• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения №  395/14.09.2021 г., № 396/14.09.2021 год., № 397/14.09.2021 год.,  на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 1381/11.11.2021 г. на Кмета на Община Балчик.          

           

               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.85 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 640.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 18 463.00 лева  /осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева/.

               2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.86 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 408.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 770.00 лева  /единадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева/.

              3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.119 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 621.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 915.00 лева  /седемнадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева./

               Търгът ще се проведе на 08.12.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 22.11.2021 г. до   06.12.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 06.12.2021 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  06.12.2021 г. информационния център на Община Балчик.


     За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева