари т.30.1.19 до т.30.1.26 стават от т.30.1.20 до т.30.1.27;
 2. Съответно от стари т.30.1.28 до т.30.1.35 стават от т.30.1.29 до т.30.1.37;
 3. Отменят се точките от 30.2.1 до 30.2.8, от 30.2.11 до 30.2.12, т.30.2.15, т. 30.2.17, съответно т.30.2.9 става т.30.2.1, т.30.2.10 става т.30.2.2, т.30.2.13 става т.30.2.3, т. 30.2.12 става т.30.2.4, т.30.2.13 става т.30.2.5, т. 30.2.14 става т. 30.2.6, точка 30.2.16 става т.30.2.7;

В чл.43, в т.33 Издаване на разрешение за строеж се правят следните изменения и допълнения:

 1.  Създават нови точки със следното съдържание:


33.2.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни

33.6.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни


 1. Точка 33.11 се изменя така:


33.11

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


 1. Съответно от стари т.33.11 до т. 33.14 стават от т.33.12 до т.33.15
 2. Създава се нова т.33.16 със следното съдържание:

33.16

 Оранжерии с площ от 200 до 1000 м2 включително, без съпътстващи сгради, постройки и производствени инсталаци

 200 лв.

7 дни


В чл.43 точка 36 Регистриране на строежите - издаване на удостоверение  за въвеждане в експлоатация се правят следните допълнения:

 1. Създава се нова т.36.3.1. със следното съдържание:

36.3.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

8        дни


 1. Създава се нова т.36.20 със следното съдържание:

36.20

 Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


 1. Създават се нови т.46 и т. 47 със следното съдържание:

46

Издаване на Разрешение за промяна предназначение на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи по чл.147а от ЗУТ.

1 лв./ м2

но не под 200лв.

30 дни

47

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот

150 лв.

14 дни


§2

В Глава трета   -

Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:

7.      Точка 13 се изменя така:


13

Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-              разрешение

-              с използване на стълба

-              без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-              разрешение

-              с използване на стълба

-              без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна собственост-разрешение


10.00лв.

120.00 лв./бр.

100.00 лв./бр.

10.00 лв.

70.00 лв./бр.

50.00 лв./бр.

10.00 лв. + 2.00 лв./бр


8.      От т.22 до т.24 се изменят така:


22

Косене с тревокосачка

60,00 лв./дка

23

Засаждане на дървета изкоп/засипване без включен материал

20,00 лв./бр.

24

Затревяване с включено тревно семе

16.0    в./м2


9.      От т.26 до т.32 се изменят така:

26

Продажба на посадъчен материал:

-              от непикирани едногодишни цветя

от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/

1.50 лв./бр.

3.00 лв./бр.

27

Услуга с автомобил Зил - самосвал

- До 4 км       

- Над 4 км за всеки километър


60.00 лв.

5.00 лв./км

28

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал

- До 4 км

- Над 4 км за всеки километър


45.00 лв.

5.00 лв./км

29

Услуга с автомобил Зил цистерна

- 1 курс в рамките на града

- За 1 км


60.00 лв.

5.00 лв.

30

Услуга с трактор

- Транспорт -  За 1 км.        

- За престой -  за 1 час        


3.00 лв. 10.00 лв.

30 А

Услуга с дробилка

- за 1 час

- за ден


50.00лв.

400.00 лв.

31

Услуга с трактор - багер

- За час

 - За ден


50.00 лв.

360.00 лв.

32

Услуга с Т-130 без включен транспорт до обекта- за 1 час

70.00 лв.


10.  От т.34 до т.36 се изменят така:


34

Услуга с мини челен товарач

- за час 

- за ден


50.00 лв.

360.00 лв.

35

Услуга с контейнеровоз

- За 1 курс до Претоварна станция

- За 1 курс до регионално депо Стожер

120.00 лв. курс

300.00 лв. курс

36

Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталации

А) трошено каменна настилка      

Б) асфалтова настилка        

В/ бетонна настилка30.00 лв./кв.м.

55.00 лв./кв.м.

30,00 лв./кв.м


11.  Точка 41 от буква Б до буква Л се изменят така:


41

Б) изкопаване на гроб на ръка

В) транспорт с катафалка

- до 5 км

- до 7 км

- до 10 км

Г) цена на услуга превоз с катафалка за 1 километър

Д) изкопаване на гроб с багер

Е) за ковчег:

- за ковчег /обикновен/ и кръст

- Ковчег нестандартен

- Ковчег детски

Ж) за платно

З) разкриване на стар гроб - ръчен изкоп

И) поддържане на гроб за 1 месец

Й) почистване на гробно място от треви, храсти и дървета

К) местене на мозаичен, мраморен капак върху гроб

Л) товарене и разтоварване на ковчег

100.00 лв.


20.00 лв.

30.00 лв.

35.00 лв.

3.00 лв./км

60.00 лв.


80.00 лв.

130.00 лв.

70.00 лв.

55.00 лв.

100.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

50.00 лв.

40.00 лв. 1. Създават се нови т. 71 и т.72 със следното съдържание:

71

Наем маса кръгла + покривка / диаметър 1,80 м./

30 лв. на ден

72

Наем позиционирана сцена /комплект/

650лв.на ден

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Издаване на Запис на Заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001 -6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика., давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик::


По трета точка от дневния ред:

 

     Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  Община Балчик кандидатства с проект по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, който бе одобрен и се сключи Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 на 23.06.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на стойност 103 279.68 лв. (сто и три хиляди двеста седемдесет и девет лева и 68 ст.

На основание чл. 3.8.1 от договора за БФП Община Балчик има право на авансово плащане в размер на 20% от стойността на проекта - 20 655.94 лв. (двадесет хиляди шестотин петдесет и пет лева и 94 ст.), в случай че то е обезпечено в пълен размер.

