• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1261/15.10.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост за поставяне на ЗХР за извършване на ресторантьорска дейност, гр.Балчик, за срок от 5 /пет/ години."

1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - частна общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.7.298 по кадастрална карта на к.з. „Двореца", гр.Балчик, /УПИ IX, кв. 2 по ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС 2992/2007., с площ от 207 кв.м. /целият с площ от 1483.00 кв.м./ за поставяне на ЗХР и извършване на ресторантьорска дейност.

2. Отдаваната под наем част от общински имот, частна-общинска собственост е за извършване на ресторантьорска дейност.

3. Начална годишна наемна цена за площ  от 207.00 кв.м.  в размер на 2024.46 лв. /две хиляди двадесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

4. Срок на договора: 5 /пет/ години;

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - извършване на ресторантьорска дейност

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.11.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 10.11.2021 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от главен специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54