• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 04.11.2021 г.


Информация съгласно чл. 19, ал. 3, т. 13 от Закона за управление на отпадъците


1. На територията на цялата община, включващо гр. Балчик, населените места, вилните и урбанизирани територии и зони са осигурени съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и др.;

2. Битовите отпадъци се събират и транспортират от ОП „БКС"  /за гр. Балчик и населените места- с. Соколово, с. Сенокос, с. Безводица, с. Храброво, с. Ляхово, с. Дъбрава, с. Гурково, с. Царичино, с. Кремена, с. Бобовец, с. Стражица, с. Тригорци, с. Змеево, с. Дропла и с. Преспа/.  В селата: Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква отпадъците се извозват от „Глобул Клинър" ООД, КК „Албена" сама извозва отпадъците си. Битовите отпадъци се транспортират до „Претоварна станция-Балчик". На станцията отпадъците се сепарират, след което се извозват до регионалното депо в с. Стожер, общ. Добричка. Сепарираните отпадъци от претоварната се предават на фирми за рециклиране;

3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване - се извършва от ОП „БКС";

4. Бившето депо за ТБО е закрито към настоящия момент и се извършва мониторинг от „"Екоексперт 6" ЕООД, гр. Варна;

5. Строителните отпадъци от домакинствата /малки количества/ могат да се поставят в  контейнери с обем 11 м3, разположени в гр. Балчик - 6 на брой. За другите населени места и при по-големи количества, същите могат да се използват при предварителна заявка на тел. 0895554211 инж. П. Павлов. От строителни обекти при наличие на собствена или наета техника, отпадъците се извозват на определени от общината места, след издаване на съответния документ и заплатена такса в общината;

6. Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината е организирано с организацията по оползотворяване -„Булекопак" АД, гр. София. / хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло/;

7. Дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци, общината е организирала съвместно с фирма „Кресметал" ЕООД, гр. Варна, чийто площадка се намира в промишлената зона /срещу новите гробища/. При наличие на горецитираните отпадъци гражданите могат да ги предават безвъзмездно;

8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба - на територията на общината все още няма център за повторна употреба, поправка и др.;

9. За опасните битови отпадъци община Балчик има сключен договор с „БалБок инженеринг" АД /само за отпадъци от бита/. Фирмите са длъжни да имат сключен договор с фирма, която да приема опасни отпадъци генерирани от дейностите им.  Веднъж годишно /предварително обявено на сайта на общината или по друг подходящ начин/ е организирано предаването на опасни отпадъци на подвижен пункт, след което отпадъците се предават за рециклиране;  

10. Разделното събиране на битови биоразградими отпадъци е организирано, като са поставени съдове /кафяви на цвят/ на територията на гр. Балчик. Отпадъците се предават на Претоварна станция Балчик, където се и изготвя компост. Извозването се извършва от ОП „БКС";

11. Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината е организирано като площадката за предаване на такъв вид отпадък е в промишлената зона /срещу новите гробища/ - сключен договор с фирма „Кресметал" ЕООД, гр. Варна;

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 - се извършва от ОП „БКС";

13. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община - регистърът е поместен на сайта на общината;

14. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им - постоянен контрол от служители при ОбА Балчик,  ОП „БКС" и кметове на населените места. Поставени са камери на територията на гр. Балчик и в някои населени места. Допълнително поставени контейнери във вилните зони и гр. Балчик. Санкциониране на нарушителите.