• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл35, ал. 1 от ЗОСчл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчикприета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбСБалчикРешения № 257/25.02.2021 г.,№258/25.02.2021 г., №291/08.04.2021 г, № 312/29.04.2021г. на Общински съвет Балчик ивъв връзка със Заповед  № 556/19.05.2021 г. на Кмета на Община Балчик.          

              ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имотичастна общинска собственосткакто следва:   

              1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.103 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ466.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 307.00 лева  /тринадесет хилядитриста и седем лева/.

          2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.16 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ398.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 131.00 лева  /единадесет хилядисто тридесет и един лева/.

           3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.61 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ326.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 405.00 лева  /девет хилядичетиристотин и пет лева/.

             4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.68 покадастралната карта на град Балчикместност „Двете чешми“, община Балчик  с площ328.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 462.00 лева  /девет хилядичетиристотин шестдесет и два лева/.

          Търгът ще се проведе на 16.06.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 01.06.2021 г. до 14.06.2021гна касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или попосочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 14.06.2021 г.

Заявление за участиекомплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  14.06.2021 г. информационния център на Община Балчик 

 

За справки : тел0579 7-10-41 М.КараивановаЙ.Денева