Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-20/ 17.05.2021 г. за ПУП - План за регулация за УПИ XXIV (ПИ 62788.501.177) и УПИ XXV (ПИ 62788.501.178), кв. 10 по плана с. Рогачево, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за УПИ XXIV (ПИ 62788.501.177), кв. 10, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".         Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: