• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"

            Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., „Патронажна грижа +" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

- Лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца. Всяко лице от целевата група може да получава здравно - социални услуги до 2 часа на ден.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

  • Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
  • Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.


Начало на проекта: 02.08.2021 г.

Край на проекта: 02.10.2022 г.


Договор № BG05M9OP001-6.002-0142-C01

Обща стойност на проекта: 103 279.68 лв. европейско финансиране.