На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1263/15.10.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост - ПИ№ 02508.79.20 по кадастрална карта на гр. Балчик и находящият се в него - 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м., за срок от 5 /пет/ години".

1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - ПИ№ 02508.79.20 по кадастрална карта на гр. Балчик и находящият се в него - 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на външна реклама.

3. Начална годишна наемна цена за площ  от 5.40 кв.м. в размер на 264.60 лв. /двеста шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки / без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

4. Срок на договора: 5 /пет/ години;

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на външна реклама.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.11.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 10.11.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54