За целта е необходимо Общински съвет Балчик да упълномощи Кмета на Общината да подпише Запис на заповед в размер на 20 655.94 лв. (двадесет хиляди шестотин петдесет и пет лева и 94 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК" финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., BG05M90P001- 6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Балчик да разгледа, обсъди и приеме следния проект на решение:


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т. 10, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. за БФП по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Общински съвет - Балчик

1.Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, като се задължава неотменно и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя - Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, с адрес: гр. София, ул. „Триадица" №2, сумата от 20 655.94 лв. (двадесет хиляди шестотин петдесет и пет лева и 94 ст.), покриваща пълния размер на искания аванс по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Димитров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри . Издаване на Запис на Заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001 -6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика

 със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 406: На основание чл.21, ал.1, т. 10, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. за БФП по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Eвропейския съюз чрез Европейския социален фонд, Общински съвет - Балчик

1.Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, като се задължава неотменно и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя - Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, с адрес: гр. София, ул. „Триадица" №2, сумата от 20 655.94 лв. (двадесет хиляди шестотин петдесет и пет лева и 94 ст.), покриваща пълния размер на искания аванс по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Балчик,  давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, площадките за игра по смисъла на § 5, т. 70 от Допълните разпоредби на ЗУТ са обществено достъпни открити или закрити площи, предназначени за индивидуални или групови игри, с подходящо за целта устройство, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите. Тяхната безопасност е необходима за всички ползватели и гаранция за сигурността на средата в която се разполагат и използват те. Изискванията по отношение на площадките за игра, в това число на тяхната безопасност са регламентирани в конкретен нормативен акт - Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Съгласно чл. 67 от наредбата, стопанинът на площадката за игра (в случая община Балчик) съставя план за контрола и поддържането й за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност. В тази връзка предлагам на Вашето внимание изготвен план за контрола и поддържането на площадките за игра на територията на община Балчик по населени места. Планът е разработен в съответствие с изискванията на Наредбата за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола като същевременно е съобразен с правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра. Планът и списъкът на детските площадки подлежат на изменение и допълнение в случай на необходимост.

С оглед гореизложеното на основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 във връзка с чл.27. aл.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.67, ал.4, т.1 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, предлагам на Общински съвет Балчик следното:


                                             ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.67 от Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

 1. Общински съвет - Балчик приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Балчик.

 2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на плана.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Димитров,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Балчик. , като Комисията  предлага да бъдат добавени  с. Тригорци и с. Кранево.  със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова-Стелиянова- председателстващ ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Балчик с допълненията от с. Тригорци и с. Кранево; със „За" - 4  гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги ще подложа на гласуване предложението на ПКБФЕЕ за добавяне на с. Тригорци и с. Кранево:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението  е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване отново  с вдигане на ръка  на  целият проект:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 407: На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.67 от Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

 1. Общински съвет - Балчик приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Балчик.

 2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на плана.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик., давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

 

 


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници в изпълнение на указания на Министерство на финансите БЮ №5 от 04.10.2021 г., във връзка с РМС №64 от 22.01.2021 г. относно подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2023 г.  и 2024 г. предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ:


 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 г. - 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 473 266 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 249 399 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 803 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 421 676 лева.  

    3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  13 893 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 520 736 лева. 

 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Димитров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик със „За" - 4; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, други колеги, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Проблема в тази прогноза е това, че не знам дали Общината погледнала увеличения инфлационен натиск, който задължително ще рефлектира върху тези цифри. Тъй като виждаме едно стремително поскъпване на горива, енергия, вдигане на заплати и т.н. поне в разходната част, хубаво е да може да се спази, но аз лично имам моите съмнения така както се развива макроикономически само страната ни, но и цяла Европа. Разбирам, че тези прогнози са доста условни, но е хубаво да се отчете този инфлационен натиск тъй като той ще доведе значително на заложените разходи и ще трябва да се търсят начини да се компенсират. Не визирам само вдигането на тока, на материали и суровини, но въобще.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 408: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява актуализираната бюджетна прогноза за период 2022 г. - 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 473 266 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 249 399 лева.

2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 803 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 421 676 лева.    3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  13 893 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 520 736 лева. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Приемане на Правилника за устройството и дейността на Исторически музей. гр.Балчик, давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с настъпили промени в Законовата уредба, съгласно чл.17, ал.3, т.4 от Закона за културното наследство и постъпила докладна с вх.№ 24-00-1141/27.09.2021г., от Радостина Енчева - Директор на исторически музей - Балчик, предлагам следното:

Проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за Културното наследство, Общински съвет - Балчик

Р Е Ш И :

1. Приема Правилника за устройството и дейността на Исторически музей гр. Балчик  

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:ПКОКМД одобрява Приемане на Правилника за устройството и дейността на Исторически музей. гр.Балчик; гласува със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 409: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за Културното наследство, Общински съвет - Балчик   

1. Приема Правилника за устройството и дейността на Исторически музей гр. Балчик  

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Предоставяне на Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик на Исторически музей - Балчик, за стопанисване и управление.,  давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик изпълни проект "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик". Обект на този проект беше и художествен паметник на културата от местно значение Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик, актуван с АПОС №247/08.04.2011г., наричан за краткост по- долу Текето.

След приключването на дейностите по проекта следва да се възстанови стопанисването и управлението на обекта, доколкото той представлява паметник на културата от местно значение, на компетентната културна организация, която е юридическо лице на бюджетна издръжка от Община Балчик, а именно Исторически музей- Балчик.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 17 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Общински съвет Балчик:

1.Предоставя безвъзмездно стопанисването и управлението на паметник на културата от местно значение ТЕКЕТО „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с . Оброчище, общ. Балчик, актуван с АПОС №247/08.04.2011г. на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- БАЛЧИК с код по БУЛСТАТ: 000842945, представлявано от директора Радостина Енчева.

 2.Оправомощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически  действия по предаване и приемане на имота.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Предоставяне на Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик на Исторически музей - Балчик, за стопанисване и управление;  със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Фудулова,  заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:ПКОКМД одобрява Предоставяне на Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик на Исторически музей - Балчик, за стопанисване и управление;

със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 410: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 17 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Общински съвет Балчик:

1.Предоставя безвъзмездно стопанисването и управлението на  паметник на  културата от местно  значение    ТЕКЕТО „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в 

с. Оброчище, общ. Балчик, актуван с АПОС №247/08.04.2011г. на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- БАЛЧИК с код по БУЛСТАТ: 000842945, представлявано от директора Радостина Енчева.

2. Оправомощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по предаване и приемане на имота.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.., давам думата на Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили заявления вх. № 94-00-1459/02.09.2021 г. от Гавраил Иванов; вх. № 94-00-1545/15.09.2021 г. от Камелия Рачева за закупуване на общински имоти в гр. Балчик, м. „Двете чешми"; Заявление вх. №94-00-1420/23.08.2021 г. от Мариана Димитрова за закупуване на общинско жилище и Молба вх.№ 76-00-48/13.09.2021 г. от Народно читалище „Свобода -1897" с. Гурково за учредяване безвъзмездно право на ползване, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., със следното


       проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 462 м2, представляващ ПИ № 02508.81.36 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 278 м2, представляващ ПИ № 02508.81.136 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

         Раздел ІІІ В - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следния имот:

         - Апартамент №15, вх.Б, ет.5, бл.34, жк „Балик" гр. Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.55.1.30 по кад. карта на гр. Балчик.

         Раздел ІІІ Г - „Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване" със следния имот:

        - Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 18160.501.47.1 по кад. карта на с. Гурково, общ. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Димитров, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема.  - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г. Комисията гласува за предложението със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-жа Елена Каменова  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.,  със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги аз ще подложа  на   поименно гласуване на  проекто-решението.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 411: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 462 м2, представляващ ПИ № 02508.81.36 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 278 м2, представляващ ПИ № 02508.81.136 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

         Раздел ІІІ В - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следния имот:

         - Апартамент №15, вх.Б, ет.5, бл.34, жк „Балик" гр. Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.55.1.30 по кад. карта на гр. Балчик.

         Раздел ІІІ Г - „Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване" със следния имот:

        - Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 18160.501.47.1 по кад. карта на с. Гурково, общ. Балчик.     

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Недко Иванов Недев от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик., давам думата на Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  постъпило е заявление вх. № ОС-3011-5/09.08.2021 г. от Недко Иванов Недев за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в м. „Поляните", село Кранево. Недко Недев е собственик на поземлен имот в м. "Поляните", с. Кранево с площ от 600 м2, съгласно Нотариален акт № 6, том VІ, дело 894 от 04.08.2021 г. на Служба по вписванията при РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 690 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 90 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното:


                                                  Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/09.08.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Недко Иванов Недев по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 690 м2, като Недко Недев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 90 м2 (деветдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4930/12.08.2021 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  3251.00 лв. (три хиляди двеста петдесет и един лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението - Разглеждане на заявление от Недко Иванов Недев от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик, със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова-Стелиянова- председателстващ ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Разглеждане на заявление от Недко Иванов Недев от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик;, със „За" - 4  гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ № 412: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/09.08.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Недко Иванов Недев по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 690 м2, като Недко Недев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 90 м2 (деветдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4930/12.08.2021 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  3251.00 лв. (три хиляди двеста петдесет и един лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Мариана Драганова Димитрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище., давам думата на Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-1420/23.08.2021 г. от Мариана Драганова Димитрова, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.34, вх.Б, ет.5, ап.15 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Мариана Димитрова и семейството и живеят в общинското жилище от 2007 г., съгласно настанителна Заповед № 1273/06.08.2007 г. на Кмета на Община Балчик. През 2014 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 1044/03.09.2014 г., за срок на действие от 01.01.2020, както и Договор №106/20.01.2015 г. Към настоящия момент наемателите ползват общинското жилище въз основа на настанителна заповед №96/31.01.2020 г. със срок от 01.01.2020 до 01.01.2025 и договор със същия срок на действие. От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното

 

            проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1420/23.08.2021 г. от Мариана Драганова Димитрова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

            1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.55.1.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 15, ет.5, вх. Б, бл. 34 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 66.82 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 7.85 м2 и изба с площ от 5.90 м2, актуван с АОС № 2406/07.03.2006 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 25 428.12 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и осем лева и дванадесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Мариана Драганова Димитрова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Димитров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  Разглеждане на заявление от Мариана Драганова Димитрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище., със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-жо Каменова

Г-жа Елена Каменова-Стелиянова- председателстващ ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  - Разглеждане на заявление от Мариана Драганова Димитрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 413: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1420/23.08.2021 г. от Мариана Драганова Димитрова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.55.1.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 15, ет.5, вх. Б, бл. 34 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 66.82 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 7.85 м2 и изба с площ от 5.90 м2, актуван с АОС № 2406/07.03.2006 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 25 428.12 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и осем лева и дванадесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Мариана Драганова Димитрова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище давам думата на Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-1067/07.06.2021 г. от Гергана Йорданова Акил, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.39, вх.В, ет.2, ап.7 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Гергана Йорданова Акил и семейството и живеят в общинското жилище от 2016 г., съгласно настанителна Заповед № 479/13.05.2016 г. на Кмета на Община Балчик. През 2020 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 142/04.02.2020 г., за срок на действие от 01.01.2020 до 01.01.2025 г.   

