• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1259/15.10.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на помещение, представляващо медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, за срок от 5 г. /пет години/".

1. Цел на търга: Отдаване под наем на помещение публична-общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС №217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ.

3. Начална годишна наемна цена за площ  от 18 кв.м. е в размер на 697.68 лв. /шестстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки /без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

4. Срок на договора: 5 /пет/ години;

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.11.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54