• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №887/19.07.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с предмет  "Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв. м., за срок от 5 години"

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. "Черно Море" и ул. „Христо Ботев" /до магазин ЦБА/, част от ПИ№ 02508.79.28, по кадастрална карта на гр. Балчик е за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв.м.,  за срок от 5 /пет/ години.

Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

2. Начална годишна наемна цена за площ от 12 кв.м., в размер на 588 лв. /петстотин осемдесет и осем лева / без ДДС .

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

3. Срок на договора: 5 /пет/ години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно-информационен елемент.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 23.07.2021 г. до 15.00 часа на 06.08.2021 г. от касата на ОбА - Балчик.

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 06.08.2021 г.

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 06.08.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

7. Търгът ще се проведе на 10.08.2021 г. от 10.00 ч. в зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от главен специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

        Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54