От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Апартаментът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.  Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното

 

             проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1067/07.06.2021 г. от Гергана Йорданова Акил, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 38.43 м2, състоящ се от: една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, общи части с площ от 4.72  м2 и изба с площ от 9.10 м2, актуван с АОС № 3968/03.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 20 497.68 лв. /двадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Гергана Йорданова Акил по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Димитров, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.  със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-жо Каменова

Г-жа Елена Каменова-Стелиянова- председателстващ ПКУТСЕ :ПКУТСЕ приема  - Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, с „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 2;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 414: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1067/07.06.2021 г. от Гергана Йорданова Акил, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 38.43 м2, състоящ се от: една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, общи части с площ от 4.72  м2 и изба с площ от 9.10 м2, актуван с АОС № 3968/03.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 20 497.68 лв. /двадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Гергана Йорданова Акил по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Страцин". давам думата на вносителя  Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  Постъпило е заявление вх.№94-00-1297/22.07.2021 г. от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на надстрояване на съществуваща жилищна сграда за изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Заявителят Радко Георгиев Кирилов и Марияна Христова Кирилова, в качеството си на наследници на Георги Радев Кирилов са собственици на жилищна сграда, ведно с отстъпеното право на строеж в гр. Балчик, ул. „Страцин" №3, съгласно Нот. акт №144, том ІІІ, дело № 1033 от 01.10.1990 г. на Балчишки районен съд и удостоверение за наследници № ГР-2016-334/07.06.2021 г. Сградата е построена в ПИ № 02508.85.123 по кад. карта на гр. Балчик, УПИ ІІ, кв.209 по ПУП на гр. Балчик, собственост на Община Балчик, съгласно АОС № 4932/09.09.2021 г. Съгласно чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 54 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост или на техни сдружения. 

Във връзка с разпоредбите на чл.54, ал.3 от НОРПУРОИ за одобряване на пазарната оценка на правото на надстрояване от ОбС- Балчик предлагам да внесете за обсъждане следното:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                

            проекто - решение:

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1297/22.07.2021 г. от Радко Георгиев Кирилов от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 961.00 лв. (деветстотин шестдесет и един лева), без ДДС за учредяване право на надстрояване на мрежова фотоволтаична система със ЗП 30.00 м2 върху съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.85.123.1, построена върху общинска земя УПИ ІІ, кв. 209 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.123 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4932/09.09.2021 г., на собствениците на сградата Радко Георгиев Кирилов и Марияна Христова Кирилова. 


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Разглеждане на заявление от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Страцин"; със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-жо Фудулова, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ  одобрява - Разглеждане на заявление от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Страцин". „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги по точката, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз не разбрах, Комисията по устройството  приема заявлението на Радко Георгиев Кирилов? Аз искам да кажа какво гласуваме ние-ние гласуваме единствено одобряване на пазарната оценка, защото правото на този човек т.е да му се  даде отстъпено  право на строеж,  тъй като вече има такова по закон. Единственото което Общински съвет може да направи е да определи цената, на  това отстъпено право на строеж. Но нека колегите да знаят все пак какво гласуваме, а това което аз искам да кажа е: Аз примерно съм против тази порочна практика, която се създаде в Общинска администрация и обяснявам защо: В момента обръщаме внимание на скицата в приложените материали, има застроени шест сгради, към  настоящия момент, всичките тези шест сгради най вероятно са със статут на право на строеж защото няма друг такъв закон, той плаща отстъпеното право на строеж, но от там нататък не заплаща данък , както всички останали хора, върху земята която е общинска и няма как Общината да си зачисли на седмицата данък. И по този начин, човека като реши нещо да си пристроява пуска едно заявление към Общинска администрация и ОбС , ние му слагаме една цена от 900.00 лева и му казваме, хайде от тук нататък ти няма да плащаш повече данъци. Моето становище е. че принципно трябва тези хора, които са решили толкова много да инвестират, да си закупят имота който е общински и оттам нататък няма да е необходимо никакво разрешение от тук. Но каква мие идеята,  тъй като по закон ние нямаме право да ги спрем, дори Бюджетната или Устройствената комисия да каже не, ние нямаме право на това и единственото което можем е определим размера на стойността на отстъпеното право на строеж, затова моето предложение  е тези размери да ги завишим, защото имаме право - до момента тук е отбелязано, че пазарната оценка е 961.00 лв., аз предлагам да стане 2900 лева, с една единствена цел този човек да си купи имота. Вижте какъв е парадокса, този човек е наследил - баща му е имал отстъпено право на строеж, и той въобще няма намерение да го взема, защо да плаща данъци, от какъв зор? Обаче иска да строи, и то не веднъж погледнете скицата- има шест сгради, шест самостоятелни обекта и е намерил вратичка в Закона в който  не иска да плаща данъци. Отново казвам моето предложение да завишим цената за отстъпено право на строеж, а това не за друго,  а да му покажем, че ще е по евтино да си закупи парцела и да си строи колкото поиска. Но не е редно всички останали да плащат данъци, а такива които са използвали привилегията да си купят  отстъпено право на строеж, след това в годините да продължават пак и пак. Това са моите мотиви и разсъждения, колегите да преценят какво да направят. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-н Станоев, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов- общински съветник: Според мен има много резон в изказването на колегата, в този случай дали имаме правото да разгледаме правилника  за реда за издаването на тези строителни разрешения върху  общинска земя, защото това право на строеж всъщност увековечава тази собственост и Общината трябва да търси варианти да се избави от тази земя, защото единственото което остава, че не й се плаща данък. Има резон в тази връзка, но не знам дали в други такива случаи да се иска отстъпено право на строеж върху общинска земя не знам дали е възможно да бъдат задължавани да си закупят тази земя. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Пак искам да кажа, няма как да изменим закона, закона казва ясно, че той има право на това и  ние нямаме  право да откажем, нито Общински съвет нито Общинска администрация, единственото на което имаме право е да определим цената, а тя е определена от някакъв независим оценител и единственото, което Общински съвет може да направи е да вдигне цената, няма право да я сваля. В случая ние нямаме никаква друга възможност освен да играем със цената. И пак ви казвам, както каза колегата - наистина има резон той да си купи земята, защото иначе това остава негова собственост и той продължава да не плаща данък. И това е моето предложение, което държа да го запишете и то е - цената да стане 2900 лева и то с единствената причина да си закупи земята, поради факта,  че няма как да му откажем.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Димитров:

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Наистина може да има резон в това,  което каза  г-н Станоев, но според мен е редно да се вземе в предвид това че - първо много граждани са в това положение  с цената и да не забравяме, че в отстъпените права на строеж има много построени сгради, които също дължат данъци. Може би трябва да се процедира в резултат на това колко данъци се плащат за тези сгради, колко би се плащало ако имат съсобственост заради имота в последствие и да се преценя каква да бъде тази такса.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Последно, никой не отрича, че се плаща данък върху земята, обаче както каза г-н Димитров, много хора има в тази ситуация, но като тръгнат да правят  нещо, много хора си подават заявление за легитимиране на съсобствеността, тогава вече като легитимира съсобствеността  може да си прави в имота си каквото си иска, въпроса е тук, ч е някой се е сетил и използва вратичка в закона и случая е показателен- шест сгради, шест пъти построени с отстъпено право за строеж. Нормалните хора ликвидират съсобствеността си с Общината и започват да си плащат данъка, или не ме разбирате какво говоря или всеки казва- „Да така е".

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги аз предлагам да подложа на  поименно гласуване на  предложението на г-н Станоев- цената от 961.00 лв. да стане 2900. 00 лв.:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържал се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 8; „Против" - 1; „Въздържали се" - 7;

Предложението не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви колеги моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 1; „Въздържали се" - 3;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 415: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1297/22.07.2021 г. от Радко Георгиев Кирилов от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 961.00 лв. (деветстотин шестдесет и един лева), без ДДС за учредяване право на надстрояване на мрежова фотоволтаична система със ЗП 30.00 м2 върху съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.85.123.1, построена върху общинска земя УПИ ІІ, кв. 209 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.123 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4932/09.09.2021 г., на собствениците на сградата Радко Георгиев Кирилов и Марияна Христова Кирилова.    

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Странджа". давам думата на Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх.№ОС-3013-2/02.09.2021 г. от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на пристрояване на съществуваща жилищна сграда за изграждане пристройка с РЗП 129,60 м2. Заявителката е собственичка на жилищна сграда, ведно с отстъпеното право на строеж в гр. Балчик, ул. „Странджа" №20, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 13.04.2000 г., Анекс от  и Нот. акт №72, том ІІІ, дело № 463 от 09.06.2017 г. на Служба по вписванията към РС - Балчик. Сградата е построена в ПИ № 02508.74.248 по кад. карта на гр. Балчик, УПИ І, кв.50 по ПУП на гр. Балчик, собственост на Община Балчик, съгласно АОС № 4932/09.09.2021 г. Съгласно чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 54 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост или на техни сдружения. 

Във връзка с разпоредбите на чл.54, ал.3 от НОРПУРОИ за одобряване на пазарната оценка на правото на пристрояване от ОбС- Балчик предлагам да внесете за обсъждане следното                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                

            проекто - решение:

 

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3013-2/02.09.2021 г. от Веска Симеонова Арслан от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1 940.00 лв. (хиляда деветстотин и четиридесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка към съществуваща жилищна сграда със РЗП 130.00 м2 (сто и тридесет квадратни метра) към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.248.1, построена върху общинска земя УПИ І, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.248 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4933/10.09.2021 г., на собственика на сградата Веска Симеонова Арслан.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема предложението за- Разглеждане на заявление от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Странджа".

със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-жо Фудулова, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Разглеждане на заявление от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Странджа".  „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 1; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 416: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3013-2/02.09.2021 г. от Веска Симеонова Арслан от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1 940.00 лв. (хиляда деветстотин и четиридесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка към съществуваща жилищна сграда със РЗП 130.00 м2 (сто и тридесет квадратни метра) към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.248.1, построена върху общинска земя УПИ І, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.248 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4933/10.09.2021 г., на собственика на сградата Веска Симеонова Арслан.  


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

                                               проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3761/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 462 м2 (четиристотин шестдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 717.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 417: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3761/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 462 м2 (четиристотин шестдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 717.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:    

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4006/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 278 м2 (двеста седемдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 254.00 лв. (осем хиляди двеста петдесет и четири лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  - ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"  със „За" - 4 гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 418: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4006/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 278 м2 (двеста седемдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 254.00 лв. (осем хиляди двеста петдесет и четири лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред Предоставяне за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Свобода-1897" с. Гурково на общински имот в с. Гурково;    давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпила е молба вх. № 76-00-48/13.09.2021 г. от Наталия Георгиева - Председател на Читалищното настоятелство на Народно читалище „Свобода - 1897" с. Гурково за учредяване безвъзмездно право на ползване на помещение - общинска собственост, което да се използва за галерия и експозиция на етнографска музейна колекция.   Като подходящи за целта са посочени помещения от сграда за физкултурни нужди, пенсионерски клуб и младежки дом в с. Гурково, ул. Ген. Гурко". Сградата е частна общинска собственост, актувана с АОС № 789/16.10.2002 г., с идентификатор 18160.501.47.1 по кадастралната карта на с. Гурково, общ. Балчик.  

Съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.  Във връзка с предоставяне на подходяща материална база на Народно читалище „Свобода-1897" с. Гурково, предлагам на Вашето внимание следното                       

                                                      

                                                     Проекто - решение

                                                                                                         

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 76-00-48/13.09.2021 г. от Наталия Георгиева - Председател на Читалищно настоятелство на Народно читалище „Свобода - 1897" с. Гурково:

          1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Народно читалище „Свобода - 1897" с ЕИК 000843214, с адрес с. Гурково, общ. Балчик, ул. „Възход" №2, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Наталия Петрова Георгиева, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 789/16.10.2002 г.:

          Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 18160.501.47.1 по кадастралната карта на с. Гурково, а именно: фоайе на първи етаж с площ 64 м2, зала на втори етаж с площ 64 м2, стая на втори етаж с площ 12 м2, както и стълбище към втори етаж и коридор на втори етаж. 

           2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                      

           3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за  Предоставяне за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Свобода-1897" с. Гурково на общински имот в с. Гурково. , със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Фудулова,  заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:ПКОКМД приема Предоставяне за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Свобода-1897" с. Гурково на общински имот в с. Гурково със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;

Г-н Илиян Станоев- общински съветник: Г-н председател, може ли да чуем мнението на кмета на селото по въпроса, да разясни къде се намира в момента, продължение на договор ли е?

Г-н Николай Колев - председател на ОбСДа ще дам думата на г-н Георгиев, заповядайте:

Г-н Тодор Георгиев -  кмет на с. Гурково: Това е просто една голяма зала и една библиотека, нямаме възможност да развиваме тези дейности и да го поддържаме и частта от тъй нареченият Младежки дом е неизползваема и нямаме нищо против читалището да го стопанисва и поддържа.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Георгиевколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 419: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 76-00-48/13.09.2021 г. от Наталия Георгиева - Председател на Читалищно настоятелство на Народно читалище „Свобода - 1897" с. Гурково:

 1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Народно читалище „Свобода - 1897" с ЕИК 000843214, с адрес с. Гурково, общ. Балчик, ул. „Възход" №2, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Наталия Петрова Георгиева, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 789/16.10.2002 г.:

 Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 18160.501.47.1 по кадастралната карта на с. Гурково, а именно: фоайе на първи етаж с площ 64 м2, зала на втори етаж с площ 64 м2, стая на втори етаж с площ 12 м2, както и стълбище към втори етаж и коридор на втори етаж. 

 2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, обявявам 10 минути почивка.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м., давам думата на гДимитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-1313/29.09.2021 г. от Николай Костадинов Митев - регионален мениджър на „ФСБ Добрич" ООД, относно отдаване под наем на части от имоти общинска собственост, представляващи 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 12 кв.м. и 9 бр. рекламно-информационни елемента, всеки с площ 0.88 кв.м.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.5.50 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж, срещу механа „Савов", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент /билборд/ с площ 12  кв.м., за срок от 1 година.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Дунав" в района на магазин „Лидл", съгласно схема,  за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.78  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" в района на комплекс „Форум", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Черно море" в района на пл. „Рибарски", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се  в гр. Балчик, ул. „Приморска" в района срещу паркинга до хотел „Уайт рок касъл" до автобусна спирка, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.1.286  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Фиш-фиш" в района на уширението за „Златна рибка", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.506.170  по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, находящ се в КК Албена в района на кръговото кръстовище, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311  по кадастрална карта на с. Кранево, община Балчик, находящ се в с. Кранево, ул. „Черно море", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т. 1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 62788.17.140  по кадастрална карта на с. Рогачево, община Балчик, находящ се в с. Рогачево, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.507.319 по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, находящ се в с. Оброчище, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  в размер на 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.3. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.4. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.5. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.6. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.7. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.8. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.9. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.10. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м.„За"- 4; „Против:- 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м.  „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги аз ще предложа по процедура първо да преминем към  поименно гласуване на  предложението на кмета:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 420: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.5.50 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж, срещу механа „Савов", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент /билборд/ с площ 12  кв.м., за срок от 1 година.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Дунав" в района на магазин „Лидл", съгласно схема,  за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.78  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" в района на комплекс „Форум", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Черно море" в района на пл. „Рибарски", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се  в гр. Балчик, ул. „Приморска" в района срещу паркинга до хотел „Уайт рок касъл" до автобусна спирка, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.1.286  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Фиш-фиш" в района на уширението за „Златна рибка", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.506.170  по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, находящ се в КК Албена в района на кръговото кръстовище, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311  по кадастрална карта на с. Кранево, община Балчик, находящ се в с. Кранево, ул. „Черно море", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т. 1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 62788.17.140  по кадастрална карта на с. Рогачево, община Балчик, находящ се в с. Рогачево, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.507.319 по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, находящ се в с. Оброчище, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  в размер на 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.3. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.4. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.5. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.6. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.7. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.8. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.9. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС.

т.1.10. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки / без ДДС. при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 1.32 кв. м.; давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-1381/14.10.2021 г. от Ивелин Костов Костов - управител на „Дионисополис-Балчик" ЕООД, относно подновяване на Договор за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост, представляващи 5 броя рекламно-информационни елемента, с обща площ 1.32 кв.м. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.127 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Независимост", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.86.42 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Морско око", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.16 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, алея „Ехо", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, к.з. „Двореца", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

т.1.2. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

т.1.3. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

т.1.4. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;

т.1.5. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Димитров, колеги, имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 1.32 кв. м., със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 1.32 кв. м.   „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 421: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.127 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Независимост", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.86.42 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Морско око", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.16 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, алея „Ехо", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.

т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, к.з. „Двореца", съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

т.1.2. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

т.1.3. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС;

т.1.4. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;

т.1.5. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2021/2022 година, на съответния ползвател., давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:  Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е искане с вх. № 24-00-1230/12.10.2021г. от Директора на областна дирекция „Земеделие" Добрич, за да бъдат предприети действия по приемане на Решение от общински съвет - Балчик за изразяване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища /общинска собственост/ в частта, в която могат да се ползват като обработваеми земи и са включени в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на техните ползватели за стопанската 2021/2022 година по цени в размер на определеното средно годишно рентно плащане за съответното землище на територията на община Балчик.  В тази връзка,  моля да бъде прието следното:


Проекто-решение:


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-1230/12.10.2021 год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2021/2022 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:


Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за стоп.2021/2022год.

ниви (лв./дка)

Балчик

60,00

Безводица

55,00

Бобовец

51,00

Гурково

46,00

Дропла

52,00

Дъбрава

48,00

Змеево

53,00

Карвуна

45,00

Кранево

40,00

Кремена

50,00

Ляхово

58,00

Оброчище

40,00

Преспа

49,00

Рогачево

40,00

Сенокос

55,00

Соколово

60,00

Стражица

43,00

Тригорци

47,00

Храброво

54,00

Царичино

56,00

Църква

40,00


3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Димитров, колеги, имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2021/2022 година, на съответния ползвател;, със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 422: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-1230/12.10.2021 год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2021/2022 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:


Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за стоп.2021/2022год.

ниви (лв./дка)

Балчик

60,00

Безводица

55,00

Бобовец

51,00

Гурково

46,00

Дропла

52,00

Дъбрава

48,00

Змеево

53,00

Карвуна

45,00

Кранево

40,00

Кремена

50,00

Ляхово

58,00

Оброчище

40,00

Преспа

49,00

Рогачево

40,00

Сенокос

55,00

Соколово

60,00

Стражица

43,00

Тригорци

47,00

Храброво

54,00

Царичино

56,00

Църква

40,00


3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 КVЗА нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път 1-9 "Балчик - Каварна" км 61+200; давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:

По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2117-24/ 28.07.21 г. за одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kVза нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)". Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

           
                                                        Проекто-решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.150, ал.6 от ЗУТ, Решение 228 Протокол № 16 от 22.12.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 3от Протокол № 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:         
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна  инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)".

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Димитров,  г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  -  Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 КVЗА нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път 1-9 "Балчик - Каварна" км  „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 423: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.150, ал.6 от ЗУТ, Решение 228 Протокол № 16 от 22.12.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 3от Протокол № 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:    
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна  инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)".

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред - Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. Пряспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"; давам думата на г-н  Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ 26-00-1172/ 05.08.2021  г. за одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"". Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:       

                                                             Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 248, Протокол № 17 от 28.01.2021 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 2 от Протокол № 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:     
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"".

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Димитров, заповядайте г-н Христов:

                       Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  -  Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ  № 58270.501.592, с. Пряспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"", със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 424: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 248, Протокол № 17 от 28.01.2021 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 2 от Протокол № 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"".

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред Отпускане финансови помощи на граждани., давам думата на г Симеон Симеонов-Председател на ПКЗССД

 

 

По двадесет и втора от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов-Председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 19 октомври   2021 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния


Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1. А. И. Ангелова- за лечение в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

2. Л. М. Михайлова- за лечение в размер на   150,00 (сто и петдесет) лева

3. Е.Р. Рахнев- за лечение   в размер на   300.00 (триста) лева.

4. Г. К.Колев- лечение в размер на   400.00 (четиристотин) лева.

5. П. Д. Йълдъз-  за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

6. Д. Р. Станков- за лечение  в размер на 300,00 (триста) лева.

7. С. Х. Исмаил-  за лечение  в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева

8. Д. В. Христов- за лечение в размер на  200,00 (двеста) лева

9. Г. И. Тодорова- лечение в размер на 200,00 (двеста) лева

10. А. А. Юсуф за лечение в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

11. С. М. Йорданова- за социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

12. И. Л. Мутишева- социално подпомагане, в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

13. Г. Евтимова Топчиева- за лечение в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява -  Отпускане финансови помощи на граждани, със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 425: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Адриана Илиева Ангелова- за лечение в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

2. Лиляна Миткова Михайлова- за лечение в размер на   150,00 (сто и петдесет) лева

3. Ефтим Райчев Рахнев- за лечение   в размер на   300.00 (триста) лева.

4. Георги Колев Колев- лечение в размер на   400.00 (четиристотин) лева.

5. Петранка Демирова Йълдъз-  за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

6. Димитър Райков Станков- за лечение  в размер на 300,00 (триста) лева.

7. Сабри Хасан Исмаил-  за лечение  в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева

8. Димитър Васков Христов- за лечение в размер на  200,00 (двеста) лева

9. Галина Иванова Тодорова- лечение в размер на 200,00 (двеста) лева

10. Айше Ахмед Юсуф за лечение в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

11. Снежа Мариянова Йорданова- за социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

12. Илияна Людмилова Мутишева- социално подпомагане, в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

13. Галя Евтимова Топчиева- за лечение в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева


 Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година, давам думата на г-жа  Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, С регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, Покана,  до акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал извънредно Общо събрание на акционерите на 19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24 . Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от девет точки:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите; 2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите; 3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; 4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 1.3 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП; 5.  Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                 Проект!


РЕШЕНИЕ:

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 19.11.2021 год. от 10.00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон, на 06.12.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев и Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков. Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя мандат па новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от 11равйлника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56. ал. 2 от ППЗПП като намалява сой поспа на една бална единица, определена в чл. 56, ат 3 и ал. 4 от ППЗПП. включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП. съгласно Приложение № 1 към настоящото писмо.

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите : освобождава от отговорност

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД;,

ПКБФЕЕ  приема  Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година, със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте  г-жо Фудулова:

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 426: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 19.11.2021 год. от 10.00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон, на 06.12.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев и Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков. Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя мандат па новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от 11равйлника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56. ал. 2 от ППЗПП като намалява сой поспа на една бална единица, определена в чл. 56, ат 3 и ал. 4 от ППЗПП. включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП. съгласно Приложение № 1 към настоящото писмо.

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите : освобождава от отговорност;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред - Поставяне на бронзова плоча на Клара Петкова върху фасадата на „Исторически музей" гр.Балчик, давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:Уважаеми господин Ангелов, уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик е постъпила докладна записка с вх. №24-00-903/03.08.2021г. от директора на Исторически музей- Балчик с молба за финансиране на проект за изработване и поставяне на възпоменателна плоча на Клара Петкова. Предложението й е художествената творба да бъде поставена на фасадата на сградата на музея по повод 60-годишнината от създаването му.

        Клара Петкова е родена през 1908г. в Балчик. Тя завършва в Париж романска филология, след което се завръща в родния си град и става учител по френски език. На 20.10.1961г. с подкрепата на балчишкия елит създава историко- археологическата музейна сбирка, като с това се превръща в основоположник на музейното дело в града.

 Възпоменателната плоча е изработена от скулптура Венцислав Марков, който е и автор на паметника на светите братя Кирил и Методий, поставен в центъра на гр. Балчик. Цената на художественото произведение е на стойност 3000 хиляди лева. Предложението е финансирането да се осъществи от бюджета на Община Балчик.

        Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание  следното


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от  ЗМСМА , чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, във връзка с Докладна записка с вх. №24-00-903/03.08.2021г. на Директора на Исторически музей- гр. Балчик, Общински съвет Балчик:

1.   Дава съгласие да бъде поставена възпоменателна бронзова плоча с изображението на лика на Клара Петкова (1908-2003), виден общественик и основоположник на музейното дело в гр. Балчик, по повод 60- годишнината от основаването на  Исторически музей- Балчик;

2.   Творбата , чиито автор е скулпторът Венцислав Марков, да бъде поставено на фасадата на сградата на Исторически музей- Балчик, находяща се на ул. „Димитър Желев" №2;

3.  Финансирането да се осъществи като се коригира бюджета на Община Балчик в дофинансиране, дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер", §§ 52-19 „Придобиване на други ДМА" в увеличение с 3 000 лева.

4.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г. в местни дейности.

5.   Оправомощава кмета на Община Балчик и главен архитект на Община Балчик /във връзка с разрешителния режим на поставянето на монументално- декоративния елемент/ да извършат последващите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ  приема  Поставяне на бронзова плоча на Клара Петкова върху фасадата на „Исторически музей" гр.Балчик.

 , със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-жо Фудулова,  заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:ПКОКМД приема Поставяне на бронзова плоча на Клара Петкова върху фасадата на „Исторически музей" гр.Балчик; със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към  поименно гласуване на  предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 427: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, във връзка с Докладна записка с вх. №24-00-903/03.08.2021г. на Директора на Исторически музей- гр. Балчик, Общински съвет Балчик:

1.   Дава съгласие да бъде поставена възпоменателна бронзова плоча с изображението на лика на Клара Петкова (1908-2003), виден общественик и основоположник на музейното дело в гр. Балчик, по повод 60- годишнината от основаването на  Исторически музей- Балчик;

2.   Творбата, чиито автор е скулпторът Венцислав Марков, да бъде поставено на фасадата на сградата на Исторически музей- Балчик, находяща се на ул. „Димитър Желев" №2;

3.  Финансирането да се осъществи като се коригира бюджета на Община Балчик в дофинансиране, дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер", §§ 52-19 „Придобиване на други ДМА" в увеличение с 3 000 лева.

4.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г. в местни дейности.

5.   Оправомощава кмета на Община Балчик и главен архитект на Община Балчик /във връзка с разрешителния режим на поставянето на монументално- декоративния елемент/ да извършат последващите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към двадесет и пета точка от дневния ред -Одобрение на Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването и Декларация за гарантиран финансов ресурс., давам думата на г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик:


По двадесет и пета точка от дневния ред:

 

Г-н Димитрин Димитров - зам.кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Министерство на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията".

Процедурата цели осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID 19.

Във връзка с подготовката на проектното предложение от страна на Министерството на здравеопазването са изработени критерии за включване на лечебни заведения за болнична помощ, където попада и МБАЛ „Балчик" ЕООД. През месец юни, от МБАЛ Балчик ЕООД е направено предложение за финансиране на проект „Обособяване на Covid зона в МБАЛ Балчик ЕООД" на стойност 162 329,76 лв. с вкл. ДДС. Същото е одобрено от Министерство на здравеопазването и е включено в проектното им предложение.

С оглед на това, и съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, Община Балчик, в качеството й на принципал на МБАЛ Балчик ЕООД, е поканена да сключи Споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на проектното предложение.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с сключване на партньорско споразумение между Община Балчик и Министерство на здравеопазването:

1.Общински съвет Балчик одобрява проект на Споразумение за партньорство, което предстои да се подпише между Министерство на здравеопазването и Община Балчик;

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението като подпише споразумението по точка 1.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  Одобрение на Споразумение за партньорство с Министерство на здравеопазването и Декларация за гарантиран финансов ресурс;,  със „За" - 4; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

ГГ-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 428: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с сключване на партньорско споразумение между Община Балчик и Министерство на здравеопазването:

1.Общински съвет Балчик одобрява проект на Споразумение за партньорство, което предстои да се подпише между Министерство на здравеопазването и Община Балчик;

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението като подпише споразумението по точка 1.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Разни.

 

       По двадесет и шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, ако няма  въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.

 

 НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик