• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 10.06.2021 г.

О Б Я В А

 

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №630/03.06.2021г. на Кмета на Община Балчик,


ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Язовир „Ляхово"- публична общинска собственост, имот с идентификатор №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52.485 дка с АПОС №501/06.11.2020г., за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.

Подробна информация по условията на провеждане на търга както и необходимите бланки за участие ще бъдат публикувани и на интернет страницата на община Балчик: www.balchik.bg, секция - обяви, търгове и конкурси.

1.        Цел на търга: Отдаване под наем на язовир „Ляхово" на оператор на язовирна стена с цел стопанисване, поддържане и осъществяване на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея;

2.      Вид на търга- публичен търг с тайно наддаване;

3.      Първоначална цена за наддаване с включена 5% стъпка за горепосочения имот в размер на 2 898 лв. / две хиляди осемстотин деветдесет и осем лв./ без ДДС;

4.      Срок на договора: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора;

5.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 15.06.2021г. до 15:00 часа на 30.06.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

6.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 16:00 часа на 30.06.2021 г. на информационния център на Община Балчик, на адрес: пл."21-септември" № 6;

7.      Ориентировъчен оглед на имота, предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден в периода от 21.06.2021г. до 28.06.2021г., от 12 до 16 часа след предварително съгласуване.

8.      Търгът ще се проведе на 02.07.2021г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.


Лице за контакти: Зехра Акиф - гл. експерт ОПФ на тел: 0579/ 7 10 54                                         


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: