• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 1077/02.09.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", част от ПИ№ 53120.501.108, по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион"

1. Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", част от ПИ№ 53120.501.108, по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион  с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на павилион.

2. Начална годишна наемна цена за площ от 12 кв.м. в размер на 77.04 лв./седемдесет и седем лева и четири стотинки/  без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 5 /пет/ години;

След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион.  

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 10.09.2021 г. до 15.00 часа на 24.09.2021 г. от касата на ОбА - Балчик.

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 24.09.2021 г.

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 24.09.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

7. Търгът ще се проведе на 27.09.2021 г. от 11.00 ч. в зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54