• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Утвърдил:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

      

     На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения №  335/03.06.2021 г., №358/02.07.2021 г., № 359/02.07.2021 г., № 379/29.07.2021 г. на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 1152/24.09.2021 г. на Кмета на Община Балчик.

                          ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.81 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 428.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 12 347.00 лева  /дванадесет хиляди триста четиридесет и седем лева/.

               2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.137 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 261.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 530.00 лева  /седем хиляди петстотин и тридесет лева/.

               3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.87 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 595.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 165.00 лева  /седемнадесет хиляди сто шестдесет и пет лева/.

               4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.96 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 511.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 742.00 лева  /четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева/.

               Търгът ще се проведе на 20.10.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.10.2021 г. до   18.10.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 18.10.2021 г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  18.10.2021 г. информационния център на Община Балчик.


За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева