Обявление за одобрен подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 628/ 02.06.2021 г. e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXI (ПИ 48982.501.329), УПИ XXII (ПИ 48982.501.328), УПИ XXIII (ПИ 48982.501.178), кв. 19 по плана на с. Царичино, общ. Балчик, ПУП-План за застрояване за УПИ XXII (ПИ 48982.501.328),  кв. 19 по плана на с. Царичино, общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -„Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-7/ 24.02.2021 г.       
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването

            Прикачени файлове: