• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че от от 09.11.2021 г. до 23.11.2021 г. включително Лицата и семействата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г. и отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление, могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление.

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 09.11.2021 г. до 23.11.2021 г. включително по един от следните начини:
1. Лично в Приемната в гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 18, етаж 1, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка), В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от м. април 2021 г. до м. септември 2021 г.;
2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал на адрес в гр. Балчик, ул. „ Черно море“ № 18 Дирекция „Социално подпомагане“;
3. чрез електронна поща на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес  dsp-balchik@asp.government.bg.
Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през м. декември 2021 г., поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ ПРИЛАГА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Документи за доходи за периода от м. април 2021 г. до м. септември 2021 г.;:
- трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
- извършване на услуги с личен труд;
- дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
- стипендии;
- други доходи;

При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
Лицата, които са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление, не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал със сума под или равна на 30 лв., или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 01.11.2021 г. продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде предоставено служебно. Тя ще бъде изплатена съобразно посоченият от тях начин в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление.

За информация може да се обръщате на тел. 0579/7 20 49 – Директор
0579 75674 Началник отдел „ИОХУСУСЗ“