• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчикприета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбСБалчикРешения № 357/02.07.2021 год., № 356/02.07.2021г., № 592/13.06.2019 г., № 593/13.06.2019 г. на Общински съвет Балчик във връзка със Заповед № 976/09.08.2021. г. на Кмета на Община Балчик. 
       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имотичастна общинска собственосткакто следва:   

       1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІ, кв. 1 по ПУП на град Балчикобщина Балчик,  представляващ ПИ № 02508.55.52 по кадастралната карта на градБалчик, с площ 984.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 24 710.00 лева  /двадесет и четири хиляди седемстотин и десет левабез ДДС.

       2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчикобщина Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на градБалчик с площ 425.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 723.00 лева  /десет хиляди седемстотин двадесет и три левабез ДДС.

    3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІХ, кв. 1046 по ПУП на град Балчикобщина Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.289 по кадастралната карта на градБалчик  с площ 446.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 812.00 лева  /девет хиляди осемстотин и дванадесет  левабез ДДС.

       4.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ Х, кв. 1046 по ПУП на град Балчикобщина Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.290 по кадастралната карта на градБалчик  с площ 437.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 614.00 лева  /девет хиляди шестстотин и четиринадесет левабез ДДС.

       Търгът ще се проведе на 14.09.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

       Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 30.08.2021 г. до 13.09.2021 гна касата на ОбА - Балчик.

       Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посоченав тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 13.09.2021 г.

       Заявление за участиекомплектовано с изискуемите документи се подава в срок до16.00 ч. на  13.09.2021 г. информационния център на Община Балчик

 

        За справки : тел0579 7-10-41 М.КараивановаЙ.Денева