• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

-----

Връзка към Разяснителната кампания на ЦИК:
https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign

-----


Избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки.

Поставените под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава не по-късно от три дни преди изборния ден - 10.11.2021 год. от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Изпращайте заявлението на ел. поща:  izbori@balchik.bg


I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия.

1. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки.

2. Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

 

IІ. Условия и ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

3. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

4. Секциите за гласуване на избиратели по т. 3 с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 (седем) заявления (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

5. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник - орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер 080013717

Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до съответните органи по чл. 23, ал. 1 ИК за извършване на проверка в регионалната здравна инспекция.

-----


За избиратели с физически увреждания

са определени следните избирателни секции с рампи, които са най-подходящите места за гласуване на хора с увреждания:

СИК № 1 -ТИЦ- Мелницата, гр. Балчик

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик", гр. Балчик

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 год.

Хората нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел "ГРАО": 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 часа до 18.00 часа в изборния ден 14.11.2021 год.

-----

Община Балчик напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение, и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място изтича на 30.10.2021 год. (събота).

Във връзка с това общинска администрация, отдел "ГРАО" осигурява дежурство в събота на 30.10.2021 год. от 8.00 часа до 17.00 часа.

-----

Община Балчик уведомява всички избиратели в община Балчик, че осигурява дежурства на 31.10.2021 год. и 06.11.2021 год. от 08.00 часа до 17.00 часа за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване.

-----

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание на 14.11.2021 год. Ви уведомяваме,  че има промяна в адреса на шест избирателни секции в гр.Балчик:

1) № 080300002 е преместена от клуб Дионисополис в ТИЦ Мелницата на адрес гр.Балчик, пл."Кап. Георги Радков" № 1. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ТИЦ Мелницата/служебен вход с подход от ул."Приморска"/

2)080300003 е преместена от клуб Изток в СУ „Христо Ботев" с адрес  гр.Балчик, ул."Черно море" № 40. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на СУ „Христо Ботев".

3) 080300007 е преместена от клуб Средна гора в ОУ „Антим I" с адрес  гр.Балчик, ул."Дунав" № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I".

4) 080300008 е преместена от клуб Арда в ОУ „Антим I" с адрес  гр.Балчик, ул."Дунав" № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I".

5) 080300012 е преместена от клуб на военноинвалидите на ул."Варненска"  в ОУ „Св.св.Кирил и Методий" с адрес  гр.Балчик, ул."Христо Ботев" № 6. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Св.св.Кирил и Методий".

6)080300014 е преместена от НЧ „Васил Левски" в ОУ „Антим I" с адрес  гр.Балчик, ул."Дунав" № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I".Официална интернет страница на Централната избирателна комисия


Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

-----

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление до кмета на Община Балчик по образец (Приложение № 24-ПВР/НС).

Срокът е до 12.11.2021 год.

-----

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, което става с писмено заявление до кмета на Община Балчик по образец (Приложение № 26-ПВР/НС). Заявлението се подава най-късно седем дни преди изборния ден.

Срокът е до 06.11.2021 год.

-----

Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление по образец (Приложение № 30-ПВР/НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След вписване в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично се заличава от списъка по постоянен адрес.

Срокът е до 30.10.2021 год.

-----

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39 ПВР/НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е на територията на община Балчик. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящия адрес е на територията на община Балчик, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес по образец (Приложение № 30-ПВР/НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Срокът е до 30.10.2021 год.

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок, избирателите, които са пропуснали да подадат заявление ((Приложение № 39 ПВР/НС) могат да го направят в срок до 08.11.2021 год.

-----

Всички заявление се подават в кметството или кметското наместничество по населените места.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

За град Балчик:

Община Балчик, пл. 21 септември № 6, отдел ГРАО