• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 886/19.07.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с предмет  "Отдаване под наем на части от имот публична-общинска собственост, представляващи Паркинг „Двореца" с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, за срок от 1 год.

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имот публична-общинска собственост:

   1.1. Паркинг „Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 1 год.

   1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 кв.м., за срок от 1 год.

Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за паркинг.

2. Начална годишна наемна цена:

   по т.1.1. за площ  от 1 205 кв.м.  в размер на 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ без ДДС;

   по т.1.2. за площ  от 900 кв.м.  в размер на 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/ без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

3. Срок на договора: 1 /една/ година;

     След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за паркинг.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 23.07.2021 г. до 15.00 часа на 06.08.2021 г. от касата на ОбА - Балчик.

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 06.08.2021 г.

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 06.08.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

7. Търгът ще се проведе на 09.08.2021 г. от 10.00 ч. в зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

        Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54