З А П О В Е Д

№ 1246/13.10.2021 г.

 

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

 

1. Определям секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в гр. Балчик, както следва:

Избирателна секция

Място за гласуване

Адрес на СИК

1

080300001

Туристически информационен център „Мелницата"

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1

2

080300009

ДГ „Братя Мармареви"

гр. Балчик ул. "Асен Петков" № 16


2. Избирателите в другите населени места на територията на община Балчик ще гласуват в  образуваните секции в даденото населено място.

3. Кметовете и кметските наместници да създадат организация за оказване на съдействие за достъп до изборното помещение  на лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването им.

4. Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в град Балчик могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел ГРАО: 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 до 18.00 часа в изборния ден - 14.11.2021 г.

5. Настоящата заповед да се публикува в общински вестник „Балчик" и в секция Избори за ВПР/НС 14.11.2021г. в сайта на Община Балчик http://www.balchik.bg/bg/infopage/3817

6. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.

7. Копие от  заповедта да се връчи чрез служебните електронни пощи за сведение и изпълнение на посочените в настоящата заповед длъжностни лица и за сведение на РИК - Добрич  rik08@cik.bg  и на РУ-Балчик към ОД на МВР Добрич rubal.do@mvr.bg

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик