• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС–Балчик,  Решения  № 310/29.04.2021 г., № 334/03.06.2021 г.,  на Общински съвет Балчик  и във връзка със   Заповед  № 1137/ 16.09.2021 год. на Кмета на Община Балчик.            

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:   

 1.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 39459.506.304 по кадастралната карта на село Кранево, м. „Поляните“, община Балчик  с площ 466.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 15 950.00 лева /петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/.

 2.Незастроен  поземлен имот с идентификатор № 39459.506.303 по кадастралната карта на село Кранево, м. „Поляните“, община Балчик  с площ 268.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 890.00 лева  /осем хиляди осемстотин и деветдесет лева/.

 Търгът ще се проведе на 12.10.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6. Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 27.09.2021 г. до 11.10.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 11.10.2021 г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  11.10.2021 г. информационния център на Община Балчик. 


За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева