• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 02.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.18а, ал.10 от АПК,

 във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

          При условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Община Балчик съобщава на ДИМКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА, че е изготвен отговор с изх. №26-00-829_001/28.06.2021г., във връзка с  молба, депозирана от нея в Община Балчик  с вх. №26-00-829/28.06.2021г.

         Преписката се намира на разположение на заинтересованото лице в сградата на Общинска администрация- Балчик на адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6, отдел „Правно, информационно и технологично обслужване", лице за контакти- Пламена Димитрова- старши юрисконсулт на Община Балчик. Справката може да бъде извършена в рамките на работния ден от  08:00- 16:30 ч.