• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 15.06.2021 г.

З А П О В Е Д

715

гр. Балчик 15.06.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 33, ал. 3 от Закона за администрацията и чл. 67, ал. 1, т.5 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик във връзка с Протокол № 000067/14.06.2021г. от работата на Комисия назначена със Заповед № 566/20.05.2021г., Решение №313,  Протокол №20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет -Балчик

Н А Р Е Ж Д А М :

1.      Прекратявам тръжната процедура, открита със Заповед № 566/20.05.2021г. на кмета на Община Балчик за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с предмет, отдаване под наем на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м., за срок от 5 год.

2.      Основание за прекратяване: чл. 67, ал. 1, т.5 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и предвид Протокол № 000067/14.06.2021г. от работата на Комисия назначена със Заповед № 566/20.05.2021г., Решение №313,  Протокол №20 от 29.04.2021 г. на Общински съвет -Балчик - нарушени са специални условия, произтичащи от закона и решения на общинския съвет.

Мотиви за прекратяване: Установена явна фактическа грешка при предмета на Договор-проект, Заповед № 566/20.05.2021г., Обява, Заявление-декларация и Тръжни условия, а именно частта „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м., за срок от 5 год.," следва да бъде: „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Панорама" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 161 кв.м., изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за срок от 5 год.,"

Горепосочените обстоятелства създават възможност и предпоставки за опорочаване на тръжната процедура при нейно продължаване. Явните фактически грешки не са констатирани своевременно в процеса на подготовка и утвърждаване на тръжната документация. Нарушението не може да нъде преодоляно и правно релевирано с последващи действия на тръжната комисия по провеждането на търга.

3.      Да се възстановят сумите за закупена тръжна документация в размер на 12 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, както и постъпилите депозити на участниците в размер на 791.16 лв. /седемстотин деветдесет и един лева и шестнадесет стотинки/ с ДДС по посочена от тях банкова сметка след влизане в сила на настоящата заповед.

4.      Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от издаването й.

5.      Заповедта да се сведе до знанието на закупилите тръжна документация по реда на чл. 61от АПК.

6.      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Митко Петров - зам. кмет "Финанси и стопански дейности" на Община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик