• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решение №393/14.09.2021 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1282/21.10.2021 г. на Кмета на Община Балчик.                           

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

        1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІ, кв. 111 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 109.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 15 236.00 лева  /петнадесет хиляди двеста тридесет и шест лева/ без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 16.11.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  №6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 01.11.2021 г. до 15.11.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 15.11.2021 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  15.11.2021 г. информационния център на Община Балчик.

         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева