• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 30.06.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 2, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № 780/23.06.2021 г. на кмета на Община Балчик

 

О Б Я В Я В А М:

Конкурс за заемане на длъжността: „Директор" на общинска детска градина - 1 работно място, както следва:

ДГ „Знаме на мира" гр. Балчик, адрес: гр. Балчик, ул. „Арда" № 4

Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинска детска градина организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин при получено съгласие от началника на РУО Добрич, дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;

2. Да не са поставени под запрещение;

3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Това изискване не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл.1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

4. Да не са лишени по съответния ред от правото да упражнява професията;

5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.;

6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

7. Да притежават диплома за висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;

8. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж, по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.

III. Начин на провеждане на конкурса

1.      Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1  Допускане по документи;

1.2  Писмен изпит-тест за определяне на нивото на общите компетентности и основни познания, необходими за заемане на длъжността;

1.3  Интервю.

2.      До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.      Списък с недопуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет - страницата на Община Балчик. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа, като в 7 /седем/ дневен срок от съобщението, могат да направят писмени възражения пред работодателя.

4.      Списък с допуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет - страницата на Община Балчик. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

5.      Разработват се два варианта на тест, които включва 50 /петдесет/ тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното и училищното образование и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина.

6.      Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7.       След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.

8.       След приключване на първия етап от изпита комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява всички кандидати за резултатите от теста.

9.      Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от теста, като допуснатите  кандидати се подреждат по азбучен ред.

10.  Председателят на конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

11.  Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

11.1. Професионална компетентност:

- познава и прилага действащата нормативна уредба, свързана с управлението и функционирането на детската градина;

- познава и ползва стратегически и програмни документи, отнасящи се до предучилищното образование;

Проверката обхваща познания по следните нормативни актове: Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за здравето, Закон за закрила на детето, Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Наредба №2 от 07.03.2013г. за здравословното хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини в Община Балчик.

11.2. Управленска компетентност

 - планира, организира, координира и контролира дейността на детската градина за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

- формира цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

- използва ефективни начини за разрешаване на конфликти и проблеми при вземане на управленски решения;

11.3. Ориентация към резултати:

- постига високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

- организира работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество и определя отговорностите;

- предлага инициативи, търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата.

11.4. Комуникативна компетентност

- способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и конфликтни ситуации;

- способност да комуникира ефективно, да води и да участва в дискусии и заседания като бъде обективен в преценката си;

- способност да общува с родители, граждани и да внушава доверие.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на община Балчик за участие в конкурса, с посочен адрес за кореспонденция, телефонен номер и електрона поща;

2. Професионална автобиография.

3. Копие на документ за придобита степен на професионална квалификация и педагогическа правоспособност, документ за допълнителна квалификация и др. по преценка на кандидата.

4. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 - 9 от заповедта / попълва се на място /;

5. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина.

6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

8. Документ удостоверяващ, че кандидатът не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.;

9. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

10. Свидетелство за съдимост - само за лица, родени в друга държава.

Копията от представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала".

Копията от документи, удостоверяващи трудов стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите

V. Възникване на трудовото правоотношение

Трудовото правоотношение възниква с кандидата, който е класиран на първо място от деня, в който е получил съобщението за резултата от конкурса.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VI. Срок и място за подаване на документите

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Балчик гр. Балчик, пл. „21-ви септември " №6, Информационен център - гише №4 от 8,00 до 16,30ч.  в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса.

-----

публикувано на 09.08.2021 г.

Списък на допуснати кандидати на първи етап на класиране за „Директор" на общинска детска градина:

1. Иванка Георгиева Бързакова

Списък недопуснати кандидати:


Втори етап на конкурса ще се проведе на 20.08.2021 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Балчик,  "Малка заседателна зала"