• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А П О В Е Д

№ 1245/13.10.2021 год.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 175, чл. 182, чл. 183, ал. 3 , чл. 184, чл. 185 и чл. 186 от Изборния кодекс и в изпълнение на решение № 645-ПВР/НС/29.09.2021 год. на ЦИК

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 год. могат да се поставят на територията на община Балчик само на определените за целта места при спазване на разпоредбите на ЦИК, само във времето за провеждане на предизборна кампания. Предизборната кампания се открива на 15.10.2021 год. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24.00 ч. на 12.11.2021 год.

2. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали (плакати, реклами, обръщения) по време на информационно-разяснителната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 год. на територията на община Балчик, както следва:

2.1. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

2.1.1. Витрините на читалище "П. Хилендарски" в гр. Балчик

2.1.2. Витрините на клуб „Раковски" в гр. Балчик, ул."Г. С. Раковски"

2.1.3. Витрините на клуб „Хинап" в гр. Балчик, ул. "Черно море" № 23

2.1.4. Витрините на клуб № 3 в гр. Балчик, ул. "Черно море" № 18

2.1.5. Витрините на клуб „Възраждане" в гр. Балчик, ул. "Г. Бенковски" № 26 (с/у ОУ „Кирил и Методий");

2.1.6. Витрините на клуб № 6 „Младост" в гр. Балчик, ул. „Варненска" № 6

2.1.7. Витрините на офисите на политическите партии и коалиции в гр. Балчик

2.1.8. Витрините на клубовете в кметствата и кметските наместничества на територията на община Балчик;

2.1.9. Таблата за афиши и други рекламни съоръжения в град Балчик и територията на община Балчик

2.2.ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

2.2.1. Сгради, огради и витрини - частна собственост, само след получаване на разрешение от собственика на имота и/или управителя на обекта.


3. ЗАБРАНЯВАМ:

3.1. Поставянето на предизборни агитационни материали извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители -14.09.2021 год. до началото на предизборната кампания - 15.10.2021 год.) 

3.2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите

3.3. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания

3.4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението

3.5. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави

3.6. Използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите

3.7. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения

3.8. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация

3.9. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала

3.10. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации

3.11. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден

3.12. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди

3.13. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването

3.14. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

4. В срок до 7 дни след изборния ден (21.11.2021 год.), партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

5. Поставянето на агитационни материали в нарушение на разпоредбите на настоящата заповед да се счита за административно нарушение.

6. Сигнали за поставени предизборни агитационни материали извън периода на предизборната кампания и/или извън определените места се подават до  кмета на  Община Балчик.

6.1.Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на Община Балчик и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

6.2. В случай, че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от кмета на Община Балчик, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи

6.3. В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания. По решение на РИК  кметът на Община Балчик или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи

6.4. В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

6.5. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява. При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

7. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Балчик http://www.balchik.bg, общински вестник „Балчик" и други печатни и електронни медии, както и чрез поставяне на информационните табла в сградата на Общинска администрация Балчик, кметства и кметски наместничества. Копие от заповедта да се изпрати на електронните пощи на РИК Добрич rik08@cik.bg , РУ Балчик  rubal.do@mvr.bg  и РУ Албена rualb.do@mvr.bg  към ОД на МВР Добрич за сведение.


Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.

Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените в нея отговорни лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик